Inleiding

Inleiding

Perspectiefnota 2021 (inclusief 1e programmajournaal 2020)

Voor u ligt de perspectiefnota 2021 (inclusief het 1e programmajournaal 2020) van de gemeente Tubbergen die door het college van Tubbergen aan u als raad aangeboden wordt. Dit document heeft als basis de Begroting 2020. De daadwerkelijke stand van zaken (zowel inhoudelijk als financieel) zoals die blijkt uit de vastgesteld jaarverantwoording 2019 is een belangrijke input lijn voor deze perspectiefnota (inclusief programmajournaal).


Daarnaast is in de perspectiefnota (inclusief 1e programmajournaal) ook gekeken naar een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn dat vooral de gevolgen van de Coronacrisis van belang zijn. Zowel voor de inhoudelijke voortgang van het werk (ambities en regulier) als ook financieel. Wij hebben er voor gekozen de gevolgen niet per programma proberen weer te geven maar dit in eerste instantie te doen aan de hand van de CPB scenario's en die financieel te vertalen. De uitkomsten hiervan treft u aan in het financiële hoofdstuk. Op basis van de kennis van nu en met inachtneming van de onzekerheden die de huidige situatie met zich meebrengt stelt het college voor vooralsnog uit te gaan van een volledige compensatie van alle "corona kosten" door het rijk.  We  reserveren nu dus geen financiële ruimte maar houden uiteraard wel ons weerstandsvermogen achter de hand. In hoeverre we het weerstandsvermogen moeten aanspreken zal de komende maanden moeten blijken. Dan wordt namelijk duidelijk(er) wat de exacte gevolgen zijn en welke  compensatie het rijk beschikbaar stelt. Het spreekt voor zich dat we u als raad daarvan op de hoogte houden. Zowel in de komende P&C-documenten (2e programmajournaal 2020 en begroting 2021) of indien dat nodig is via afzonderlijke kanalen. 


Feitelijk heeft het document zoals dat nu voorligt zowel een besluitvormend als een richtinggevend karakter. Besluitvormend daar waar het gaat om het 1e programmajournaal 2020 (waar staan we nu) en richtinggevend voor het onderdeel perspectiefnota (vooruitkijken). Deze richtinggevende uitspraken hebben na vaststelling het karakter van een opdracht van de gemeenteraad aan het college om deze richtinggevende uitspraken verder uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.