Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende twee thema's:

 • Duurzaamheid
 • Wonen en Ruimte

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030.
 • Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd.

AFVAL - Wat hebben we gedaan?

Zo gaan we dat doen

ASBEST - Wat hebben we gedaan?

Zo gaan we dat doen

ENERGIENEUTRAAL - Wat hebben we gedaan?

Zo gaan we dat doen

Conclusie

Duurzaamheid is een thema dat momenteel erg in beweging is. Om hierbij beter aan te kunnen sluiten, stellen we voor om dit thema conform het hieronder beschreven plan aan te passen (zie voorstel tot aanpassing thema; Duurzaam Tubbergen 2020 en verder).

Voorstel tot aanpassing thema: Duurzaam Tubbergen 2020 en verder

Aanleiding

Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling dat in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn. Een ambitieuze doelstelling waarvoor de komende jaren de nodige inspanningen moeten worden geleverd. Hier willen we samen met inwoners, organisaties en andere gemeenten invulling aan geven.

 

Daarom is er voor de beide gemeenten Dinkelland en Tubbergen een programma opgesteld met daarin een aantal actielijnen en inspanningen die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dit heeft tot gevolg dat Ambitie Duurzaamheid een andere invulling gaat krijgen.

 

Wij stellen u voor om  dit met dit Raadsperspectief onderstaand werkplan Duurzaamheid vast te stellen. Met  ingang van het begrotingsjaar 2021 wordt daarmee gerapporteerd op de onderdelen zoals deze hieronder worden weergegeven.

 

Voorgestelde nieuwe opbouw ambitie Duurzaamheid

ACTIELIJN 1: ENERGIE: WIND EN ZON
Deze actielijn richt zich op de doelstelling dat in 2050 100% van de energie duurzaam is opgewekt. Belangrijkste opgaven in deze actielijn vormen het opstellen van een visie energietransitie, het opstellen van wind- en zonnebeleid en het uitbrengen van een definitief bod in de Regionale Energie Strategie (RES).
 
 
ACTIELIJN 2: ENERGIE: WARMTE
Deze actielijn is gericht op de doelstelling dat in 2050 alle huishoudens en bedrijven in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland van het aardgas af zijn. Gemeenten zijn verplicht een warmtevisie op te stellen hoe hier invulling aan te geven. In Noordoost Twente zijn de krachten gebundeld en is inmiddels een concept warmtevisie gereed. Na vaststelling van deze visie zullen de komende jaren wijkuitvoeringsplannen moeten worden opgesteld voor de verschillende kernen in Dinkelland en Tubbergen.
 
 
ACTIELIJN 3: DUURZAAM VAN ONDEROP
Deze actielijn is gericht op het aanjagen en stimuleren van initiatieven van onderop. Invulling geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen is een opgave waaraan we samen met inwoners en organisaties vorm moeten geven. Er zijn momenteel diverse werkgroepen en coöperaties opgericht of in wording. Om initiatieven en werkgroepen een stap verder te helpen is het van belang hierin een aanjagende en stimulerende rol in te nemen, zodat initiatieven en projecten ook daadwerkelijk van de grond komen.
 
 
ACTIELIJN 4: CIRCULAIRE INKOOP
Deze actielijn is er op gericht om bij inkoop van de gemeente meer rekening te houden met de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Er wordt beleid gemaakt hoe hier invulling aan te geven. Daarbij hebben gemeenten Tubbergen en Dinkelland op 3 februari 2020 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Binnen een half jaar zal hiervoor een actieplan moeten overlegd.
 
 
ACTIELIJN 5: ASBEST ERAF, ZON EROP

Vanuit de gemeente worden activiteiten in het kader van de Versnellingsaanpak asbestdakensanering door Rijk en Provincie, pro-actief gevolgd. De gemeente haakt aan bij activiteiten die passen bij onze doelstelling.

 

Inhoud: Programma Duurzaamheid – Perspectiefnota 2021

Het thema duurzaamheid is een dynamisch beleidsterrein dat volop in ontwikkeling is en aan verandering onderhevig. We constateren dat er de komende jaren extra taken en uitdagingen op ons af gekomen zijn om aan de gestelde doelstellingen te voldoen, denk onder meer aan de Regionale Energie Strategie en de warmtevisie. Daarnaast is in de afgelopen periode ook reeds een aantal inspanningen uit de ambitiebegroting uitgevoerd en vervolgens geborgd in de lijn.

 

Daarmee zijn de actielijnen zoals oorspronkelijk ingezet in de begroting 2019 niet meer geheel actueel. Voorgesteld wordt om vanaf 2021 te werken volgens de volgende actielijnen en inspanningen.

 

Actielijn 1: Energie: wind en zon

In 2050 moet 100% van de energie duurzaam zijn opgewekt. Zoals vastgelegd in de concept RES wil de gemeente in NOT-verband in 2030 335 GWh elektriciteit duurzaam opwekken (14% van huidig totaal energieverbruik, incl. gas). Hierbij bundelen we de krachten in Noordoost Twente en Twente. 

Inspanningen:

 • Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransitie (wind en zon).
 • Invulling en uitwerking geven aan de Regionale Energie Strategie.
 • Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bewustwording en communicatie.

 

 Actielijn 2: Energie: warmte

In 2050 moeten alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Tubbergen van het aardgas af. Samen met inwoners willen we werken aan haalbare en betaalbare oplossingen.  

Inspanningen:

 • Invulling en uitwerking geven aan de warmtevisie.
 • Opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen.
 • Faciliteren Biogas(rotonde).

 

 Actielijn 3: Duurzaam van onderop

De duurzaamheidsambities vullen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties in. Zij hebben een belangrijk aandeel in het realiseren van een uiteindelijk energieneutraal Tubbergen. We willen initiatieven van onderop pro-actief aanjagen, stimuleren en ondersteunen waar mogelijk.

Inspanningen:

 • Ondersteunen en aanjagen van werkgroepen en coöperaties duurzaamheid in de kernen.
 • Stimuleren en faciliteren van initiatieven van derden.

  

Actielijn 4: Circulaire inkoop

Bij inkoop van de gemeente houden we meer rekening met de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

Inspanningen:

 • Opstellen en uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
 • Uitvoeren beleid Circulaire inkoop.

 

Actielijn 5: Asbest eraf, zon er op

Vanuit de gemeente worden activiteiten in het kader van de Versnellingsaanpak asbestdakensanering door Rijk en Provincie, pro-actief gevolgd. De gemeente haakt aan bij activiteiten die passen bij onze doelstelling.

 

Financiële Kaders

Het college heeft voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel nieuw beleid / intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. Het programma duurzaamheid staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van € 99.000 als tweede op de lijst. Deze richtinggevende prioritering wordt nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt

 

Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Onderzoek naar de concrete woningbehoefte ook door middel van keukentafelgesprekken.
 • Onderzoek naar de motieven van vertrekkers.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen.

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor flexibel en tijdelijk wonen in de kernen.
 • Onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen in de kernen.
 • Bouwen voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare woningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties.
 • Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn.
 • Waar mogelijk promotie voor huren.
 • Vernieuwing in bestaande bouw.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn.

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten.
 • Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen zijn.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten.

Zo gaan we dat doen

Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

 • Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk vastgoed.
 • Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT.
 • Robuuste sportstructuur.

Conclusie

Er is aandacht nodig voor de herontwikkelingsopgaven maatschappelijk vastgoed. (Geesteren, Fleringen, Langeveen en Manderveen). Wij participeren in de gesprekken over deze initiatieven en geven zoveel mogelijk feedback over de haalbaarheid en realiteitsgehalte van de planvorming. Wij leggen de nadruk op voor het toekomstperspectief en de wijze waarop deze initiatieven van betekenis zijn voor het maatschappelijke en sociale (gezondheids)aspect van het dorp.

Duurzaam leven - financieel

Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven

Duurzaam leven (Bedragen x €1.000)
Inspanningen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Toekomstbestendig exploitatie en beheer van de sportaccommodaties Tubbergen 24 0 24 28   28
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.  * 28 0 28      
Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar) 32 7 25 25   25
Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar) 40 5 35 35 1 34
Project en procesgelden duurzaamheid ** 638 17 621 618   618
Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding ** 797 5 792 820   820
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling ** 500 161 339 339   339
Project en procesgelden Maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie ** 1.857 110 1.747 1.881   1.881
Samenwerking NOT energietransitie ***       50   50
NOT energieloket 3.0 ****       40   40
Stimuleringsregeling energietransitie       60   60
Biogas Canisius Tubbergen       10   10
Totaal Duurzaam leven 3.916 306 3.611 3.905 1 3.905

* Dit budget is overgeheveld naar Project en procesgelden Maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie.

** Voor de volledigheid zijn de bestaande budgetten van de ambities uit 2018 toegevoegd aan de financiële kaders.

*** Deze budgetten bestaan uit totaalbedragen van respectievelijk € 150.000 en €120.000 die zijn verdeeld over de jaarschijven 2020, 2021 en 2022.

 

Beschikbare middelen vanuit de algemene uitkering:

Via de algemene uitkering zijn in de decembercirculaire 2019 middelen beschikbaar gekomen voor duurzaamheid.
Door middel van zogenaamde taakmutaties legt het Rijk d.m.v. deze middelen een opdracht richting gemeenten..
De gelden hebben wij als gemeente vastgelegd in stelposten in afwachting van nieuw beleid passend bij de taakmutatie.
Met andere woorden de middelen zijn niet eerder beschikbaar dan dat er nieuw beleid is vastgelegd.

Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte:

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een eenmalige bijdrage van € 200.000. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Voor een bedrag van €31.000 ligt er een opdracht aan Noaberkracht voor het opstellen van de Transitievisies Warmte.  

Indien voor het resterende deel van deze stelpost geen nieuw beleid volgt, komt het bedrag ten gunste van de algemene middelen.

Klimaatmiddelen Wijkaanpak

De gemeente Dinkelland ontvangt € 10.000 incidenteel om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau.  Er ligt een opdracht voor dit bedrag aan Noaberkracht om deze start mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie aangevraagd voor Harbrinkhoek en Manderveen.

Deze stelpost is hiermee besteed.

Klimaatmiddelen Energieloketten

Om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten ontvangen wij €25.000 incidenteel." In NOT verband zijn we een aanbesteding aan het voorbereiden. We gaan er van uit dat we deze externe middelen als eerste inzetten voor het  "Energieloket 3.0".  Het zal dan wel een meer structureel karakter hebben. Zodra er meer bekend is informeren wij u.