Sitemap

Sitemap

Kernagenda's Tubbergen Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Albergen Blz. 5  
Albergen algemeen Blz. 6  
Algemene zaken Blz. 7  
Trends & ontwikkelingen Blz. 8  
Duurzaamheid Blz. 9  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 10  
Afspraken Blz. 11  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 12  
Initiatieven kern Blz. 13  
O.a. onderzoek naar eigen energie coöperatie, aanhaken bij bestaande initiatieven als Essenkracht, quickwins Blz. 14  
Gezondheid Blz. 15  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 16  
Afspraken Blz. 17  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 18  
Initiatieven kern Blz. 19  
Omzien naar elkaar en ervoor zorgen dat de mensen elkaars mantelzorger worden Blz. 20  
Omzien naar elkaar, open eettafel en de Kuierstie met inloopochtend. Het bezoeken van 65-plussers. Uitbreiding van de dagopvang. Blz. 21  
Meer en betere natuur rondom het dorp. Meer wandelpaden. Veilige verkeerssituaties. Blz. 22  
Bewustwordingsproces op gang brengen. Meer voorlichting geven. Blz. 23  
Ondernemen Blz. 24  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 25  
Afspraken Blz. 26  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 27  
Initiatieven kern Blz. 28  
Herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken Blz. 29  
Gemeentebreed de rol van de gemeente bij het grondbeleid t.a.v. bedrijventerreinen, samen met partners, onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen Blz. 30  
Het onder de aandacht brengen van de bouwmogelijkheden voor de ondernemers in Albergen Blz. 31  
Ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving: nemen we mee bij het gemeente breed inventariseren van de wens en behoefte aan een Visie op Ondernemen Blz. 32  
Het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is Blz. 33  
Vereenvoudiging evenementenvergunning: in overleg met de gemeente hoe we dit aan kunnen pakken Blz. 34  
Behoefteonderzoek voor project startups, uitbreiding ZZP'ers: dit punt nemen we gemeente breed mee bij de kernoverstijgende agenda; goed vestigingsklimaat creëren voor startups en bestaande bedrijven Blz. 35  
Creëren Hightech gebiedje: meenemen in kernoverstijgende agenda bij onderzoek hoe aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren Blz. 36  
Sport en bewegen Blz. 37  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 38  
Afspraken Blz. 39  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 40  
Initiatieven kern Blz. 41  
Werkgroep concrete plannen/visie laten maken voor het centraliseren van de sportaccommodaties en nadenken over ruimtelijke ordening Blz. 42  
Samenwerking tussen sportverenigingen, koppeling met cultuurhoes , wens voor sportmakelaar en visie op centraliseren sport Blz. 43  
Sporten stimuleren t.b.v. vitale inwoners en voldoende aanbod boor jeugd in breedtesport Blz. 44  
Wonen en groen Blz. 45  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 46  
Afspraken Blz. 47  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 48  
Initiatieven kern Blz. 49  
Een mooi centrum in het midden van Albergen (op de plek van Miets/tankstation met winkels 1e levensbehoeften) Blz. 50  
Aansluiten bij de woningbehoefte van de jongeren en de ouderen in Albergen Blz. 51  
Inhaalslag maken i.v.m. achterstallig groen in de bebouwde kom Blz. 52  
Verfraaiing van de beide rotondes bij binnenkomst van Albergen Blz. 53  
Het groen in het buitengebied behouden, bermonderhoud, houtwallen en wandelpaden Blz. 54  
Meer aandacht voor bordenvervuiling Blz. 55  
Fleringen Blz. 56  
Fleringen algemeen Blz. 57  
Algemene zaken Blz. 58  
Trends & ontwikkelingen Blz. 59  
Gezondheid Blz. 60  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 61  
Afspraken Blz. 62  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 63  
Initiatieven kern Blz. 64  
Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid voor de inwoners van Fleringen. Blz. 65  
Inrichting / openbare ruimte Blz. 66  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 67  
Afspraken Blz. 68  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 69  
Initiatieven kern Blz. 70  
Plan presenteren aan de gemeenteraad en in fases uitvoeren Blz. 71  
School naar Kulturhus Blz. 72  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 73  
Afspraken Blz. 74  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 75  
Initiatieven kern Blz. 76  
Programma van eisen opstellen en op basis daarvan een scenario uitwerken Blz. 77  
Woningbouw Blz. 78  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 79  
Afspraken Blz. 80  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 81  
Initiatieven kern Blz. 82  
Indien er behoefte is aan verdere uitwerking van dit thema, zal vanuit het dorp Fleringen hiervoor een werkgroep in het leven moeten worden geroepen Blz. 83  
Geesteren Blz. 84  
Geesteren algemeen Blz. 85  
Algemene zaken Blz. 86  
Trends & ontwikkelingen Blz. 87  
Bewegingsonderwijs Blz. 88  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 89  
Afspraken Blz. 90  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 91  
