Basisbegroting

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds 

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

In totaliteit heeft deze herijking betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse herverdeel effecten die de eerste uitkomsten lieten zien. Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. verwacht wordt dat er in de loop van het jaar 2020 meer duidelijk wordt
Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het Oosten van het land vaak negatief uitgepakt. Wij stellen dan ook voor om met ingang van het jaar 2022 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect dat oploopt tot een bedrag van € 25 per inwoner.

 

Rijksvergoeding jeugdzorg

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (opgenomen in meicirculaire). Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.

 

Het Rijk is inmiddels, in overleg met de provinciale toezichthouders, met een richtlijn gekomen hoe om te gaan met deze extra middelen en het aanvullend onderzoek ten aanzien van de beoordeling van de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting. Kern hierin is:

 1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt;
 2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021);
 3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.; Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

 

Wij kiezen ervoor om de extra vergoeding vanuit het rijk vanaf het jaar 2022 inderdaad structureel door te trekken. Dit betekent een extra structurele inkomst van €300.000. Dit neemt echter niet weg dat wij ons blijven inzetten voor een juiste en rechtvaardige financiering van de extra taken binnen het sociaal domein. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Noaberkracht

Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van €100.000 in 2020 naar structureel €350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug.

De invulling van deze taakstelling is binnen Noaberkracht gerealiseerd en vastgelegd in separaat besluit van het bestuur van Noaberkracht.

Stelposten voor nieuw beleid 

Hoewel wij van mening zijn en blijven dat er ieder jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid dan wel intensivering van beleid ontkomen we er gezien de financiële situatie niet aan om hier enige terughoudendheid te betrachten. Vandaar dat wij in de perspectiefnota hebben voorgesteld deze ruimte de eerste twee jaren (2020 en 2021) te halveren. Inmiddels heeft onze financiële situatie ons ertoe bewogen deze denkrichting door te trekken naar de jaren 2022 en 2023. Dat wil zeggen dat in deze begroting wordt voorgesteld de betreffende stelposten ook voor de jaren 2022 en 2023 te halveren. De resterende stelpost voor nieuw beleid voor het jaar 2020 ten bedrage van €50.000 wenden we niet aan in 2020 maar gebruiken we ter dekking van het herziene meerjarige saldo.

 

Afstoten maatschappelijk vastgoed 

Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk vastgoed die één op één verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij aanhouden. Het afstoten van bijvoorbeeld de gemeentewerf is hier een voorbeeld van. Dit levert niet alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht (gebouwenbeheer) kan worden beperkt.

 

Extensiveren van belevingsonderzoeken 

Voor de uitvoering van belevingsonderzoeken is in de gemeentebegroting een budget geraamd van €30.000. De interne uren zijn te verwaarlozen want de onderzoeken worden geheel buiten de deur gezet. In 2018 is een belevingsonderzoek toerisme uitgevoerd en op dit moment is een belevingsonderzoek betreffende de visie op dienstverlening in voorbereiding. Het halveren van het budget voor belevingsonderzoeken levert een structurele besparing op van €15.000. Deze was direct te verzilveren, want we hadden geen meerjarig contract.

 

Lokale lastendruk - ozb (1% = € 40.000)

Hoewel we als uitgangspunt hebben de stijging van de lokale lastendruk zoveel mogelijk te beperken is in de perspectiefnota 2020 en de begroting 2020 besloten tot  een extra verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb). Dit is vooral ingegeven door onze meerjarenbegroting die behoorlijk onder druk staat en door het feit dat de lokale lastendruk in de gemeente Tubbergen tot de laagste in Twente behoort. Meerjarig  gaan we uit van een extra stijging van de ozb-tarieven met 1% bovenop de indexering volgens het CBS. De daadwerkelijke vaststelling van deze tarieven nemen we mee bij de desbetreffende jaarbegroting.

