Programma Economie

Algemeen

De gemeente creëert aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening een optimaal ondernemersklimaat. De gemeente wil daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal wordt ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal verkooppunten: 301 

Leegstand winkelvloeroppervlak (2020):

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Wet en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma.

 

Besluitvorming

Er is geen besluitvorming geweest die heeft geleid tot wijzigingen in de reguliere werkzaamheden. Voor de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie wordt verwezen naar de inleiding van het programma en de ambities. 

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid vanuit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

Vanuit het programma Economie is vooral extra inzet gepleegd via de bedrijfsconsulenten om zo goed mogelijk in gesprek te blijven met de verschillende ondernemers en hen daar waar mogelijk te ondersteunen.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
 • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
 • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Gemeentelijke exploitatie windmolens

In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

Bij de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas)

In de raadsvergadering van 15 december 2020 is de motie RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas) aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Biogas als bron van hernieuwbare energie meer aan te jagen en initiatieven met elkaar te verbinden;
 • te onderzoeken:
  • wat het totaal potentieel binnen NOT is van biogas als hernieuwbare energie in de Warmtevisie;
  • hoe beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch, efficiënt en betaalbaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden binnen NOT;
  • welke innovatieve beschikbare warmtebronnen (bijvoorbeeld opslag) nog meer geschikt zijn in NOT en deze mee te nemen bij het opstellen van de Warmtevisie;
 • de resultaten van dit onderzoek met de raad te delen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Functiemenging (percentage) 52,2 52,5 nnb
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 163,3 165,0 nnb

 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 460 452 449 -3
Lasten 517 579 566 13
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -58 -127 -117 9
Onttrekkingen aan reserves 0 58 61 3
Toevoegingen aan reserves 9 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -66 -69 -56 12

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".