9. Jaarrekening 2020

Balans

Balans

Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,--) 2020 2019 2020 2019
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 180 195 Reserves
180 195 a. algemene reserve 5.646 4.543
Materiële vaste activa b. bestemmingsreserves 18.879 18.745
Investeringen met een economisch nut c. gerealiseerd resultaat 1.291 2.396
a. gronden uitgegeven in erfpacht 32 32 25.817 25.683
b. overige investeringen met economisch nut 16.598 16.937 Voorzieningen
c. investeringen met economish nut
waarvoor een heffing wordt geheven 10.241 9.471
d. investeringen met maatschappelijk nut 820 645 a. verplichtingen, verliezen en risico's 2.833 2.713
e. strategische gronden 1.542 1.644 b. onderhoudsegalisatievoorziening 1.261 1.034
29.233 28.729 c. door derden beklemde middelen 349 602
Financiële vaste activa 4.443 4.349
Kapitaalverstrekking aan: Vaste schulden met een rente typische looptijd
a. deelnemingen 663 663 van één jaar of langer
b. gemeenschappelijke regelingen 33 33 a. binnenlandse pensioenfondsen en
696 696 verzekeringsinstellingen 0 0
Leningen aan: b. binnenlandse banken en overige
a. woningbouwcorporaties 0 0 financiële instellingen 4.609 5.967
b. leningen aan deelnemingen 203 187 4.609 5.967
203 187
c. overige langlopende leningen u/g 1.575 1.686
1.575 1.686
2.475 2.569
Totaal vaste activa 31.888 31.492 Totaal vaste passiva 34.869 36.000
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto schulden met een rente-
a. gronden niet in exploitatie 0 0 typische looptijd korter dan één jaar
b. gronden in exploitatie -394 -618 a. kasgeldleningen 0 4.000
c. overige voorraden 0 0 b. bank- en girosaldi 0 0
-394 -618 c. overige schulden 3.282 1.456
3.282 5.456
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
a. overige vorderingen 8.096 7.652
b. uitzettingen 's Rijksschatkist met een
looptijd korter dan één jaar 1.227 4.015
9.323 11.667
Liquide middelen
a. kas 0 0
b. bank- en girosaldi 168 229
168 229
Overlopende activa 2.148 349 Overlopende passiva 4.982 1.663
Totaal vlottende activa 11.245 11.627 Totaal vlottende passiva 8.264 7.119
Totaal activa 43.133 43.119 Totaal passiva 43.133 43.119
Verliescompensatie krachtensde wet op
vennootschapsbelasting 1969 bestaat 129 0 Waarborgsommen en garanties 28.429 30.044

