2. Nota van aanbieding

Indeling jaarstukken

Indeling jaarstukken

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2020. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. 

 

De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde jaarstukken bestaan uit:

 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2020 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting nader beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd. 

Resultaat en analyse

Resultaat

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2020

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2020
P&C cyclus 2020 (Bedragen x € 1.000)
Saldo primitieve begroting (tekort) -280
Saldo 1e programmajournaal (overschot) 239
Saldo 2e programmajournaal (overschot) 95
Saldo financiële rapportage (overschot) 326
Saldo 2020 op begrotingsbasis (overschot) ten laste van de algemene reserve 379

Verloop begroting 2020 versus jaarstukken 2020

Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.

(Bedragen x € 1.000) Raming 2020 vóór wijziging Raming 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten 42.403 50.639 48.581
Lasten -42.827 -53.712 -48.827
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -424 -3.073 -245
Ontrekking aan reserves 827 3.076 2.476
Toevoeging aan reserves -403 -3 -939
Het gerealiseerde resultaat 0 0 1.291

Analyse

Analyse verschillen reserves

Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

 

De hogere toevoeging aan de reserves heeft voor het overgrote deel te maken met de winst- en verliesnemingen binnen het grondbedrijf  welke leiden tot een hogere storting in de algemene reserve. De dotatie in de reserve fonds kwaliteitsimpuls maakt tevens onderdeel uit van deze stijging. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2020 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2021 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling.

 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen na bestemming

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

 

In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:

omschrijving voordeel nadeel
(Bedragen x € 1.000)
Programma ambitiedeel
Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren 25
Procesgeld duurzaamheid 25
Procesgeld wonen en ruimte 22
Maatschappelijk vastgoed 48
MijnDorp 2030 71
Stimuleringsfonds 32
Programma basisdeel
Algemene uitkering 109
Taakmutaties algemene uitkering 184
Stelpost corona 454
Raad- en raadscommissies 45
Eigen risico en uitkeringen aansprakelijkheidsverzekering 24
Voorziening pensioenen wethouders 80
Organisatieondersteuning 61
Kunstwerken infra 29
Gladheidsbestrijding 25
Openbare verlichting 85
Bermen en sloten 38
Onderwijsachterstandenbeleid 44
Leerlingenvervoer 34
Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie 45
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 110
Bijstandsuitkeringen 78
Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ 213
Huishoudelijke ondersteuning 55
Hulpmiddelen 25
Jeugdzorg 170
Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo 91
Wmo ondersteuning individueel 97
Wmo ondersteuning groep 145
Verspreide gronden 40
Dangsommen toezicht/handhaving vouwen en slopen 35
Overige mee- en tegenvallers 165
Totaal 2.010 719

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van € 1.291.000 (€ 2.010.000 minus € 719.000) voor het overgrote deel veroorzaakt door de stelpost corona (€ 454.000), taakmutaties algemene uitkering (€ 184.000),  het sociaal domein (€ 91.000) en de algemene uitkering (€ 109.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarstukken 2020 met een positief saldo van € 1.291.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is voor een deel €477.000 ontstaan omdat budgetten in 2020 niet volledig zijn aangewend.  We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2021.

