Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

In deze perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2020) geven wij de stand van zaken weer van de programma's in de basisbegroting. Voor ieder programma in de basisbegroting rapporteren we op de volgende onderdelen: 

 • Algemeen: de inhoud van het programma zoals omschreven in de begroting 2020.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020: stand van zaken van nieuw beleid en/of in- en extensivering van bestaand beleid uit de begroting 2020.
 • Aangenomen moties en amendementen: alle openstaande moties en amendementen.

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Compensatiepakket coronacrisis Rijksoverheid voor gemeenten

Het kabinet heeft vanaf het begin van de coronacrisis aangegeven dat er compensatie zou komen voor de extra kosten die gemeenten maken en voor het wegvallen van gemeentelijke inkomsten. Bij brief van 28 mei 2020 is de tweede kamer geïnformeerd over een pakket aan compensatiemaatregelen waartoe het kabinet in overleg met de medeoverheden heeft besloten. In de meicirculaire gemeentefonds van 2020 is het compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de verdeelwijze van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket van 28 mei 2020 vindt plaats via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande verdeelsleutels. Hierover is overleg geweest met de VNG. In de zogenaamde (extra) juni circulaire is, vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, informatie over het financiële effect van de maatregelen voor individuele gemeenten opgenomen. Voor de gemeente Tubbergen bedraagt deze compensatie voor het jaar 2020 € 259.000. Hoe deze compensatie is opgebouwd en hoe we er mee omgaan is opgenomen in het financiële hoofdstuk van dit tweede programmajournaal. Opgemerkt wordt dat niet alle onderdelen van het genoemde compensatiepakket al zijn verdeeld. Dat volgt in de septembercirculaire 2020.

 

Daarnaast heeft het kabinet bij brief van 31 augustus 2020 laten weten dat er een aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden (dus ook voor gemeenten) op komst is. In totaliteit zou het gaan om een bedrag van €777 miljoen. Een groot deel hiervan komt beschikbaar voor de GGD’s en de veiligheidsregio’s maar er komt ook geld via het gemeentefonds naar de gemeenten voor onder andere toezicht en handhaving, SW bedrijven, cultuur, buurt en dorpshuizen, enz. Het rijk heet zelfs aangegeven de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 te willen schrappen. Meer duidelijkheid over de exacte uitwerking en verdeling van het aanvullende compensatiepakket verwachten we bij de septembercirculaire 2020. Uiteraard informeren wij u hierover zodra deze duidelijkheid er is.

 

SROI

Er zijn in het eerste kwartaal geen bijzonderheden te melden qua achterblijvende invulling. De contracten zijn over het algemeen langlopend en daardoor is de invulling conform beleid. De inzet van SROI bij contracten betreffende inhuur van personeel boven schaal 9 is iets dat nog niet gebeurd, maar er wordt momenteel naar gekeken hoe we daar op een realistische en effectieve manier mee kunnen omgaan.

 

Herijking gemeentefonds 

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

 

In totaliteit heeft deze herijking betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse herverdeeleffecten die de eerste uitkomsten lieten zien. Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. Verwacht wordt dat er in de loop van het jaar 2020 meer duidelijk wordt.

 

Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het Oosten van het land vaak negatief uitgepakt. In de perspectiefnota 2021 is besloten om met ingang van het jaar 2022 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect dat oploopt tot een bedrag van € 25 per inwoner.

 

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen

Woensdag 9 september tekent de portefeuillehouders van de gemeente Tubbergen een samenwerkingsovereenkomst met 11 Twentse gemeenten om additionele opwek te realiseren via Twence, het gaat dan eerst om elektra. Gas komt in een later stadium wanneer Twence daar de benodigde vergunningen voor heeft. Vanaf 1 januari 2021 is Greenchoice (weer) onze leverancier van elektra, deze elektra wordt 100% duurzaam geproduceerd door de afvalverbrandingsoven van Twence waar de gemeente aandeelhouder van is. Voor de levering van gas is gebruikt gemaakt van de verlenging van het contract met Gazprom voor 2021. Dit gas is voorzien van groencertificaten van een windmolenpark in Turkije. De intentie is om zo snel als mogelijk gas ook duurzaam lokaal te produceren via Twence, hiertoe wordt volgende week dus de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin een inspanningsverplichting is opgenomen voor Twence.

Gevolgen corona

SROI

De SROI-coördinatoren melden dat er tot op heden geen problemen zijn in Twente bij bedrijven qua invulling van de SROI verplichting. De verplichting geldt echter voor werk dat doorgaat en vaak langlopend is. Het is dus logisch dat deze bedrijven hier nog geen moeite mee hebben.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Noaberkracht

Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van €100.000 in 2020 naar structureel €350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug.

 

De invulling van deze taakstelling is binnen Noaberkracht gerealiseerd en vastgelegd in separaat besluit van het bestuur van Noaberkracht.

 

Stelposten voor nieuw beleid 

Hoewel wij van mening zijn en blijven dat er ieder jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid dan wel intensivering van beleid ontkomen we er gezien de financiële situatie niet aan om hier enige terughoudendheid te betrachten. Vandaar dat wij in de perspectiefnota hebben voorgesteld deze ruimte de eerste twee jaren (2020 en 2021) te halveren. Inmiddels heeft onze financiële situatie ons ertoe bewogen deze denkrichting door te trekken naar de jaren 2022 en 2023. Dat wil zeggen dat in deze begroting wordt voorgesteld de betreffende stelposten ook voor de jaren 2022 en 2023 te halveren. De resterende stelpost voor nieuw beleid voor het jaar 2020 ten bedrage van €50.000 wenden we niet aan in 2020 maar gebruiken we ter dekking van het herziene meerjarige saldo.