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programmarekening 2019 ( Bedragen x € 1.000 ) Ontwerp baten Ontwerp lasten Ontwerp Saldo Begroting baten Begroting lasten Begroting saldo Rekening baten Rekening lasten Rekening saldo
Omschrijving programma's
Programma ambitiedeel
Ambitie kernagenda's 0 58 -58 113 649 -536 29 166 -137
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen 0 22 -22 27 263 -237 27 196 -169
Ambitie werk aan de winkel 0 168 -168 372 630 -259 62 262 -200
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk 0 18 -18 19 112 -93 1 26 -25
Ambitie duurzaam leven 0 463 -463 160 714 -554 94 517 -423
Ambitie participatieprocessen 0 512 -512 15 997 -982 15 775 -760
Totaal ambitiedeel 0 1.242 -1.242 705 3.366 -2.661 227 1.942 -1.715
Programma basisdeel
Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) 396 2.702 -2.306 2.748 5.613 -2.865 914 3.056 -2.143
Algemene dekkingsmiddelen
1. Lokale heffingen 4.203 37 4.166 4.252 38 4.213 4.231 40 4.191
2. Algemene uitkeringen 27.671 7 27.663 28.695 7 28.688 28.804 9 28.795
3. Dividend 883 1 882 1.017 1 1.017 1.017 1 1.017
4. Saldo financieringsfunctie 25 -406 431 27 -301 328 21 -295 317
5. Overhead 0 4.772 -4.772 0 4.761 -4.761 2 4.704 -4.701
6. Onvoorzien 0 20 -20 0 0 0 0 0 0
Sub-totaal 33.178 7.134 26.044 36.739 10.119 26.620 34.990 7.514 27.476
Dienstverlening en burgerzaken 259 606 -346 244 606 -361 207 564 -356
Veiligheid 26 2.855 -2.829 16 3.010 -2.994 9 2.984 -2.975
Openbare ruimte en mobiliteit 2.295 5.580 -3.285 2.339 5.574 -3.236 2.358 5.646 -3.288
Economie 460 517 -58 452 579 -127 449 566 -117
Onderwijs 69 1.869 -1.800 70 1.786 -1.716 68 1.758 -1.690
Sport en accommodaties 114 1.350 -1.236 150 1.401 -1.251 176 1.451 -1.275
Cultuur en recreatie 7 735 -728 78 840 -762 64 812 -748
Sociaal domein 2.940 17.405 -14.465 6.904 21.934 -15.031 4.912 19.807 -14.894
Milieu 1.654 1.524 130 1.468 1.386 82 1.629 1.517 112
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1.402 2.010 -608 1.475 3.111 -1.637 3.490 4.265 -775
Totaal basisdeel 42.403 41.585 818 49.934 50.347 -413 48.354 46.885 1.469
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 42.403 42.827 -424 50.639 53.712 -3.073 48.581 48.827 -245
Mutaties reserves
Mutaties reserves 827 403 424 3.076 3 3.073 2.476 939 1.537
Het gerealiseerde resultaat 43.230 43.230 -0 53.715 53.715 0 51.057 49.765 1.291

Begrotingsrechtmatigheid

sBij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Programma Begrotingsafwijking lasten verklaring overschrijding conclusie
begroot werkelijk verschil
Programma openbare ruimte 5.574 5.646 -71 • Programma openbare ruimte € 103.000: De overschrijding zit vooral op elecktriciteit van openbare verlichting en en onderhoud van bermen en sloten. Past binnen het beleid
Programma sport en accommodaties 1.401 1.451 -51 • Programma sport en accommodatie € 51.000: De overschrijding zit vooral op onderhoudskosten van gebouwen. Deze kosten worden gedekt door de reserve groot onderhoud. Past binnen het beleid
Programma milieu 1.386 1.517 -131 • Programma milieu € 131.000: Betreft de mutaties de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Past binnen het beleid
Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3.111 4.265 -1.154 • Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening € 1.154.000: Betreft de mutaties binnen de grondexploitaties Past binnen het beleid

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€ 1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa met een economisch nut

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

 

Materiële vaste activa met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activum

  Afschrijvingstermijn in jaren

Riolering (Gemeentelijk rioleringsplan)

  50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie sportterrein (gras)

  40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein (kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

  25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, (vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met asfaltverharding

  20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, cv-installatie, isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing,  1e inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

  15

Halteplaatsen openbaar vervoer

  12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en bewegwijzering/straatmeubilair

  10

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

  4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken worden van de tabel.

 

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).

 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

 

Vlottende activa

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten, winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigen-risicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van de hoofdsom op te nemen.

 


Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

 

Vaste financieringsmiddelen

Reserves

Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad. 

Deze mutaties zijn allemaal  incidenteel met uitzondering van de mutaties van de reserve dekking afschrijving investering majeure projecten.