Over te hevelen budgetten 2020
t.l.v. t.l.v. alg.
(Bedragen x € 1.000) Totaal reserves middelen
Tubbergen het Papendal van Twente 95 95 0
Kerkenvisie 25 25 0
Interventieplan sociaal domein 290 290 0
Corona compensatie SW bedrijven 82 0 82
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren 17 17 0
Procesgeld vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen 29 29 0
Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie 38 38 0
Centrumplan Albergen 75 75 0
Toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT 28 28 0
Behoud cultureel en materieel erfgoed 10 10 0
Compacte toekomstbestendige winkelgebieden 57 57 0
Procesgeld werk aan de winkel 47 47 0
Procesbudget versterken relatie met middelbaar en hoger onderwijs 37 37 0
Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen 14 14 0
Innovatieve agro- en foodsector 15 15 0
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 14 14 0
Samenwerken aan biodiversiteit 19 19 0
Procesgeld bereikbaar en aantrekkelijk 20 20 0
Procesgeld bereikbaarheid en aantrekkelijk landelijk gebied 100 100 0
Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 45 45 0
Duurzame energietransitie 698 698 0
Maatschappelijk vastgoed irt demografie 1.041 992 48
Van uitbreiding naar inbreiding 798 783 15
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling 339 339 0
Stimuleringsfonds 226 194 32
Marketingplan Vasse 21 21 0
MijnDorp2030, faciliteiten en communicatie(K) 34 27 7
Huiskamer Manderveen 202 202 0
Tubbergen Bruist 276 276 0
Herinrichting sportcomplex te Vasse 10 10 0
Gymzaal te Geesteren 200 200 0
Procesgeld ondersteuning via menselijke toolkit 101 101 0
NOT energieloket 3.0 40 40 0
Stimuleringsregeling energietransitie 60 60 0
Voorschoolse voorziening peuters 11 0 11
Inburgering 42 0 42
Verhoging taalniveau statushouders 50 0 50
Brede aanpak dak- en thuisloosheid 18 0 18
Gezond in de stad/kansrijke start 6 0 6
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25 0 25
Circulaire inkoop 2 2 0
Gezamelijke maatschappelijke accommodatie te langeveen 25 0 25
Procesgeld wonen en ruimte 22 0 22
Procesgeld duurzaamheid 25 0 25
Maatregelen klimaat-proof tbv Vasse 6 0 6
Opstellen bedrijventerreinvisie 4 4 0
Procesgeld MijnDorp2030 64 0 64
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren 5.401 4.923 477

Na deze storting in de reserve verplichtingen voorgaande jaren bedraagt het positieve saldo € 814.000 (€ 1.291.000 minus € 477.000). Voordat dit volledige positieve saldo wordt gestort in de algemene reserve  wordt een specifieke resultaatbestemming voorgesteld. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen. Het gaat hierbij om de volgende mutatie:

Bestemming resultaat 2020
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving Totaal
1 Stelpost corona 419
Totale mutatie te bestemmen resultaat 419

1) stelpost corona


Zoals in de inleiding onder het deel corona is aangegeven resteert er over het jaar 2020 een bedrag van € 419.000 van de stelpost corona compensatie. Voorgesteld wordt dit resterende bedrag bij resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2021 in afwachting van meer duidelijkheid/te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van de coronacrisis in de loop van het jaar 2021 (wellicht zelfs 2022) echt zichtbaar en duidelijk worden.

 

Na besluit van de raad word voorgenoemd bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Het positieve saldo bedraagt dan € 395.000 (€ 814.000 minus € 419.000) en  wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.  

Saldo 1-1-2020 Saldo 31-12-2020 Mutatie
(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve 4.543 5.646 1.104
Bestemmingsreserves 21.141 18.880 -2.261
Totaal reserves 25.683 24.526 -1.157
Voorzieningen algemeen 4.349 4.443 94
Totaal voorzieningen 4.349 4.443 94
ALGEHEEL TOTAAL 30.033 28.969 -1.064

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van € 1.064.000 wordt deels veroorzaakt door dotatie van het resultaat van 2019 van € 1.648.000, resultaatnemingen van de begroting en tussentijdse rapportages ten bedrage van € 379.000 en door mutaties in het grondbedrijf ten bedrage van € 61.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door dekking van de ambitiebegroting voor een bedrag van € 773.000. Verdere onttrekkingen zijn voor wegen en kunstwerken € 100.000, Agenda van Twente € 136.000 en onderhoud gebouwen € 71.000. Voor een bedrag van € 4.973.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). 

 

In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2019.

Financiële positie en bestemming resultaat

Beoordeling financiële positie

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2021-2024 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2021 e.v.

 

De jaarstukken kunnen met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. 

Bestemming resultaat

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt € 395.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening een gerealiseerd resultaat kent van € 1.291.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:

a) Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 477.000.

b) Toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen € 419.000.

 

Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van € 395.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.