Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Harbrinkhoek / Mariaparochie

Inhoud

Harbrinkhoek / Mariaparochie algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Er is vanuit de dorpsraad contact gezocht met het kerkbestuur over de toekomst van de kerk. 

Duurzaamheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

 • De overall intentie is om lasten en lusten lokaal te houden. Dit betekent dat allerlei maatschappelijke en
  leefbaarheidsvraagstukken mede profiteren van de samenwerking.
 • De werkgroep duurzaamheid richt zich vooral op de
  energietransitie en heeft drie aandachtspunten: samen besparen, samen opwekken, gedragsbeïnvloeding.  De werkgroep richt zich via 3 Buurtkracht-groepen (1500 huishoudens) op lokale projecten.
 • Gedragsverandering bij alle leeftijden maar start vooral met onze jongeren.
 • Vanuit de werkgroep Harbrinkhoek is het Tubbergse Platform Essenkracht ontstaan. Dit initiatief moet de 9 kernen van Tubbergen verbinden en inzetten op de meer grootschalige energietransitie.
 • HM wil dat de gemeente, ter bevordering van het verwijderen van asbestdaken, met een financiële regeling komt. Suggestie om in deze regeling te bevorderen dat asbest eraf gaat en zon erop. Gemeente moet dit stimuleren.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De werkgroep duurzaamheid heeft samen met enkele belangstellenden en de gemeente m.b.t. de warmtevisie een wijkuitvoeringsplan opgesteld om de wijk Leuvinksveld in Mariaparochie voor 2030 aardgasvrij te maken. Provinciale subsidie is hiervoor toegekend. 
Er is dit voorjaar veel overleg geweest om samen met mensen vanuit de gemeente rijkssubsidie (proeftuin) en provinciale subsidie (wijkuitvoeringsplan) te verkrijgen. De subsidieaanvraag is gehonoreerd, zodat in september gestart wordt met het wijkuitvoeringsplan. De subsidie voor de uitvoeringsplannen (proeftuin) is in oktober 2020 afgewezen.
In een informatieavond in maart en juni 2020 is de wijk geïnformeerd. 

 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Herinrichting

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Bedrijfsverzamelgebouw voor starters.  Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar industrieterrein.

De werkgroep herinrichting houdt zich bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Het doel is:

 • Dat de verkeersstromen gestroomlijnd worden/scheiding verkeersstroken (fietsen, auto’s en wandelaars)
 • Er een groener beeld ontstaat
 • Er meer ruimte is voor recreatie
 • 30km/u de maximum snelheid wordt
 • Het aantrekkelijker voor wandelaars en fiets wordt voor recreatief gebruik
 • Het overzichtelijker wordt
 • De voorrang eenduidig geregeld is
 • Het doel is draagvlak te creëren voor de plannen voor > 80% van het dorp).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Bij het project Herinrichting Almeloseweg kunnen na de laatste informatieavond de uitvoeringsplannen definitief gemaakt worden.
Met betrekking tot de uitbreiding van de Krön is een concept ontwerpbestemmingsplan ontvangen dat wordt beoordeeld. 
Er is een woon-zorg initiatief gestart. Een nieuwe werkgroep zoekt uit of er een nieuwbouwlocatie gevonden kan worden voor ouderen die graag samen in het dubbeldorp willen blijven wonen.

2019:

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Krön. Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, voor wat betreft de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden.
Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.
Er is een Markesteen geplaatst.

Woonconcepten

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De werkgroep woonconcepten richt zich vooral op een aantrekkelijk dubbeldorp waar jong en oud geïntegreerd samen
kunnen wonen. Wat men wil bereiken is het volgende:

 • Meer flexibele en levensloopbesten-dige woningen voor ouderen
 • Kleinere en betaalbare woningen voor ouderen
 • Jong en oud samen: Omzien naar elkaar
 • Starterswoningen
 • Oude woningen met potentie zijn betaalbaar te renoveren voor jongeren. Oude ontsierde plekken in het dorp worden aangepakt en mogelijk vervangen door woningen (De Spar, Hondebrink, Tibbe)
 • Duidelijkheid op korte termijn voor ouderen in Harbrinkhoek/Maria-parochie.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De inbreidingslocatie Hondebrink. De eigenaresse heeft de grond verkocht aan Kruse Groep en Building design. 

Er is een Woon-Zorg werkgroep opgestart. Deze onderzoekt een nieuw levensloopbestendig woonconcept om met name oudere bewoners te behouden voor Harbrinkhoek en Mariaparochie.

2019:

De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Zorg

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De werkgroep zorg en welzijn richt zich vooral op het thema ontmoeten en zorgen voor elkaar. De werkgroep wil het volgende bereiken:

 • Betere zichtbaarheid van alle activiteiten in de dorpen zodat de activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het actiepunt is hoe de Haambrink hierin beter benut kan worden.
 • Meer ontmoetingsplekken voor jongeren (ook voor 20+)
 • Samenwerking tussen verenigingen verbeteren en tekort vrijwilligers oplossen
 • Een deeleconomie: vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.
 • Eenzaamheid inwoners verminderen
 • Een belevingstuin voor jong en oud
 • Een jongerencafé in één van de beide dorpen zodat er ook gelegenheid voor de 20+ers is om bij elkaar te komen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er is een informatieavond gehouden over alcohol en drugs.
Er is een werkgroep gestart voor een "woon-zorg initiatief". Oudere bewoners de mogelijkheid te bieden in het dubbeldorp te kunnen blijven wonen.
Om oudere inwoners van het dubbeldorp een hart onder de riem te steken gaan kinderen van de lagere school brieven en kaarten naar hen schrijven.

2019:

Er is een bord geplaatst in de Haambrink waarop de activiteiten die in Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.
In de Haambrink is een boekenhoek gerealiseerd. 

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.