Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte schoolgebouwen: 12.800 m²
  • Gemiddelde score Centrale eindtoets: 536,2 (t.o.v. 532,4 Nederland)
  • Kinderdagverblijven, aantal locaties: 16

 

Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018:

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Naar aanleiding van nieuwe landelijke wet- en regelgeving hebben wij, in overleg met de kinderdagverblijven, vorm gegeven aan de invulling en uitwerking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij willen dat in onze gemeente alle kinderen gebruik kunnen maken van VVE, zodat leerachterstanden voorkomen worden. In juli 2020 hebben wij op grond van de gewijzigde wet- en regelgeving nieuwe beleidsregels voor de VVE-subsidieverlening vastgesteld.

 

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen van toepassing op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

Gevolgen onderwijs en arbeid jonge mensen

Er worden geen open dagen georganiseerd door het onderwijs. De voornaamste reden waarom jongeren en jongvolwassenen in het onderwijs uitvallen en stoppen met de studie, is dat zij een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Doordat zij zich nu onvoldoende kunnen oriënteren op de passende studie, neemt de kans op verkeerde keuzes en uitval toe. Daarnaast kunnen jongeren en jongvolwassenen juist door corona andere studiekeuzes maken omdat ze in de logistiek bijvoorbeeld betere baankansen hebben. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal kunnen toenemen.

 

Veel jongvolwassenen (t/m 25 jaar) hebben tijdelijke banen in de sectoren horeca, evenementen, schoonmaak en detailhandel. Dit zijn juist de branches die het hardst getroffen worden door corona. De werkeloosheid onder jongeren is het snelst stijgend. In april werden er 74.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. Dit is de hoogste stijging sinds 2003 en is nog nooit eerder voorgekomen in Nederland.

 

In Tubbergen hebben we een aantal jonge mensen zonder startkwalificatie en met een inkomen tot € 400. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en daardoor studierichtingen zullen veranderen. Zo ontstaat er in de ene branche grote tekorten zoals logistiek en zorg, en in de andere branche grote overschotten zoals beschreven. Dit kan vragen om meer ondersteuning en toeleiding om tot de juiste keuze te komen voor onderwijs en arbeid. Dit betekent een toename van caseload en mogelijk opschalen van inzet door consulenten en coaches.

 

Gevolgen onderwijs

In 2020 heeft de kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs twee periodes meegemaakt waarin de kinderopvang en de scholen gesloten waren. Kinderopvang en scholen waren in die periodes alleen geopend voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Tussen gemeente en kinderopvang/onderwijs is gezamenlijk naar oplossingen gezocht om de periodes voor de kwetsbare kinderen draaglijker te maken. In veel gevallen was dat door gebruik te maken van noodopvang, waardoor de thuissituatie ontlast werd.


De periodes thuisonderwijs kunnen voor leerlingen leiden tot (onderwijs)achterstanden. Het is mogelijk dat een groter beroep wordt gedaan op leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk, jeugdwerk en jeugdhulp om kinderen en jongeren extra ondersteuning te bieden. Dit zal vragen om extra/andere inzet van de verschillende organisaties.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0  0,0 nnb
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 19,0 36,0 nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) 0,4 0,6 nnb

 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

 

 

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 69 70 68 -1
Lasten 1.869 1.786 1.758 27
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.800 -1.716 -1.690 26
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.800 -1.716 -1.690 26

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 44.000)

Het voordeel op onderwijsachterstandenbeleid heeft meerdere oorzaken:

  • Een voordeel van € 22.000 in verband met de ontvangen rijksmiddelen voor de noodopvang van kinderen in coronatijd. De kosten voor de noodopvang van kinderen ten tijde van de coronacrisis zijn € 11.000 geweest. Het bedrag dat is ontvangen van het Rijk is € 33.000. Het nog niet bestede budget 2020 kan vervallen.
  • Een voordeel van € 22.000 heeft betrekking op de reguliere uitgaven met betrekking tot VVE. Dit wordt veroorzaakt doordat minder kinderen een VVE-indicatie hebben ontvangen en doordat door consequenties van corona, de hiermee verband houdende noodgedwongen sluiting van de kinderdagverblijven en het feit dat meer ouders thuis waren, er minder gebruik is gemaakt van het aanbod van kinderdagverblijven.

 

Leerlingenvervoer (nadeel € 34.000)

Het leerlingenvervoer bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Aangepast vervoer: zowel schoolvervoer (groep) als individueel vervoer per besloten (school)bus, taxi(bus) (inclusief compensatie vervoer corona periode);
  • Eigen vervoer: per motorvoertuig, bromfiets, e-bike of fiets;
  • Openbaar vervoer.

 

Afhankelijk van het inkomen van de ouders, wordt een eigen bijdrage gevraagd in het leerlingenvervoer. Voor het jaar 2020 zijn per saldo de uitgaven geraamd op € 736.000, de werkelijke kosten zijn € 771.000. De begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Leerlingenvervoer (bedragen x €1.000) Begroot Werkelijk Verschil
Groepsvervoer 589 617 -28
Individueel vervoer 140 141 -1
OV/Fiets/Eigen vervoer 13 14 -1
Eigen bijdrage ouders -6 -5 -1
Totaal 736 771 -34

 

Vanaf het nieuwe schooljaar is een forse stijging gesignaleerd van het groepsvervoer, dit zorgt voor een overschrijding van ca. € 28.000. Deze ontwikkeling wordt niet gezien in het individuele vervoer.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".