 

Afstoten maatschappelijk vastgoed 

Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk vastgoed die één op één verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij aanhouden. Het afstoten van bijvoorbeeld de gemeentewerf is hier een voorbeeld van. Dit levert niet alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht (gebouwenbeheer) kan worden beperkt.

 

Extensiveren van belevingsonderzoeken 

Voor de uitvoering van belevingsonderzoeken is in de gemeentebegroting een budget geraamd van €30.000. De interne uren zijn te verwaarlozen want de onderzoeken worden geheel buiten de deur gezet. In 2018 is een belevingsonderzoek toerisme uitgevoerd en op dit moment is een belevingsonderzoek betreffende de visie op dienstverlening in voorbereiding. Het halveren van het budget voor belevingsonderzoeken levert een structurele besparing op van €15.000. Deze was direct te verzilveren, want we hadden geen meerjarig contract.

 

Lokale lastendruk - ozb (1% = € 40.000)

Hoewel we als uitgangspunt hebben de stijging van de lokale lastendruk zoveel mogelijk te beperken is in de perspectiefnota 2020 en de begroting 2020 besloten tot  een extra verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb). Dit is vooral ingegeven door onze meerjarenbegroting die behoorlijk onder druk staat en door het feit dat de lokale lastendruk in de gemeente Tubbergen tot de laagste in Twente behoort. Meerjarig  gaan we uit van een extra stijging van de ozb-tarieven met 1% bovenop de indexering volgens het CBS. De daadwerkelijke vaststelling van deze tarieven nemen we mee bij de desbetreffende jaarbegroting.

 

Nieuw beleid

We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in één van de negen kernen. Het doel hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties (kernoverstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, afhankelijk van het onderwerp. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB)

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Opdracht geven aan het VNG om binnen 6 maanden een oplossing te vinden voor OZB lasten druk;
 2. Deze motie te delen met andere gemeentes;
 3. In samenspraak met verenigingen en organisaties alternatieve mogelijkheden om lasten te verlagen onderzoeken ten gunste van de exploitatie.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken

Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de gemeente Tubbergen op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. De denkrichting is om deze ruimte volledig te benutten. 

 

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog zijn gegaan. Door de verhoging van de leges zitten we nu op het maximale kostendekkende niveau. Deze denkrichting is hiermee gerealiseerd.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

 

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak van ondermijning is in 2020 het Damoclesbeleid vastgesteld. Ook is gestart met het evalueren van het Bibob beleid. Hierbij worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor het breder toepassen van de wet- en regelgeving uit de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties.

 

Verder wordt deelgenomen aan het regionale project Witwassen. Hiervoor is in samenwerking met het RIEC een analyse uitgevoerd. De uitwerking ervan zal later in het jaar plaatsvinden.

 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Gevolgen corona

Handhaving

Door de coronacrisis kwam er enorm veel druk bij de boa’s van het team toezicht en handhaving openbare ruimte (THOR) te liggen. Als verlengstuk van de Veiligheidsregio Twente waren zij hoofdzakelijk belast met het toezicht op de naleving van de Noodverordening Covid-19. Hierdoor bleven veel reguliere werkzaamheden liggen (her-prioritering) en moesten ook andere toezichthouders (team toezicht bouwen en RO) hand- en spandiensten verlenen. De eerste maanden leidde dit ook tot een overschot aan overuren. Pas eind juli lukte het weer om de reguliere werkzaamheden weer op te pakken en het toezicht op de naleving van de noodverordening daarvan ‘standaard’ onderdeel te laten uitmaken. Het inlopen van de achterstand in de planning zal nog enkele maanden in beslag gaan nemen.

 

Noodverordening

In China startte eind 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De ziekte heeft zich in het voorjaar van 2020 wereldwijd verspreid, ook in Nederland. In Twente heeft dit begin maart geleid tot het opschalen van de crisisorganisatie naar GRIP 4. Het coronavirus heeft grote impact op de volksgezondheid.

 

Daarom is een noodverordening opgesteld, waarin voor alle gemeenten in Twente uitvoering wordt gegeven aan de maatregelen van de Nederlandse regering tegen de verspreiding van het coronavirus. De afgelopen maanden is grote inzet gepleegd op de werkzaamheden die voortvloeien uit de Noodverordening, inclusief de actualisatie ervan.

 

Reguliere werkzaamheden zijn daardoor grotendeels geparkeerd en worden vanaf de zomer weer opgepakt, indien de verspreiding van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen dit toelaat. Gedurende deze periode is uw raad meermaals geïnformeerd door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente over de ontwikkelingen rondom het virus.

 

Kampeerfeesten

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen in 2019 samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden ook in 2020 gehanteerd, waarbij de geldende corona voorschriften zijn toegevoegd aan de spelregels.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Veiligheidsregio Twente

De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Extensiveren toezicht en handhaving

De inzet op het gebied van toezicht en handhaving is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's van het extensiveren van de inzet. Voor de activiteit brandveiligheid en bouwen zijn gezien de risico's geen mogelijkheden om de inzet te verlagen. Op het terrein van openbare ruimte zijn er een aantal activiteiten waarbij we de inzet kunnen verminderen. Het gaat hierbij om verminderde inzet op het gebied van reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid.

 

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent dit dat de handhavers minder zichtbaar zijn. Daarnaast wordt er onder andere minder tot niet gehandhaafd op het gebied van parkeren en reclame. De beschikbare uren die overblijven worden volledig ingezet op andere onderdelen als bijvoorbeeld de kampeerfeesten. Dit betekent dat verzoeken van inwoners op het gebied van reclame en parkeren niet meer (direct) ingewilligd worden. 