Initiatieven kern Blz. 92  
Het minimaal openhouden van de huidige gymzaal tot september 2022 en investeren in de Ransuil of een alternatieve oplossing Blz. 93  
Muziek en cultuur Blz. 94  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 95  
Afspraken Blz. 96  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 97  
Initiatieven kern Blz. 98  
Overdekte openlucht voorziening, muziek/cultuurcoach aanstellen, projectkoor, strippenkaart, multifunctionele oefenlocatie Blz. 99  
Regionomisch Geesteren Blz. 100  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 101  
Afspraken Blz. 102  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 103  
Initiatieven kern Blz. 104  
Verder gaan op de ingezette weg en afwachten uitkomsten locatie onderzoek nieuwbouw school, gebiedsregisseur op pad sturen, kijken of het bestaande winkelaanbod kan worden uitgebreid, en andere acties Blz. 105  
Sportief Geesteren Blz. 106  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 107  
Afspraken Blz. 108  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 109  
Initiatieven kern Blz. 110  
Verkennen verdeelsleutel tussen verenigingen, onderzoek cafetariamodel, op zoek naar aanpalende partijen, input leveren voor locatie onderzoek school en daarin mogelijkheden voor samenvoeging verengingen/vastgoed meenemen Blz. 111  
Vitaal Geesteren Blz. 112  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 113  
Afspraken Blz. 114  
Initiatieven kern Blz. 115  
Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren is een plan van aanpak Vitaal Geesteren gemaakt, waarin concrete acties zijn ontwikkeld om aan de slag te gaan Blz. 116  
Voorzieningen Blz. 117  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 118  
Afspraken Blz. 119  
Behaalde mijlpalen Blz. 120  
Initiatieven kern Blz. 121  
Basisschool: een extern en onafhankelijk onderzoek en op basis daarvan keuze voor locatie maken Blz. 122  
Bereikbaarheid/verkeer: als overige plannen duidelijker zijn moet er onder meer een goed plan komen voor het verbinden van de vier toegangswegen Blz. 123  
Wonen: behoefteonderzoek en gesprek aangaan tussen gemeenten en geinteresseerden Blz. 124  
Harbrinkhoek / Mariaparochie Blz. 125  
Harbrinkhoek / Mariaparochie algemeen Blz. 126  
Algemene zaken Blz. 127  
Trends & ontwikkelingen Blz. 128  
Duurzaamheid Blz. 129  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 130  
Afspraken Blz. 131  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 132  
Initiatieven kern Blz. 133  
De focus ligt voorlopig op een zonnepanelen- en isolatieproject Blz. 134  
Bij gezamenlijke projecten wordt een deel van het voordeel in een maatschappelijk fonds gestort Blz. 135  
Onderzoeken op welke wijze financiele prikkels een effectieve bijdrage kunnen leveren aan asbest erf en zon er op Blz. 136  
Communicatie en educatie Blz. 137  
September 2018 vindt de formele oprichting van Essenkracht plaats Blz. 138  
Herinrichting Blz. 139  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 140  
Afspraken Blz. 141  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 142  
Initiatieven kern Blz. 143  
Draagvlak creëren in het dorp en een plan maken/onderzoeken Blz. 144  
Bedrijfsverzamelgebouw voor starters. Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar industrieterrein Blz. 145  
Woonconcepten Blz. 146  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 147  
Afspraken Blz. 148  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 149  
Initiatieven kern Blz. 150  
Een verdieping op de enquête die in het voorhaar 2018 is gehouden Blz. 151  
Zorg Blz. 152  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 153  
Afspraken Blz. 154  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 155  
Initiatieven kern Blz. 156  
Samenwerking tussen verenigingen verbeteren, fysieke goede ontmoetingsplek , vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen Blz. 157  
Langeveen / Bruinehaar Blz. 158  
Langeveen / Bruinehaar algemeen Blz. 159  
Algemene zaken Blz. 160  
Trends & ontwikkelingen Blz. 161  
Duurzaamheid Blz. 162  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 163  
Afspraken Blz. 164  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 165  
Initiatieven kern Blz. 166  
Verbinding met Essenkracht versterken en kansen voor Langeveen verkennen Blz. 167  
Economie en recreatie Blz. 168  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 169  
Afspraken Blz. 170  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 171  
Initiatieven kern Blz. 172  
Meer promotie, meer dag-recreatieve activiteiten, samenwerking, verbeteren routenetwerken, recreatieve ontwikkeling zandkuil, ontwikkelmogelijkheden ondernemers Blz. 173  
Samenvoeging maatschappelijk vastgoed Blz. 174  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 175  
Afspraken Blz. 176  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 177  
Initiatieven kern Blz. 178  
Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisatie van een gezamenlijke multifunctionele accommodatie Blz. 179  
Verkeersveiligheid Blz. 180  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 181  