 

Nieuw beleid

We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in één van de negen kernen. Het doel hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties (kernoverstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, afhankelijk van het onderwerp. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Financiële compensatie door Rijk voor overgedragen taken naar gemeente

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Financiële compensatie door Rijk voor overgedragen taken naar gemeente aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op er bij de VNG op aan te dringen dat we geen verantwoordelijkheden meer van het Rijk overnemen zonder dat daar voldoende financiële middelen tegenover staan.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd maar tegelijkertijd ook nog in behandeling omdat het college blijvend aandacht vraagt bij het rijk voor deze problematiek.

 

Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB)

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Opdracht geven aan het VNG om binnen 6 maanden een oplossing te vinden voor OZB lasten druk;
 2. Deze motie te delen met andere gemeentes;
 3. In samenspraak met verenigingen en organisaties alternatieve mogelijkheden om lasten te verlagen onderzoeken ten gunste van de exploitatie.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken

Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de gemeente Tubbergen op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. De denkrichting is om deze ruimte volledig te benutten. 

 

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog zijn gegaan. Door de verhoging van de leges zitten we nu op het maximale kostendekkende niveau.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning is in 2020 het Damoclesbeleid geëvalueerd, aangepast en vastgesteld . Ook is gestart met het evalueren van het Bibob beleid. Hierbij worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor het breder toepassen van het Bibob beleid.


Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De rol van de burgemeester is hierbij onder andere een aspect dat gaat veranderen. De implementatie van deze wet vindt plaats in 2020.

 

Kampeerfeesten

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden ook in 2020 geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Veiligheidsregio Twente

De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Extensiveren toezicht en handhaving

De inzet op het gebied van toezicht en handhaving is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's van het extensiveren van de inzet. Voor de activiteit brandveiligheid en bouwen zijn gezien de risico's geen mogelijkheden om de inzet te verlagen. Op het terrein van openbare ruimte zijn er een aantal activiteiten waarbij we de inzet kunnen verminderen. Het gaat hierbij om verminderde inzet op het gebied van reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid.

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent dit dat de handhavers minder zichtbaar zijn. Daarnaast wordt er onder andere minder tot niet gehandhaafd op het gebied van parkeren en reclame. De beschikbare uren die overblijven worden volledig ingezet op andere onderdelen als bijvoorbeeld de kampeerfeesten. Dit betekent dat verzoeken van inwoners op het gebied van reclame en parkeren niet meer (direct) ingewilligd worden. 

 

Inmiddels blijkt dat deze extensivering toch wel leidt tot een toename van risico's en een verschraling van de dienstverlening . Vandaar dat het college  voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel nieuw beleid / intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. Handhaving  staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van € 70.000 bovenaan. Deze richtinggevende prioritering wordt nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Actuele ontwikkelingen

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces Mijn Dorp2030! kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

 

De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.

 

Uitgifte nestkastjes

In 2019 bleek de uitgifte van nestkastjes ter bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups een groot succes. Daarom zijn begin 2020 opnieuw gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoners met een eikenboom in hun omgeving. Lees hierover meer: Gratis nestkastjes voor inwoners van de gemeente Tubbergen.

 

Van ambitie naar basis 

 

Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes).

Resultaat: Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen.

Stand van zaken: Het is wenselijk dat meer gebruik van de fiets wordt gemaakt. Dat kan door gedragsbeïnvloeding en voorlichting aan de ene kant en door het bieden van goede fietsinfrastructuur aan de andere kant. Hier gaat het om de eerste component namelijk gedragsbeïnvloeding en voorlichting.
Voor een deel maakt voorlichting en educatie ‘standaard’ onderdeel uit van het jaarlijkse Programma Verkeersveiligheid dat door Openbare Werken wordt uitgevoerd. Daarmee worden vooral de basisscholen, maar ook ouderen en leerlingen in het voortgezet onderwijs aangesproken. Met specifieke gedragsbeïnvloeding en voorlichting, erop gericht om meer mensen op de fiets te krijgen, is nog niet gestart.

 

Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt.

Resultaat: Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen.

