Sitemap

Sitemap

Tweede programmajournaal 2020 Blz. 1  
Tweede Programmajournaal 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Financieel hoofdstuk Blz. 6  
Mutaties bestaand beleid (tweede programmajournaal 2020) Blz. 7  
Mutaties bestaand beleid (tweede programmajournaal 2020) Blz. 8  
Corona - compensatie Rijk Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Toelichtingen mutaties bestaand beleid Blz. 11  
Toelichtingen Blz. 12  
Conclusies budgettaire consequenties Blz. 13  
Conclusies budgettaire consequenties tweede programmajournaal 2020 Blz. 14  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 15  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 16  
Hoe werken wij samen? Blz. 17  
Begroting 2020: Hoe werken wij samen? Blz. 18  
Wat willen we bereiken? Blz. 19  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 20  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 21  
Stand van zaken Blz. 22  
Bestuurstijl Blz. 23  
Financiering Blz. 24  
Instrumentenkoffer Blz. 25  
Medewerkers Blz. 26  
Omgevingswet Blz. 27  
Omgevingswet Blz. 28  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 29  
Stand van zaken (Omgevingswet) Blz. 30  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 31  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 32  
Omgevingswet (organisatie en werkwijze) Blz. 33  
Financiële kaders Blz. 34  
Financiële kaders Blz. 35  
Kernagenda's Blz. 36  
Inleiding op de kernagenda Blz. 37  
Inleiding op de kernagenda Blz. 38  
Albergen Blz. 39  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 40  
Albergen Blz. 41  
Albergen Blz. 42  
Ontwikkelingen in Albergen Blz. 43  
Financiële kaders Blz. 44  
Fleringen Blz. 45  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 46  
Fleringen Blz. 47  
Fleringen Blz. 48  
Ontwikkelingen in Fleringen Blz. 49  
Financiële kaders Blz. 50  
Geesteren Blz. 51  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 52  
Geesteren Blz. 53  
Geesteren Blz. 54  
Ontwikkelingen in Geesteren Blz. 55  
Financiële kaders Blz. 56  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 57  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 58  
Harbrinkhoek / Mariaparochie Blz. 59  
Harbrinkhoek / Mariaparochie Blz. 60  
Ontwikkelingen in Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 61  
Financiële kaders Blz. 62  
Langeveen Blz. 63  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 64  
Langeveen Blz. 65  
Langeveen Blz. 66  
Ontwikkelingen in Langeveen Blz. 67  
Financiële kaders Blz. 68  
Manderveen Blz. 69  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 70  
Manderveen Blz. 71  
Manderveen Blz. 72  
Ontwikkelingen in Manderveen Blz. 73  
Financiële kaders Blz. 74  
Reutum Blz. 75  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 76  
Reutum Blz. 77  
Reutum Blz. 78  
Ontwikkelingen in Reutum Blz. 79  
Financiële kaders Blz. 80  
Tubbergen Blz. 81  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 82  
Tubbergen Blz. 83  
Tubbergen Blz. 84  
Ontwikkelingen in Tubbergen Blz. 85  
Financiële kaders Blz. 86  
Vasse Blz. 87  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 88  
Vasse Blz. 89  
Vasse Blz. 90  
Ontwikkelingen in Vasse Blz. 91  
Financiële kaders Blz. 92  
Kernagenda's - financieel Blz. 93  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 94  
Kern overstijgende agenda Blz. 95  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 96  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 97  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 98  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Langer gezond Blz. 101  
Wat willen we bereiken? Blz. 102  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 103  
Stand van zaken Blz. 104  
Cultuurvisie Blz. 105  
Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed. Blz. 106  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 107  
Onderwijsprogramma studiekeuze Blz. 108  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 109  
Samenwerking met het onderwijs verstevigen Blz. 110  
Sport als middel Blz. 111  
Trends en ontwikkelingen Blz. 112  
Conclusie Blz. 113  
Financiële kaders Blz. 114  
Versterken sociale basis Blz. 115  
Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 117  
Stand van zaken Blz. 118  
Dagbesteding per kern Blz. 119  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 120  
Onderzoek Algemene Voorzieningen Blz. 121  
Stimuleringsfonds Blz. 122  
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Blz. 123  
Trends en ontwikkelingen Blz. 124  
Conclusie Blz. 125  
Financiële kaders Blz. 126  
Zorg meer nabij Blz. 127  
Wat willen we bereiken? Blz. 128  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 129  
Stand van zaken Blz. 130  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 131  
Algemene wasvoorziening Blz. 132  
Armoedepreventie Blz. 133  
Eén toegang sociaal domein Blz. 134  
Integrale schuldenaanpak Blz. 135  
Integratieproces statushouders Blz. 136  
Onderwijs jeugd aanpak (OJA) onderzoeken Blz. 137  
Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'. Blz. 138  
Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties Blz. 139  
Vroegsignalering van personen met verward gedrag. Blz. 140  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 141  
Trends en ontwikkelingen Blz. 142  
Conclusie Blz. 143  
Financiële kaders Blz. 144  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 147  
Stand van zaken Blz. 148  
Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 149  
Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project met Menzis en de te volgen koers hierin regionaal. Blz. 150  
Coördinator externe en interne verwijzingen Blz. 151  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 152  
Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving Blz. 153  
Integrale aanpak ouderzorg tussen wet- en regelgeving Blz. 154  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 155  
Monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel Blz. 156  
Transformatie uitvoering Participatiewet. Blz. 157  
Trends en ontwikkelingen Blz. 158  
Conclusie Blz. 159  
Financiële kaders Blz. 160  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 161  
Conclusie Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 162  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 163  
Werk aan de winkel Blz. 164  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Leren Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 169  
Stand van zaken Blz. 170  
Faciliteren van techniekdagen. Blz. 171  
Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid (4 O’s) Blz. 172  
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. Blz. 173  
Trends en ontwikkelingen Blz. 174  
Conclusie Blz. 175  
Financiële kaders Blz. 176  
Ondernemen Blz. 177  
Wat willen we bereiken? Blz. 178  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 179  
Stand van zaken Blz. 180  
Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ Blz. 181  
Ondernemers en gemeenten stellen samen een Visie op Ondernemen op Blz. 182  
Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen Blz. 183  
Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening Blz. 184  
Trends en ontwikkelingen Blz. 185  
Conclusie Blz. 186  
Financiële kaders Blz. 187  
Vrijetijdseconomie Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 190  
Stand van zaken Blz. 191  
Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen Blz. 192  
Consulentschap vrijetijdssector Blz. 193  
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Blz. 194  
Trends en ontwikkelingen Blz. 195  
Conclusie Blz. 196  
Financiële kaders Blz. 197  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 198  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 199  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 200  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 201  
Inleiding Blz. 202  
Mobiliteit Blz. 203  
Wat willen we bereiken? Blz. 204  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 205  
Stand van zaken Blz. 206  
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Blz. 207  
Verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Blz. 208  
Trends en ontwikkelingen Blz. 209  
Conclusie Blz. 210  
Financiële kaders Blz. 211  
Landelijk gebied Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 214  
Stand van zaken Blz. 215  
Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Blz. 216  
Consulentschap agro- en foodsector Blz. 217  
Natuur (inclusief landschap) en samenleving Blz. 218  
Trends en ontwikkelingen Blz. 219  
Conclusie Blz. 220  
Financiële kaders Blz. 221  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 222  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 223  
Duurzaam leven Blz. 224  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Duurzaamheid Blz. 227  
Wat willen we bereiken? Blz. 228  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 229  
AFVAL - Stand van zaken Blz. 230  
Afval scheiden en gescheiden verwerken Blz. 231  
De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet. Blz. 232  
Scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties Blz. 233  
ASBEST - Stand van zaken Blz. 234  
Gratis wegbrengen asbest particulieren. Blz. 235  
Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen. Blz. 236  
Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. Blz. 237  
Voorlichting en informatie over verwijderen asbest. Blz. 238  
CIRCULAIRE INKOOP - Stand van zaken Blz. 239  
Circulaire inkoop Blz. 240  
ENERGIENEUTRAAL - Stand van zaken Blz. 241  
De informatievoorziening en communicatie moeten worden geïntensiveerd. Blz. 242  
Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Blz. 243  
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. Blz. 244  
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Blz. 245  
Trends en ontwikkelingen Blz. 246  
Conclusie Blz. 247  
Finaciële kaders Blz. 248  
Wonen en ruimte Blz. 249  
Wat willen we bereiken? Blz. 250  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 251  
Stand van zaken Blz. 252  
Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen. Blz. 253  
Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn. Blz. 254  
Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. Blz. 255  
Trends en ontwikkelingen Blz. 256  
Conclusie Blz. 257  
Financiële kaders Blz. 258  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 259  
Wat willen we bereiken? Blz. 260  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 261  
Stand van zaken Blz. 262  
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT Blz. 263  
Sportakkoord Tubbergen Blz. 264  
We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin wij aanknopingspunten opnemen voor een succesvolle clustering voorzieningen. Blz. 265  
Trends en ontwikkelingen Blz. 266  
Conclusie Blz. 267  
Financiële kaders Blz. 268  
Duurzaam leven - financieel Blz. 269  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 270  
Basisbegroting Blz. 271  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 272  
Programma Bestuur & middelen Blz. 273  
Algemeen Blz. 274  
Actuele ontwikkelingen Blz. 275  
Gevolgen corona Blz. 276  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 277  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 278  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 279  
Algemeen Blz. 280  
Actuele ontwikkelingen Blz. 281  
Gevolgen corona Blz. 282  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 283  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 284  
Programma Veiligheid Blz. 285  
Algemeen Blz. 286  
Actuele ontwikkelingen Blz. 287  
Gevolgen corona Blz. 288  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 289  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 290  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 291  
Algemeen Blz. 292  
Actuele ontwikkelingen Blz. 293  
Gevolgen corona Blz. 294  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 295  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 296  
Programma Economie Blz. 297  
Algemeen Blz. 298  
Actuele ontwikkelingen Blz. 299  
Gevolgen corona Blz. 300  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 301  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 302  
Programma Onderwijs Blz. 303  
Algemeen Blz. 304  
Actuele ontwikkelingen Blz. 305  
Gevolgen corona Blz. 306  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 307  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 308  
Programma Sport & accommodaties Blz. 309  
Algemeen Blz. 310  
Actuele ontwikkelingen Blz. 311  
Gevolgen corona Blz. 312  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 313  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 314  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 315  
Algemeen Blz. 316  
Actuele ontwikkelingen Blz. 317  
Gevolgen corona Blz. 318  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 319  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 320  
Programma Sociaal domein Blz. 321  
Algemeen Blz. 322  
Actuele ontwikkelingen Blz. 323  
Gevolgen corona Blz. 324  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 325  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 326  
Programma Milieu Blz. 327  
Algemeen Blz. 328  
Actuele ontwikkelingen Blz. 329  
Gevolgen corona Blz. 330  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 331  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 332  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 333  
Algemeen Blz. 334  
Actuele ontwikkelingen Blz. 335  
Gevolgen corona Blz. 336  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020 Blz. 337  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 338