Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

Ondernemen en bedrijvigheid is in Tubbergen een belangrijk thema. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Tubbergse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Tubbergse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt.

 

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

Leren

Wat willen we bereiken?

 • Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.
 • Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

Financiële kaders

In de begroting 2018 is voor de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie structureel ruimte gemaakt voor investeringen in de onderwijshuisvesting (IHP). Het gaat hier om een bedrag aan investeringsruimte van € 4,25 miljoen met een structurele last van € 150.000 welke  de komende jaren nog oploopt naar een structureel bedrag van € 210.000. Dit bedrag komt, afhankelijk van de soort investering, overeen met een bedrag aan investeringsruimte van ongeveer € 5,7 miljoen.

Daarnaast is er in 2018 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 2 miljoen.  eind 2020 is hiervan nog € 1 miljoen beschikbaar.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Financiële kaders

In de begroting 2018 is er voor Tubbergen Bruist een bedrag van € 600.000 aan projectgeld en een bedrag van € 300.000 aan procesgeld beschikbaar gesteld.

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur: € 70.000
 • Procesgeld thema ondernemersklimaat: € 60.000

In de begroting 2020 is het volgende budget beschikbaar gesteld:

 • Werkbudget 3O's: € 50.000.

Bij de Provincie Overijssel hebben wij een subsidie "crisis stadsarrangement" van € 26.000 gerealiseerd om de vitaliteit in binnensteden/centra van kernen te behouden i.v.m. de coronacrisis.

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector.
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau.
 • Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente).
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

Financiële kaders

In de begroting 2019 is het volgende budget beschikbaar gesteld:

Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).: € 80.000

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Werk aan de winkel - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 372 62 -310
Lasten 168 630 262 368
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -168 -259 -200 58
Onttrekkingen aan reserves 81 171 114 -57
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -87 -87 -86 1

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden van € 12.000 en inzet beeldmerk glinsterend Tubbergen van € 14.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".