 

Inmiddels blijkt dat deze extensivering toch wel leidt tot een toename van risico's en een verschraling van de dienstverlening . Vandaar dat het college voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel nieuw beleid / intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. Handhaving  staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van €70.000 bovenaan. Deze richtinggevende prioritering wordt nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Actuele ontwikkelingen

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces Mijn Dorp2030! kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

 

Uitgifte nestkastjes

In 2019 bleek de uitgifte van nestkastjes ter bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups een groot succes. Daarom zijn begin 2020 opnieuw gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoners met een eikenboom in hun omgeving. 

 

Project riolering Julianastraat e.o.

Zoals bekend staat het project staat al geruime tijd op “hold” vanwege discussie met de opdrachtnemer over de kosten van dit project. Het mediation traject nadert zijn einde. De bindend adviseur heeft recent zijn laatste bindend advies opgesteld, de laatste van 21 geschilpunten. De verwachte juridische kosten zullen hierdoor minder hoog uitpakken dan eerder gedacht. Per 20-8-2020 is op basis van het resterende krediet en nog te maken uitgaven en te verkrijgen bijdragen een financiële prognose opgesteld. Conclusie is dat ondanks de meerkosten binnen het werk, stagnatiekosten en extra kosten voor juridische ondersteuning op dit moment de verwachting is dat de totale projectkosten binnen het door de gemeenteraad gevoteerde krediet blijven.

 

Speelvoorziening
In Tubbergen worden nabij het sportcomplex duurzame speelvoorzieningen geplaatst in de openbare ruimte om het bewegen van jong en oud te bevorderen. Het idee komt voort uit Tubbergen Bruist (ambities – kernagenda Tubbergen) en is mogelijk gemaakt met een provinciale subsidie van € 25.000 vanuit de regeling Bewegen in de Openbare Ruimte 2.0. Medio oktober wordt er een begin gemaakt met het plaatsen de beweeg/sport/speel toestellen. Het gehele plan wordt begin volgend jaar afgerond.

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen
De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. In het kader van nieuw beleid / intensivering van beleid stelt het college voor om hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen wil het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" voor in het leven roepen.

Gevolgen corona

De werkzaamheden voor het onderhoud door Soweco en de eigen dienst zijn in eerste instantie tot een minimum beperkt. Gedurende de crisis werd het mogelijk langzaam de inzet weer op te voeren. Hierdoor heeft het onderhoud op onderdelen vertraging opgelopen. Dit heeft uiteindelijk niet tot achterstanden geleid.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Ombuigingen begroting 2020

Verlagen kwaliteitsniveau grijs en groen

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel €15.000 worden omgebogen.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met €100.000 structureel te verlagen. Het werk is op dit moment nog in uitvoering, maar het lijkt er op dat de ombuiging zal worden behaald. De veiligheid van de weggebruiker mag daarbij niet in gevaar komen. Er zal over het geheel wel een achteruitgang van de kwaliteit plaatsvinden.

 

Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van de reserve

De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van €100.000 te onttrekken aan de reserve wegen. Deze maatregel wordt in de administratie doorgevoerd.

 

Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders

Deze werkzaamheden kunnen door vrijwilligers en stichting VluchtelingenWerk worden uitgevoerd. De formatie zal via natuurlijk verloop vrijvallen (Noaberkracht). 

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen €85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor €50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van €20.000, ingaande in 2021.

 

Herijken bermmaaisel afvoeren

In het uitvoeringsplan ‘’onderhoud en vervangingen speel- en groenvoorzieningen’’ is een kleine aanpassing in het bermbeheer en een grotere in het sloot- en wadibeheer doorgevoerd. Dat zal een verschuiving binnen de financiële onderhoudsmiddelen betekenen doordat daar extra kosten aan verbonden zijn. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Uitstervingsgevaar bestuivende insecten

In de raadsvergadering van 28 november 2016 is de motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een inventarisatie te maken van geschikt braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken, wegbermen en akker- en perceelranden;
 • Er zorg voor te dragen dat op deze grondstukken jaarlijks wilde bloemen gezaaid kunnen worden en dat op daarvoor geschikte percelen vrucht-/drachtbomen geplant worden;
 • In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer de burgers te vragen zeer terughoudend te zijn met het maaien van bermen;
 • De bijenagenda van de provincie Overijssel te ondertekenen;
 • De Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen te ondersteunen, zodat deze organisatie kan komen tot de realisering van een educatieve bijenstand op een goed bereikbare locatie.

Stand van zaken: De motie is in z'n geheel uitgevoerd. 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

 

Biodiversiteit

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Biodiversiteit unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Integraal in beeld te brengen welke maatregelen nu al worden genomen door de gemeente Tubbergen om biodiversiteit te bevorderen;
 • Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen, waarin ook duidelijk de rol van de door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen wordt meegenomen.

Stand van zaken: Ter uitvoering van de motie is het "Uitvoeringsplan onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" opgesteld. Zie ook het voorstel van het college om € 1 miljoen beschikbaar te stellen en in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" te storten.  Er wordt een  ’Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen groen- en speelvoorzieningen’’ opgesteld waarbij concrete ambities, vanuit het KOG wordt gerealiseerd voor de komende vier jaren (2021-2025) met bijbehorende kostenraming.


Eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders:

 • Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
 • Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop.

Op provinciaal niveau is er begin 2020 een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van de EPR opgesteld. De wijze waarop de gemeente Tubbergen omgaat met haar aanpak van de bestrijding van de EPR past in dat plan van aanpak. Doordat er breder is ingestoken op de bestrijding zowel binnen de bebouwde kom als ook op locaties (maatwerk) buiten de bebouwde kom is er sprake van een overschrijding van het beschikbare budget. De vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.

Daarnaast wordt er door de provincie op dit moment gewerkt aan een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de invasieve exoten, zoals de  Reuzenbereklauw, Springbalsemien, Japanse duizendknoop, etc. Voor zover van toepassing zal de gemeente Tubbergen zich ook hier aan conformeren. 