Stand van zaken:  Het is wenselijk dat meer gebruik van de fiets wordt gemaakt. Dat kan door gedragsbeïnvloeding en voorlichting aan de ene kant en door het bieden van een goede fietsinfrastructuur aan de andere kant. Hier gaat het om de tweede component namelijk het verbeteren van de fietsinfrastructuur.
Hieraan wordt continu gewerkt in het kader van het onderhoud van wegen, met name wanneer die zijn voorzien van fietsvoorzieningen. Bij voorkeur worden dan bijvoorbeeld de fietsstroken of suggestiestroken breder gemaakt zodat het prettiger en veiliger wordt om te fietsen. Ook de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur kan aan de orde zijn, zoals nu de aanleg van het fietspad richting Manderveen. Over dat project wordt elders verantwoording gegeven.

Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen. 

Resultaat:  Meer gebruik maken van HAH-blad en andere media.

Stand van zaken: Bij de uitvoering van infraprojecten krijgt communicatie over de verkeersmaatregelen aandacht, maar dan specifiek gericht op het betreffende project. Met meer algemene voorlichting over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen is nog niet gestart.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Verlagen kwaliteitsniveau grijs en groen

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel €15.000 worden omgebogen.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met €100.000 structureel te verlagen. Dit betekent een verdere fasering/spreiding van het planmatige onderhoud. Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van de reserve

De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van €100.000 te onttrekken aan de reserve wegen.

 

Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders

Deze werkzaamheden kunnen door vrijwilligers en stichting VluchtelingenWerk worden uitgevoerd. De formatie zal via natuurlijk verloop vrijvallen (Noaberkracht). 

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen €85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor €50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van €20.000.

 

Herijken bermmaaisel afvoeren

Er zijn zeker mogelijkheden om de beoogde ombuiging te behalen. Daarbij kan zelfs een plus op de biodiversiteit worden behaald. Ons areaal en de onderhoudsmethoden bieden daar kansen voor. Momenteel worden oplossingen met betrekking tot het bevorderen van de biodiversiteit onderzocht.

In een nadere rapportage zullen we hier op terug komen.

 

Nieuw beleid

De beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) zijn in het najaar van 2019 vastgesteld. Daadwerkelijke (volledige) uitvoering is afhankelijk  van de financiële ruimte die al dan niet beschikbaar komt.

Kwaliteitsplan Openbaar Groen
De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. In het kader van nieuw beleid / intensivering van beleid stelt het college voor om hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen wil het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" voor in het leven roepen.

 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Uitstervingsgevaar bestuivende insecten

In de raadsvergadering van 28 november 2016 is de motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een inventarisatie te maken van geschikt braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken, wegbermen en akker- en perceelranden;
 • Er zorg voor te dragen dat op deze grondstukken jaarlijks wilde bloemen gezaaid kunnen worden en dat op daarvoor geschikte percelen vrucht-/drachtbomen geplant worden;
 • In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer de burgers te vragen zeer terughoudend te zijn met het maaien van bermen;
 • De bijenagenda van de provincie Overijssel te ondertekenen;
 • De Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen te ondersteunen, zodat deze organisatie kan komen tot de realisering van een educatieve bijenstand op een goed bereikbare locatie.

Stand van zaken: De punten 1 t/m 4 zijn uitgevoerd. Punt 5 is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

 

Biodiversiteit

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Biodiversiteit unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Integraal in beeld te brengen welke maatregelen nu al worden genomen door de gemeente Tubbergen om biodiversiteit te bevorderen;
 • Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen, waarin ook duidelijk de rol van de door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen wordt meegenomen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Zie ook het voorstel van het college om € 1 miljoen beschikbaar te stellen en in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" te storten.


Eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders:

 • Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
 • Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

In de raadsvergadering van 10 februari 2020 is de motie Kwaliteitsplan Openbaar Groen aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op:

Aan paragraaf 4.2, eerste alinea, van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen de volgende zin toe te voegen: "Indien het overwaaien van zaden van ongewenste kruiden uit de hoger gelegen slootzones tot overlast in groten getale voor aangrenzende grondeigenare leidt, kan ter plaatse alsnog gemaaid worden."