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa Boekwaarde Investe- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2020 ringen aflossing 1-1-2020
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 195 0 15 180
Totaal 195 0 15 180

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

 Materiële vaste activa Saldo Saldo
(bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
In erfpacht uitgegeven gronden 32 32
Investeringen met een economisch nut 16.598 16.937
Investeringen met economish nut waarvoor een heffing wordt geheven 10.241 9.471
Investeringen met maatschappelijk nut 820 645
Strategische gronden 1.542 1.644
Totaal 29.233 28.729

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:  

Materiële vaste activa Boekwaarde Investe- Desin- afschrijvingen/ Boekwaarde
(bedragen x € 1.000) 1-1-2020 ringen vesteringen herwaardering 31-12-2020
In erfpacht uitgeven gronden 32 0 0 0 32
Gebouwen 12.824 358 24 652 12.506
Gronden en terreinen E.N.** 2.723 30 0 5 2.748
Grond,weg en waterw.M.N* 645 394 170 48 820
Grond,weg en waterw.E.N** 447 0 0 27 420
Grond, weg en watew.E.N waarvoor heffing wordt geheven** 9.471 1.108 0 338 10.241
Overige mat.vaste activa E.N.** 222 0 0 39 183
Duurzame bedrijfsmiddelen E.N** 720 86 0 66 741
Strategische gronden 1.644 130 232 1.542
*M.N. maatschappelijk nut
**E.N. economisch nut
Totaal 28.729 2.105 426 1.175 29.233

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met economisch nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Vervanging gemaal Boskamp 257 218 39 0
Rioolvervanging Bernhardstraat 150 0 150 0
Rioolvervanging Julianastraat 175 34 97 44
Cyclische Vervanging 500 15 486 -0
Rioolvervanging GRP 500 1 303 197
Glashoes Tubbergen 365 14 145 206
Zalencentrum Manderveen (grond) 22 0 22 0
Zalencentrum Manderveen, opstal -174 0 -174 0
Onderwijshuisvesting Huiskamer Manderveen 840 0 300 540
Biogasinstallatie zwembad Tubbergen 95 0 75 20
Audio installatie Tubbergen 86 0 86 0
Totaal 2.815 282 1.527 1.006

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met maatschappelijk nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Vervanging Wegduikers 100 52 32 16
Herinrichting entree Fleringen 100 0 76 24
Verharden de Grensweg in Langeveen 25 0 27 -2
Aanvulling herinrichting entree Fleringen 65 0 65 0
Totaal 290 52 201 37

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er geen kredietoverschrijdingen groter zijn dan € 10.000.   

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa Boekwaarde Investe- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2020 ringen aflossing 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen:
Deelnemingen 663 0 0 663
Gemeenschappelijke regelingen 33 0 0 33
Leningen aan :
Woningbouwcorporaties 0 0
Leningen aan deelnemingen 187 108 91 204
187 108 91 204
Overige langlopende leningen 1.686 72 182 1.575
Totaal 2.569 180 274 2.475

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de materiële activa onderdeel strategische gronden.

 

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boekwaarde Mutaties in het jaar 2020 Boekwaarde Mutatie voorziening Balanswaarde
Gronden per Uitgaven Inkomsten Winstneming per verlieslatend per
in exploitatie 1 jan. 2020 31 dec. 2018 complex 31 dec. 2020
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Binnenveld II -15 35 -20 0 0
De Marke -104 77 -1 -26 -17 -9
Hutten -180 132 -7 -15 -56 -56
Weemselerveld Zuid -66 160 263 7 -162 -162
Weemselerveld fase III -202 4 126 323 -1 -1
Dannenkamp -42 11 31 0 0
Steenbrei III -52 31 2 -19 -19
Knooperf Langeveen 34 5 39 39
De Scholt 4 -137 47 535 351 -274 -274
Bessentuin -37 11 179 61 -144 -144
Hutten 2 0 201 201 201
Peddemors 0 183 183 151 32
Lutkeberg 184 80 203 -61 0 0
Totaal -618 977 1.298 679 -260 134 -394
Balanswaarde Geraamde nog te Geraamde nog te Geraamd Geraamd
Gronden per maken kosten realiseren resultaat resultaat
in exploitatie 31 dec. 2020 opbrengsten (nominale waarde) (contante waarde)
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Binnenveld II 0 0 - -
De Marke -9 10 298 292
Hutten -56 50 -7 -7
Weemselerveld Zuid -162 113 -48 -47
Weemselerveld fase III -1 0 - -
Dannenkamp 0 0 - -
Steenbrei III -19 145 199 -73 -70
Knooperf Langeveen 39 0 42 -2 -2
De Scholt 4 -274 169 -106 -102
Bessentuin -144 127 -17 -16
Hutten 2 201 1.024 1.647 -422 -375
Peddemors 32 93 125 151 143
Lutkeberg 0 0 - - -
Totaal -394 1.731 2.013 -226 -185

