Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2020 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2020 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit.

 

Ontwikkelingen MijnDorp/Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) - Perpsectiefnota

MijnDorp2030/MAT maakt veel energie los

De processen MijnDorp2030 en het Maatschappelijk Akkoord maken veel energie los in de kernen. Samen met inwoners kijken we naar wat belangrijk is om de kernen binnen onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Iedere kern werkt,  in haar eigen tempo, met haar eigen kernagenda aan de opgaven voor het dorp. We zien veel initiatieven en projecten tot ontwikkeling komen. We zien in meer en mindere mate dat ook een verbinding wordt gelegd met onze grotere maatschappelijke opgaven. Dat is positief. De uitdaging voor de komende jaren is gelegen in het nog sterker leggen van deze verbanden tussen en het gesprek daarover voeren met de kernen. Dat vraagt een andere rolneming, meer vanuit gelijkwaardigheid samenwerken. 

 

We zien vanuit de kernagenda’s voor de komende jaren ook een groot aantal vragen op ons als gemeente afkomen; van het leveren van inhoudelijke expertise, faciliteren van processen maar ook het leveren van financiële bijdragen. Dit zowel voor maatschappelijke projecten als voor meer fysiek gerichte projecten en projecten die in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan onze grotere maatschappelijke opgave.

 

We zijn daarmee in een tweede fase van het proces MijnDorp2030/MAT gekomen, waarbij we nieuwe keuze moeten maken en onze huidige kaders tegen het licht moeten houden. Deze kaders zijn nodig om richting begroting 2021 de juiste keuzes te kunnen maken.

 

In de doorontwikkeling van het proces MijnDorp2030 hebben we aandacht  voor het  waar nodig herijken van de uitgangspunten (proces), het (bij)stellen van inhoudelijke en financiële kaders, maar ook aandacht voor de verschillende rollen die een ieder in het proces inneemt. Dit willen we uiteraard ook samen met inwoners doen. Op basis daarvan kunnen we samen opnieuw keuzes maken om samen verder te werken aan energieke en leefbare kernen.

Albergen

Albergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020: 

Wonen en Groen

 • De plannen voor vervanging van het riool Zenderseweg zijn aangepast aan de plannen van de werkgroep Centrumplein Albergen.
 • De werkgroep Centrumplein Albergen heeft twee subsidieverzoeken ingediend bij de Provincie Overijssel inzake het aanpassen van het Centrumplein Albergen (Albarg’n ie kunt d’r nig umhen). Deze verzoeken hebben betrekking een ontwikkelingsplan en een uitvoeringsplan. Bij het uitvoeringsplan moet nog een nadere onderbouwing komen met een uitgewerkte begroting.
 • Invulling pand “Miets”: Initiatiefnemers gaan 17 appartementen realiseren (acht voor senioren en negen voor jongeren/starters).

Ondernemen

 • Er is een enquête gehouden onder alle ondernemers/middenstanders. 

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Wonen en Groen

 • Er is eind 2019 een nieuw initiatief voor een Centrumplein Albergen ontstaan. In het najaar zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners.
 • Naar aanleiding van de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”.
 • De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door  de werkgroep Groen. Deze werkgroep heeft het plan opgevat om de rotondes te adopteren.

Sport en Bewegen

 • Gewijzigde plannen: De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de multifunctionele accommodatie. Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie.

Ondernemen

 • De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.
 • Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.
 • Voor het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is, is een enquête onder de ondernemers uitgezet.
 • Alle ondernemers/middenstanders worden gepubliceerd op het digitale dorpsplein.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Ontwikkelingen in Albergen

In Albergen wordt gewerkt aan een centrumplan.  Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. Deze geactualiseerde maatregel / inspanning moet nader worden uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt of zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In de begroting 2019 zijn voor de kern Albergen aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het thema "Ondernemen". Deze zijn meegenomen onder de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel" - thema "Ondernemen". 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

De  ambities voor 2020 voor de kern Albergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Fleringen

Fleringen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

School naar Kulturhus

 • De plannen  van het project 'Van school naar de Spil' zijn gepresenteerd tijdens de kernavond in maart 2020.
 • Er is verdere uitwerking gegeven aan het project Herinrichting Entree Fleringen.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

School naar Kulturhus

 • Werkgroep Fleringen, TOF Onderwijs en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

Woningbouw

 • Er is een woonenquête uitgevoerd.

