10. Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2020 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van € 133.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2020 t/m financiële rapportage 2020. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  € 142.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

 • grondexploitatie
  • budgettair neutraal door dotatie/dekking uit algemene reserve;
 • budgetoverheveling
  • budgettair neutraal door dekking reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar;
 • fonds kwaliteitsimpuls
  • budgettair neutraal door storting in reserve fonds kwaliteitsimpuls;
 • meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP);
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 • projecten vanuit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen;
 • kwaliteitsplan openbare ruimte;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • meerjarig onderhoudsplan wegen (MOP);
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud wegen en kunstwerken;
 • aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;
 • resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
  • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve;
 • initiatieven 75 jaar vrijheid;
 • project bewegen jong en oud;
 • project speeltuin turvendorp;
 • overname rolstoelen;
 • overname vervoersvoorzieningen;
 • overname woonvoorzieningen;
 • project Twentse belofte;
 • wijkuitvoeringsplan Harbrinkhoek en Manderveen;
 • geluidsanering Almeloseweg;
 • baten en lasten m.b.t. cultuurprofielen.

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2020 weergegeven (afgerond op € 1.000).

sub1

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
MAT 112 KERNAGENDA'S Begroting 550 0 0 550 0
Werkelijk 187 0 0 187 0
MAT 122 SAMEN REDZAAM, GEZOND ME Begroting 226 -12 0 215 0
Werkelijk 155 -12 0 154 -11
MAT 142 WERK AAN DE WINKEL Begroting 301 -130 0 171 0
Werkelijk 123 -8 0 114 0
MAT 152 BEREIKBAAR EN AANTREKKEL Begroting 75 0 0 75 0
Werkelijk 7 0 0 7 0
MAT 162 DUURZAAM LEVEN Begroting 491 -160 -30 361 0
Werkelijk 343 -86 -38 294 0
MAT 172 PARTICIPATIEPROCESSEN Begroting 470 0 0 470 0
Werkelijk 354 0 0 354 0
RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN Begroting 306 -125 -125 281 25
Werkelijk 241 -125 -125 217 24
RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 210 VEILIGHEID Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI Begroting 175 0 0 175 0
Werkelijk 174 0 0 174 0
RP 230 ECONOMIE Begroting 58 0 0 58 0
Werkelijk 61 0 0 61 0
RP 240 ONDERWIJS Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES Begroting 44 0 0 44 0
Werkelijk 79 0 0 79 0
RP 251 CULTUUR EN RECREATIE Begroting 86 -46 0 40 0
Werkelijk 52 -46 0 7 0
RP 260 SOCIAAL DOMEIN Begroting 48 -158 0 48 -158
Werkelijk 25 -155 0 25 -155
RP 270 MILIEU Begroting 29 -29 0 0 0
Werkelijk 1 -1 0 0 0
RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN Begroting 584 152 152 584 0
Werkelijk 748 -776 -776 748 0
Begroting 3.442 -507 -3 3.071 -133
Werkelijk 2.549 -1.210 -939 2.421 -142

Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT) 2020
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT).
De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen,
en ook over de openbaarmaking van deze gegevens welke voor het eerst zijn opgenomen in de jaarrekening 2013.
De gemeentesecretaris van Tubbergen heeft binnen de gemeente Tubbergen een onbezoldigde functie.
Hij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur
en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2020 van Noaberkracht.
De griffier van de gemeente Tubbergen heeft binnen Tubbergen een bezoldigde functie.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 Legtenberg L.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 83.296
Beloningen betaalbaar op termijn € 13.725
Subtotaal € 97.021
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging € 97.021
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan NVT
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT
Gegevens 2019
bedragen x € 1 Legtenberg L.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 75.257
Beloningen betaalbaar op termijn € 12.442
Subtotaal € 88.699
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000
Totale bezoldiging € 88.699
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Scholten J. Gemeentesecretaris

Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Ja
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 57.477 € 0 € 14.873 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 1.766.382 € 63.182 € 161.855 € 2.029 € 49.586 € 59
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 32.530 € 7.778 € 0 € 432.700 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 174.742 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.525.284 € 210.198 € 17.086 € 10.140 € 2.844
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 259.870 € 41.971 € 5.169 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 158.710 € 20.157 € 0 € 0 € 51
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 342 25 € 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 79 8 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 62 2 Ja
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 41.407 -€ 17.091
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 SPUK20-803082 € 58.498 € 43.440 € 15.058 € 0
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 SPUK20-803082 € 58.498 141%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 14.534 € 29.020 € 14.534 € 29.020 Ja

Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG)

IMG

Beschikkings-nummer provincie Project afgerond / eindverantwoording Ja-nee In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project Besteed tlv provinciale middelen jaar 2020 (conform baten/lasten-stelsel) Besteed tlv gemeentelijke middelen jaar 2020 (conform baten Cumulatief besteed tlv provinciale middelen t/m jaar 2020 (conform baten/lastenstelsel) Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen t/m jaar 2020 (conform baten/lasten-stelsel) Geplande einddatum Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen
/lasten-stelsel)
Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1
Mobiliteit 2020 2020/0282013 Ja € 86.300 € 22.443 € 89.772 € 22.443 € 89.772 31-12-2020

Bijlage 5: Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakvelden * € 1000 Inkomsten/Uitgaven Begroting 2020 Rekening 2020 Saldo 2020
0.1 Bestuur U -1.671 -1.636 -35
I 28 -28
Totaal - Bestuur -1.671 -1.607 -64
0.10 Mutaties reserves U -3 -939 936
I 3.076 2.476 601
Totaal - Mutaties reserves 3.073 1.537 1.536
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U -2.568 -660 -1.908
I 2.189 280 1.908
Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten -379 -379 0
0.2 Burgerzaken U -606 -564 -42
I 244 207 37
Totaal - Burgerzaken -361 -356 -5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U -285 -247 -39
I 185 206 -21
Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden -101 -41 -60
0.4 Overhead U -4.761 -4.704 -57
I 2 -2
Totaal - Overhead -4.761 -4.701 -60
0.5 Treasury U 300 295 5
I 1.044 1.039 6
Totaal - Treasury 1.345 1.334 11
0.61 OZB woningen U -170 -167 -3
I 2.426 2.425 1
Totaal - OZB woningen 2.256 2.258 -2
0.62 OZB niet-woningen U -76 -73 -2
I 1.783 1.764 19
Totaal - OZB niet-woningen 1.707 1.691 17
0.64 Belastingen overig U -22 -23 2
I 51 50 1
Totaal - Belastingen overig 29 27 2
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds U -7 -9 2
I 28.695 28.804 -109
Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 28.688 28.795 -107
0.8 Overige baten en lasten U -859 -291 -569
I 366 391 -25
Totaal - Overige baten en lasten -493 100 -593
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) U 0 0
Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer U -1.631 -1.630 -1
I 0
Totaal - Crisisbeheersing en brandweer -1.631 -1.630 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid U -1.379 -1.354 -25
I 16 9 7
Totaal - Openbare orde en veiligheid -1.363 -1.345 -18
2.1 Verkeer en vervoer U -2.948 -2.984 36
I 262 297 -35
Totaal - Verkeer en vervoer -2.687 -2.688 1
2.2 Parkeren U -20 -19 -0
I 2 1 1
Totaal - Parkeren -18 -19 1
2.4 Economische havens en waterwegen U 0
Totaal - Economische havens en waterwegen 0
2.5 Openbaar vervoer U -3 -4 1
I 21 23 -2
Totaal - Openbaar vervoer 19 19 -1
3.1 Economische ontwikkeling U -66 -66 0
Totaal - Economische ontwikkeling -66 -66 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U -336 -273 -63
I 223 204 18
Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -113 -68 -45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U -180 -163 -17
I 7 7 0
Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -173 -156 -17
3.4 Economische promotie U -113 -98 -15
I 248 245 3
Totaal - Economische promotie 135 147 -11
4.1 Openbaar basisonderwijs U -11 -10 -0
Totaal - Openbaar basisonderwijs -11 -10 -0
4.2 Onderwijshuisvesting U -673 -652 -21
Totaal - Onderwijshuisvesting -673 -652 -21
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken U -1.156 -1.119 -38
I 70 68 1
Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.087 -1.050 -36
5.1 Sportbeleid en activering U -656 -647 -9
I 80 81 -0
Totaal - Sportbeleid en activering -576 -566 -10
5.2 Sportaccommodaties U -1.192 -914 -278
I 183 124 59
Totaal - Sportaccommodaties -1.009 -789 -219
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U -184 -175 -9
I 18 18 0
Totaal - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -166 -157 -9
5.4 Musea U -18 -18 -0
Totaal - Musea -18 -18 -0
5.5 Cultureel erfgoed U -92 -39 -52
I 14 0 14
Totaal - Cultureel erfgoed -78 -39 -39
5.6 Media U -434 -453 19
I 0
Totaal - Media -434 -453 19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U -1.724 -1.461 -263
I 207 86 121
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.517 -1.375 -141
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U -2.464 -2.026 -439
I 230 41 189
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie -2.235 -1.985 -250
6.3 Inkomensregelingen U -7.317 -5.174 -2.142
I 6.588 4.492 2.096
Totaal - Inkomensregelingen -729 -683 -46
6.4 Begeleide participatie U -2.689 -2.667 -22
Totaal - Begeleide participatie -2.689 -2.667 -22
6.5 Arbeidsparticipatie U -300 -324 25
I 11 18 -7
Totaal - Arbeidsparticipatie -289 -306 18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) U -1.049 -1.068 19
I 163 159 4
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) -886 -909 23
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ U -4.174 -4.315 141
I 148 251 -102
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+ -4.026 -4.064 39
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- U -4.273 -3.654 -619
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18- -4.273 -3.654 -619
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ U -134 -138 3
Totaal - Geëscaleerde zorg 18+ -134 -138 3
6.82 Geëscaleerde zorg 18- U -64 -507 443
Totaal - Geëscaleerde zorg 18- -64 -507 443
7.1 Volksgezondheid U -922 -926 5
I 15 15 0
Totaal - Volksgezondheid -907 -911 5
7.2 Riolering U -1.573 -1.573 0
I 2.047 2.032 15
Totaal - Riolering 475 459 15
7.3 Afval U -1.236 -1.422 186
I 1.439 1.628 -190
Totaal - Afval 203 207 -3
7.4 Milieubeheer U -655 -441 -214
I 159 57 102
Totaal - Milieubeheer -497 -384 -112
7.5 Begraafplaatsen en crematoria U -28 -19 -9
I 0
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria -28 -19 -9
8.1 Ruimtelijke ordening U -663 -695 32
I 56 122 -66
Totaal - Ruimtelijke ordening -607 -573 -34
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) U -1.615 -2.789 1.174
I 973 2.950 -1.977
Totaal - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -642 161 -803
8.3 Wonen en bouwen U -1.018 -931 -87
I 475 456