Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

 

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal misdrijven per jaar. Aantal 2020: 314

  • Aantal incidenten met verwarde personen. Aantal 2020: 55

Toelichting: Het aantal incidenten is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid.

Verbonden partijen

Onder het programma Veiligheid vallen de volgende verbonden partijen:

  • Veiligheidsregio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: VRT.
  • Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT.
  • Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak van ondermijning is in 2020 het Damoclesbeleid vastgesteld. Het was de bedoeling om ook met de evaluatie van het Bibob beleid van start te gaan, waarbij tevens de mogelijkheden onderzocht worden voor het breder toepassen van de wet- en regelgeving uit de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties. Als gevolg van de inzet voor de uitvoering van de noodverordening is hieraan nog geen prioriteit gegeven.

 

Verder wordt deelgenomen aan het regionale project Witwassen. Hiervoor is in samenwerking met het RIEC een analyse uitgevoerd.  Een van de vervolgstappen op deze analyse is het organiseren van een zogenoemde expertmeeting. Deze meeting heeft als gevolg van de coronacrisis niet plaatsgevonden.

 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De uitvoering van deze wet vindt plaats binnen het sociaal domein. 

 

Denkrichtingen / ombuigingen

Veiligheidsregio Twente

De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de Veiligheidsregio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Extensiveren toezicht en handhaving

De inzet op het gebied van toezicht en handhaving is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's van het extensiveren van de inzet. Voor de activiteit brandveiligheid en bouwen zijn gezien de risico's geen mogelijkheden om de inzet te verlagen. Op het terrein van openbare ruimte zijn er een aantal activiteiten waarbij we de inzet kunnen verminderen. Het gaat hierbij om verminderde inzet op het gebied van reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid.

 

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent dit dat de handhavers minder zichtbaar zijn. Daarnaast wordt er onder andere minder tot niet gehandhaafd op het gebied van parkeren en reclame. De beschikbare uren die overblijven worden volledig ingezet op andere onderdelen als bijvoorbeeld de kampeerfeesten. Dit betekent dat verzoeken van inwoners op het gebied van reclame en parkeren niet meer (direct) ingewilligd worden. 

 

Inmiddels blijkt dat deze extensivering toch wel leidt tot een toename van risico's en een verschraling van de dienstverlening . Vandaar dat het college voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel nieuw beleid/intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. Handhaving  staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van € 70.000 bovenaan. Deze richtinggevende prioritering is nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021. Bij het vaststellen van de begroting 2021 in november 2020 is besloten de benodigde € 70.000 per jaar voor handhaving voor een periode van in ieder geval twee jaar te honoreren

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.

 

Handhaving

Door de coronacrisis kwam er enorm veel druk bij de boa’s van het team toezicht en handhaving openbare ruimte (THOR) te liggen. Als verlengstuk van de Veiligheidsregio Twente waren zij hoofdzakelijk belast met het toezicht op de naleving van de Noodverordening COVID-19. Hierdoor bleven veel reguliere werkzaamheden liggen (her-prioritering) en moesten ook andere toezichthouders (team toezicht bouwen en RO) hand- en spandiensten verlenen. De eerste maanden leidde dit ook tot een overschot aan overuren. Pas eind juli lukte het weer om de reguliere werkzaamheden weer op te pakken en het toezicht op de naleving van de noodverordening daarvan ‘standaard’ onderdeel te laten uitmaken. Het inlopen van de achterstand zal nog enkele maanden in beslag gaan nemen.

 

Veiligheid

Ook voor de medewerkers van het team Veiligheid betekende de corona crisis dat hun inzet in 2020 voor groot deel voortkwam uit de uitvoering van de Noodverordening COVID-19. Hierdoor zijn niet alleen een groot aantal reguliere werkzaamheden niet uitgevoerd, maar is tevens de inzet op een aantal projecten stil komen te liggen.

 

Noodverordening

In 2020 is een noodverordening opgesteld, waarin voor alle gemeenten in Twente uitvoering wordt gegeven aan de maatregelen van de Nederlandse regering tegen de verspreiding van het coronavirus. Het afgelopen jaar is grote inzet gepleegd op de werkzaamheden die voortvloeien uit de Noodverordening, inclusief de actualisatie ervan.

 

Reguliere werkzaamheden zijn daardoor grotendeels geparkeerd. Ook het plan om na de zomervakantie een aantal reguliere werkzaamheden op te pakken, zijn als gevolg van de verspreiding van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen niet doorgegaan.  Gedurende deze periode is uw raad meermaals geïnformeerd door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente over de ontwikkelingen rondom het virus. Per 1 december 2020 is de Wet Tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking getreden. De implementatie van deze nieuwe wet en de juridische gevolgen ervan hebben eveneens beslag gelegd op de gemeentelijke inzet vanuit team Veiligheid. Deze nieuwe wet vervangt de noodverordening COVID-19.

 

Kampeerfeesten

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen in 2019 samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels zijn ook in 2020 gehanteerd, waarbij de geldende corona voorschriften zijn toegevoegd aan de spelregels.

 

Carbidschieten

Het carbidschieten kent een jarenlange traditie. Ook de afgelopen jaarwisseling heeft – onder gewijzigde regelgeving en met inachtneming van de geldende corona voorschriften– het carbidschieten doorgang kunnen vinden. Daartoe is de APV tijdelijk aangepast.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2018

2019

2020

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 44,0 26,0 nnb
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,2 0,0 nnb
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 1,6 nnb
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 0,7 nnb
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 1,6 nnb

 

Bron:  https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 26 16 9 -7
Lasten 2.855 3.010 2.984 26
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.829 -2.994 -2.975 19
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.829 -2.994 -2.975 19

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".