Inrichting openbare ruimte

 • De Provincie heeft subsidie ad €150.000 voor gebiedsontwikkeling Noordoost Twente toegekend.
 • Er is gestart met een verdere planuitwerking.

Gezondheid

 • De gemeente Tubbergen heeft door middel van een opdracht aan Wijzoud in samenwerking met de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland het startschot gegeven voor de 'Vitale beweging Fleringen'.


Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Ontwikkelingen in Fleringen

In Fleringen wordt gewerkt aan de Herinrichting Entre Fleringen (HEF) .  Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een  aanvullende bedrag van  € 65.000 beschikbaar te stellen  en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030.  Hiermee komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op een eenmalig bedrag van € 165.000.

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting van 2019 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de dorpsentree in Fleringen en € 5.000 procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus". 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast is het procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus" toegevoegd aan het procesgeld maatschappelijk vastgoed. 

 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Fleringen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Geesteren

Geesteren

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

Sportief Geesteren

 • De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben een start gemaakt met het opstellen van een businesscase. Dit doen ze ook op verzoek van de Provincie Overijssel.

Vitaal Geesteren

 • Vitaal Geesteren werkt haar ondersteuningsbehoefte verder uit. Dit doen ze ook op verzoek van de Provincie Overijssel.
 • Een SamenGezond digitaal platform is afgerond, maar vanwege corona nog niet gelanceerd.

Gebiedsontwikkeling centrum en school

 • Gesprekken met Woningstichting, TOF onderwijs en Parochie/Bisdom zijn gevoerd.
 • De scenario’s van nieuwbouw nabij de kerk en op de huidige locatie zijn op hoofdlijnen uitgewerkt.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Sportief Geesteren

 • De scenario's voor de open club en het toekomstbestendig vastgoed inclusief bewegingsonderwijs is opgesteld en gepresenteerd op een kernavond. 
 • Na keuze voor de locatie van de school in het centrum en het beperken van de gemeentelijke investering op enkel bewegingsonderwijs is de werkgroep gestaakt. Hiermee is dit thema in deze opzet ook gestopt. De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben samen een doorstart gemaakt.

Vitaal Geesteren

 • De subsidiebeschikking is afgegeven.
 • Er zijn twee thematische activiteiten geweest.
 • Maandelijks vinden er wandelingen plaats.
 • Het onderzoek door studenten is afgerond.

Regionomisch Geesteren

 • Afwijking: Werkzaamheden ten aanzien van een compact centrum zijn in afwachting van de gebiedsontwikkeling van de schoollocatie.
 • Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een winkeliershub. 

Muziek en Cultuur

 • Podium openluchtvoorziening is aangepast  (fysiek gedraaid).
 • De cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart.
 • Gesprekken over strippenkaart tussen MijnGeesteren2030 en Cultuurmakelaar zijn gestart. De haalbaarheid wordt onderzocht.

Voorzieningen (Wonen)

 • Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor jongeren in Geesteren.
 • Planvorming voor Hutten fase 2 is gestart.

Voorzieningen (basisschool)

 • Het besluit over de locatie van een nieuwe school is genomen door gemeenteraad en de scenario's zijn uitgewerkt voor een school in het centrum en gepresenteerd op een kernavond. Dit  is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling Geesteren.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Ontwikkelingen in Geesteren

De eerste ontwikkeling in Geesteren betreft de toekomstbestendige huisvesting voor het bewegingsonderwijs.  Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 200.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. De nadere uitwerking hiervan wordt via een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarnaast wordt in  Geesteren gewerkt aan de nieuwbouw van de basisschool / de gebiedsontwikkeling.  Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT voorlopig uit te gaan van nieuwbouw van de basisisschool op de bestaande locatie met een klein deel woningbouw.  De lasten van de nieuwbouw van de basisschool (geraamde kosten € 5,7 miljoen) zijn opgenomen in de geraamde structurele middelen voor het Integraal Huisvestings Plan (IHP)  en dus beschikbaar. Voor de bijkomende incidentele kosten stelt het college voor om een  bedrag van € 1.310.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. Deze geactualiseerde maatregel / inspanning moet nader worden uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt of zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt.

