Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma.

 

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

Sport
Verenigingen, maar ook exploitanten van binnen- en buitensportaccommodaties, hebben de voorbije periode geen inkomsten kunnen genereren. Weliswaar is de oproep gedaan om de contributies zoveel mogelijk te blijven innen, maar inkomsten uit bijvoorbeeld kantine of zaalhuur is volledig opgedroogd. Dit betekent dat de exploitatie van de vereniging of de accommodatie onder druk kan komen te staan. Er zijn verschillende steunmaatregelen afgekondigd (vanuit Rijksoverheid, NOC*NSF of geldverstrekkers), maar het is niet uitgesloten dat er ook een (financieel) beroep wordt gedaan op de gemeente. Minder in beeld wellicht zijn de consequenties voor de commerciële sportaanbieders, denk aan sportscholen. Zij bedienen ook een groot deel van de bevolking en geven aan dat de bedrijfsvoering door de maatregelen zwaar onder druk staat.

 

Bovenal heeft de sport een sociaal verbindend element. Inwoners ontmoeten elkaar en beoefenen de sport die bij hen past. Dit sociaal verbindend element is weggevallen en zal voorlopig door de beperkingen die zijn opgelegd niet snel terugkeren. Wat voor gevolgen dit heeft, is voor dit moment niet bekend. Een positieve noot is dat verenigingen elkaar door de verruiming van de sportmogelijkheden opzoeken om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Ook staan verenigingen open om samen te werken met partners om de verruiming in sport voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld buitensportaccommodaties opengesteld voor andere sporten.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
  • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
  • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: Punt 3 (invulling Verdegaalhal) van de motie is nog in behandeling. Op dit moment zijn we bezig om te komen tot een voorstel waarin, samen met stakeholders uit de gemeente, de vrijkomende locatie zo optimaal mogelijk wordt herbestemd. Als gevolg van corona hebben er nog geen fysieke bijeenkomsten met de stakeholders plaatsgevonden datgene voor iedereen wel wenselijk is.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Niet sporters (percentage) Niet bekend Niet bekend Niet bekend

 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 114 150 176 26
Lasten 1.350 1.401 1.451 -51
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.236 -1.251 -1.275 -24
Onttrekkingen aan reserves 29 44 79 35
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.207 -1.206 -1.196 11

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk  een hogere onttrekking voor onderhoud van gebouwen van € 35.000. 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".