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

 

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • Rentepercentage bedraagt 0,5%;
 • Alle kostenopgaven bouw- en woonrijp maken zijn opnieuw beoordeeld/geraamd door de afdeling Openbare Ruimte.
  Bij de kostenopgave is een fasering met een cbs index toegepast.
  Het budget per jaar inclusief de index is in de betreffende jaarschijf van de grondexploitatie opgenomen.
 • Geen opbrengstenindexatie
 • De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van de geraamde capaciteit geldt:

 • Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 • Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

 

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Overige vorderingen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren 1.291 1.156
Vorderingen op openbare lichamen 5.712 4.929
Belastingvorderingen 183 267
Nog te ontvangen bedragen 910 1.300
Totaal 8.096 7.652

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Specificatie schatkistbankieren:

Schatkistbankieren Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Uitzetting in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1.227 4.015
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 324
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 236 299 190 200
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 88 25 134 124
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 43.200
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 43.200
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 324
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 21.460 27.244 17.500 18.364
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 236 299 190 200

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.

Liquide middelen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Kas 0 0
Bank 168 235
Totaal 168 235

 

Overlopende activa Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Kruisposten 1 2
Rekening courant ROZ 2.038 121
Vooruitbetaalde bedragen 109 226
Totaal 2.148 349

Vaste passiva

Eigen vermogen

 Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019
Algemene reserve 5.646 4.543
Bestemmingsreserves 18.879 18.745
Resultaat na bestemming 1.291 2.396
Totaal 25.817 25.683

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:

 