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

   

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Actuele ontwikkelingen

Innovatiehub Tubbergen

In onze gemeente hebben zich vier ondernemers verenigd door samen een Innovatiehub te starten. Met de hub bieden de bedrijven uitdagende innovatievraagstukken aan en zorgen zij, middels een verbinding met het onderwijs, voor een structurele frisse wind in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn de allereerste studenten binnen Innovatiehub Tubbergen begonnen aan hun stage- of afstudeeropdracht. Het eindresultaat is prachtig, namelijk drie stagiaires die hun stageperiode succesvol hebben afgerond en vijf afstudeerders die zijn geslaagd voor hun opleiding.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Evenementen

Wij gaan met de organisatoren van de verschillende evenementen in gesprek over de gemeentelijke bijdrage. Het budget van €46.000 is met €5.000  verlaagd.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020  met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
 • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
 • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Gemeentelijke exploitatie windmolens

In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

Bij de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Actuele ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

In het kader van MijnDorp2030 zijn in meedrere kernen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer

Zoals beschreven in het financiële hoofdstuk had een van de denkrichtingen om structurele begrotingsruimte te zoeken betrekking op onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer. Wij hebben aangegeven te onderzoeken welke ombuigingsmogelijkheden hier liggen. Daarbij hebben wij ook aangegeven rekening te houden met de relatie die deze ombuiging mogelijk heeft met het uitvoeringsplan sociaal domein. Inmiddels is duidelijk geworden dat het niet realistisch is deze ombuigingsmaatregel in te vullen. Enerzijds door het preventieve karakter van de verschillende activiteiten in dit kader en anderzijds door de oplopende kosten van het leerlingenvervoer op basis van bestaand beleid. Daarnaast wordt in het uitvoeringsplan sociaal domein ook in een breder kader gekeken naar het (leerlingen)vervoer.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
 • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
 • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: In november 2018 is de sporthal De Vlaskoel Tubbergen" officieel geopend. De financiële afwikkeling liep nog door in 2019. We bleven binnen het budget van ca. €3.500.000. Een positief resultaat op de investering van €70.000. Hierdoor ontstaat een structurele meevaller in de exploitatie. Het laatste punt van de motie is nog in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Actuele ontwikkelingen

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Leren & Talent - thema Kunst & Cultuur naar het programma Cultuur & recreatie in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma worden verantwoord. 

 

Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’. 

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.

 

De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt.

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken en deze nieuwe vorm van muziekonderwijs goed communiceren en bekendmaken.

 

De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’  en een Taalhuis voor de bestrijding  van taal-achterstanden bij volwassenen. 

Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelf regie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Als gevolg van vertraging in de implementatie van het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK, is voor de maanden januari t/m maart 2020 nog geen eigen bijdrage geïnd voor inwoners uit de gemeente Tubbergen. Het is nog onbekend wanneer het systeem volledig in bedrijf is en alle gemeenten hierop aangesloten worden. Dit betekent dat ook nog onbekend is wanneer cliënten de eerste facturen ontvangen over 2020. Daarnaast heeft de minister besloten om voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen in verband met de gevolgen van corona op de ondersteuning. De VNG is met het ministerie in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Met ingang van 1 januari 2020 is de  Wet verplichte ggz in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan worden verleend. 

 

Ambulantisering ggz

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.

 

Overgang GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz)

Inwoners die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gestart met het afgeven van indicaties. Dit betekent dat cliënten die nu nog onder de Wmo vallen, met ingang van 2021 onder de Wlz kunnen vallen. 

 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. Zo is onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, afgebouwd. Ook is de financieringssystematiek van het Bbz gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling. De wijzigingen zijn in oktober 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Tubbergen. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Uitvoeringsplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van €94.000 in 2019 naar een structureel bedrag van €545.000 in 2022. Het behalen van deze opbrengsten is een stevige opgave vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Voortgang Soweco

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de gegeven overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de Participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van de sociale en fysieke infrastructuur van Soweco.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Voorzieningen in het sociaal domein

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Voorzieningen in het sociaal domein aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een interventie in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein op te nemen, ter voorkoming van (het voortbestaan van) onnodige, overbodige en overmatige voorzieningen;
 • De raad in de P&C-cyclus te informeren over de effecten van interventies.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is €30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

Inzameling PMD

Om te controleren of de kwaliteit van inzameling van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) voldoet, gaat ROVA de inhoud van de pmd-containers beoordelen. Hiervoor stuurt ROVA een voorloper mee tijdens de inzamelroute, die steekproefsgewijs de inhoud van de containers bekijkt. Dit wordt gedaan omdat we als gemeente een volgende stap willen zetten om samen met inwoners de kwaliteit van de grondstoffen zoals pmd te verbeteren. Lees er hier meer over: ROVA bekijkt de inhoud van uw pmd-container.

 

 

Van ambitie naar basis (deze inspanningen zijn overgedragen van ambitie naar basis miv begrotingsjaar 2020, worden nu hier verantwoord)

Uitvoering geven aan de pilot "Twents bermgras verrijkt bodemleven" binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer 

Overleg met LTO/loonwerkers.

 

We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie

Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023.

 

We stellen een revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen' in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie

Collegebesluit over een revolverend duurzaamheidsfonds inclusief fondsmanager. In dit besluit worden kaders en criteria opgenomen.

 

Op basis van monitoring en evaluaties gaan we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) bijstellen

Reguliere evaluatierapportages opstellen.

 

Vervolg ketenproject (Asbestschakel)

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren

N.v.t. is namelijk operationeel.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Ontmanteling NAM-locaties

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de motie Ontmanteling NAM-locaties unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Zijn rol als wettelijk adviseur op te pakken en in contact te treden met het Rijk en de provincie Overijssel.
 • Zich in te spannen om een zo spoedig mogelijke sanering en totale ontmanteling van de NAM locaties te bewerkstelligen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Huurwoningmarkt

De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen werken samen om inwoners in de gemeente prettig, betaalbaar en duurzaam te laten wonen. Om dit te realiseren zijn er tussen de Woningstichting en de gemeente voor een periode van vier jaar prestatieafspraken gemaakt die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten. In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen huurwoningmarkt. De verwachting is dat er een overschot aan huurwoningen zal gaan ontstaan die in de toekomst te koop zullen worden aangeboden. Hiermee hopen de Woningstichting en de gemeente dat vrijgekomen huurwoningen zullen voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere starters. Lees er hier meer over: Woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen ondertekenen jaarschijf 2020.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

Noaberschap staat in de gemeente Tubbergen hoog in het vaandel, niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen die hier tijdelijk komen werken. Daarvoor is het 'Beleid Huisvesten Arbeidsmigranten in het buitengebied van de gemeente Tubbergen' opgesteld. Meer hierover lees je door te klikken op de volgende link: Gemeente Tubbergen pleit voor goede huisvesting en noaberschap voor arbeidsmigranten.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Starterswoningen

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Starterswoningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een raadsvoorstel voor te bereiden dat het begrip starterswoning in het grond- en woningbeleid financieel afbakent;
 • De starterswoning als zodanig te betrekken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of de uitgifte van woningbouwkavels.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Budget invoering nieuwe Omgevingswet

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Budget invoering nieuwe Omgevingswet unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 1. Bij het Rijk en de VNG er op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële compensatie komt ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
 2. De andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen;
 3. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te leggen voordat punten 1 en 2 worden uitgevoerd.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie met levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de gemeente Tubbergen;
 • Voor zover nodig daartoe gronden te verwerven;
 • De motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken;
 • De raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te informeren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Inleiding op de basisbegroting

In deze perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2020) geven wij de stand van zaken weer van de programma's in de basisbegroting. Voor ieder programma in de basisbegroting rapporteren we op de volgende onderdelen: 

 • Algemeen: de inhoud van het programma zoals omschreven in de begroting 2020.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020: stand van zaken van nieuw beleid en/of in- en extensivering van bestaand beleid uit de begroting 2020.
 • Aangenomen moties en amendementen: alle openstaande moties en amendementen.
 • Financieel: de financiële stand van zaken met betrekking tot het programma.