Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Tubbergen

Inhoud

Tubbergen algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Er zijn geen specifieke nieuwe ontwikkelingen te benoemen voor Tubbergen. 

Duurzaamheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Binnen Tubbergen Bruist is een werkgroep Duurzaamheid gevormd waarin Essenkracht is vertegenwoordigd.

2019:

Essenkracht en kernteam Tubbergen Bruist hebben eind 2019 besloten om samen op te gaan trekken. 

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Een sterk centrum

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een compact levendig centrumwinkelgebied met een gezellig Raadhuisplein dat aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen inwoners als mensen van buiten Tubbergen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Fase 2 van het Glashoes nadert de afronding. Het Voorlopig Ontwerp, de businesscase en bijbehorende plannen voor bijvoorbeeld Beheer en Organisatie zijn of worden afgerond. In deze plannen is de inbreng van gebruikers, inwoners en omwonenden zo goed mogelijk verwerkt. Op verschillende manieren (bijeenkomsten, enquête, mailadres) hebben zij input geleverd. Op de website www.tubbergen.nl/glashoes staat informatie over het Glashoes, waaronder een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Persbericht september 2020 https://www.tubbergen.nl/inwoners-kiezen-voor-glas-hout-en-natuurlijke-materialen

Er is zicht op een haalbare businesscase voor de nieuwbouw variant van het Glashoes, de exploitatiebegroting is sluitend. Met bct architecten is ook een architect geselecteerd die nu een Voorlopig Ontwerp (VO) maakt voor het nieuwe Glashoes. In september zijn de eerste ontwerpsessies geweest met gebruikers, inwoners, omwonenden en raadsleden. Bedoeling is dat het VO en businesscase in het voorjaar van 2021 voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een bredere ontwikkeling aan het Raadhuisplein loopt nog. Hierover worden gesprekken gevoerd met initiatiefnemers. 

De gemeenteraad heeft voor zelfrealisatie gekozen t.a.v. de herontwikkeling van de Verdegaalhal en er zijn eerste gesprekken geweest met stakeholders over de invulling van deze locatie. Voorjaar 2021 worden hier vervolgstappen in gezet. 

Een centrummanager is actief en verbindt. Met het toekennen van een stimuleringsvoucher detailhandel komt er in 2020 een nieuwe ondernemer in de kern Tubbergen bij. Inmiddels zijn alle stimuleringsvouchers uitgegeven en dit heeft in totaal vier nieuwe ondernemers in de kern Tubbergen opgeleverd. 

2019:

Er wordt hard gewerkt aan een haalbare businesscase voor de nieuwbouw variant van het Glashoes. Met name het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting blijkt een uitdaging met de diverse stakeholders. Binnen de kaders van het raadsbesluit van juli 2019 zoeken we naar mogelijke oplossingen. Bovendien hebben we de architectenselectie moeten uitstellen vanwege de beperking op fysieke bijeenkomsten door Corona. Dat maakt dat de besluitvorming over de businesscase voor nieuwbouw niet eind 2020 maar begin 2021 plaats vindt. Vanwege de diverse ontwikkelingen in dit project zullen we uw gemeenteraad tussentijds vaker informeren.
We onderzoeken de mogelijkheden van een bredere ontwikkeling aan het Raadhuisplein nu daar ruimte beschikbaar komt door de nieuwbouw van het Glashoes. We zien kansen om daarmee een impuls te geven aan een bruisend centrum. Daarvoor winnen we extra strategische ondersteuning in. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verwachting is dat hier een extra budget van € 20.000 voor benodigd is. Bij het tweede programmajournaal komen wij hierop terug inclusief dekkingsvoorstel.

Persbericht januari 2020 Glashoes nieuwe fase
Raadsbrief  2020-06  Raadsbrief 2020-06 Stand van zaken mbt het Glashoes


Voorstel voor het Plan van Aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is opgesteld .
Een centrummanager is actief en verbindt. Met behulp van de stimuleringsvouchers detailhandel zijn twee nieuwe ondernemers aangetrokken. Er wordt ingezet op 'beleving'.

