Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Albergen

Inhoud

Albergen algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

In Albergen wordt verder gewerkt aan het centrumplan, inclusief de financiële uitwerking. In de perspectiefnota heeft het college reeds voorgesteld om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. De concrete uitwerking en verzoek om een bijdrage wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 of via een separaat raadsbesluit.

 

Plan Miets met de bouw van vijftien woningen zal waarschijnlijk begin 2021 beginnen. Op plan Arends worden in de toekomst ook vier woningen gebouwd. Er worden plannen gemaakt voor het kerkgebouw.

 

Perspectiefnota 2021

In Albergen wordt gewerkt aan een centrumplan. Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. Deze geactualiseerde maatregel / inspanning moet nader worden uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt of zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt.

Duurzaamheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Alle mogelijkheden van energieopwekking onderzoeken (ruimte voor experimenten).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Gezondheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Dat de inwoners zolang mogelijk zelfstandig in Albergen kunnen blijven wonen.

Dat er geen eenzaamheid en armoede is in Albergen.

Een gezonde leefomgeving voor de leefbaarheid van het dorp.

Verhogen bewustzijn van de omgang met alcohol en drugs voor jongeren en hun ouders.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Ondernemen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoefte onderzoek doen voor project startups, uitbreiding ZZP-ers.

Bouwmogelijkheden voor de ondernemers.

De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving.

Een bewustwordingscampagne ‘koop in je eigen dorp’. Het vergroten van de onderlinge samenwerking en de samenwerking
tussen de ondernemers, de verenigingen en de inwoners.

Een gecentreerd winkel – leefgebied met ontmoetings-plek , waar de 1e levens-behoeften aanwezig zijn; eventueel gecombineerd met woningen voor ouderen.

Lange termijn visie opstellen voor bedrijventerreinen en actief grondbeleid voeren. Bestaande bedrijven behouden.

Vereenvoudigen van de evenementenvergunning.

Het creeeren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er is een enquête gehouden onder alle ondernemers/middenstanders en interviews. De uitkomsten worden vertaald in een rapport.

2019:

De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.
Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.
Voor het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is, is een enquête onder de ondernemers uitgezet.
Alle ondernemers/middenstanders worden gepubliceerd op het digitale dorpsplein.

Sport en bewegen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Eén ingang voor alle sporten en het vergroten van de sociale functie van de verenigingen in de sport (betrekken minder
draagkrachtigen).

Het centraliseren van de sportaccommodaties. Dit biedt de mogelijkheid voor omnisport.

Vitale inwoners in Albergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Gewijzigde plannen: De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de multifunctionele accommodatie. Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie.
Er is een Obstakel Parcours bij de MFA in Albergen gerealiseerd. Dit is mede tot stand gekomen met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds en subsidie van de provincie.  

Wonen en groen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Dat Albergen een aantrekkelijk en mooi groen dorp wordt. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Een mooi centrum in het midden van Albergen (op de plek van Miets/tankstation met winkels (1e levensbehoeften).

Aansluiten bij de woningbehoefte van de jongeren en de ouderen in Albergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er zijn plannen gemaakt om het kerkgebouw in Albergen te verkopen aan een particulier.
De werkgroep Centrumplan Albergen heeft een subsidieverzoeken ingediend om voor een financiële bijdrage vanuit MijnDorp 2030. Er wordt om een bijdrage van € 120.000,-- gevraagd. Van de Provincie Overijssel hebben ze een toezegging van € 75.000,--. Deze verzoeken hebben betrekking een ontwikkelingsplan en een uitvoeringsplan.
Invulling pand “Miets”: Initiatiefnemers gaan 17 appartementen realiseren (acht voor senioren en negen voor jongeren/starters).

2019:

Er is eind 2019 een nieuw initiatief voor een Centrumplein Albergen ontstaan. In het najaar zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners.
Naar aanleiding van de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”.
De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door de werkgroep Groen. Deze werkgroep heeft het plan opgevat om de rotondes te adopteren.