Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Kengetallen

Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal sloopmeldingen: 115
  • Aantal m2 asbest: 42.470
  • Restafval per inwoner: 68 kg
  • GFT per inwoner: 173 kg
  • PMD per inwoner: 20 kg
  • Scheidingspercentage: 80%

Verbonden partijen

Onder het programma Milieu vallen de volgende verbonden partijen:

  • Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente.
  • Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT.
  • Twence B.V.: Informatie is te vinden via de volgende link:  Twence.
  • ROVA: Informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Drugsafval

Op 4 juli 2019 heeft het Rijk een financieringsregeling toegezegd voor het opruimen van achtergelaten drugsafval en de bodemverontreiniging als gevolg van het achtergelaten drugsafval. Gemeenten krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 24.999. Particulieren krijgen 100% van de kosten vergoed ook tot een maximum van € 24.999. De uitvoering van de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafvaldumpingen voor al de twaalf provincies ligt vanaf 1 januari 2021 bij BIJ12.

 

Inzameling oud papier en karton

Met ingang van 1 januari 2020 is in het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, gestart met een nieuw contract. De marktprijzen voor OPK staan behoorlijk onder druk. We hebben te maken met een lagere opbrengst OPK en hogere containerkosten. We blijven de verenigingen/scholen een garantieprijs bieden van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten.Op basis van het ingezamelde OPK in 2020 is de opbrengst van het OPK, op basis van de afgegeven garantieprijs van € 60 per ton uitgekomen op € 118.950. De containerkosten bedroegen in 2020 € 59.886. Aan de verenigingen/scholen wordt na aftrek van de containerkosten, € 59.064 over 2020 uitbetaald. Nu de inzameling van OPK niet langer kostendekkend is, zal dit financiële nadeel ten laste van de Voorziening Afval worden gebracht.

 

Inzameling PMD 

Tot 1 juli 2020 was de gemeente Tubbergen verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Vanaf 1 juli is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD en ontvangt daarvoor als zodanig een vergoeding. Dat heeft geleid tot een grotere afkeur van PMD over de periode juli t/m december, namelijk 78% tegen 35% over de eerste helft van 2020. Met Nedvang/VPKT, nu Nedvang BV, zijn vanaf 30 oktober 2020 afspraken gemaakt dat vrachten met een vervuiling tussen de 15 en 35% wel worden gesorteerd en vermarkt en de gemeente daar een lagere vergoeding ontvangt. Op basis van het vastgestelde Plan van aanpak en het programma Terugwinnaars van ROVA is en blijft ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde PMD. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van GFT en textiel.Grondstoffenmonitor

Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor 2019 is er voor gekozen om het huidige afvalbeleid (de wijze van inzamelen) in 2020 ongewijzigd te laten. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen, zoals PMD, GFT, OPK glas en textiel te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

 

Van ambitie naar basis (deze inspanningen zijn overgedragen van ambitie naar basis met ingang van begrotingsjaar 2020, worden nu hier verantwoord)

Uitvoering geven aan de pilot "Twents bermgras verrijkt bodemleven" binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer 

Sinds 2018 wordt zoveel mogelijk maaisel in de landbouw verwerkt. Daarnaast wordt groenafval als bokhashi in de plantsoenen verwerkt als structuurverbeteraar. Om de resultaten hiervan te volgen is een meetprogramma gestart.

 

We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie

Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023.

 

Revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen' 

Op basis van het Duurzaamheidsfonds zijn er tot en met 2020 ook zes aanvragen voor een duurzaamheidslening binnengekomen en toegekend tot een totaal bedrag van € 168.393.

 

Vervolg ketenproject (Asbestschakel)

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren

N.v.t. is namelijk operationeel.

 

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma. 

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

PMD

Als gevolg van de coronacrisis hebben we de controles van de PMD containers vroegtijdig moeten beëindigen. Deze zijn in het najaar van 2020 weer opgepakt.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 65,0 64,0 68
Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 11,8 nnb nnb

 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 1.654 1.468 1.629 161
Lasten 1.524 1.386 1.517 -131
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 130 82 112 30
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 130 82 112 30

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".