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

In de raadsvergadering van 10 februari 2020 is de motie Kwaliteitsplan Openbaar Groen aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op:

Aan paragraaf 4.2, eerste alinea, van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen de volgende zin toe te voegen: "Indien het overwaaien van zaden van ongewenste kruiden uit de hoger gelegen slootzones tot overlast in groten getale voor aangrenzende grondeigenaren leidt, kan ter plaatse alsnog gemaaid worden."

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

   

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Actuele ontwikkelingen

Innovatiehub Tubbergen

In onze gemeente hebben zich vier ondernemers verenigd door samen een Innovatiehub te starten. Met de hub bieden de bedrijven uitdagende innovatievraagstukken aan en zorgen zij, middels een verbinding met het onderwijs, voor een structurele frisse wind in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn de allereerste studenten binnen Innovatiehub Tubbergen begonnen aan hun stage- of afstudeeropdracht. Het eindresultaat is prachtig, namelijk drie stagiaires die hun stageperiode succesvol hebben afgerond en vijf afstudeerders die zijn geslaagd voor hun opleiding.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
 • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
 • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Gemeentelijke exploitatie windmolens

In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

Bij de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Actuele ontwikkelingen

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Naar aanleiding van nieuwe landelijke wet- en regelgeving hebben wij, in overleg met de kinderdagverblijven, vorm gegeven aan de invulling en uitwerking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij willen dat in onze gemeente alle kinderen gebruik kunnen maken van VVE, zodat leerachterstanden voorkomen worden.

Gevolgen corona

Gevolgen onderwijs en arbeid jonge mensen

Er worden geen open dagen georganiseerd door het onderwijs. De voornaamste reden waarom jongeren en jongvolwassenen in het onderwijs uitvallen en stoppen met de studie, is dat zij een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Doordat zij zich nu onvoldoende kunnen oriënteren op de passende studie, neemt de kans op verkeerde keuzes en uitval toe. Daarnaast kunnen jongeren en jongvolwassenen juist door corona andere studiekeuzes maken omdat ze in de logistiek bijvoorbeeld betere baankansen hebben. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal kunnen toenemen.

 

Veel jongvolwassenen (t/m 25 jaar) hebben tijdelijke banen in de sectoren horeca, evenementen, schoonmaak en detailhandel. Dit zijn juist de branches die het hardst getroffen worden door corona. De werkeloosheid onder jongeren is het snelst stijgend. In april werden er 74.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. Dit is de hoogste stijging sinds 2003 en is nog nooit eerder voorgekomen in Nederland.

 

In Tubbergen hebben we een aantal jonge mensen zonder startkwalificatie en met een inkomen tot € 400. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en daardoor studierichtingen zullen veranderen. Zo ontstaat er in de ene branche grote tekorten zoals logistiek en zorg, en in de andere branche grote overschotten zoals beschreven. Dit kan vragen om meer ondersteuning en toeleiding om tot de juiste keuze te komen voor onderwijs en arbeid. Dit betekent een toename van caseload en mogelijk opschalen van inzet door consulenten en coaches.

 

Gevolgen onderwijs

De periode thuisonderwijs kan voor de ‘zwakkere’ leerlingen leiden tot ene onderwijsachterstand. Er kan een groter beroep worden gedaan op leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk en jeugdwerk om leerlingen te ondersteunen deze onderwijsachterstand in te halen. Dit vraagt mogelijk om extra/andere inzet van de verschillende organisaties.

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
 • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
 • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: In november 2018 is de sporthal De Vlaskoel Tubbergen" officieel geopend. De financiële afwikkeling liep nog door in 2019. We bleven binnen het budget van ca. €3.500.000. Een positief resultaat op de investering van €70.000. Hierdoor ontstaat een structurele meevaller in de exploitatie. Het laatste punt van de motie is nog in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  Tubbergen is ook wat cultuur betreft een veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken en een groot aantal landelijk bekende archeologische vindplaatsen. Er is een groot saamhorigheidsgevoel dat zich uit in een uitgebreid verenigingsleven.

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Gevolgen corona

Cultuur
Vanuit de cultuurregio (samenwerking regionaal cultuurprofiel veertien Twentse gemeenten) wordt er geïnventariseerd wat de crisis voor gevolgen heeft voor het culturele veld. Vanuit het Rijk wordt € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor met name de grotere culturele instellingen. De kleinere partijen hebben het echter ook moeilijk en zijn juist die bindende schakel in de samenleving. Wat dit lokaal betekent, zal in beeld gebracht moeten worden in relatie tot de subsidie die verstrekt wordt.

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelf regie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Als gevolg van vertraging in de implementatie van het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK, is voor de maanden januari t/m maart 2020 nog geen eigen bijdrage geïnd voor inwoners uit de gemeente Tubbergen. Het is nog onbekend wanneer het systeem volledig in bedrijf is en alle gemeenten hierop aangesloten worden. Dit betekent dat ook nog onbekend is wanneer cliënten de eerste facturen ontvangen over 2020. Daarnaast heeft de minister besloten om voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen in verband met de gevolgen van corona op de ondersteuning. De VNG is met het ministerie in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Overgang GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz)

Inwoners die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gestart met het afgeven van indicaties. Dit betekent dat cliënten die nu nog onder de Wmo vallen, met ingang van 2021 onder de Wlz kunnen vallen.