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

Duurzaamheid

 • De werkgroep duurzaamheid heeft samen met enkele belangstellenden en de gemeente m.b.t. de warmtevisie een plan opgesteld om de wijk Leuvinksveld in Mariaparochie voor 2030 aardgasvrij te maken.
 • Er is dit voorjaar veel overleg geweest om samen met mensen vanuit de gemeente rijkssubsidie (proeftuin) en provinciale subsidie (wijkuitvoeringsplan) te verkrijgen.  
 • In een informatieavond op 9 maart 2020 is de wijk geïnformeerd .

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Duurzaamheid

 •  Er is een mail uitgegaan naar de bewoners met betrekking tot zonnepanelen. De bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.
 • Het project Duurzaamheid is opgestart.
 • Essenkracht is in uitvoering.

Herinrichting

 • Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Krön. Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, voor wat betreft de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden.  
 • Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.
 • Er is een Markesteen geplaatst.

Woonconcepten

 • De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen.

Zorg

 • Er is een bord geplaatst in de Haambrink waarop de activiteiten die in Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.
 • In de Haambrink is een boekenhoek gerealiseerd.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting 2019 is € 41.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Almeloseweg. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

De ambities voor 2020 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Langeveen

Langeveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

 

Bereikte mijlpalen 2020:

 

Er zijn nog geen specifieke mijlpalen te benoemen over het eerste kwartaal van 2020.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Wonen/Voorzieningen/ Bereikbaarheid

 • De enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen in opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte starterswoningen, is afgerond. Er is een vervolgafspraak met jongeren op 1 april 2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht. 

Verkeersveiligheid

 • Verharding van de Veldboersweg is gerealiseerd.
 • Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboer.

Economie en Recreatie

 • We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke waarden (bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen).

Samenvoeging maatschappelijk vastgoed

 • Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de exploitatie van een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor sport, onderwijs en gemeenschappelijke voorzieningen.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Ontwikkelingen in Langeveen

Wonen

Gemeente gaat over tot uitbreiding nu inbreiding voorlopig geen optie is en er onder starters een concrete behoefte is.
Woningbouw zal zo mogelijk in fases gerealiseerd worden.
Daarnaast zal ingezet blijven worden op inbreiding.

Samenvoeging Maatschappelijk vastgoed

College neemt in het 2de kwartaal 2020 een besluit over al dan niet nieuwbouw van de Mariaschool in Langeveen. 

Verkeersveiligheid

Er is inmiddels besloten  om 150 meter van de Grensweg te gaan verharden.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In 2019 is € 44.000 beschikbaar gesteld voor het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed in Langeveen en € 106.000 voor de verharding en verlichting van de Veldboersweg. In de perspectiefnota is de raming voor de verlichting van de Veldboersweg (€ 6.000) komen te vervallen, gezien in overleg met de bewoners is besloten om geen verlichting te plaatsen.  

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast voegen we het al beschikbaar gestelde procesgeld van € 44.000 toe aan deze kernoverstijgende agenda.  

 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Langeveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Manderveen

Manderveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

Duurzaamheid

 • De gemeente is aangeschoven bij de dorpsraad om uitleg te geven over de warmtevisie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Er is uitleg gegeven over het Wijk Uitvoering Plan (WUP) waarvoor Manderveen ook aangewezen is. De dorpsraad gaat een werkgroep vormen om hierover mee te denken.

Huiskamer

 • Bestemmingsplan is opgesteld en gaat in procedure.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen

 • Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door.

Huiskamer

 • Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.

Fietspad

 • In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor de ruimtelijke ordening (RO) procedure is afgerond.

Duurzaamheid

 • Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H²) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.

Woningbouw

 • Het overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. De dorpsraad gaat de behoefte peilen in Manderveen. Uit deze peiling is gebleken dat de lopende plannen vooralsnog voldoende zijn voor Manderveen. Tijdens de realisatie Huiskamer en voor de sloop van de school wil Manderveen de woonwensen inventariseren.

