Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Wat hebben we in 2020 gedaan?

 

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces MijnDorp2030 kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

 

Uitgifte nestkastjes

In 2019 bleek de uitgifte van nestkastjes ter bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups een groot succes. Daarom zijn begin 2020 opnieuw gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoners met een eikenboom in hun omgeving. 

 

Project riolering Julianastraat e.o. 

Zoals bekend staat het project staat al geruime tijd op “hold” vanwege discussie met de opdrachtnemer over de kosten van dit project. In september 2020 is het Mediation traject afgerond. Vervolgens is in november 2020 is er voorzichtig gesproken over een vervolg van de uitvoering van de rest van het project. Na de kerst 2020 is het voorbereidingsproces door de aannemer onder leiding van een extern adviseur opgestart. Volgens planning wordt 19 april 2021 de realisatie van het project hervat en die wordt in december 2021 afgerond. Financieel gezien ziet het er nog altijd naar uit dat het project gerealiseerd wordt binnen het beschikbare krediet.

 

Rioolvervanging Zenderseweg Albergen

De werkzaamheden m.b.t. de rioolvervanging zijn uitgevoerd en afgerekend binnen budget. Aanvullend worden er in samenspraak met de dorpsraad nog werkzaamheden uitgevoerd op het plein aan de Zenderseweg.

 

Rioolvervanging Manderseweg- Denekamperweg Vasse

De voorbereiding van het project is in het vierde kwartaal van 2020 opgestart met het uitvoeren van (bodem)onderzoeken. Binnen het project wordt een deel van de bestaande riolering in de Manderseweg vervangen en wordt gelijktijdig een regenwaterriool aangelegd. De riolering in de Denekamperweg wordt eveneens vervangen en om de wateroverlast in Manderseweg te verminderen wordt er ook een regenwaterriool aangelegd in de Denekamperweg. De voorbereiding wordt in het tweede kwartaal 2021 afgerond en daarbij worden bewoners en dorpsraad betrokken. Uitvoering gaat plaatsvinden vanaf derde kwartaal 2021.

 

Klimaatadaptatie

In het programma van het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is er met het Twents waternet in 2019 een klimaatatlas opgesteld. Op basis daarvan zijn in 2020 de risicodialogen gevoerd en zijn de tussenresultaten van de risico’s gepresenteerd. De risico analyses zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2021-2025 die in 2021 aan de raad is aangeboden.

 

Herinrichting Entree Fleringen (HEF)

Op basis van het in samenspraak met de bewoners opgestelde ontwerp is de herinrichting van de entree van Fleringen van augustus tot en met december 2020 uitgevoerd. De kosten zijn binnen de raming gebleven. Momenteel ligt het verzoek tot vaststelling van de subsidie en uitbetaling van het restant subsidiebedrag bij de provincie. Na provinciale besluitvorming omtrent de subsidie kan het project financieel worden afgesloten.

 

Speelvoorziening

In Tubbergen zijn nabij het sportcomplex duurzame speelvoorzieningen geplaatst in de openbare ruimte om het bewegen van jong en oud te bevorderen. Het idee komt voort uit Tubbergen Bruist (ambities – kernagenda Tubbergen) en is mogelijk gemaakt met een provinciale subsidie van € 25.000 vanuit de regeling Bewegen in de Openbare Ruimte 2.0.  Eind 2020 is het project afgerond.

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjaren onderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar is in 2020  het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. In het kader van nieuw beleid / intensivering van beleid is  incidenteel een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen is hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit"  in het leven geroepen.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan is het onderhoudsbudget wegen met € 100.000 structureel verlaagd.  De veiligheid van de weggebruiker mag daarbij niet in gevaar komen. 

In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van de reserve

De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de reserve wegen.

 

Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders

Deze werkzaamheden worden sinds 2020 door vrijwilligers en Stichting VluchtelingenWerk uitgevoerd. 

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Tot en met 2020 is het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor € 50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van € 20.000, ingaande in 2021.

 

Herijken bermmaaisel afvoeren

In het uitvoeringsplan ‘’onderhoud en vervangingen speel- en groenvoorzieningen’’ is een kleine aanpassing in het bermbeheer en een grotere in het sloot- en wadibeheer doorgevoerd. Deze maatregelen hebben de beoogde ombuigingsmaatregelen van de begroting teniet gedaan. Daardoor is de beoogde ombuiging van € 40.000 niet behaald. 

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

De werkzaamheden voor het onderhoud door Soweco en de eigen dienst zijn in eerste instantie tot een minimum beperkt. Gedurende de coronacrisis werd het mogelijk langzaam de inzet weer op te voeren. Hierdoor heeft het onderhoud op onderdelen vertraging opgelopen. Dit heeft uiteindelijk niet tot achterstanden geleid.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis regenton)

In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de motie Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis regenton) aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • De (financiële) mogelijkheden te onderzoeken om in de gemeente Tubbergen een gratis regenton aan inwoners te verstrekken, dan wel andere initiatieven te introduceren;
  • De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en de eventuele voorwaarden, de startdatum en de duur van het initiatief.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.295 2.339 2.358 20
Lasten 5.580 5.574 5.646 -71
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.285 -3.236 -3.288 -52
Onttrekkingen aan reserves 100 180 179 -1
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -3.185 -3.056 -3.109 -53

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Kunstwerken infra (voordeel € 29.000)

Dit voordeel is ontstaan op het onderhoud van bruggen en viaducten. Daadwerkelijke vervanging is getemporiseerd in afwachting van nieuwe rekenregels voor draagkrachtberekeningen. Oorspronkelijk werden dezelfde eisen gesteld voor kunstwerken van Rijkswaterstaat als gemeentelijke kunstwerken, terwijl de verkeersintensiteit en belasting anders is. De eisen waren zo streng, dat vooral veel kleinere bruggen en viaducten moesten worden afgekeurd. De definitieve NEN-normen zijn inmiddels gepubliceerd. De resultaten van de inspecties zijn inmiddels gedateerd; we zijn nu gestart met een actualisatie van inspectie op basis van NEN systematiek. Met de resultaten van de inspecties kan worden bezien in hoeverre de gemeentelijke kunstwerken nog voldoen en welke maatregelen noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de op basis van de nieuwe inspectieresultaten de komende jaren onderhoud noodzakelijk zal zijn.

 

Gladheidsbestrijding (voordeel € 25.000)

De meevaller is te verklaren door een beduidend lager aantal van zestien strooibeurten tegen een lang jarig gemiddelde van 30 uitrukken.

 

Openbare verlichting (nadeel € 85.000)

Elektriciteitskosten (nadeel € 75.000)

In de begroting is jaarlijks een bedrag opgenomen voor elektriciteitskosten. Het bedrag is sinds 2013 op een gelijk niveau gebleven. Er heeft over deze periode geen indexatie plaatsgevonden en ook is er tussentijds niet bij geraamd. De afgelopen jaren zijn de verbruikstarieven gestegen. Daarnaast is de energiebelasting en de opslag duurzame energie sterk verhoogd waardoor de ramingen in de begroting niet meer actueel zijn.


Het energieverbruik van de openbare verlichting was tot 1 januari 2019 een groot verbruikaansluiting. Daarna is het omgezet naar een klein verbruikaansluiting. Door deze wijziging heeft de netwerkbeheerder alle meters vervangen door slimme meters.  De eindafrekening van 2018 heeft echter pas in 2020 plaatsgevonden (ruim € 50.000) . 

 

Onderhoud (nadeel € 10.000)

Het betreft hier een hogere vervangingsinvestering in Fleringen die als onderdeel van de cofinanciering voor de provinciale subsidie HEF is uitgevoerd.  In de hele kern Fleringen is de openbare verlichting vervangen door LED.

 

Bermen en sloten (nadeel € 38.000)

Herijken bermmaaisel afvoeren. In de perspectiefnota is een ombuiging op genomen voor het wijzigen van het maaibeleid. Door omstandigheden is het maaibeleid pas eind 2020 vastgesteld, hierdoor is in 2020 het maaien nog op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. De geraamde besparing van € 40.000 is in 2020 hierdoor niet gerealiseerd.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.