 

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022
Het bepalen van het woonplaatsbeginsel van een jeugdige is in de huidige vorm altijd ingewikkeld en tijdrovend geweest, omdat hierin wordt uitgegaan van het woonadres van de gezagsdrager. Het nieuwe uitgangspunt is dat bij ambulante zorg, de gemeente waarin de jeugdige zelf staat ingeschreven verantwoordelijk is voor de zorg. Bij zorg met verblijf geldt dat de gemeente waarin de jeugdige direct voorafgaand aan het verblijfstraject stond ingeschreven, verantwoordelijk is.


Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms voor zorgt dat jongeren lang op zorg moeten wachten of dat gemeenten achteraf financieel worden ‘verrast’. Het zal voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zou in eerste instantie op 1 januari 2021 worden ingevoerd. Echter, op 20 mei 2020 is besloten dat het nieuwe woonplaatsbeginsel pas op 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

 

Armoedebeleid

Er heeft door Bureau KWIZ in 2019 over de periode van 2015-2018 een evaluatie van het armoedebeleid plaatsgevonden. De basis hiervoor was het rapport dat in 2015 is uitgebracht door Bureau KWIZ. Dit rapport heeft als 0-meting gediend voor de evaluatie. Het doel van het onderzoek over hierboven genoemde periode was in beeld te krijgen wat het effect is van het gewijzigd armoedebeleid. Op basis van dit onderzoek zijn aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Door het college is een besluit genomen om op basis van het onderzoek een project te starten om te komen tot actualisering van het armoedebeleid. De focus ligt daarin niet alleen op de regelingen maar ook op het voorkomen van armoede.  

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De invoering van de verbeterde meld code heeft tot 30% meer meldingen geleidt. Veilig Thuis Twente (VTT) was hierop niet ingericht en de organisatie wordt hierop ingericht.

 

Van ambitie naar basis

Stimuleringsfonds sociaal domein

Begin 2020 bedraagt de stand van het stimuleringsfonds sociaal domein € 221.000. Begin 2020 heeft een terugbetaling van een subsidie-uitkering uit 2017 plaatsgevonden. In 2020 is tot dusver ca € 10.000 toegekend, hiermee zijn de volgende initiatieven ondersteund:

 • VAST: Bijdrage voor het opstarten van bewegingsactiviteiten voor mensen met een beperking bij De Vlaskoel.
 • Obstacle parcours Albergen: De realisatie van een obstacle parcours bij de ijsbaan in Albergen.
 • Mooi leven huis Tubbergen: Bijdrage voor het organiseren van bijeenkomsten om te onderzoeken of het realiseren van een Mooi leven huis in de gemeente Tubbergen mogelijk is.
 • Fun Klup: Bijdrage voor het tweewekelijks organiseren van activiteiten voor jongeren met (licht) verstandelijke handicap in de gemeente Tubbergen.

 

Integrale aanpak ggz tussen wet- en regelgeving

Op te leveren: Een geïmplementeerd plan van aanpak ggz waarvan onder andere de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.

De Wet Verplichte ggz is een bevoegdheid van de Burgemeester. Voor 2020 viel deze bevoegdheid onder de wet BOPZ. Daarmee konden mensen gedwongen worden opgenomen in geval van ernstig en acute verwardheid. Deze wet BOPZ is veranderd en ten dele ondergebracht in de wet Verplichte ggz voor acute, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Men krijg dan een crisismaatregel opgelegd. Voor verwardheid door o.a. dementie is er de wet Zorg en Dwang., die verloopt echter niet via de bevoegdheid van de burgemeester.

 

De invoering van de Wet Verplichte ggz is regionaal gecoördineerd en lokaal succesvol ingevoerd. Onderdeel van de nieuwe wet is het uitvoeren van hoorplicht. De hoorplicht houdt in dat een betrokken cliënt voor wie een mogelijke crisismaatregel (gedwongen opname ggz) wordt opgelegd, het recht heeft gehoord te worden door de burgemeester over de bejegening en afhandeling. Er bestond de mogelijkheid voor de burgemeester om deze rol elders te beleggen (dus niet door de burgemeester zelf). Inmiddels hebben alle Twentse burgemeesters daarvoor gekozen. Het ‘horen’ wordt uitgevoerd door het regionale meldpunt verward gedrag dat door de 14 gemeenten gezamenlijk is ingesteld en bij de GGD Twente is ondergebracht.

 

Voor Tubbergen is tot op heden geen gebruik gemaakt van het ‘horen’.

Gevolgen corona

Taakstelling inburgering statushouders
De coronacrisis heeft als gevolg dat er een achterstand is opgelopen in het huisvesten van gekoppelde statushouders en daarbij zijn inburgeringscursussen opgeschort. De huisvesting is gestagneerd doordat de woningcorporatie geen sleuteluitgifte meer deed, dit is inmiddels mondjesmaat opgestart maar de noodzakelijke begeleiding door vrijwilligers is nog een probleem. De vrijwilligers zijn veelal 70+ en durven daarom de 'fysieke' contacten voorlopig niet aan. Ook de inburgering loopt door het uitblijven van fysieke contacten vertraging op. Dit heeft consequenties voor de statushouders(gezinnen). Overwogen moet worden om de begeleiding (door de huiscoaches) door professionals te laten plaatsvinden. De taakstelling wordt wellicht niet gehaald. 

 

Participatiewet
De bijstandsaanvragen nemen toe en zullen ook verder gaan toenemen als gevolg van een noodpakket waarin personeel eenvoudiger ontslagen mag/kan worden en door het wegvallen van functies in bepaalde sectoren zoals horeca, evenementen, theaters etc.. Het zal ook meer problematisch worden om deze mensen aan de slag te krijgen. Doordat er meer inwoners op bijstandsniveau komen te zitten, is de verwachting dat ook door meer inwoners mogelijk een beroep zal worden gedaan op schuldhulpverlening en het minimabeleid.