Gezondheid

 • De dorpsraad Manderveen heeft aangegeven dat ze nu te druk zijn om dit onderwerp op te pakken. Wellicht als de Huiskamer wat verder is, kan dit thema opgepakt worden als onderdeel van de Huiskamer.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Financiële kaders begroting 2019

In de begroting van 2019 is een bedrag van € 105.000 als procesgeld (extra benodigde ambtelijke inzet) en een bedrag van € 750.000 als projectgeld beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen. In het tweede programmajournaal van 2019 is aangegeven dat het procesgeld in 2019 niet (geheel) benodigd is geweest, gezien de inspanning is uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit voor ambities waar we dachten extra ambtelijke inzet nodig te hebben. Daarom is een bedrag van € 10.500 terug gegaan naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Aan procesgeld resteert dus € 95.000 voor 2020. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Het blijkt dat we voor  de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende uren nodig hebben dan bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT is ingeschat. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Resteert € 53.000 aan procesgeld voor het fietspad Manderveen en € 750.000 aan projectgeld. Daarnaast is eerder reeds een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen.

 

Daarnaast is in 2020 extra capaciteit benodigd voor het project Huiskamer Manderveen. Gezien er in meerdere kernen initiatieven spelen rondom maatschappelijk vastgoed, is deze extra capaciteit meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk vastgoed. 

 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Manderveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Reutum

Reutum

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

Verenigingen

 • De website is gemaakt en is online gezet.

Klimaatneutraal

 • Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een zonneveldje nabij het voetbalveld.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Wonen

 • Er is een woonenquête uitgevoerd.
 • Er is begonnen met het onderzoek naar mogelijk bouwlocaties.
 • In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van zeven appartementen. Inmiddels zijn alle appartementen gerealiseerd. Dit project is afgerond.

Behoud voorzieningen

 • Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), het Kulturhus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030. 

Verenigingen

 • Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. Inmiddels zijn de verenigingen gestart met het maken van een gezamenlijke (overkoepelde) website. Verder is afgesproken om te komen tot een verdere samenwerking tussen de verenigingen.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

Voor verschillende thema's zijn in 2019 aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum, die zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda's gezien het thema's zijn die in meerdere kernen spelen. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Reutum worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Tubbergen

Tubbergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2020:

Wonen

 • Bij de inbreidingslocaties gaat het over een totaal van ongeveer 100 woningen.

Sport een verbindende factor

 • Er is overeenstemming over de inrichting van een speelplek voor de jeugd met betrokken stakeholders. Subsidieaanvraag is naar de Provincie verstuurd.

Een sterk centrum

 • Een centrummanager is actief en verbindt. Met het toekennen van een stimuleringsvoucher detailhandel komt er in 2020 een nieuwe ondernemer in de kern Tubbergen bij.  

Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen203

Duurzaamheid

 • Binnen Tubbergen Bruist is een werkgroep Duurzaamheid gevormd waarin Essenkracht is vertegenwoordigd.

 

 

Thema

Bereikte mijlpalen 2019:

Wonen

 • Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen.  De enquête voor de woonbehoefte is uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bekeken of hier actie op ondernomen moet worden.
 • Concrete stappen zijn gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en Weleveld. Stand van zaken is:
  • De Marke is in uitvoering.
  • De Esch is in procedure.
  • Weleveld is in procedure.
  • De Oranjestraat is gerealiseerd.
 • Het onderhouden van woonwijken (zowel groen als bestrating) wordt meegenomen in het Kwaliteitsplan Openbaar Groen.

Persberichten:

februari 2019: wonen op De Esch weer een stap dichterbij

juli 2019: start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke

september 2019: vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch

Sport een verbindende factor

 • De hardlooproute is aangelegd.
 • De wandelhardlooproute is aangelegd en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
 • Openbare ruimte rondom Vlaskoel is aangepast voor kwaliteitsslag.
 • De koers ten aanzien van het Masterplan de Eeshof is bepaald (samen met de stakeholders wordt in 2020 tot uitwerking van het plan overgegaan).