Afspraken Blz. 182  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 183  
Initiatieven kern Blz. 184  
Dorpsraad vraagt de gemeente om het eerste stuk zandweg vanaf de betonweg te verharden met klinkers Blz. 185  
Van de gemeente wordt verwacht dat zij bij groot onderhoud van de N343 (provinciale weg) betrokken zijn voor met name de gemeentelijke aansluitingen Blz. 186  
Met gemeente Twenterand in overleg over aanleggen van een fietspad langs de Gravenlandsweg Blz. 187  
Men beschouwt het Knooperf als een nieuwe wijk en vindt dat daar de bijbehorende verharding en verlichting bij moet komen Blz. 188  
Wonen / voorzieningen / bereikbaarheid Blz. 189  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 190  
Afspraken Blz. 191  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 192  
Initiatieven kern Blz. 193  
Concreet maken welke werkelijke behoefte er precies is m.b.t. woningbouw Blz. 194  
Manderveen Blz. 195  
Manderveen algemeen Blz. 196  
Algemene zaken Blz. 197  
Trends & ontwikkelingen Blz. 198  
Duurzaamheid Blz. 199  
Afspraken Blz. 200  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 201  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 202  
Initiatieven kern Blz. 203  
Advies inwinnen voor het goede moment om in te stappen. Blz. 204  
Fietspad Blz. 205  
Afspraken Blz. 206  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 207  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 208  
Initiatieven kern Blz. 209  
Vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen Blz. 210  
Gezondheid Blz. 211  
Afspraken Blz. 212  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 213  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 214  
Initiatieven kern Blz. 215  
Mogelijke acties/ideeën om verder vorm te geven/uit te werken Blz. 216  
Huiskamer Blz. 217  
Afspraken Blz. 218  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 219  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 220  
Initiatieven kern Blz. 221  
Huiskamer Manderveen: een ontmoetingsplek creëren waarin het rijke verenigingsleven, school en zorg bij elkaar komen. Blz. 222  
Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen Blz. 223  
Afspraken Blz. 224  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 225  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 226  
Initiatieven kern Blz. 227  
Versterking van de dorpsraad Blz. 228  
Woningbouw Blz. 229  
Afspraken Blz. 230  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 231  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 232  
Initiatieven kern Blz. 233  
Mogelijke acties/ideeën om verder vorm te geven/uit te werken Blz. 234  
Reutum Blz. 235  
Reutum algemeen Blz. 236  
Algemene zaken Blz. 237  
Trends & ontwikkelingen Blz. 238  
Behoud voorzieningen Blz. 239  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 240  
Afspraken Blz. 241  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 242  
Initiatieven kern Blz. 243  
In kaart brengen van bestaande functies en panden en bekijken of voorzieningen meer gecombineerd/samengevoegd kunnen worden waardoor ze elkaar kunnen versterken Blz. 244  
Gezondheid Blz. 245  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 246  
Afspraken Blz. 247  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 248  
Initiatieven kern Blz. 249  
Inzetten op preventie alcohol en drugs, versterken ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers Blz. 250  
Klimaatneutraal Blz. 251  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 252  
Afspraken Blz. 253  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 254  
Initiatieven kern Blz. 255  
Verbinding met Essenkracht versterken en vanuit NOT de kansen voor Reutum opnieuw verkennen Blz. 256  
Verenigingen Blz. 257  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 258  
Afspraken Blz. 259  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 260  
Initiatieven kern Blz. 261  
Verschillende activiteiten (o.a. website, gezamenlijk overleg, activiteiten clusteren) Blz. 262  
Wonen Blz. 263  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 264  
Afspraken Blz. 265  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 266  
Initiatieven kern Blz. 267  
O.a. realisatie betaalbare starterswoningen, woningbehoefte jongeren in beeld brengen, inbreidingslocaties ontwikkelen passend bij woningbehoefte Blz. 268  
Realisatie van woonappartementen binnen een bestaand pand aan de Kerkstraat voor de doelgroep jong en oud Blz. 269  
Tubbergen Blz. 270  
Tubbergen algemeen Blz. 271  
Algemene zaken Blz. 272  
Trends & ontwikkelingen Blz. 273  
Duurzaamheid Blz. 274  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 275  
Afspraken Blz. 276  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 277  
Initiatieven kern Blz. 278  
Verbinding met Essenkracht versterken Blz. 279  
Een sterk centrum Blz. 280  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 281  
Afspraken Blz. 282  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 283  
Initiatieven kern Blz. 284  
Verder op de door Tubbergen Bruist ingeslagen weg met aandacht voor verlevendiging van het plein, terugdringen van leegstand, etc. Blz. 285  
Nieuwe invulling van het gemeentehuis Tubbergen, meer levendige functies in en rond het gemeentehuis Blz. 286  
Herontwikkeling locatie Verdegaalhal Blz. 287  
Groenplan / Glinstering Blz. 288  
Clustering en versterken van functies in maatschappelijk vastgoed Delle - Netwerk - Huve Blz. 289  
Gezondheid Blz. 290  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 291  
Afspraken Blz. 292  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 293  
Initiatieven kern Blz. 294  
Vergroten bekendheid van alles wat er is en verminderen bureaucratie Blz. 295  
Sport een verbindende factor Blz. 296  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 297  
Afspraken Blz. 298  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 299  
Initiatieven kern Blz. 300  
Samenwerking versterken tussen verenigingen en tussen school en vereniging, streven naar een inclusieve samenleving Blz. 301  
Voldoende ruimte creëren om te sporten Blz. 302  
Ruimtelijke uitstraling van accommodaties, veiligheid en zichtbaarheid Blz. 303  
Uitvoering (verlichte) hardlooproute Blz. 304  
Uitwerking van het masterplan de Eeshof Blz. 305  
Verbinden in Tubbergen Blz. 306  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 307  
Afspraken Blz. 308  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 309  
Initiatieven kern Blz. 310  
Verbinden in Tubbergen 1 Blz. 311  
Vervolgproces Tubbergen Bruist / Mijn Tubbergen 2030 Blz. 312  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 313  
Afspraken Blz. 314  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 315  
Initiatieven kern Blz. 316  
Duidelijkheid over het vervolg van het proces Tubbergen Bruist in relatie tot MijnDorp2030 en de wensen en mogelijkheden tot verbreding.(sociaal-economische onderwerpen). Blz. 317  
Wonen Blz. 318  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 319  
Afspraken Blz. 320  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 321  
Initiatieven kern Blz. 322  
Concreet in beeld brengen welke behoefte er is onder jong en oud door onderzoek Blz. 323  
Uitvoering plannen op de locaties De Marke, Weleveld, De Esch, Oranjestraat Blz. 324  
Bouwen van levensloopbestendige woningen voor jong en oud Blz. 325  
Er moeten goede afspraken met de projectontwikkelaars worden gemaakt om prijsopdrijving te voorkomen Blz. 326  
Woonwijken moeten goed onderhouden worden Blz. 327  
Vasse Blz. 328  
Vasse algemeen Blz. 329  
Algemene zaken Blz. 330  
Trends & ontwikkelingen Blz. 331  
Duurzaamheid Blz. 332  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 333  
Afspraken Blz. 334  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 335  
Initiatieven kern Blz. 336  
Het opzetten en uitvoeren van diverse projecten Blz. 337  
Toerisme en landbouw Blz. 338  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 339  
Afspraken Blz. 340  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 341  
Initiatieven kern Blz. 342  
Toerisme: verschillende initiatieven Blz. 343  
Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt Blz. 344  
Landbouw: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaat-proof te maken Blz. 345  
Sport en Verenigingen Blz. 346  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 347  
Afspraken Blz. 348  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 349  
Initiatieven kern Blz. 350  
Gemeente gaat met initiatiefnemers in gesprek over het plan voor een evenemententerrein Blz. 351  
Er is een plan gemaakt om een (speel)hal te realiseren, aanschaffen vloermatten in sportzaal Eschhoes, verschillende verenigingen kijken samen naar jeugdbeleid, ouderenverenigingen stemmen activiteitenagenda's met elkaar af Blz. 352  
Wonen en Infrastructuur Blz. 353  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 354  
Afspraken Blz. 355  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 356  
Initiatieven kern Blz. 357  
Overeenstemming vinden voor een nieuwe woningbouwlocatie Blz. 358  
De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden en behoefte naar het woonconcept van een meergeneratiehofje Blz. 359  
Met het thema Infrastructuur in overleg met de gemeente over haalbaarheid van realisatie van de speerpunten Blz. 360  
Zorg, welzijn en educatie Blz. 361  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 362  
Afspraken Blz. 363  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 364  
Initiatieven kern Blz. 365  
De themawerkgroep ZW&E heeft een overzicht opgesteld met ideeën om in Vasse te kunnen blijven wonen, deze ideeën concreet naar uitvoering brengen en lopende initiatieven volgen. Blz. 366  
(Door)ontwikkeling van de dorpshuiskamer vraagt nadrukkelijk om structurele professionele ondersteuning Blz. 367  
Leefbaarheid Springendal/Dal van Mosbeek Blz. 368  
Wat hebben we met elkaar afgesproken? Blz. 369  
Afspraken Blz. 370  
Behaalde mijlpalen voor dit thema Blz. 371  
Initiatieven kern Blz. 372  
Leefbaarheid Springendal / Dal van de Mosbeek Blz. 373  
Kernagenda's financieel Blz. 374  
Financieel Blz. 375