 

Eenzaamheid

Inwoners, zowel ouderen als cliënten, hebben minder sociale contacten dan normaal en hierdoor dreigt eenzaamheid. Enerzijds omdat familie en mantelzorgers niet op bezoek kunnen komen,  maar ook doordat allerlei activiteiten voor senioren zijn geannuleerd als gevolg van de maatregelen. Cliënten hebben voor een periode geen (of veel minder) gebruik kunnen maken van hun ondersteuning. Denk aan het wegvallen van dagbesteding, individuele ondersteuning, de inzet van de huishoudelijke ondersteuning, geen gebruik kunnen maken van collectief vervoer maar ook het niet kunnen bezoeken van de eerstelijnshulp (huisarts, fysio, etc.). Dit kan zowel een een korte- als langetermijneffect hebben op het onderhouden van de sociale contacten. Als er sprake is van minder sociale contacten, kan dit leiden tot een sociaal isolement waarin eenzaamheid naar de voorgrond treedt. 

 

Mantelzorgers

Een van de maatregelen van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus is het beperken van bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen. Een begrijpelijk advies, maar juist nú zijn mantelzorgers voor ouderen en kwetsbaren extra belangrijk. Het beperken van bezoek is voor mantelzorgers dan ook niet realistisch. Op hun schouders rust in deze tijd een zwaardere taak. Er bestaat een mogelijkheid dat mantelzorgers het niet langer volhouden en uitvallen. Dit kan betekenen dat extra ondersteuning vanuit Wij in de Buurt ingezet moet worden of dat de ondersteuning die normaal gesproken door mantelzorgers wordt geboden, nu door een professional moet worden uitgevoerd. Dit heeft als mogelijk gevolg, extra meldingen voor een indicatie op grond van de Wmo.

 

Zorgcontinuïteit
Aanbieders van Jeugdhulp en Wmo kunnen (een deel van) de reguliere ondersteuning niet leveren, waardoor de zorgcontinuïteit in gevaar kan komen. Voor de meest kwetsbare inwoners kan dit op korte termijn problemen opleveren, de structuur is weg, behandeling wordt niet doorgezet of de begeleiding wordt niet geboden. Dit kan tot gevolg hebben dan mantelzorgers of andere naasten overbelast raken. Op de lange termijn kan dit betekenen dat er meer inzet van zorgaanbieders vereist is, om de opgelopen ‘schade’ te herstellen of te stabiliseren. Ook zijn er mogelijk consequenties op de lange termijn. Tot 1 juli kunnen aanbieders een beroep doen op een zogenoemde continuïteitsbijdrage, waardoor zij niet in liquiditeitsproblemen raken. Of er ook financiële problemen op de lange termijn of bij een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen ontstaan, is op dit moment niet te overzien. Wanneer dit aan de orde is, moeten ook rekening gehouden worden met gevolgen van zorgcontinuïteit.

 

Huishoudelijke ondersteuning

De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning kunnen een belangrijk deel van de zorg nog steeds leveren. Echter zijn er cliënten die zelf afspraken afzeggen omdat zij bijvoorbeeld tot de kwetsbare doelgroep behoren. Circa 10 tot 15% van de cliënten op enig moment geen huishoudelijke ondersteuning gehad van een HO-aanbieder. Op dit moment is nog onduidelijk of dit op termijn meerkosten met zich meebrengt.

 

Extra kosten ondersteuning

Door het wegvallen van ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding kan de situatie (cognitief maar ook fysiek) van inwoners (langzaam) achteruitgaan. Zij missen de nodige structuur, sociale contacten en het gevoel zinvol bezig te zijn, er is onbegrip, onrust of woede. De groepsdagbesteding is soms vervangen door bijeenkomen in kleine groepjes, een op een activiteiten of individuele begeleiding, maar dat is (nog) heel beperkt. De uitval van dagbesteding kan leiden tot een hogere zorgvraag, deze kan tijdelijk van aard zijn maar ook langdurig. Indien voor deze extra of hogere zorgvraag ondersteuning ingezet moet worden vanuit de Wmo of Jeugdwet, betekent dat dat er tijdelijk of op de langer termijn sprake zal zijn van meerkosten. Voorbeelden zijn dat meer dagbesteding ingezet moet worden. Of doordat tijdelijk (meer) individuele ondersteuning ingezet moet worden om achteruitgang van de inwoner te voorkomen. Individuele ondersteuning is een duurdere vorm van ondersteuning dan dagbesteding.

 

Wachtlijsten dagbestedingslocaties

Als gevolg van het naleven van de 1,5 meter afstand, kunnen er op de dagbestedingslocaties minder inwoners tegelijkertijd aanwezig zijn. Zo zal er door de locaties gekeken moeten worden naar het verspreiden van de inwoners over de dagen van de week. Dit betekent ook dat er minder snel plek is voor nieuwe inwoners en dit kan leiden tot wachtlijsten bij de verschillende dagbestedingslocaties. Op het moment dat een inwoner zich bij de Wmo of Jeugd meldt en er na onderzoek blijkt dat er ondersteuning nodig is in bijvoorbeeld de vorm van dagbesteding, wordt er gekeken naar welke locatie het meest passend is bij de vraag van de inwoner. Ook wordt rekening gehouden met de afstand van het huisadres tot de dagbestedingslocatie. Op het moment dat de meest geschikte locatie geen plek heeft om nieuwe inwoners op te vangen, moet uitgekeken worden naar een andere locatie. Op het moment dat er ook ondersteuning bij het vervoer noodzakelijk is en de omgeving van de cliënt dit niet zelf kan oplossen, leidt dit tot meerkosten omdat de opdracht dan weggezet wordt bij de vervoerder. Elke gereden kilometer wordt gefactureerd.

