Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

De komende periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het Sociaal Domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

Aanpak sociaal domein

 Wat willen we bereiken?

Onze Insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

 

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Positieve gezondheid binnen de leefomgeving

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

  • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
  • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
  • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

 

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein

 

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.


[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/

[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/

Langer gezond

Wat willen we bereiken?

Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
Meer kinderen zijn meestal weerbaar
Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken

(NB. De staat van de bevolking in Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat.)

In het uitvoeringsplan Sociaal domein is een belangrijke toevoeging onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Dit doen we in het uitvoeringsplan door de factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, zoveel mogelijk te voorkomen (preventie), beperken of bevorderen. Onder andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel te gebruiken om het welzijn en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen.

 

In de kernagenda’s zien we dat het thema (positieve) gezondheid moeizaam van de grond komt. Dit geldt vooral voor de preventieve kant en het creëren van voorliggende voorzieningen ter bevordering van de gezondheid. En juist bij dit onderdeel is de participatie van de samenleving erg belangrijk. Hierdoor kunnen we stellen dat positieve gezondheid, wat we hier mee bedoelen en beogen, onderbelicht is.  

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

 

De gevolgen van het intensiveren van deze actielijn door het promoten en concretiseren van positieve gezondheid betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiële consequenties vindt plaats bij de deze begroting.

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen.

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken?

De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds gemonitord)
Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan x%.

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

 

Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS

  • Deze inspanning is verplaatst vanuit actielijn 4: Meer inwoners kunnen meedoen

Zo gaan we dat doen

Op basis van de eerste evaluatie bij de pilot praktijkondersteuner Jeugd GGZ zien wij een afname in aantal GGZ verwijzingen  via de huisarts danwel dat de zwaarte van de zorg afneemt. 

 

De eerste resultaten van de pilot Wijk GGD zijn positief. Echter mede door het Corona zijn de effecten nog niet voldoende in beeld te krijgen, waardoor het verzoek is om de pilot met een half jaar te verlengen. De kosten hiervoor bedragen €25.000 euro, te dekken uit het uitvoeringsplan sociaal domein. 

 

Er zijn verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

Conclusie

De pilot praktijkondersteuner JGGZ vraagt bij het doorzetten van de positieve resultaten, om een structurele inbedding.

 

De pilot Wijk GGD met een halfjaar te verlengen en de kosten €25.000 euro te dekken uit het uitvoeringsplan.

 

Verder is er geen bijstelling  van de actielijn, nodig.  De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

 

De gevolgen van het intensiveren van deze actielijn (jeugd GGZ en pilot wijk GGD)  betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiele consequenties vindt plaats bij de deze begroting.

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

Een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor personen met verward gedrag:

  • Deze inspanning is verwijderd en samengevoegd met de inspanning 'Vroegsignalering van personen met verward gedrag' onder actielijn 3: Zorg meer nabij

 

Maatregelen vervoer:

  • Naam is gewijzigd in 'Maatregelen (leerlingen)vervoer

 

Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS

  • Deze inspanning is verplaatst naar actielijn 3: Zorg meer nabij

 

De inspanningen Coördinator interne verwijzingen en Coördinator externe verwijzingen zijn samengevoegd.

Zo gaan we dat doen

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen

Samen redzaam, gezond meedoen (Bedragen x €1.000)
Inspanningen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Belang en behoud van cultureel erfgoed 11   11 11 0 10
Meer aandacht, om deel te nemen ad samenleving * 0   0     0
Ondersteuning, voorzieningen, verenigingen en activiteiten * 6 3 2     0
Uitvoeringsplan sociaal domein* 34 8 26 407 3 403
Samenwerking in zorg en welzijn 0 10 -10     0
Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco * 11 0 11      
Uitwerken doorlopende leerlijn * 38 0 38      
Pilot Wijk GGD 8 15 -7 3 -15 18
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen 40 41 -0 34 1 33
Totaal Samen redzaam, gezond meedoen 146 77 70 454 -10 465

* Deze budgetten zijn samengevoegd tot het budget ten behoeve van het uitvoeringsplan Sociaal Domein.