Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het sociaal domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                              Wat willen we bereiken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken?

Onze insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • Mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte.
 • Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften.
 • De regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte een gezin, een plan, een regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

 

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein

 

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.


[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/

[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/

Langer gezond

Wat willen we bereiken?

 • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
 • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
 • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
 • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
 • Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken

(NB. De staat van de bevolking in Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat).

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen.

Financiële kaders

Stimuleringsfonds sociaal domein

De stand van het stimuleringsfonds bedraagt begin 2019 € 240.000. In 2019 en 2020 is een bedrag van ca. € 29.000 besteed. Daarnaast heeft een terugbetaling plaatsgevonden over 2018 van € 15.000.  Het resterende bedrag eind 2020 is dus € 226.000. Deze resterende middelen hevelen we over naar 2021.

Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot het uitvoeringsplan sociaal domein.

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken?

 • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
 • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 • % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds gemonitord)
 • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan in 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behaalde mijlpalen per inspanning

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Wat was er in 2020 voor nodig?

Incidentele middelen

Voor het interventieplan sociaal domein is in 2019 een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn hier bij de jaarstukken 2019 een aantal afzonderlijke budgetten aan toegevoegd bij het samenvoegen van het beleidsplan Omzien Naar Elkaar (ONE), het MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan sociaal domein. Het totaal beschikbare bedrag is hiermee € 507.000 geworden.

 

Voor de volgende inspanningen hebben we in 2019 en 2020 een beroep gedaan op het uitvoeringsplan sociaal domein:

 • Pilot praktijkondersteuner huisarts (€ 105.000);
 • MaaS project (€ 16.000);
 • Pilot Wijk GGD aanpak personen met verward gedrag (€ 58.000);
 • Project transformatie Participatiewet (€ 7.000);
 • Project coördinator externe verwijzingen (€ 6.000);
 • Project kwartiermaker één toegang (€ 22.000);
 • Overige kleinere uitgaven van € 4.000.

 

De totale uitgaven zijn € 218.000 in 2019 en 2020. Daarmee resteert € 290.000 voor 2021 en verder van het oorspronkelijke budget. In de begroting 2021 is besloten tot een extra toevoeging van € 87.000.

 

(Financiële) Stand van zaken uitvoeringsplan sociaal domein

Het verloop van de beoogde besparing (begroting 2019) en de behaalde besparing (2019 en 2020) is als volgt:

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Beoogde besparing begroting 2019 94 375 520 545
Behaald besparing 2019 (PJ1) -94 -94 -94 -94
Resterende beoogde besparing 2020 0 281 426 451
Behaalde besparing 2020 (PJ1) 0

-235

-90 -90
Resterende beoogde besparing 2020 0

46

336 360

 

De besparingsopdracht is in 2020 gerealiseerd. Corona heeft wel een nadelig effect gehad omdat projecten zijn vertraagd of anders zijn uitgevoerd. Echter de POH ggz jeugd werpt zijn vruchten af. Zowel uit de monitoringsgegevens bijgehouden door de POH ggz jeugd als uit de analyse van de jaarcijfers blijkt dat het aantal nieuwe indicaties afgegeven door de huisarts is gedaald, de waarde van de nieuwe indicaties is gedaald en de verzilveringsgraad omhoog is gegaan. Dit betekent dat de afgegeven verplichting met betrekking tot nieuwe indicaties is gedaald en de indicaties die zijn afgegeven beter aansluiten op de behoefte van de inwoner.  Financieel gezien wordt de openstaande besparingsopdracht van € 46.000 verrekend met het voordeel op jeugdzorg.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 27 27 0
Lasten 22 263 196 68
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -22 -237 -169 68
Onttrekkingen aan reserves 0 215 154 -60
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -22 -22 -15 7

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het interventieplan sociaal domein van € 32.000 en het toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT van € 28.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".