Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2020 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2020 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit.

 

Ontwikkelingen MijnDorp/Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) - Perpsectiefnota

MijnDorp2030/MAT maakt veel energie los

De processen MijnDorp2030 en het Maatschappelijk Akkoord maken veel energie los in de kernen. Samen met inwoners kijken we naar wat belangrijk is om de kernen binnen onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Iedere kern werkt,  in haar eigen tempo, met haar eigen kernagenda aan de opgaven voor het dorp. We zien veel initiatieven en projecten tot ontwikkeling komen. We zien in meer en mindere mate dat ook een verbinding wordt gelegd met onze grotere maatschappelijke opgaven. Dat is positief. De uitdaging voor de komende jaren is gelegen in het nog sterker leggen van deze verbanden tussen en het gesprek daarover voeren met de kernen. Dat vraagt een andere rolneming, meer vanuit gelijkwaardigheid samenwerken. 

 

We zien vanuit de kernagenda’s voor de komende jaren ook een groot aantal vragen op ons als gemeente afkomen; van het leveren van inhoudelijke expertise, faciliteren van processen maar ook het leveren van financiële bijdragen. Dit zowel voor maatschappelijke projecten als voor meer fysiek gerichte projecten en projecten die in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan onze grotere maatschappelijke opgave.

 

We zijn daarmee in een tweede fase van het proces MijnDorp2030/MAT gekomen, waarbij we nieuwe keuze moeten maken en onze huidige kaders tegen het licht moeten houden. Deze kaders zijn nodig om richting begroting 2021 de juiste keuzes te kunnen maken.

 

In de doorontwikkeling van het proces MijnDorp2030 hebben we aandacht  voor het  waar nodig herijken van de uitgangspunten (proces), het (bij)stellen van inhoudelijke en financiële kaders, maar ook aandacht voor de verschillende rollen die een ieder in het proces inneemt. Dit willen we uiteraard ook samen met inwoners doen. Op basis daarvan kunnen we samen opnieuw keuzes maken om samen verder te werken aan energieke en leefbare kernen.

Albergen

Ontwikkelingen in Albergen

In Albergen wordt verder gewerkt aan het centrumplan, inclusief de financiële uitwerking. In de perspectiefnota heeft het college reeds voorgesteld om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. De concrete uitwerking en verzoek om een bijdrage wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 of via een separaat raadsbesluit. 

 

Plan Miets met de bouw van vijftien woningen zal waarschijnlijk begin 2021 beginnen. Op plan Arends worden in de toekomst ook vier woningen gebouwd. Er worden plannen gemaakt voor het kerkgebouw.

 

Perspectiefnota 2021

In Albergen wordt gewerkt aan een centrumplan.  Het college stelt voor om voor deze geactualiseerde inspanning / maatregel uit het bestaande MAT een voorlopig bedrag van € 75.000 te reserveren en dit te dekken uit de de reserve Mijn Dorp 2030. Deze geactualiseerde maatregel / inspanning moet nader worden uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt of zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt.

Fleringen

Ontwikkelingen in Fleringen

Thema Ontwikkelingen
Wonen
  • Particulier initiatief bouw appartementen aan de Oldenzaalseweg.
Gezondheid
  • Onder  de voorlopige werknaam FIT (Fleringen is Topfit) is een werkgroep gestart om de gezondheid van de inwoners in de leeftijdscategorie van 15- 60 jaar te bevorderen.  De dorpsraad  heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel in het kader van de regeling Vitale en gezonde Samenleving 2020. Een plan van aanpak wordt opgesteld. 

Geesteren

Ontwikkelingen in Geesteren

Het college stelt in de raad van oktober 2020 aan de raad voor het bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen aan Stichting de Ransuil ten behoeve van de realisatie van het bewegingsonderwijs in Geesteren dat voldoet aan de geldende normen. Het college stelt hierbij als voorwaarde aan Stichting de Ransuil dat dit in overleg met de Aloysiusschool/TOF onderwijs plaatsvindt en uiterlijk mei 2023 wordt gerealiseerd, waarbij er consensus is over de wijze van gebruik.  Hiermee geven we ruimte en richting voor de uitvoering aan het dorp Geesteren waarbij het aan het dorp Geesteren is om de meest geschikte en breed gedragen oplossing te vinden en te realiseren. 

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting 2019 is € 41.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Almeloseweg. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

De ambities voor 2020 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

 

Over de eerste acht maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Langeveen

Ontwikkelingen in Langeveen

Wonen

Gemeente gaat over tot uitbreiding nu inbreiding voorlopig geen optie is en er onder starters een concrete behoefte is. Woningbouw zal zo mogelijk in fases gerealiseerd worden. Daarnaast zal ingezet blijven worden op inbreiding. Gemeente is in onderhandeling met grondeigenaren over aankoop grond t.b.v. woningbouw.

 

Samenvoeging Maatschappelijk vastgoed

College heeft in derde kwartaal 2020 een positief standpunt ingenomen ten aanzien van deelname van de school in een multifunctionele accommodatie en st. MFA Langeveen gevraagd de gemeente mee te nemen in het onderzoek om te komen tot een sluitende begroting voor realisatie en meerjarige exploitatie van zo’n multifunctionele accommodatie. Vanuit de gemeente wordt een bijdrage ter grootte van de vanuit het Integraal Huisvestingsplan 2017 berekende en geïndexeerde normvergoeding 2020/2021 (€ 850.000) voor verbouw van de Mariaschool ingebracht. Indien niet wordt gekomen tot een sluitende begroting voor een multifunctionele accommodatie voor medio 2021, zal het IHP 2017 als uitgangspunt worden gehanteerd ten aanzien van de huisvesting van de Mariaschool.  Er wordt dan gekozen voor verbouw van de Mariaschool.

 

Verkeersveiligheid

Er is inmiddels besloten  om 150 meter van de zandweg  aan de Grensweg te gaan verharden met beton.

Manderveen

Reutum

Tubbergen

Vasse

Kernagenda's - financieel