 

Vervoer

De vervoersstromen hebben geruime tijd zo goed als stilgelegen. Er heeft een enkele taxirit plaatsgevonden. Als gevolg van het zoveel mogelijk naleven van de 1,5 meter afstand tijdens de vervoersbeweging (regiotaxi, dagbestedingsvervoer en leerlingenvervoer boven de 12 jaar) kunnen per bus/taxi minder inwoners tegelijkertijd vervoerd worden (40%). Daarnaast mag de chauffeur de cliënt niet meer in de bus helpen en dient dit gedaan te worden door een naaste. Uitzondering hierop is de cliënt in een rolstoel, dit leidt tot een extra handeling voor de chauffeur. Dit kan als gevolg hebben dat er meer inzet nodig is van de taxibussen en daarmee ook personeel maar ook dat het langer duurt voordat een cliënt in de taxi zit. Dit gaat mogelijk leiden tot hogere kosten van het vervoer.

 

Eigen bijdrage CAK

Minister de Jonge heeft gemeld dat het abonnementstarief voor alle inwoners die gebruik maken van de Wmo voor (in elk geval) de maanden april en mei kwijtgescholden wordt. Dit omdat het ministerie gemeenten niet dusdanig veel werk wil opleggen. Gemeenten zouden in het geval dat het wel geïnd zou worden, per inwoner moeten doorgeven welke inwoner in de coronacrisis wel of geen ondersteuning heeft ontvangen. Verschillende dagbestedingslocaties hebben hun werkzaamheden tijdelijk op een andere wijze ingevuld, maar ieder weer op haar eigen manier. En eind april hebben meerdere dagbestedingslocaties langzaamaan hun deuren weer geopend. Dat maakt dat het voor gemeenten onmogelijk is om op cliëntniveau aan te geven is welke cliënt wel of geen ondersteuning heeft ontvangen. Indien nodig wordt deze maatregel door de minister verlengd. VNG en VWS zijn met elkaar in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Beschermd Wonen

De onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis maakt dat psychisch kwetsbare inwoners een groter risico lopen verder verward te raken. De druk op beschermd wonen locaties kan daarmee oplopen. Mogelijk kan dit een (toenemende) wachtlijst tot gevolg hebben.

 

Gevolgen gespannen thuissituaties en onveilige situaties

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest omvangrijke geweldproblemen in Nederland. Deze complexe problematiek speelt zich in alle lagen van de bevolking af, veelal in onzichtbaarheid door schaamte en loyaliteit. In de aantallen hebben we te maken met een ‘dark number’, oftewel; we kennen de cijfers in onze gemeenten, maar het daadwerkelijke aantal mensen die te maken krijgt met deze vormen van geweld ligt vermoedelijk hoger.

Kinderen konden/kunnen langere tijd niet naar school en ouders moeten zoveel mogelijk vanuit huis werken. De combinatie thuisonderwijs, thuis werken en eventuele al aanwezige spanningen kunnen in enkele situaties uit de hand lopen. Dit hoeft zich niet direct te uiten, maar kan ook een na-ijleffect hebben. Dit kan leiden tot een toenemende mate aan meldingen bij Veilig Thuis Twente en uiteindelijk bij de consulenten van de gemeenten. Mogelijk leidt dit ook tot extra inzet van Wmo en/of jeugdhulp met daarmee gepaarde kosten.

De onzekere tijd door corona maakt een voedingsbodem voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Men zit elkaar de hele dag op de lip, kinderen kunnen hun energie niet kwijt, er ontstaan mogelijk financiële problemen door verlies van inkomsten, mantelzorgers raken overbelast en meer alcoholgebruik; het leidt allemaal tot een grotere kans op geweld, met name tegen vrouwen en kinderen. Men kan zich hieraan niet onttrekken omdat veilige plekken en uitlaatkleppen zoals werk, school, dagbesteding en sportclub gemist worden. Op dit moment is er geen toename zichtbaar in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Experts schatten in dat er een na-ijleffect zal plaatsvinden. Meldingen nemen mogelijk toe en komen later binnen bij Team Ondersteuning en Zorg, politie en Veilig Thuis Twente. De landelijke campagne Geweld hoort nergens thuis roept de samenleving op en wijst op eigen verantwoordelijkheid om anderen te helpen waar huiselijk geweld wordt vermoed.

 

Regionale samenwerking
In deze periode is de meerwaarde van regionale samenwerking duidelijk geworden. Vanuit de Veiligheidsregio is goede sturing gegeven aan de uitvoering met betrekking tot de virusuitbraak. Er zijn wellicht gemeenten die met dezelfde materie worstelen. Daar waar lokaal wellicht de focus verandert op de ambities, is het raadzaam om ook meer inzet te leveren naar regionale projecten/initiatieven die de veertien regiogemeenten, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14 en de "coalition of the willing" gezamenlijk aan consequenties willen aanpakken. Daarnaast vraagt een snel opschaling in de regio om veelvuldig oefenen en voorbereiden op een volgende virusuitbraak in de (nabije) toekomst in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente.

 

Publieke Gezondheid

Corona heeft een zware wissel getrokken op de GGD Twente. Veel medewerkers zijn uit het reguliere proces gehaald ten behoeve van de coronacrisis. Ze zijn ingezet voor alle vragen, testen en verdere consequenties. Het rijksvaccinatieprogramma (inentingen van kinderen) heeft weliswaar doorgang gevonden maar de inzet van de jeugdgezondheidszorg is beperkt gebleven. De consequenties moeten in beeld gebracht worden. Dit geldt ook voor de financiële consequenties (voor de veertien gemeenten).

