Langeveen / Bruinehaar

Langeveen / Bruinehaar algemeen

Algemene zaken

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Jos van Olffen is de buur(t)man in Langeveen. Hij  stelt zichzelf aan u voor: 

 

 

Wonen

Gemeente gaat over tot uitbreiding nu inbreiding voorlopig geen optie is en er onder starters een concrete behoefte is. Woningbouw zal zo mogelijk in fases gerealiseerd worden. Daarnaast zal ingezet blijven worden op inbreiding. Gemeente heeft begin 2021 grond t.b.v. woningbouw aangekocht van een agrariër. De bestemmingsplanprocedure is nu in gang gezet.

 

Samenvoeging Maatschappelijk vastgoed

College heeft in derde kwartaal 2020 een positief standpunt ingenomen ten aanzien van deelname van de school in een multifunctionele accommodatie en st. MFA Langeveen gevraagd de gemeente mee te nemen in het onderzoek om te komen tot een sluitende begroting voor realisatie en meerjarige exploitatie van zo’n multifunctionele accommodatie. Vanuit de gemeente wordt een bijdrage ter grootte van de vanuit het Integraal Huisvestingsplan 2017 berekende en geïndexeerde normvergoeding 2020/2021 (€ 850.000) voor verbouw van de Mariaschool ingebracht. Indien niet wordt gekomen tot een sluitende begroting voor een multifunctionele accommodatie voor medio 2021, zal het IHP 2017 als uitgangspunt worden gehanteerd ten aanzien van de huisvesting van de Mariaschool. Er wordt dan gekozen voor verbouw van de Mariaschool. 

St. MFA heeft in okt. 2020 geconcludeerd dat de ontwikkelingen rondom de kerk van invloed kunnen zijn op het proces van de MFA. Om die reden is het van belang te onderzoeken wat de functie van het kerkgebouw kan zijn in relatie tot de in de MFA geplande functies. Om het proces dorpsbreed op te kunnen pakken, is het van belang dat alle groepen in Langeveen hierin samenwerken.  Wanneer er duidelijkheid is over de toekomstige functies voor de kerk , kan de ontwikkeling van MFA hervat worden.

 

Verkeersveiligheid

Ongeveer 150 meter van de zandweg aan de Grensweg is verhard met beton.

Duurzaamheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Verbinding met Essenkracht versterken en vanuit de samenwerking gemeenten NOT op gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor Langeveen verkennen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In het eerste half jaar van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

2020:

Langeveen is met de stichting Essenkracht Langeveen aangehaakt bij stichting Essenkracht gem. Tubbergen. Vanuit Essenkracht is een zonnepanelenproject gerealiseerd op het dak van dierenstal bij een particulier in Langeveen.

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te noemen. 

Economie en recreatie

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Als dorp de economische kansen van het toerisme benutten om de toeristische sector bij te laten dragen aan het (recreatief) voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid van Langeveen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

De gemeente Twenterand houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in Engbertsdijkvenen. Daar waar nodig  haken wij aan.

2020:

Langeveen is vertegenwoordigd in een stuurgroep Leefbaarheid Bewoners Engbertsdijkvenen. Dit is een platform van belanghebbende bewoners rondom EDV.  Langeveen zet zich vooral in voor de Combikansen externe fietspaden (fietspad langs de Gravenlandsweg en recreatieve fiets- en wandelpaden in het Natura-2000 gebied. Gemeente Twenterand gaat het hele proces van samen brengen van mensen, ideeën en visie rondom de  ontwikkeling van het gebied EDV begeleiden. 

2019:

We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke waarden (bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen).

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Samenvoeging maatschappelijk vastgoed

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Één gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor de sportverenigingen, de basisschool, het gemeenschapshuis en mogelijke andere organisaties zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie. Ook combi voor 0-12 jarigen; kdv + bso + bo (IKC-gedachte) bij elkaar. Kortom, een dorpsontmoetingsplek op één locatie voor jong en oud.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In een brede vertegenwoordiging van allerlei maatschappelijke partijen uit Langeveen wordt  onderzocht wat de functie van het kerkgebouw kan zijn in relatie tot de in de MFA geplande functies. 

2020:

St. MFA Langeveen en gemeente hebben besloten om samen de haalbaarheid te onderzoeken van een multifunctionele accommodatie met een sluitende investeringsbegroting en meerjarige exploitatie. Regie voor het haalbaarheidsonderzoek ligt bij st. MFA. 

Raadsbrief 42: Multifunctionele Accommodatie Langeveen

2019:

Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de exploitatie van een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor sport, onderwijs en gemeenschappelijke voorzieningen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Verkeersveiligheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

  • De verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf De Veldboer)
  • Verharding stuk zandweg aan de Grensweg
  • De reconstructie van de N343
  • Aanleggen van een fietspad langs de Gravenlandsweg

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In het eerste half jaar van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen. 

2020:

De betonverharding van een stuk zandweg aan de Grensweg is gerealiseerd.
Busverbinding van en naar Langeveen is verbeterd. Er is een aansluitende ov-verbinding (buurtbus) tussen Tubbergen en Hardenberg tot stand gekomen. 

Persbericht april 2020 Verharding zandweg in Langeveen

2019:

Verharding van de Veldboersweg is gerealiseerd.
Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboer.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Wonen / voorzieningen / bereikbaarheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

  • Er moeten starterswoningen gebouwd worden in de koopsector
  • Senioren moeten in Langeveen kunnen blijven wonen. Hier zullen woningen voor gerealiseerd moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen waar de behoefte ligt.
  • Als de school verplaatst wordt dan kan deze locatie herontwikkeld worden voor woningbouw bijv. seniorenwoningen
  • De gemeente moet de regie in handen houden en deze niet bij projectontwikkelaars neerleggen.
  • De busverbinding van en naar Langeveen moet verbeterd worden.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

Wonen: Gemeente heeft t.b.v. uitbreiding  woningbouw grond aangekocht van een agrariër. Bestemmingsplanprocedure is in gang gezet.

https://www.tubbergen.nl/gemeente-wil-investeren-bouwkavels-langeveen

2020:

Wonen: Gemeente voert gesprekken met grondeigenaren over aankoop grond t.b.v. woningbouw. 

2019:

Wonen: De enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen in opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte starterswoningen, is afgerond. Er is een vervolgafspraak met jongeren op 1 april 2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht.