Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Voor de gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat kan worden garanderen. Het woningaanbod moet voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Tevens moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Woningvoorraad: 8.604
 • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1980 
 • Mediane vraagprijs woningen: € 387.931
 • Gemiddelde vraagprijs woningen: € 465.491

Verbonden partijen

Onder het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening vallen de volgende verbonden partijen:

 • Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente.
 • Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Wet en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma.

 

Besluitvorming

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. De gemeente werkt in samenspraak met de samenleving aan verkavelingsschetsen voor de verschillende woonplannen in de kernen Langeveen, Fleringen, Geesteren en Albergen.

 

Tevens speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Grondbedrijf

Het grondbedrijf van de gemeente heeft in 2020 een tweetal plannen toegevoegd: Hutten 2 en Peddemors. In Harbrinkhoek heeft de gemeente grond aangekocht en in een aantal andere kernen is de gemeente ook nog actief. Tevens zijn in 2020 door de gemeente elf bouwkavels verkocht.

 

Huurwoningmarkt

De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen werken samen om inwoners in de gemeente prettig, betaalbaar en duurzaam te laten wonen. Om dit te realiseren zijn er tussen de Woningstichting en de gemeente voor een periode van vier jaar prestatieafspraken gemaakt die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten. In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen huurwoningmarkt. De verwachting is dat er een overschot aan huurwoningen zal gaan ontstaan die in de toekomst te koop zullen worden aangeboden. Hiermee hopen de Woningstichting en de gemeente dat vrijgekomen huurwoningen zullen voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere starters. In 2020 heeft de Woningstichting Tubbergen enkele woningen afgestoten ter uitvoering van de prestatieafspraken. De Woningstichting Tubbergen heeft het eigendom overgedragen aan de mede-eigenaar van Borgstate. Lees er hier meer over: Woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen ondertekenen jaarschijf 2020.

 

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

De coronacrisis heeft geen grote gevolgen gehad voor het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Starterswoningen

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Starterswoningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een raadsvoorstel voor te bereiden dat het begrip starterswoning in het grond- en woningbeleid financieel afbakent;
 • De starterswoning als zodanig te betrekken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of de uitgifte van woningbouwkavels.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Budget invoering nieuwe Omgevingswet

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Budget invoering nieuwe Omgevingswet unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 1. Bij het Rijk en de VNG er op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële compensatie komt ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
 2. De andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen;
 3. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te leggen voordat punten 1 en 2 worden uitgevoerd.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

 

Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie met levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de gemeente Tubbergen;
 • Voor zover nodig daartoe gronden te verwerven;
 • De motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken;
 • De raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te informeren.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

 

Rood-voor-Rood (publieke deelnemers)

In de raadsvergadering van 29 juni 2020 is de motie Rood-voor-Rood (publieke deelnemers) aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op: in de eerstvolgende raadsvergadering de raad voor te stellen om publieke partijen van deelname aan het rood-voor-roodbeleid uit te sluiten en daarbij de bestuurlijke en juridische consequenties in beeld te brengen.

Stand van  zaken: De motie is in behandeling.

 

Oplossen PAS-meldingen

In de raadsvergadering van 17 november 2020 is de motie Oplossen PAS-meldingen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De urgentie van legalisatie te benadrukken door deze motie aan de Overijsselse gemeenten, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk te sturen.

Stand van zaken: De motie is in uitgevoerd (februari 2021).

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 257,0 269,0 285,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 10,6 9,1 nnb
Demografische druk (percentage) 76,2 76,7 76,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 654,0 666,0 nnb
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 684,0 692,0 nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 1.402 1.475 3.490 2.015
Lasten 2.010 3.111 4.265 -1.154
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -608 -1.637 -775 862
Onttrekkingen aan reserves 0 584 748 164
Toevoegingen aan reserves 270 -152 776 -928
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -878 -901 -803 98

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Verspreide gronden (voordeel € 40.000)

Het voordeel betreft hier een perceel grond met een boekwaarde van € 75.000 (€ 6,5/m2), welk is verkocht voor € 115.000 (€ 10/m2). 

 

Dwangsommen toezicht/handhaving bouwen en slopen (voordeel € 35.000)

In 2020 zijn er dwangsommen opgelegd in verband met het niet tijdig verwijderen van een opslag van grond/puin en het vestigen van arbeidsmigranten in een woning in strijd met het bestemmingsplan. Tegen laatstgenoemde dwangsom is inmiddels hoger beroep ingediend. 

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves betreft een hogere dotatie aan de algemene reserve m.b.t winst- en verliesnemingen uit grondexploitaties  van € 763.000. 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".