Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Manderveen

Inhoud

Manderveen algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Er zijn geen specifieke nieuwe ontwikkelingen te benoemen voor Manderveen. 

Duurzaamheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

De belangstelling voor dit thema is op dit moment mager.

 • Organiseren van meer ambitie voor gezamenlijk duurzame energieopwekking, nu nog individueel ingesteld (eventueel m.b.v. Essenkracht)
 • Geld verdienen met investeringen duurzaamheid; principe voor wat hoort wat!
 • Hulp bij sanering asbestdaken bij minder draagkrachtige groep eigenaren (subsidie, revolverend fonds)

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden. 

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De gemeente is aangeschoven bij de dorpsraad om uitleg te geven over de warmtevisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Er is uitleg gegeven over het Wijk Uitvoering Plan (WUP) waarvoor Manderveen ook aangewezen is. De dorpsraad heeft een werkgroep gevormd om hierover mee te denken. 

2019:

Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H²) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Fietspad

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Vrij liggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden. 

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Het merendeel van de grondaankopen is afgerond.
Het compensatieplan voor kap en herplant van bomen is gereed en wacht op beoordeling.
Bestemmingsplan is nagenoeg gereed, de verwachting is dat het in september ter inzage komt.
In het kader van de Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaamheid is een marktconsultatie gehouden onder Marktpartijen. Deze is medio juli afgerond. De consultatie geeft een voorkeur voor bepaalde partijen en deze te selecteren voor de aanbesteding in bouwteam. Het aanbestedingstraject zal begin augustus worden opgestart.

2019: 

In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor de ruimtelijke ordening (RO) procedure is afgerond.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Gezondheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Er is een aantal zaken genoemd die nader verkend zouden kunnen worden:

 • Instellen van een groep/poule die mantelzorgers ondersteunt. Dit leverde veel discussie op over de halbaarheid. Is dit niet te idealistisch? Mensen doen hier al veel. Er is al veel wat gedaan moet worden en de rek is er al uit. Er is ook zorg over het behouden en werven van vrijwilligers.
 • Met gesloten beurs een ruildienst starten, af en toe klussen. Dit zou ook via een online dienstenplatform kunnen.
 • Vergroten van kennis over wat er al wel is zowel aan geïndiceerd zorg maar ook voorliggend. Bijvoorbeeld de sociale kaart is niet bekend en’ Wij in de buurt’ ook niet.
 • Meer vroegsignalering-dus eerder in de gaten hebben dat er problemen/hulpvragen zijn en die ook ergens neerleggen – er wordt al wel veel gesignaleerd maar waar kun je dan terecht met je signaal en wat gebeurt er dan mee? En hoe maak je iets bespreekbaar met diegene of bij een vertrouwenspersoon?
 • Betere samenwerking en verbinding tussen alle verschillende partijen – 1 aanspreekpunt en 1 keer het verhaal vertellen en met elkaar werken en niet langs elkaar zodat er ook vertrouwen kan ontstaan. Dit ligt bij de gemeente.

Genoemde speerpunten:

 • Zorg als generiek thema
 • Kennis/communicatie
 • Slim inzetten van de huiskamer
 • Versterken vroegsignalering
 • Alcoholgebruik onder de jeugd
 • Ondersteunen mantelzorgers
 • Vrijwilligers werven en behouden

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden. 

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te noemen. 

2019:

De dorpsraad Manderveen heeft aangegeven dat ze nu te druk zijn om dit onderwerp op te pakken. Wellicht als de Huiskamer wat verder is, kan dit thema opgepakt worden als onderdeel van de Huiskamer.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Huiskamer

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Saamhorigheid en leefbaarheid versterken in Manderveen. Een ontmoetingsplek creeeren waarin het rijke verenigingsleven, school en zorg bij elkaar komen. Om te ontmoeten, te zorgen en elkaar te versterken.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden. 

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld.
Werkgroep heeft het plan verder uitgewerkt tot een definitief plan. Aantal subsidieaanvragen zijn bevestigd. 

2019:

Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een stuurgroep Mijn Manderveen 2030 (nieuw leven inblazen). De dorpsraad kan deze rol (nu) niet op zich nemen, i.v.m. een te kleine bezetting. Een dorpsraad met meer body is daarvoor nodig.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden. 

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te noemen. 

2019:

Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Woningbouw

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Daarbij hebben met elkaar afgesproken wat we willen bereiken:

In Manderveen is er voor elke doelgroep en voor elke portemonnee een betaalbare woning beschikbaar (zowel huur als koop). Dit draagt bij aan het in stand houden- of zelfs vergroten van de leefbaarheid van het dorp.

• Er moeten voldoende reguliere laagbouw woningen zijn, geschikt voor senioren. Dit kan zowel koop als huur zijn
• Senioren moeten in Manderveen kunnen blijven wonen. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Ze zijn de drijvende kracht achter veel vrijwilligerswerk
• Jongeren moeten zich gaan vestigen in Manderveen in plaats van in omliggende kernen
• Toekomstbestendige woningen bouwen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen zodat jong en oud door elkaar wone.
• Jong en oud moet door elkaar wonen. Dit is goed voor de sociale controle, leefbaarheid, saamhorigheid en de ervaring die oud op jong over kan brengen. Ook een vorm van
mantelzorg kan dan toegepast worden
• Er voor zorgen dat er doorstroming van woningen ontstaat zodat elke doelgroep in Manderveen kan blijven
• Er moeten voor elke doelgroep en elke portemonnee woningen beschikbaar zijn. Ook voor starters

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te noemen. 

2019:

Het overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. De dorpsraad gaat de behoefte peilen in Manderveen. Uit deze peiling is gebleken dat de lopende plannen vooralsnog voldoende zijn voor Manderveen. Tijdens de realisatie Huiskamer en voor de sloop van de school wil Manderveen de woonwensen inventariseren.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.