Geesteren

Geesteren algemeen

Algemene zaken

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Bianca Menderink is de buur(t)vrouw in Geesteren. Ze stelt zichzelf aan u voor:

 

 

De werkgroepen Regionomisch Geesteren, Muziek en Cultuur en Voorzieningen zijn samen met de Aloysiusschool, TOF onderwijs en de gemeente bezig met een gebiedsontwikkeling nieuwbouw school waarbij de voorkeur uitgaat naar een variant waarbij de nieuwe school geïntegreerd wordt met de pastorie en verbinding met de kerk en centrum ontstaat.  Begin november 2020 bleek dat de voorkeursvariant helaas niet haalbaar is. De benodigde grond van de woningstichting Tubbergen kan niet aangekocht worden omdat de Woningstichting niet tot verkoop over wil gaan.  Dit betekent dat de nieuwe school gebouwd wordt op de huidige locatie. 

Bewegingsonderwijs

Afspraken

In 2019 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Toekomstbestendige huisvesting voor het bewegingsonderwijs in Geesteren

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In de eerste drie maanden van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

2020:

Collegebesluit is genomen om de raad in oktober 2020 voor te stellen Euro 200.000 beschikbaar te stellen aan Stichting de Ransuil t.b.v. realisatie bewegingsonderwijs in Geesteren dat voldoet aan geldende normen. Waarbij college voorwaarde stelt dat er consensus is met de Aloysiusschool/TOF onderwijs over de wijze van gebruik.  De raad is akkoord gegaan met dit voorstel. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Muziek en cultuur

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle leeftijdsgroepen op een actieve, maar ook passieve manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp. Dit is van belang om de leefbaarheid optimaal te houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding, plezier en ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek in ons dorp.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

Muziek en cultuur is in nauw overleg met de Aloysiusschool over gezamenlijk gebruik van de nieuwe school. 

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

2019:

Podium openluchtvoorziening is aangepast (fysiek gedraaid).
De cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart.
Gesprekken over strippenkaart tussen MijnGeesteren2030 en Cultuurmakelaar zijn gestart. De haalbaarheid wordt onderzocht.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Regionomisch Geesteren

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De ambitie is het realiseren van een compact centrum in Geesteren. Van Hamer tot Kottink met winkels en horeca.
Daarvoor willen we het volgende bereiken:
· Ook in 2030 nog een levendig centrum waar de 1e levensbehoeften-plus (ook kapper, fietsenzaak etc. ) verkrijgbaar zijn.
· Levensvatbaar houden en behouden van huidige winkelaanbod Geesteren (aanbod =reden om in Geesteren te blijven wonen).
· Verjonging van het ondernemersbestand om continuïteit te waarborgen
· Behouden van klanten uit Langeveen en Manderveen die in Geesteren hun inkopen doen
· Bewustwording voor de continuïteit van het winkelaanbod
· Verkeersluw centrum (geen vrachtverkeer, landbouwverkeer), maar winkels wel bereikbaar met de auto
· Andere invulling van het huidige kerkplein

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

Het plan voor een centraal ontmoetingsplein dat een bijdrage moet leveren aan het behouden van een levendig kernwinkelgebied in de toekomst wordt weer opgepakt en op haalbaarheid onderzocht. 

2020:

Na inventarisatie blijkt er geen concrete behoefte te zijn aan een winkeliershub.

2019:

Afwijking: Werkzaamheden ten aanzien van een compact centrum zijn in afwachting van de gebiedsontwikkeling van de schoollocatie.
Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een winkeliershub.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

Initiatieven kern

Sportief Geesteren

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De ambitie is het realiseren van één Open Club in Geesteren met een gezamenlijke multifunctionele accommodatie. We willen starten met het creëren van draagvlak voor:
· Het verbinden van sporters (onafhankelijk van lidmaatschap van een club)
· Meer mensen mogelijkheden geven om te bewegen/sporten
· Mensen de kans geven om langer te sporten (in verenigingsverband sport men gemiddeld 4 jaar langer dan wanneer men een individuele sport beoefent)
· Het accent leggen op de relatie tussen sporten en gezondheid, voor jong en oud, met of zonder beperking
· Het oprichten van een open club, waarbij de samenwerking wordt gezocht met alle verenigingen in Geesteren (samenwerken, dan wel in gesprek)
· Het verbinden van sport met zorginstellingen
· Ook mogelijkheden creëren om de individuele sporter te faciliteren

Daarvoor willen we het volgende bereiken:
· Het oprichten van een open club met behoud van de eigen identiteit voor de verenigingen.
· Geen fusie, maar samenwerking. Wel moet bereikt worden dat verenigingsbesturen over hun eigen belangen heen durven te kijken.
· Sporten moet beter betaalbaar worden. Door flexibiliteit te creëren in lidmaatschap kunnen mensen gebruik maken van meerdere sportmogelijkheid. Huidige generatie jeugd is passief. Op zoek naar brede mogelijkheden om jeugd te verleiden om te gaan sporten. Door link te leggen met basisonderwijs (locatie onderzoek)
· Gezamenlijke inzet van vrijwilligers over meerdere verenigingen.
· Het aangaan van een partnership inzake sponsoring.
· Een open club betekent ook fysieke bundeling op één plek.
· Mogelijkheden ontdekken om ook andere dorpen te kunnen voorzien. (Dorpen binden)

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben een business case opgesteld voor 'Geesteren, het meest leefbare en vitale dorp van Twente (en Overijssel) en de daarvoor benodigde verblijfs- en sportaccommodatie. 

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn besproken met verenigingen en commerciële partners en zijn enthousiast ontvangen. Vanuit de Provincie wordt een intentieovereenkomst opgesteld waarbij de partijen een inspanningsverplichting hebben.  Er is commitment vanuit het verenigingsleven Geesteren voor de plannen. 

2020:

De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben een start gemaakt met het opstellen van een businesscase. Dit doen ze ook op verzoek van de Provincie Overijssel.  Streven is voorjaar 2021 helder te hebben of het plan haalbaar is.  

2019:

De scenario's voor de open club en het toekomstbestendig vastgoed inclusief bewegingsonderwijs is opgesteld en gepresenteerd op een kernavond.
Na keuze voor de locatie van de school in het centrum en het beperken van de gemeentelijke investering op enkel bewegingsonderwijs is de werkgroep gestaakt. Hiermee is dit thema in deze opzet ook gestopt. De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben samen een doorstart gemaakt.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Vitaal Geesteren

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De ambitie is dat Geesteren het vitaalste dorp van de gemeente wordt. Waar inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. Dit willen we bereiken door de realisatie van het de doelen uit het plan van Aanpak Vitaal Geesteren:

 • Mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en de mogelijkheden van technologie daarbij
 • Mensen inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s voor hen zelf om vitaliteit te werken
 • Het vergroten van het gebruik van technologie voor vitaliteitsdoeleinden d.m.v. het realiseren van een demonstratie omgeving waar mensen ervaring op kunnen doen met technologie geschikt voor dit doeleinde
 • In een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren gezamenlijk maar elk op hun eigen niveau aan hun vitaliteit te werken

Tijdens de bijeenkomst over het Maatschappelijk Akkoord is daar aan toegevoegd:

 • Oprichten van een zorg coöperatie met als doelgroep ouderen (vanuit een breed concept opgezet)
 • Meer voorzieningen voor jongere ouderen (gezonde leefstijl ontwikkelen)
 • Onze kracht van verbinden te gebruiken voor een eigen invulling van wensen/mogelijkheden
 • Een open club gedachte bevorderen voor alle onderwerpen die de vitaliteit van onze inwoners bevorderen.
 • Inwoners met een handicap moeten overal binnen kunnen komen

 

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Initiatieven kern

2021:

Vitaal Geesteren heeft samen met Sportief Geesteren het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor 'Geesteren, het meest leefbare en vitale dorp van Twente (en Overijssel) en de daarvoor benodigde verblijfs- en sportaccommodatie. 

De uitkomsten zijn besproken met de verenigingen in Geesteren en hier is commitment voor de plannen opgehaald. Vanuit de Provincie Overijssel wordt een intentieovereenkomst opgesteld met een inspanningsverplichting voor de partijen. 

De SamenGezond app wordt met de ondernemers geëvalueerd en indien nodig aangepast zodat er een win-win situatie ontstaat. 

Vitaal Geesteren heeft het VIT-akkoord getekend. Dit sluit naadloos aan met de doelen van Vitaal Geesteren. 

2020:

 • Vitaal Geesteren werkt haar ondersteuningsbehoefte verder uit. Dit doen ze ook op verzoek van de Provincie Overijssel.
 • Een SamenGezond digitaal platform is afgerond, maar vanwege de coronacrisis nog niet gelanceerd.
 • Op 24 november 2020 is de SamenGezond app Geesteren gelanceerd. 

 

2019:

 • De subsidiebeschikking is afgegeven.
 • Er zijn twee thematische activiteiten geweest.
 • Maandelijks vinden er wandelingen plaats.
 • Het onderzoek door studenten is afgerond.