(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor het opvangen van algemene incidentele financiële tegenvallers
Resultaatbesteming 2019 1.648
Reserve GRP 1.500
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 521
Calculatieresultaat Steenbrei III te Vasse 2
Calculatieresultaat Danenkamp te Harbrinkhoek 31
Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid te Albergen 7
Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid III te Albergen 323
Calculatieresultaat Hutten te Geesteren 15
Calculatieresultaat Binnenveld te Tubbergen 20
Calculatieresultaat de Scholt te Fleringen 351
Calculatieresultaat Knooperf te Langeveen 0
Mutatie verliesvoorziening De Marke te Tubbergen -17
Calculatieresultaat Bessentuin te Manderveen 61
Verliesvoorziening Peddemors te Manderveen 151
Calculatieresultaat Lutkeberg te Geesteren 61
Afwaardering aankoop grond Harbrinkhoek-Mariaparochie 484
Saldo MJB 2020-2024 280
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 2.994
Saldo 1e programmajournaal 2020 239
Saldo 2e programmajournaal 2020 95
Saldo financiële rapportage 2020 326
Opstellen bedrijventerreinvisie 11
Algemene reserve - Totaal 4.543 5.105 4.001 5.646
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen
Resultaatbestemming 2019 1.908
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 1.908 0 1.908 0
Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen
Resultaatbestemming 2019 487
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 487 0 487 0
Reserve fonds kwaliteitsimpuls
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Inzet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit
Kernenfonds 38
Reserve fonds kwaliteitsimpuls - Totaal 140 38 0 179
Reserve evenementensponsoring
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Verstrekken van subsidies voor nieuwe initiatieven op gebied van evenementen en op incidentele basis helpen aan te jagen
Glinstering Gemeente Tubbergen 31
Reserve evenementensponsoring - Totaal 125 0 31 94
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om in samenwerking met de betrokken partners voortvarend aan de slag te gaan met het tegengaan van de dreigende jeugdwerkloosheid en het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid
Versterken relatie met middelbaar en hoger onderwijs 13
Reserve bevord. jeugdwerkgel. en tegengaan van jeugdwerkloosheid - Totaal 102 0 13 89
Reserve transitiekosten Wsw
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2012 is voorgesteld om deze reserve in te stellen voor het transitietraject Soweco
Reserve transitiekosten Wsw - Totaal 149 0 0 149
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Onderhoudslasten gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen
Jaarlijkse dotatie 125
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 51
Onderhoudskosten gebouwen 71
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 1.087 125 122 1.090
Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een bestemmingsreserve in te stellen
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1
Reserve boeking kredieten met maatschappelijk nut - Totaal 1 0 1 0
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Bij de kadernota 2010 is de vrijval binnen de reserves in beeld gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Middelen worden incidenteel bestemd
Resultaatbestemming 2019 260
Algemene reserve 2.994 521
Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 1
Reserve majeure projecten 65
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 478 37
Kwaliteitsplan openbare orde 74
Projectleider warmte/wijkuitvoeringsplannen 35
Ondersteuner programma duurzaamheid 7
Reserve Agenda van Twente 318
Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 5.014
Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit 1.000
Gebruiksoppervlakten 17
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - Totaal 7.077 3.797 7.023 3.852
Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Realiseren van projecten uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 926
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 5.014 65
Marketingplan Vasse 16
Huiskamer Manderveen 225
Tubbergen Bruist 12
Procesgeld ondersteuning via menselijke toolkit 11
Herinrichting sportcomplex SV Vasse 90
Interventieplan sociaal domein 47
Projectbudget POH 64
Projectgeld Wijk GGD 43
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren 10
Procesgeld vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen 23
Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie 2
Behoud cultureel en materieel erfgoed 0
Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden Albergen, Geesteren en Tubbergen 8
Procesgeld werk aan de winkel 13
Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen 25
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 6
Samenwerken aan biodiversiteit 1
Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 2
Duurzame energietransitie 55
Voorziening electrische auto's en fietsen 7
Mobiliteitsplan 12
Laadvoorzieningen 6
Samenwerking NOT 50
Maatregelen Vasse klimaat proof 3
Tubbergen het Papendal van Twente 9
Kosten aangekochte panden en terreinen 7
Circulaire inkoop 3
Biogas Canisius 22
Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.849 5.014 1.764 6.098
Reserve wegen en kunstwerken
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen
Planmatig onderhoud grijs 100
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 25
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 949 0 125 824
Reserve GRP
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP
Algemene reserve 1.500
Reserve GRP - Totaal 3.000 0 1.500 1.500
Reserve Agenda van Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: opvangen extra lasten Agenda van Twente
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 318
Hogere bijdrage Agenda van Twente 136
Reserve Agenda van Twente - Totaal 694 318 136 876
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 37 478
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 51
Reserve wegen en kunswerken 25
Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 926
Afschrijvingslasten majeure projecten 5
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten - Totaal 2.572 1.039 482 3.129
Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking uitvoeringsplan KOG
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1.000
Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit - Totaal 0 1.000 0 1.000
Reserves - Totaal 25.683 16.436 17.594 24.526

Voorzieningen

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 

Voorzieningen Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019
Verplichtingen, verliezen en risico's 2.833 2.713
Onderhoudsegalisatievoorziening 1.261 1.034
Door derden beklemde middelen 349 602
Totaal 4.443 4.349

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht:

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Egaliseren van toekomstige verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden aan gewezen wethouders
Storting pensioen aanspraken wethouders en wachtgeld wethouders 280
Toekenningen conform regeling 160
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders - Totaal 2.713 280 160 2.833
Voorziening rioolheffingen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: De reserve rioolheffing treedt op als communicerend vat tussen de opbrengsten en de rioleringskosten (gekoppeld aan het GRP)
Exploitatieoverschot 227 0
Voorziening rioolheffingen - Totaal 1.034 227 0 1.261
Voorziening afval
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af