Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.
 • Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen. Wel is het Rijk in 2019 gestart met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - kortweg SPV. Dat beschrijft een gezamenlijke koers om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen. De provincie Overijssel is hier ook bij betrokken en continueert haar inspanningen door méér in te zetten op preventieve maatregelen (in plaats van curatief, dus achteraf op onveilige wegen/kruisingen). De Gemeente Tubbergen volgt deze ontwikkelingen en doet mee in het proces.

Landelijk gebied

Wat willen we bereiken?

 • Een innovatievere Agro  en Food sector.
 • Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).
 • Toekomstgerichte erven (buitengebied).
 • Samenwerken aan biodiversiteit.

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

 

Prestatie afspraken maken met Platform 'Natuurlijk Tubbergen':

 • Naam is gewijzigd in 'Natuur (incl. landschap) en samenleving'

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd;

 • Ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent en onderzoek mogelijkheden innovatie
 • Inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Consulentschap agro- en foodsector

Zo gaan we dat doen

Gebiedsgerichte Aanpak voor Noordoost-Twente (GGA)

Op initiatief van de provincie en Noaberkracht, zijn de vier NOT gemeenten, het Waterschap en de provincie Overijssel, onder de werktitel “naar een inclusief ommeland”, in 2019 een verkenning gestart om de contouren te verkennen voor een vorm van samenwerking/ samenhang die ons gaat helpen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de vraagstukken die op het platteland de komende jaren gaan spelen. In september 2020 worden de contouren van een mogelijke samenwerking verder verkend.

 

Om tot de juiste oplossingsrichting te komen gaan we ons vooral richten op een integrale aanpak die breder is dan alleen stikstof en natuur. Door het traceren van gezamenlijke belangen van stakeholders en actoren  willen we op creatieve wijze, stapsgewijs, vernieuwende antwoorden bieden op ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, innovatie landbouw, klimaat- en wateropgave, biodiversiteit en niet onbelangrijk de leefbaarheid op het platteland.

 

Binnen de Gebiedsgerichte Aanpak voor Noordoost-Twente (GGA) kunnen we parallel werken aan een breed toekomstperspectief (een “visie”), te starten met het traceren van ‘kansen en knelpunten’. De gebiedsgerichte aanpak is daarin variabel/flexibel afhankelijk van wat er nodig is en waar verbindende meerwaarde zit. Vanuit GGA wordt parallel aan opgaven omtrent stikstof en natuur met   ondernemers een gesprek opgestart over economische perspectieven.

 

Wij sturen in de GGA aan op een integrale benadering van de ruimtelijke opgaven, zowel op de korte als langere termijn. Op de korte termijn zullen maatregelen worden getroffen t.b.v. stikstofreductie door wegnemen van piekbelasters. Tussen de lokale- en de regionale schaal moet de verbinding worden gemaakt. Dit is waar de kracht van de verbinding, en het reeds bestaande (georganiseerde) netwerk bepalend is voor de realisatiekracht. Een overheid kan hierin een rol spelen door de vragen van vandaag te koppelen en de kansen van overmorgen en een perspectief te bieden voor de toekomst. 

Conclusie

De vele ontwikkelingen in het landelijk gebied, en in het bijzonder de thema’s leefbaarheid, landbouw, biodiversiteit  en energietransitie, kunnen leiden tot nieuwe opgaven waardoor de huidige ambities en doelen worden bijgesteld.

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk

Bereikbaar en aantrekkelijk (Bedragen x €1.000)
Inspanningen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. 15   15 15   15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. 38 15 23 20   20
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. 20   20 20   20
Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar). 20   20 20   20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar). 100   100 100   100
Totaal Bereikbaar en aantrekkelijk 193 15 178 175 0 175