Initiatieven kern

Voorzieningen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De gezamenlijke ambitie van gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. Waarbij er zoveel mogelijk verbindingen worden gelegd met andere functies zodat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren, met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van spelen en leren. Dat willen we bereiken door een objectief en neutraal onderzoek door derden waarin de volgende punten aan bod komen:
· Verkeersveiligheid
· Gevolgen voor bedrijvigheid en leefbaarheid kern
· Samenwerking met verenigingen, versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties.
· Multifunctionaliteit
· Herontwikkeling mogelijkheden vrijkomende locaties
· Tijd en procedures, hoe lang duren beide opties?
· Gevolgen voor sport
· Gevolgen voor kerk en Erve Kampboer
· Gevolgen voor leefbaarheid voor heel dorp
· Niet los zien van de omnivereniging, wederom versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties
· Kerk erbij betrekken, school in kerk, tbv draagvlak, ook gebouw; wat is te combineren muziek / bieb oid, andere functie kerk

De ambitie is een verkeersluw centrum. Dat willen we bereiken door:
· Het doorgaande en zware verkeer uit het centrum weren
· De verbinding met Hengelo en Almelo beter maken voor woon-werkverkeer
· De verwijzing in Vriezenveen om richting Ootmarsum door Geesteren te rijden verwijderen.
· Uitzoeken hoe we 4 toegangswegen kunnen verbinden en centrum verkeersluw maken
· Bij de inrichting van bestaande wegen letten op snelheid
· Een goede verbinding met de steden door openbaar vervoer
· Niet alle verkeer eruit -> ondernemers willen dat niet, alleen doorgaande verkeer eruit
· Tellingen: toen 6000 centrum nog drukker
· Handhaven 30km grens

De ambitie is om te blijven bouwen, blijven zorgen voor een aanbod van nieuwbouwkavels. Er moet dynamiek in de bouw blijven. Zodat jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen. Dat betekent volgens ons:
• Bouwen voor jong en oud, geen appartementen; Als we willen dat de jeugd blijft dan moeten er betaalbare woningen komen, tot euro 200.000
• Ook betaalbare huurwoningen
• Kleinere kavels op hutten 2, ga met een gezonde mix van geïnteresseerde bouwers en gemeente om tafel en maak een maatwerk bouwplan in fases
• Voor ouderen moeten seniorenwoningen komen: laagbouw, tuin erbij, in een hofje, combinatie jong en oud bij elkaar, soort van knooperf. We zitten niet op hoogbouw te wachten. geen Almere
• Door nieuwbouw komen bestaande woningen vrij. Inbreiding is belangrijk: Geesteren moet Geesteren blijven. Gebruik hier plekken voor waar veel ruimte is (vb Veldhuis)
• Gemeente stimuleert kleine projecten (jong en oud in 1 project)
• Woningen alleen zijn niet voldoende om jeugd te binden, ook werk in de buurt, feesten en sociale binding zijn belangrijk.
• Levensloopbestendig bouwen
• Mensen mogelijkheid geven om te bouwen dus blijven zorgen voor beschikbare bouwkavels

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen

2021: 

TOF onderwijs is gestart met de selectie voor de architect voor de nieuwbouw van de school. 

De uitgifte van Plan Hutten 2 is in maart gestart. In juni vond de loting plaats en alle kavels zijn uitgegeven. De animo was groot.  

De architect voor de nieuwbouw van de school is geselecteerd. Het eerste ontwerp is gepresenteerd aan direct omwonenden op 25 mei. Men is enthousiast over het ontwerp alsmede over de levensloopbestendige woningen die de gemeente gaat realiseren op de huidige school locatie.  De bestemmingsplanprocedure is opgestart. Als alles volgens planning verloopt, wordt er april 2022 gestart met de bouw en is de school in juni 2023 gereed. 

2020:

Planprocedure voor Hutten fase 2 is gestart.  

Basisschool: Realisatie van de voorkeursvariant, school integreren met de pastorie, lukt niet omdat de Woningstichting Tubbergen niet tot verkoop van de benodigde grond wil overgaan. Dit betekent dat er teruggevallen wordt op variant 1, school terug bouwen op de huidige locatie. 

Persbericht gebiedsontwikkeling nieuwbouw school https://www.tubbergen.nl/nieuwbouw-school-geesteren-terug-naar-eerdere-variant

2019:

Wonen:

Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor jongeren in Geesteren.
Planvorming voor Hutten fase 2 is gestart.

Basisschool:

Het besluit over de locatie van een nieuwe school is genomen door gemeenteraad en de scenario's zijn uitgewerkt voor een school in het centrum en gepresenteerd op een kernavond. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling Geesteren.

Raadsbrief 39 Gebiedsontwikkeling nieuwbouw school Geesteren

 

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern