Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Vasse

Inhoud

Vasse algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Wonen

Gemeente was in onderhandeling met grondeigenaar over aankoop grond t.b.v.  uitbreiding woningbouw in Vasse, maar die heeft de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Gemeente heeft positief gereageerd op een principeverzoek van projectontwikkelaar voor woningbouw.

 

Toerisme & Landbouw

Vanuit landbouw is het project 'Vasse klimaatproef' in uitvoering.

 

Sport & Verenigingen

Gemeente heeft in het 4de kwartaal 2020 voor de herinrichting van sportcomplex 't Langkamp van s.v. Vasse (fase 1) een subsidie beschikbaar gesteld, Met de herinrichting wordt het complex toekomstbestendig gemaakt. 

Duurzaamheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hieronder wordt verstaan opwekking van 100% CO2 neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing. Vasse en de buurtschappen energieneutraal maken in de nabije toekomst is het doel. Zij willen als gemeenschap een duurzame toekomst creëren voor zichzelf, maar ook voor de volgende generaties. Zij willen niet afwachten, maar zelf het heft in handen nemen en daarmee aan de slag gaan.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Coöperatie Energiek Vasse is overgegaan in een stichtingsvorm. Doelstelling nieuwe stichting sluit aan bij de stichting Essenkracht. 

2019:

Energiecoöperatie Energiek Vasse zoekt aansluiting bij Essenkracht.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Toerisme en landbouw

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder versterken waardoor Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen.
• Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder ondervinden).
• Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn).
• De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap)
• Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven)

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De acht projecten van het toeristisch plan Vasse zijn opgeleverd.
Vanuit landbouw is het project 'Vasse klimaatproef' in uitvoering. 

2019:

Binnen het toeristisch plan Vasse worden er acht projecten/initiatieven uitgevoerd.
Binnen het plan landbouw is een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van twee projecten.

Sport en Verenigingen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een toekomstbestendig en gezond sportklimaat en verenigingsleven in Vasse behouden door o.a. de volgende voorzieningen te realiseren:
• Bouw van een multifunctionele (speel)hal, te gebruiken voor handbal, voetbal, scouting, school, volleybal etc.
• Aanschaf matten t.b.v. vloer sportzaal Eschhoes t.b.v. multifunctioneel gebruik.
• Multifunctioneel terrein voor alle verenigingen, sporten, activiteiten etc bij voorkeur bij het Eschhoes (ultieme doel voor de lange termijn)

In 2019 is een nieuw initiatief ingebracht:

CV de Spekscheeters en de Stichting Pareldagen Vasse willen een evenemententerrein met permanente en tijdelijke voorzieningen waar jaarlijks diverse culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Aan S.V. Vasse wordt een subsidie verleend voor de herinrichting van sportcomplex 't Langkamp (fase 1). 

2019:

Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.
Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken in verband met herinrichtingsplannen accommodatie SV Vasse.

Wonen en Infrastructuur

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Wonen:
Het dorp wil bereiken dat op korte termijn een nieuwe woningbouwlocatie beschikbaar komt. Er zijn geruime tijd geen nieuwe plannen aan de markt toegevoegd. Er zijn verschillende inspanningen gepleegd op inbreidingslocaties; deze hebben echter niet tot een concreet resultaat (aanbod) geleid. De opvatting in Vasse is dat er aan de randen voldoende plekken zijn om een nieuwbouwlocatie toe te voegen. Inhoudelijk wil Vasse bereiken:
• Op korte termijn betaalbare starterswoningen en voor senioren (kleine nieuwbouw kavels).
• Doorstroming voor jongeren en ouderen.
• Geen grote te dure kavels

Woonvormen benutten die voor zowel jong als oud interessant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan
het burgerinitiatief Noaberhof.

Infrastructuur:
Met betrekking tot het thema infrastructuur zijn er de volgende speerpunten en/of aandachtpunten:
• Manderseweg – aanleg fietspad/voetpad
• Verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers in het dorp (ook schoolgaande kinderen)
• Betere ontsluiting • /aansluiting op de snelweg
• Meer metingen mbt alle verkeer op veiligheid

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021: 

2020: Gemeente was in onderhandeling over aankoop grond t.b.v. woningbouw in Vasse, maar eigenaar heeft grond verkocht aan projectontwikkelaar.

2019: Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-appartementen gaat bouwen (elf wooneenheden), geschikt voor jong en oud.
Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke ontwikkellocaties worden verkend.

Zorg, welzijn en educatie

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Dorpshuiskamer Vasse draagt bij aan betere leefkwaliteit, vitaliteit en minder eenzaamheid voor inwoners van Vasse e.o. Dit zorgt voor minder doorstroom naar maatwerkvoorzieningen. Ambitie is doorontwikkeling tot ontmoetingsplek voor alle inwoners. Doelstelling is:
• Realiseren van een uitstekende voorliggende voorziening, die voorkomt dat inwoners uit Vasse e.o. doorstromen naar een maatwerkvoorziening
• Het langer zelfstandig laten blijven wonen van ouderen
• Ontmoetingsplek voor jong en oud, in combinatie met thema’s vitaliteit en gezondheid
• Dorpshuiskamer-aanbod als manier om mantelzorgers van de nog thuiswonende ouderen ‘te ontzien’
• Kunnen aanbieden van maatwerkvoorziening in Vasse
• Laagdrempelige en toekomstbestendige faciliteit (zowel t.a.v. gezondheid inwoners als qua rendement)

Een zo breed mogelijk aanbod creëren van zorg, welzijn en educatie voor jong en oud, waardoor een aantrekkelijke leefomgeving blijft bestaan om in Vasse te wonen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Gemeente ondersteunt de Dorpshuiskamer Vasse bij de hulpvraag om structurele professionele ondersteuning voor de doorontwikkeling van de dorpshuiskamer. 

2019:

De Peuterbieb 0-4 jaar is gerealiseerd.