Albergen

Albergen algemeen

Algemene zaken

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Hans Morsink is de buur(t)man in Albergen. Hij stelt zichzelf aan u voor:

 

In Albergen wordt verder gewerkt aan het centrumplan, inclusief de financiële uitwerking. In de perspectiefnota heeft het college reeds voorgesteld om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. De concrete uitwerking en verzoek om een bijdrage wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 of via een separaat raadsbesluit.

 

Plan Miets met de bouw van vijftien woningen zal waarschijnlijk begin 2021 beginnen. Op plan Arends worden in de toekomst ook vier woningen gebouwd. Er worden plannen gemaakt voor het kerkgebouw.

 

Perspectiefnota 2021

In Albergen wordt gewerkt aan een centrumplan. Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. Deze geactualiseerde maatregel / inspanning moet nader worden uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt of zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt.

Duurzaamheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Alle mogelijkheden van energieopwekking onderzoeken (ruimte voor experimenten).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

 

2e kwartaal:

De dorpsraad is nog steeds in gesprek met de gemeente over het windbeleid. Verder is hier geen mijlpaal te benoemen.

1e kwartaal:

De dorpsraad is in gesprek met de gemeente over het Windbeleid. Er zijn veel kritische geluiden in Albergen.

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Gezondheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Dat de inwoners zolang mogelijk zelfstandig in Albergen kunnen blijven wonen.

Dat er geen eenzaamheid en armoede is in Albergen.

Een gezonde leefomgeving voor de leefbaarheid van het dorp.

Verhogen bewustzijn van de omgang met alcohol en drugs voor jongeren en hun ouders.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

2e kwartaal:

Er zijn geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

1e kwartaal:

De dorpsraad is van plan om dit een te starten met een werkgroep Gezondheid en Vitaliteit.

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Ondernemen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoefte onderzoek doen voor project startups, uitbreiding ZZP-ers.

Bouwmogelijkheden voor de ondernemers.

De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving.

Een bewustwordingscampagne ‘koop in je eigen dorp’. Het vergroten van de onderlinge samenwerking en de samenwerking
tussen de ondernemers, de verenigingen en de inwoners.

Een gecentreerd winkel – leefgebied met ontmoetings-plek , waar de 1e levens-behoeften aanwezig zijn; eventueel gecombineerd met woningen voor ouderen.

Lange termijn visie opstellen voor bedrijventerreinen en actief grondbeleid voeren. Bestaande bedrijven behouden.

Vereenvoudigen van de evenementenvergunning.

Het creeeren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

2e kwartaal 

Hennie de Haan heeft haar rapportage afgerond met hierin de uitkomsten van de enquête van de werkgroep Ondernemen en de interviews van ze met diverse ondernemers heeft gehouden. Op 29 mei is de rapportage aangeboden aan wethouder Ursula Bekhuis. 39% van de ondernemers heeft de enquête ingevuld en de verdiepende interviews hebben met een breed scala  aan ondernemers plaatsgevonden.

Uit al deze informatie is in het rapport een top 5 van aanbevelingen terecht gekomen:

  1. Verbeter de contacten en relatie tussen de gemeente en de ondernemers in Albergen.
  2. Organiseer meer overleggen tussen de gemeente en de ondernemers. er is nog steeds behoefte aan informatie over het gemeentelijkbeleid. Specifieke avonden hiervoor organiseren.
  3. Organiseer daarnaast periodieke gestructureerde en strategische informatie-uitwisselingen tussen de gemeente en de ondernemers.
  4. Realiseer een brede visievorming in Albergen voor ontwikkeling met toekomstperspectief, voor zowel wonen als werken en pas regie toe op de uitvoering. Wat zijn de mogelijkheden voor inbreiding en verminder de mix van woningen, bedrijven en recreëren op dezelfde plek
  5. Zet Albergen meer op de toeristische kaart, goede fietspaden en bewegwijzering. Zorg dat de routes door het dorp en langs de dag-horeca gaan.

 

2020:

Er is een enquête gehouden onder alle ondernemers/middenstanders en interviews. De uitkomsten worden vertaald in een rapport.

2019:

De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.
Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.
Voor het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is, is een enquête onder de ondernemers uitgezet.
Alle ondernemers/middenstanders worden gepubliceerd op het digitale dorpsplein.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Sport en bewegen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Eén ingang voor alle sporten en het vergroten van de sociale functie van de verenigingen in de sport (betrekken minder
draagkrachtigen).

Het centraliseren van de sportaccommodaties. Dit biedt de mogelijkheid voor omnisport.

Vitale inwoners in Albergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

2e Kwartaal:

In het najaar een afspraak inplannen om samen met de kernwethouder een bezoek te brengen aan de werkgroep Albergen schoon en mee te lopen en zo ook zwerfafval in te zamelen.

1e kwartaal:

Er is een nieuwe werkgroep in Albergen. De werkgroep Albergen Schoon. Inmiddels telt deze werkgroep al meer dan 30 leden die elke maand al wandelend in het buitengebied van Albergen het zwerfafval dat ze op de route tegen komen inzamelen. Binnenkort gaat de kernwethouder met de buurtman een keer aansluiten bij de activiteit van deze werkgroep.

 

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Gewijzigde plannen: De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de multifunctionele accommodatie. Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie.
Er is een Obstakel Parcours bij de MFA in Albergen gerealiseerd. Dit is mede tot stand gekomen met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds en subsidie van de provincie.  

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Wonen en groen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Dat Albergen een aantrekkelijk en mooi groen dorp wordt. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Een mooi centrum in het midden van Albergen (op de plek van Miets/tankstation met winkels (1e levensbehoeften).

Aansluiten bij de woningbehoefte van de jongeren en de ouderen in Albergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

2e kwartaal:

Twee initiatiefnemers zijn bezig om te kijken of er mogelijkheden zijn om een handenspeelveldje te realiseren in Albergen.

Een klein werkgroepje is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Klooster-pad aan te leggen. Dit pad loopt vanaf de kerk richting de MFA.

De gemeente Tubbergen draagt in totaal € 135.000,-- bij aan het project Beeldbepalende Dorpsgezichten Albergen. Op 4 mei 2021 is een subsidiebedrag verleend van € 29.374,47 wat hier een onderdeel van is. Het gaat hierbij om het aanpassen van het Julianapleintje, de parkeerplaats bij de COOP aan de Ootmarsumseweg en de parkeerplaats bij de COOP hoek Hobergenstraat, Zenderseweg.

 

1e kwartaal:

Binnenkort wordt er begonnen met de uitvoering van het Centrumplan (beeldbepalend dorpsgezichten Albergen). Verder nog geen mijlpalen te benoemen.

2020:

Er zijn plannen gemaakt om het kerkgebouw in Albergen te verkopen aan een particulier.
De werkgroep Centrumplan Albergen heeft een subsidieverzoeken ingediend om voor een financiële bijdrage vanuit MijnDorp 2030. Er wordt om een bijdrage van € 120.000,-- gevraagd. Van de Provincie Overijssel hebben ze een toezegging van € 75.000,--. Deze verzoeken hebben betrekking een ontwikkelingsplan en een uitvoeringsplan.
Invulling pand “Miets”: Initiatiefnemers gaan 17 appartementen realiseren (acht voor senioren en negen voor jongeren/starters).

2019:

Er is eind 2019 een nieuw initiatief voor een Centrumplein Albergen ontstaan. In het najaar zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners.
Naar aanleiding van de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”.
De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door de werkgroep Groen. Deze werkgroep heeft het plan opgevat om de rotondes te adopteren.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern