Sitemap

Sitemap

Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 1  
Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 6  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 7  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 8  
1. Meerjarig saldo begroting 2020 Blz. 9  
Meerjarig saldo begroting 2020 Blz. 10  
2. Mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 11  
Mutaties bestaand beleid Blz. 12  
3. Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 13  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 14  
4. Specifieke mutaties Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Herijking verdeling gemeentefonds Blz. 17  
Financiële gevolgen coronacrisis Blz. 18  
5. Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties Blz. 19  
Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties Blz. 20  
6. Nieuw beleid / intensivering van beleid / actualisatie MAT Blz. 21  
Inleiding Blz. 22  
Nieuw beleid intensiveringen van beleid – basisbegroting Blz. 23  
Actualisatie Maatschappelijk Akkoord Tubbergen Blz. 24  
7. Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 25  
Inleiding Blz. 26  
Project- en procesgelden duurzaamheid (inclusief energietransitie) Blz. 27  
Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie Blz. 28  
Project- en procesgelden inbreiding voor uitbreiding Blz. 29  
Weerstandsvermogen (algemene reserve en reserve grondbedrijf) Blz. 30  
Reserve riool Blz. 31  
Extra weerstandsvermogen Sociaal domein Blz. 32  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Blz. 33  
Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 34  
8. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 Blz. 35  
Uitgangspunten begroting 2021 Blz. 36  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 37  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 38  
Hoe werken wij samen? Blz. 39  
Begroting 2020: Hoe werken wij samen? Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 42  
Doelstellingen Blz. 43  
Wat hebben we gedaan? Blz. 44  
Instrumentenkoffer Blz. 45  
Medewerkers Blz. 46  
Bestuurstijl Blz. 47  
Financiering Blz. 48  
Omgevingswet Blz. 49  
Omgevingswet Blz. 50  
Doelstellingen Blz. 51  
Wat hebben we gedaan? (omgevingswet) Blz. 52  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 53  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 54  
Omgevingswet (organisatie en werkwijze) Blz. 55  
Financiële kaders Blz. 56  
Financiële kaders Blz. 57  
Kernagenda's Blz. 58  
Inleiding op de kernagenda Blz. 59  
Inleiding op de kernagenda Blz. 60  
Albergen Blz. 61  
Albergen Blz. 62  
Ontwikkelingen in Albergen Blz. 63  
Financiële kaders Blz. 64  
Fleringen Blz. 65  
Fleringen Blz. 66  
Ontwikkelingen in Fleringen Blz. 67  
Financiële kaders Blz. 68  
Geesteren Blz. 69  
Geesteren Blz. 70  
Ontwikkelingen in Geesteren Blz. 71  
Financiële kaders Blz. 72  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 73  
Harbrinkhoek Blz. 74  
Ontwikkelingen in Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 75  
Financiële kaders Blz. 76  
Langeveen Blz. 77  
Langeveen Blz. 78  
Ontwikkelingen in Langeveen Blz. 79  
Financiële kaders Blz. 80  
Manderveen Blz. 81  
Manderveen Blz. 82  
Ontwikkelingen in Manderveen Blz. 83  
Financiële kaders Blz. 84  
Reutum Blz. 85  
Reutum Blz. 86  
Ontwikkelingen in Reutum Blz. 87  
Financiële kaders Blz. 88  
Tubbergen Blz. 89  
Tubbergen Blz. 90  
Ontwikkelingen in Tubbergen Blz. 91  
Financiële kaders Blz. 92  
Vasse Blz. 93  
Vasse Blz. 94  
Ontwikkelingen in Vasse Blz. 95  
Financiële kaders Blz. 96  
Kernagenda's - financieel Blz. 97  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 98  
Kern overstijgende agenda Blz. 99  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 100  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 101  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 102  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 103  
Inleiding Blz. 104  
Langer gezond Blz. 105  
Wat willen we bereiken? Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Wat hebben we gedaan? Blz. 108  
Sport als middel Blz. 109  
Cultuurvisie Blz. 110  
Samenwerking met het onderwijs verstevigen Blz. 111  
Onderwijsprogramma studiekeuze Blz. 112  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 113  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 114  
Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed. Blz. 115  
Trends en ontwikkelingen Blz. 116  
Conclusie Blz. 117  
Financiële kaders Blz. 118  
Versterken sociale basis Blz. 119  
Wat willen we bereiken? Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Wat hebben we gedaan? Blz. 122  
