Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  Tubbergen is ook wat cultuur betreft een veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken en een groot aantal landelijk bekende archeologische vindplaatsen. Er is een groot saamhorigheidsgevoel dat zich uit in een uitgebreid verenigingsleven.

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op www.beleeftubbergen.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur & recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal historische molens: 7
  • Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2
  • Aantal archeologische vindplaatsen: 6
  • Aantal bibliotheekfilialen: 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners)
  • Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 217

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Kerkenvisie

De gemeente Tubbergen heeft bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een decentralisatie-uitkering van € 25.000 aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie. Het proces rondom de totstandkoming van een kerkenvisie willen wij laten plaatsvinden door middel van inwonerparticipatie. De gesprekken met de diverse stakeholders hierover zijn nog niet afgerond. Wij verwachten begin 2021 het proces te starten en een subsidieregeling vast te stellen met spelregels.

 

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma Cultuur & recreatie.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Cultuur

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

Vanuit de cultuurregio (samenwerking regionaal cultuurprofiel veertien Twentse gemeenten) wordt er geïnventariseerd wat de crisis voor gevolgen heeft voor het culturele veld. 

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 7 78 64 -14
Lasten 735 840 812 28
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -728 -762 -748 14
Onttrekkingen aan reserves 5 40 7 -33
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -723 -722 -741 -19

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een  lagere onttrekking m.b.t. het budget kerkenvisie voor € 25.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".