Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Corona Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Corona compensatie Rijk Blz. 8  
Totale omvang corona stelpost Blz. 9  
Tweede programmajournaal 2020 Blz. 10  
Financiële rapportage 2020 Blz. 11  
Decembercirculaire Blz. 12  
Jaarverantwoording 2020 Blz. 13  
Resultaatbestemming Blz. 14  
2. Nota van aanbieding Blz. 15  
Indeling jaarstukken Blz. 16  
Indeling jaarstukken Blz. 17  
Resultaat en analyse Blz. 18  
Resultaat Blz. 19  
Analyse Blz. 20  
Reserves en voorzieningen Blz. 21  
Reserves en voorzieningen Blz. 22  
Financiële positie en bestemming resultaat Blz. 23  
Beoordeling financiële positie Blz. 24  
Bestemming resultaat Blz. 25  
3. Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 26  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 27  
4. Hoe werken wij samen? Blz. 28  
Begroting 2020: Hoe werken wij samen? Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 31  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 32  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 33  
Bestuurstijl Blz. 34  
Financiering Blz. 35  
Instrumentenkoffer Blz. 36  
Medewerkers Blz. 37  
Wat hebben we gedaan voor de Omgevingswet? Blz. 38  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 39  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 40  
Omgevingswet (organisatie en werkwijze) Blz. 41  
Overzicht baten en lasten Blz. 42  
5. Kernagenda's Blz. 43  
Kernagenda's - financieel Blz. 44  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 45  
Kernagenda's Blz. 46  
6. Kern overstijgende agenda Blz. 47  
Inleiding op kern overstijgende agenda Blz. 48  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 49  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 50  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 51  
Inleiding Blz. 52  
Langer gezond Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 55  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 56  
Cultuurvisie Blz. 57  
Inclusie en diversiteit (inclusief fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed) Blz. 58  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 59  
Onderwijsprogramma studiekeuze Blz. 60  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 61  
Samenwerking met het onderwijs verstevigen Blz. 62  
Sport als middel Blz. 63  
Financiële kaders Blz. 64  
Versterken sociale basis Blz. 65  
Wat willen we bereiken? Blz. 66  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 67  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 68  
Dagbesteding per kern Blz. 69  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 70  
Onderzoek Algemene Voorzieningen Blz. 71  
Stimuleringsfonds Blz. 72  
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Blz. 73  
Financiële kaders Blz. 74  
Zorg meer nabij Blz. 75  
Wat willen we bereiken? Blz. 76  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 77  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 78  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 79  
Algemene wasvoorziening Blz. 80  
Armoedepreventie Blz. 81  
Eén toegang sociaal domein Blz. 82  
Integrale schuldenaanpak Blz. 83  
Integratieproces statushouders Veranderopgave Inburgering naar aanleiding van de nieuwe wet die ingaat per 01-01-2022 (inclusief noaberoffensief) Blz. 84  
Onderwijs jeugd aanpak (OJA) onderzoeken Blz. 85  
Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'. Blz. 86  
Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties Blz. 87  
Vroegsignalering van personen met verward gedrag. Blz. 88  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 89  
Financiële kaders Blz. 90  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 93  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 94  
Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 95  
Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen de integrale Samenwerkingsagenda (regionaal, voorheen de Menzis agenda) (waaronder de pilot integrale cliëntondersteuning) Blz. 96  
Coördinator externe verwijzingen Blz. 97  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 98  
Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving Blz. 99  
Pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein. (Integrale aanpak ouderenzorg tussen wet- en regelgeving) Blz. 100  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 101  
Zorglandschap 2.0 (inclusief monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel) Blz. 102  
Transformatie uitvoering Participatiewet Blz. 103  
Financiële kaders Blz. 104  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 105  
Wat was er in 2020 voor nodig? Blz. 106  
Overzicht baten en lasten Blz. 107  
Werk aan de winkel Blz. 108  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 109  
Inleiding Blz. 110  
Leren Blz. 111  
Wat willen we bereiken? Blz. 112  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 113  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 114  
Faciliteren van techniekdagen. Blz. 115  
Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid Blz. 116  
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. Blz. 117  
Financiële kaders Blz. 118  
Ondernemen Blz. 119  
Wat willen we bereiken? Blz. 120  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 121  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 122  
Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ Blz. 123  
Ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een goed ondernemersklimaat door verbinding en contacten met ondernemers Blz. 124  
Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen Blz. 125  
Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening Blz. 126  
Financiële kaders Blz. 127  
Vrijetijdseconomie Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 130  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 131  
Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen Blz. 132  
Consulentschap vrijetijdssector Blz. 133  
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Blz. 134  
Financiële kaders Blz. 135  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 136  
Overzicht baten en lasten Blz. 137  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 138  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Mobiliteit Blz. 141  
Wat willen we bereiken? Blz. 142  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 143  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 144  
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Blz. 145  
Volgen van de ontwikkelingen rondom de verkeersproblematiek in Borne en Zenderen Blz. 146  
Financiële kaders Blz. 147  
Landelijk gebied Blz. 148  
Wat willen we bereiken? Blz. 149  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 150  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 151  
Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Blz. 152  
Consulentschap agro- en foodsector Blz. 153  
Natuur (inclusief landschap) en samenleving Blz. 154  
Financiële kaders Blz. 155  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 156  
Overzicht baten en lasten Blz. 157  
Duurzaam leven Blz. 158  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Duurzaamheid Blz. 161  
Wat willen we bereiken? Blz. 162  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 163  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 164  
Afval scheiden en gescheiden verwerken Blz. 165  
De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet. Blz. 166  
Scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties Blz. 167  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 168  
Gratis wegbrengen asbest particulieren. Blz. 169  
Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen. Blz. 170  
Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. Blz. 171  
Voorlichting en informatie over verwijderen asbest. Blz. 172  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 173  
Opstellen en uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Blz. 174  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 175  
De informatievoorziening en communicatie moeten worden geïntensiveerd. Blz. 176  
Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Blz. 177  
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. Blz. 178  
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Blz. 179  
Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransities (wind en zon) Blz. 180  
Financiële kaders Blz. 181  
Wonen en ruimte Blz. 182  
Wat willen we bereiken? Blz. 183  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 184  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 185  
Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen. Blz. 186  
Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn. Blz. 187  
Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. Blz. 188  
Financiële kaders Blz. 189  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 190  
Wat willen we bereiken? Blz. 191  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 192  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 193  
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT Blz. 194  
Sportakkoord Tubbergen Blz. 195  
Opstellen proces/handreiking clustering voorzieningen. Blz. 196  
Financiële kaders Blz. 197  
Duurzaam leven - financieel Blz. 198  
Overzicht baten en lasten Blz. 199  
7. Programma's basisdeel Blz. 200  
Inleiding op de basisdeel Blz. 201  
Programma Bestuur & middelen Blz. 202  
Portefeuillehouders Blz. 203  
Algemeen Blz. 204  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 208  
Gevolgen corona Blz. 209  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 210  
Beleidsindicatoren Blz. 211  
Overzicht baten en lasten Blz. 212  
Kosten van de overhead Blz. 213  
Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting Blz. 214  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 215  
Portefeuillehouder Blz. 216  
Algemeen Blz. 217  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 218  
Kengetallen Blz. 219  
Verbonden partijen Blz. 220  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 221  
Gevolgen corona Blz. 222  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 223  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 224  
Overzicht baten en lasten Blz. 225  
Programma Veiligheid Blz. 226  
Portefeuillehouder Blz. 227  
Algemeen Blz. 228  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 229  
Kengetallen Blz. 230  
Verbonden partijen Blz. 231  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 232  
Gevolgen corona Blz. 233  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 234  
Beleidsindicatoren Blz. 235  
Overzicht baten en lasten Blz. 236  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 237  
Portefeuillehouder Blz. 238  
Algemeen Blz. 239  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 240  
Kengetallen Blz. 241  
Verbonden partijen Blz. 242  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 243  
Gevolgen corona Blz. 244  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 245  
Beleidsindicatoren Blz. 246  
Overzicht baten en lasten Blz. 247  
Programma Economie Blz. 248  
Portefeuillehouder Blz. 249  
Algemeen Blz. 250  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 251  
Kengetallen Blz. 252  
Verbonden partijen Blz. 253  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 254  
Gevolgen corona Blz. 255  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 256  
Beleidsindicatoren Blz. 257  
Overzicht baten en lasten Blz. 258  
Programma Onderwijs Blz. 259  
Portefeuillehouder Blz. 260  
Algemeen Blz. 261  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 262  
Kengetallen Blz. 263  
Verbonden partijen Blz. 264  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 265  
Gevolgen corona Blz. 266  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 267  
Beleidsindicatoren Blz. 268  
Overzicht baten en lasten Blz. 269  
Programma Sport & accommodaties Blz. 270  
Portefeuillehouder Blz. 271  
Algemeen Blz. 272  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 273  
Kengetallen Blz. 274  
Verbonden partijen Blz. 275  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 276  
Gevolgen corona Blz. 277  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 278  
Beleidsindicatoren Blz. 279  
Overzicht baten en lasten Blz. 280  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 281  
Portefeuillehouder Blz. 282  
Algemeen Blz. 283  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 284  
Kengetallen Blz. 285  
Verbonden partijen Blz. 286  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 287  
Gevolgen corona Blz. 288  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 289  
Beleidsindicatoren Blz. 290  
Overzicht baten en lasten Blz. 291  
Programma Sociaal domein Blz. 292  
Portefeuillehouder Blz. 293  
Algemeen Blz. 294  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 295  
Kengetallen Blz. 296  
Verbonden partijen Blz. 297  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 298  
Gevolgen corona Blz. 299  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 300  
Beleidsindicatoren Blz. 301  
Overzicht baten en lasten Blz. 302  
Programma Milieu Blz. 303  
Portefeuillehouder Blz. 304  
Algemeen Blz. 305  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 306  
Kengetallen Blz. 307  
Verbonden partijen Blz. 308  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 309  
Gevolgen corona Blz. 310  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 311  
Beleidsindicatoren Blz. 312  
Overzicht baten en lasten Blz. 313  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 314  
Portefeuillehouder Blz. 315  
Algemeen Blz. 316  
(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 317  
Kengetallen Blz. 318  
Verbonden partijen Blz. 319  
Wat hebben we in 2020 gedaan? Blz. 320  
Gevolgen corona Blz. 321  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 322  
Beleidsindicatoren Blz. 323  
Overzicht baten en lasten Blz. 324  
8. Paragrafen Blz. 325  
Lokale heffingen Blz. 326  
Lokale heffingen Blz. 327  
Overzicht belastingopbrengsten jaarrekening 2020 Blz. 328  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 329  
Onroerendezaakbelasting (ozb) Blz. 330  
Afvalstoffenheffing Blz. 331  
Rioolheffingen Blz. 332  
Reclamebelasting Blz. 333  
Toeristenbelasting Blz. 334  
Forensenbelasting Blz. 335  
Lokale lastendruk Blz. 336  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 337  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 338  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 339  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 340  
Kengetallen Blz. 341  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 342  
Kaders en cijfers Blz. 343  
Beleid en beheer Blz. 344  
Kwaliteit en financieel Blz. 345  
Financiering Blz. 346  
Financiering Blz. 347  
Verbonden partijen Blz. 348  
Inleiding Blz. 349  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 350  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 351  
Crematoria Twente Blz. 352  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Blz. 353  
Omgevingsdienst Twente Blz. 354  
Regio Twente Blz. 355  
Soweco Blz. 356  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 357  
Veiligheidsregio Twente Blz. 358  
Coöperaties en vennootschappen Blz. 359  
BNG Blz. 360  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 361  
Cogas Blz. 362  
CSV Amsterdam B.V. Blz. 363  
Enexis Holding N.V. Blz. 364  
NV ROVA Holding Blz. 365  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 366  
Twence B.V. Blz. 367  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 368  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 369  
Wadinko Blz. 370  
Overige verbonden partijen Blz. 371  
Euregio Blz. 372  
Grondbeleid Blz. 373  
Grondbeleid Blz. 374  
Bedrijfsvoering Blz. 375  
Beleidsindicatoren Blz. 376  
Informatieveiligheid Blz. 377  
9. Jaarrekening 2020 Blz. 378  
Balans Blz. 379  
Inleiding Blz. 380  
Balans Blz. 381  
Overzicht van baten en lasten Blz. 382  
Overzicht van baten en lasten Blz. 383  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 384  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 385  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 386  
Balans Blz. 387  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 388  
Vaste activa Blz. 389  
Vlottende activa Blz. 390  
Vaste passiva Blz. 391  
Voorzieningen Blz. 392  
Overlopende passiva Blz. 393  
Specificatie nog te betalen bedragen Blz. 394  
Specificatie van vooruit ontvangen bedragen Blz. 395  
Toelichting en analyse op de baten en lasten Blz. 396  
Baten en lasten Blz. 397  
Inleiding Blz. 398  
10. Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 399  
Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 400  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 401  
sub1 Blz. 402  
Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 403  
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 404  
Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) Blz. 405  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie Blz. 406  
Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) Blz. 407  
IMG Blz. 408  
Bijlage 5: Overzicht taakvelden Blz. 409  
Overzicht taakvelden Blz. 410  
Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren Blz. 411  
Toelichting beleidsindicatoren Blz. 412  
11. Overige gegevens Blz. 413  
Controleverklaring Blz. 414  
Controleverklaring Blz. 415  
Raadsvoorstel en raadsbesluit Blz. 416  
Raadsvoorstel- en besluit Blz. 417