Onderzoek Algemene Voorzieningen Blz. 123  
Dagbesteding per kern Blz. 124  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 125  
Stimuleringsfonds Blz. 126  
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Blz. 127  
Trends en ontwikkelingen Blz. 128  
Conclusie Blz. 129  
Financiële kaders Blz. 130  
Zorg meer nabij Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Wat hebben we gedaan? Blz. 134  
Eén toegang sociaal domein Blz. 135  
Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties Blz. 136  
Integrale schuldenaanpak Blz. 137  
Integratieproces statushouders Blz. 138  
Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'. Blz. 139  
Onderwijs jeugd aanpak (OJA) onderzoeken Blz. 140  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 141  
Armoedepreventie Blz. 142  
Algemene wasvoorziening Blz. 143  
Vroegsignalering van personen met verward gedrag. Blz. 144  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 145  
Trends en ontwikkelingen Blz. 146  
Conclusie Blz. 147  
Financiële kaders Blz. 148  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 149  
Wat willen we bereiken? Blz. 150  
Doelstellingen Blz. 151  
Wat hebben we gedaan? Blz. 152  
Transformatie uitvoering Participatiewet. Blz. 153  
Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 154  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 155  
Coördinator externe en interne verwijzingen Blz. 156  
Monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel Blz. 157  
Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving Blz. 158  
Integrale aanpak ouderzorg tussen wet- en regelgeving Blz. 159  
Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project met Menzis en de te volgen koers hierin regionaal. Blz. 160  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 161  
Trends en ontwikkelingen Blz. 162  
Conclusie Blz. 163  
Financiële kaders Blz. 164  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 165  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 166  
Werk aan de winkel Blz. 167  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Leren Blz. 170  
Wat willen we bereiken? Blz. 171  
Doelstellingen Blz. 172  
Wat hebben we gedaan? Blz. 173  
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. Blz. 174  
Faciliteren van techniekdagen. Blz. 175  
Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid (4 O’s) Blz. 176  
Trends en ontwikkelingen Blz. 177  
Conclusie Blz. 178  
Financiële kaders Blz. 179  
Ondernemen Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Doelstellingen Blz. 182  
Wat hebben we gedaan? Blz. 183  
Ondernemers en gemeenten stellen samen een Visie op Ondernemen op Blz. 184  
Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening Blz. 185  
Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen Blz. 186  
Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ Blz. 187  
Trends en ontwikkelingen Blz. 188  
Conclusie Blz. 189  
Financiële kaders Blz. 190  
Vrijetijdseconomie Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
Wat hebben we gedaan? Blz. 194  
Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen Blz. 195  
Consulentschap vrijetijdssector Blz. 196  
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Blz. 197  
Trends en ontwikkelingen Blz. 198  
Conclusie Blz. 199  
Financiële kaders Blz. 200  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 201  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 202  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 203  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 204  
Inleiding Blz. 205  
Mobiliteit Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
Doelstellingen Blz. 208  
Wat hebben we gedaan? Blz. 209  
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Blz. 210  
Verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Blz. 211  
Trends en ontwikkelingen Blz. 212  
Conclusie Blz. 213  
Financiële kaders Blz. 214  
Landelijk gebied Blz. 215  
Wat willen we bereiken? Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
Wat hebben we gedaan? Blz. 218  
Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Blz. 219  
Consulentschap agro- en foodsector Blz. 220  
Natuur (inclusief landschap) en samenleving Blz. 221  
Trends en ontwikkelingen Blz. 222  
Conclusie Blz. 223  
Financiële kaders Blz. 224  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 225  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 226  
Duurzaam leven Blz. 227  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 228  
Inleiding Blz. 229  
Duurzaamheid Blz. 230  
Wat willen we bereiken? Blz. 231  
Doelstellingen Blz. 232  
AFVAL - Wat hebben we gedaan? Blz. 233  
De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet. Blz. 234  
Afval scheiden en gescheiden verwerken Blz. 235  
Scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties Blz. 236  
ASBEST - Wat hebben we gedaan? Blz. 237  
Voorlichting en informatie over verwijderen asbest. Blz. 238  
Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen. Blz. 239  
Gratis wegbrengen asbest particulieren. Blz. 240  
Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. Blz. 241  
CIRCULAIRE INKOOP - Wat hebben we gedaan? Blz. 242  
Circulaire inkoop Blz. 243  
ENERGIENEUTRAAL - Wat hebben we gedaan? Blz. 244  
Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Blz. 245  
De informatievoorziening en communicatie moeten worden geïntensiveerd. Blz. 246  
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Blz. 247  
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. Blz. 248  
Trends en ontwikkelingen Blz. 249  
Conclusie Blz. 250  
Finaciële kaders Blz. 251  
Voorstel tot aanpassing thema: Duurzaam Tubbergen 2020 en verder Blz. 252  
Wonen en ruimte Blz. 253  
Wat willen we bereiken? Blz. 254  
Doelstellingen Blz. 255  
Wat hebben we gedaan? Blz. 256  
Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn. Blz. 257  
Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen. Blz. 258  
Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. Blz. 259  
Trends en ontwikkelingen Blz. 260  
Conclusie Blz. 261  
Financiële kaders Blz. 262  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 263  
Wat willen we bereiken? Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
Wat hebben we gedaan? Blz. 266  
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT Blz. 267  
We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin wij aanknopingspunten opnemen voor een succesvolle clustering voorzieningen. Blz. 268  
Sportakkoord Tubbergen Blz. 269  
Trends en ontwikkelingen Blz. 270  
Conclusie Blz. 271  
Financiële kaders Blz. 272  
Duurzaam leven - financieel Blz. 273  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 274  
Basisbegroting Blz. 275  
Programma Bestuur & middelen Blz. 276  
Algemeen Blz. 277  
Actuele ontwikkelingen Blz. 278  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 279  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 280  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 281  
Algemeen Blz. 282  
Actuele ontwikkelingen Blz. 283  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 284  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 285  
Programma Veiligheid Blz. 286  
Algemeen Blz. 287  
Actuele ontwikkelingen Blz. 288  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 289  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 290  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 291  
Algemeen Blz. 292  
Actuele ontwikkelingen Blz. 293  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 294  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 295  
Programma Economie Blz. 296  
Algemeen Blz. 297  
Actuele ontwikkelingen Blz. 298  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 299  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 300  
Programma Onderwijs Blz. 301  
Algemeen Blz. 302  
Actuele ontwikkelingen Blz. 303  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 304  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 305  
Programma Sport & accommodaties Blz. 306  
Algemeen Blz. 307  
Actuele ontwikkelingen Blz. 308  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 309  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 310  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 311  
Algemeen Blz. 312  
Actuele ontwikkelingen Blz. 313  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 314  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 315  
Programma Sociaal domein Blz. 316  
Algemeen Blz. 317  
Actuele ontwikkelingen Blz. 318  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 319  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 320  
Programma Milieu Blz. 321  
Algemeen Blz. 322  
Actuele ontwikkelingen Blz. 323  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 324  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 325  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 326  
Algemeen Blz. 327  
Actuele ontwikkelingen Blz. 328  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 329  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 330  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 331