5. Kernagenda's

Kernagenda's - financieel

Financiële kaders kernagenda's

  

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 113 29 -84
Lasten 58 649 166 483
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -58 -536 -137 399
Onttrekkingen aan reserves 100 550 187 -363
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 42 14 50 36

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren (voordeel € 25.000)

Het incidentele budget van € 25.000 "Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs" is in 2020 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor marketingplan Vasse € 21.000, Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie € 39.000, gymzaal Geesteren € 200.000 en centrumplan Albergen € 75.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

Kernagenda's

Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s.  Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda's zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar we als gemeente en inwoners gezamenlijk aan werken. De inhoud van deze kernagenda's is terug te vinden in de begrotingsapp. Met ingang van het begrotingsjaar 2021 (dus met ingang van de begroting 2021) volstaan we in de P&C-documenten met een verwijzing naar de begrotingsapp. In deze begrotingsapp wordt de actuele stand van zaken van de kernagenda’s weergegeven. Zowel inhoudelijk als financieel.

 

Afwijkingen of aanpassingen in de financiële voortgang worden uiteraard ook opgenomen in de betreffende P&C documenten. Nieuwe en/of  aanvullende budgetten worden betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota en/of de begroting en krijgen daar al naar gelang de besluitvorming ook een plek. Afwijkingen of andere noemenswaardige financiële zaken worden meegenomen in het programmajournaal en/of de jaarverantwoording. In de thans voorliggende jaarverantwoording volstaan we met de financiële verantwoording van de kernagenda’s met als basis de gegevens uit de begroting 2020. Voor de inhoudelijke verantwoording wordt verwezen naar de begrotingsapp.