Een sterk centrum

 • Er wordt hard gewerkt aan een haalbare businesscase voor de nieuwbouw variant van het Glashoes. Met name het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting blijkt een uitdaging met de diverse stakeholders. Binnen de kaders van het raadsbesluit van juli 2019 zoeken we naar mogelijke oplossingen. Bovendien hebben we de architectenselectie moeten uitstellen vanwege de beperking op fysieke bijeenkomsten door Corona. Dat maakt dat de besluitvorming over de businesscase voor nieuwbouw niet eind 2020 maar begin 2021 plaats vindt. Vanwege de diverse ontwikkelingen in dit project zullen we uw gemeenteraad tussentijds vaker informeren.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van een bredere ontwikkeling aan het Raadhuisplein nu daar ruimte beschikbaar komt door de nieuwbouw van het Glashoes. We zien kansen om daarmee een impuls te geven aan een bruisend centrum. Daarvoor winnen we extra strategische ondersteuning in. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verwachting is dat hier een extra budget van 20.000 euro voor benodigd is. Bij het 2e Programmajournaal komen wij hierop terug inclusief dekkingsvoorstel.
 • Persbericht januari 2020: glashoes nieuwe fase  / Raadsbrief 2020-06 Stand van zaken mbt het Glashoes
 • Voorstel voor het Plan van Aanpak  voor de herontwikkeling Verdegaalhal is opgesteld .
 • Een centrummanager is actief en verbindt. Met behulp van de stimuleringsvouchers detailhandel zijn twee nieuwe ondernemers aangetrokken. Er wordt ingezet op 'beleving'.
 • Het groenplan is met het plaatsen van de boombakken met glinsterstenen in de Grotestraat afgerond.
 • Oriënterende gesprekken zijn gevoerd. Maatschappelijk vastgoedeigenaren zijn aan zet, waarbij de gemeente de faciliterende rol pakt daar waar dat nodig is.

Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen2030

 • Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces. 
 • Tubbergen heeft inmiddels vijf werkgroepen gevormd en gaat in 2020 'Tubbergen breed' aan de slag.

Duurzaamheid

 • Essenkracht en kernteam Tubbergen Bruist hebben eind 2019 besloten om samen op te gaan trekken.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In 2019 is € 104.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het masterplan de Eeshof. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Tubbergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Vasse

Vasse

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

 

Bereikte mijlpalen 2020:

 

Er zijn nog geen specifieke mijlpalen te benoemen over het eerste kwartaal van 2020.

 

 

Thema:

Bereikte mijlpalen 2019:

Wonen

 • Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-appartementen gaat bouwen (elf wooneenheden), geschikt voor jong en oud.
 • Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke ontwikkellocaties worden verkend.

Zorg, Welzijn & Educatie

 • De Peuterbieb 0-4 jaar is gerealiseerd.

Toerisme & Landbouw

 • Binnen het toeristisch plan Vasse worden er acht projecten/initiatieven uitgevoerd. 
 • Binnen het plan landbouw is een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van twee projecten.

Sport & Verenigingen

 • Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.
 • Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken in verband met herinrichtingsplannen accommodatie  SV Vasse.

Duurzaamheid

 • Energiecoöperatie Energiek Vasse zoekt aansluiting bij Essenkracht.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Kernagenda's - financieel

Financiële kaders kernagenda's

Kernagenda's (Bedragen x €1.000)
Inspanningen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Vitaal Geesteren 11 10 1 27   27
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen:  haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen knelpunten. * 44 1 43      
Vrijliggend fietspad tussen Manderveen-Tubbergen ** 845 0 845 803 5 798
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. 100 64 36 36   36
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. 10   10 13   13
Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen.  *** 100   100 100 8 92
Basisschool Geesteren: de ambitie om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. 25   25 25   25
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. *** 41   41 41   41
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. 104   104 104   104
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. * 4   4      
Herinrichting sportcomplex SV Vasse       100   100
Huiskamer Manderveen 553 120 434 434 3 431
Totaal Kernagenda's 1.836 194 1.644 1.682 16

1.666

* Deze budgetten zijn overgeheveld naar de project- en procesgelden Maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie.

** Daarnaast is nog eens €1.000.000 beschikbaar als investering in dit project.

*** Deze inspanningen zijn in 2019 opgenomen in de basisbegroting.