Persbericht november 2019 https://www.tubbergen.nl/wethouder-ursula-bekhuis-overhandigt-stimuleringsvoucher-detailhandel-aan-initiatief-voor 

Het groenplan is met het plaatsen van de boombakken met glinsterstenen in de Grotestraat afgerond.
Oriënterende gesprekken zijn gevoerd. Maatschappelijk vastgoedeigenaren zijn aan zet, waarbij de gemeente de faciliterende rol pakt daar waar dat nodig is.

Gezondheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een zinvolle dagbesteding voor iedereen

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Sport een verbindende factor

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er is overeenstemming over de inrichting van een speelplek voor de jeugd met betrokken stakeholders. Subsidieaanvraag is naar de Provincie verstuurd en gehonoreerd. In oktober 2020 wordt de speelplek gerealiseerd.  Op 20 oktober is de speelplek officieel geopend. 

Persbericht oktober 2020 Splinternieuw sport en speeltoestel verfraait Sportlaan

2019:

De hardlooproute is aangelegd.
De wandelhardlooproute is aangelegd en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
Openbare ruimte rondom Vlaskoel is aangepast voor kwaliteitsslag.
De koers ten aanzien van het Masterplan de Eeshof is bepaald (samen met de stakeholders wordt in 2020 tot uitwerking van het plan overgegaan).

Verbinden in Tubbergen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

1. Een breder overleg tussen school, gemeente, verenigingen (sport, muziek, cultuur), ondernemers en organisaties (Zikke, glaskunst, Hof van Tubbergen, SWTD en kinderopvang). Doel is om te kijken waar gezamenlijke belangen zijn. Van daaruit het aanbod beter op elkaar af te stemmen.
2. Het aanbod van aanbieders (zorg, welzijn, sport) beter laten aansluiten op de vraag van nieuwkomers (allochtoon
en autochtoon) en minderbedeelden.
3. Betere ondersteuning van vluchtelingen na de eerste 1,5 jaar. Met name op taalonderwijs en inzetbaarheid
vertalers.
4. Kinderen moeten meer in aanraking met muziek en cultuur komen.
5. Toegankelijkheid van gebouwen verbeteren voor minder mobiele mensen.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

Initiatieven kern

Vervolgproces Tubbergen Bruist / Mijn Tubbergen 2030

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Duidelijkheid over het vervolg van het proces Tubbergen Bruist in relatie tot MijnDorp2030 en de wensen en mogelijkheden tot verbreding.(sociaal-economische onderwerpen).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Tubbergen Bruist heeft de thema’s op de gemeentepagina van de Op En Rond De Essen van 24 maart 2020 gepresenteerd en oproep gedaan voor werkgroepleden. (Tubbergen Bruist )

Tubbergen Bruist

2019: 

Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces.
Tubbergen heeft inmiddels vijf werkgroepen gevormd en gaat in 2020 'Tubbergen breed' aan de slag.

Wonen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Betaalbare huisvesting voor jong en oud: er moeten seniorenwoningen komen en woningen voor starters, grondgebonden en niet-grondgebonden, in zowel de koop als de huursector en voor elke portemonnee

Bouwen van levensloopbestendige woningen voor jong en oud

De gemeente moet een actieve rol vervullen bij de regie in de woningbouw.

Goed onderhouden woonwijken

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Bij de inbreidingslocaties gaat het over een totaal van ongeveer 100 woningen.

Najaar 2020 is De Marke gerealiseerd. 

 

Persberichten:

December 2020  

2019:

Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen. De enquête voor de woonbehoefte is uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bekeken of hier actie op ondernomen moet worden.
Concrete stappen zijn gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en Weleveld. Stand van zaken is:
- De Marke is in uitvoering.
- De Esch is in procedure.
- Weleveld is in procedure.
- De Oranjestraat is gerealiseerd.
Het onderhouden van woonwijken (zowel groen als bestrating) wordt meegenomen in het Kwaliteitsplan Openbaar Groen.

Persberichten:

Februari 2019 wonen op De Esch weer een stap dichterbij
Juli 2019 Start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke
September 2019 vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch