Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.
 • Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor het verbeteren van de (fiets)verkeersveiligheid Manderveenseweg is in afwachting met de gesprekken met betrokkenen een bedrag gereserveerd van € 1,750  miljoen.
 • Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg/Voshaarsweg is een bedrag van € 50.000 beschikbaar.

In de begroting 2019 is € 20.000 beschikbaar gesteld als procesgeld thema mobiliteit.

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Landelijk gebied

Wat willen we bereiken?

 • Een innovatievere Agro  en Food sector.
 • Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).
 • Toekomstgerichte erven (buitengebied).
 • Samenwerken aan biodiversiteit.

Financiële kaders

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie: € 15.000.
 • Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten: € 35.000.
 • Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit: €20.000.
 • Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar): € 100.000.

Bij de Provincie Overijssel hebben wij een subsidie "Ervencoach" van € 16.000 gerealiseerd. Ter ondersteuning van de complexe problematiek en opgaven waar bewoners en ondernemers in het buitengebied voor staan.

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 19 1 -18
Lasten 18 112 26 86
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -18 -93 -25 68
Onttrekkingen aan reserves 0 75 7 -68
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -18 -18 -18 0

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor innovatieve agro- en foodsector van € 15.000, toekomstgerichte erven van € 14.000, samenwerken aan biodiversiteit € 19.000 en procesgeld bereikbaar en aantrekkelijk van € 20.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".