Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende drie thema's:

 • Duurzaamheid
 • Wonen en Ruimte
 • Maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afval loos Tubbergen in 2030.
 • Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor de uitdaging duurzaamheid is een budget beschikbaar van € 1,5 miljoen waarvan € 225.000 aan procesgeld.

In de begroting 2019 is onderstaand budget beschikbaar gesteld:

 • Procesgeld thema duurzaamheid € 32.000

In de begroting 2020 zijn onderstaande budgetten beschikbaar gesteld:

 • Samenwerking NOT energietransitie: € 150.000 (drie jaar € 50.000)
 • NOT energieloket: € 120.000 (drie jaar € 40.000)
 • Stimuleringsregeling energietransitie:  € 60.000
 • Biogas Canisius € 22.000

De Provincie Overijssel heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de wijkuitvoeringsplannen Manderveen € 50.000 en Harbrinkhoek € 80.000.

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor de uitdaging ”meer aandacht voor inbreiding” is een budget beschikbaar van € 1.610.000 waarvan € 160.000 voor procesgeld.

In de begroting 2020 is voor "procesgeld thema Wonen en ruimte" € 40.000 beschikbaar gesteld.

Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

 • Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk vastgoed.
 • Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT.
 • Robuuste sportstructuur.

Duurzaam leven - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 160 94 -66
Lasten 463 714 517 197
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -463 -554 -423 131
Onttrekkingen aan reserves 203 361 344 -17
Toevoegingen aan reserves 0 30 38 -8
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -260 -223 -117 106

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Procesgeld duurzaamheid (voordeel € 25.000)

Het incidentele budget van € 25.000 'Procesgeld duurzaamheid' is in 2020 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Procesgeld wonen en ruimte (voordeel € 22.000

Het incidentele budget van € 22.000 "Procesgeld wonen en ruimte" is in 2020 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Maatschappelijk vastgoed (voordeel € 48.000)

Het incidentele budget van € 48.000 "Maatschappelijk vastgoed" is in 2020 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een hogere onttrekking aan de reserves maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie van € 133.000 en  lagere onttrekkingen voor uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen € 45.000, procesgeld maatschappelijk vastgoed € 85.000 en NOT energieloket € 40.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".