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Uitvoeringsplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van €94.000 in 2019 naar een structureel bedrag van €545.000 in 2022. Het behalen van deze opbrengsten is een stevige opgave vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Voortgang Soweco

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de gegeven overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de Participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van de sociale en fysieke infrastructuur van Soweco.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het project heroriëntering uitvoering Participatiewet voor beide gemeenten van Noaberkracht. Daarin wordt ook de businesscase omtrent Soweco meegenomen. Er wordt gewerkt aan een alternatief uitvoeringsvoorstel. In de interne projectgroep (NK) wordt gewerkt aan het inrichtingsplan voor beide gemeenten. Met betrekking tot de Nieuwe Uitvoerings Organisatie (NUO) wordt in augustus d.m.v. workshops, waarbij beleid, management en uitvoering van afdelingen sociale zaken en Soweco samen brainstormen over de gewenste vorm van samenwerking en uitvoering de aangetrokken kwartiermaker met inzichten gevoed. De NUO is de organisatie die voor 5 gemeenten (incl Dinkelland) beschut werken, terugvalfaciliteit, werkgeverstaken en wellicht detachering zal uitvoeren. Het interne inrichtingsplan wacht de uitkomst van de workshops af om de inzichten daarvan mee te nemen.

Door middel van deze workshops geven we uitvoering aan de wens van de raad om de kennis en expertise van de uitvoeringsorganisaties (sociale zaken en Soweco) te betrekken bij de planvorming.

 

Voorzieningen in het sociaal domein

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Voorzieningen in het sociaal domein aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een interventie in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein op te nemen, ter voorkoming van (het voortbestaan van) onnodige, overbodige en overmatige voorzieningen;
 • De raad in de P&C-cyclus te informeren over de effecten van interventies.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. De oproep in de motie naar meer grip op de verstrekkingen van de voorzieningen, is toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein. Binnen het uitvoeringsplan zijn twee projecten gericht op meer grip krijgen op de verwijzingen naar maatwerkvoorzieningen, namelijk de coördinator externe verwijzingen en daaraan toegevoegd is het project interne verwijzingen). De behaalde effecten en nog te realiseren effecten worden weergegeven in de P&C-documenten. Tevens vindt een keer per jaar een themabijeenkomst plaats waarin samen met de raad wordt besproken wat de stand van zaken is van het uitvoeringsplan.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Drugsafval

Op 4 juli 2019 heeft het Rijk een financieringsregeling toegezegd voor het opruimen van achtergelaten drugsafval en de bodemverontreiniging als gevolg van het achtergelaten drugsafval. Gemeenten krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maxi-mum van € 24.999. Particulieren krijgen 100% van de kosten vergoed ook tot een maximum van € 24.999. De uitvoering van de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafvaldumpingen voor al de twaalf provincies ligt vanaf 1 januari 2021 bij BIJ12.

 

Inzameling oud papier en karton
In het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, is er vanaf 1 januari 2020 gestart met een nieuw contract op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, de marktprijzen staan behoorlijk onder druk, zijn we geconfronteerd met een lagere vergoeding voor de inzameling van OPK. Het nieuwe contract betekent dan ook een lagere papieropbrengst en hogere containerkosten voor de verengingen en scholen die het OPK inzamelen. Om het voor de verenigingen/scholen toch aantrekkelijk te laten zijn om het OPK in te blijven zamelen is besloten om de verenigingen/scholen een garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten te blijven bieden.


Op basis van het ingezamelde OPK in 2019 wordt de opbrengst van het OPK, uitgaande van een marktprijs van € 30 per ton bij een gelijkblijvende marktprijs geschat op €56.275. De containerkosten worden op basis van dezelfde gegevens uit 2019 geschat op € 67.041.

 

Aangezien de verenigingen/scholen een garantieprijs is toegezegd van € 60 per ton hebben zij recht op een vergoeding van € 112.551 onder aftrek van de containerkosten van € 67.041. Het verschil tussen de marktprijs van € 30 per ton en de garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten, bedraagt € 45.510 uit te betalen aan de verenigingen. Nu de inzameling van OPK niet langer kostendekkend is, zal het financiële nadeel ten laste van de Voorziening Afval moeten worden gebracht.

 

Inzameling PMD

Begin 2020 was ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Tubbergen. ROVA stuurde een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij deden dit om te controleren of de kwaliteit van het ingezamelde PMD wel voldoet aan de gestelde eisen. Door Corona zijn de controles vroegtijdig beëindigd. Deze worden in het najaar 2020 weer opgepakt. Tot 1 juli 2020 was de gemeente Tubbergen verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Daarvoor ontving de gemeente ook een vergoeding. Door de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn, om de gemeente te ontzorgen, daar nieuwe afspraken over gemaakt. Vanaf 1 juli is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD en ontvangt daarvoor als zodanig een vergoeding. De gemeente blijft wel inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde PMD.

 

Van ambitie naar basis (deze inspanningen zijn overgedragen van ambitie naar basis met ingang van begrotingsjaar 2020, worden nu hier verantwoord)

Uitvoering geven aan de pilot "Twents bermgras verrijkt bodemleven" binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer 

Overleg met LTO/loonwerkers.

 

We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie

Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023.

 

Revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen' 

Op basis van het Duurzaamheidsfonds zijn er in 2019 4 aanvragen en in 2020 ook drie aanvragen binnengekomen.

 

Grondstoffenmonitor

Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de monitor 2019 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren  en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

 

Vervolg ketenproject (Asbestschakel)

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren

N.v.t. is namelijk operationeel.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Ontmanteling NAM-locaties

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de motie Ontmanteling NAM-locaties unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Zijn rol als wettelijk adviseur op te pakken en in contact te treden met het Rijk en de provincie Overijssel.
 • Zich in te spannen om een zo spoedig mogelijke sanering en totale ontmanteling van de NAM locaties te bewerkstelligen.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Grondbedrijf

Binnen het grondbedrijf was een post Toekomstige plannen opgevoerd.  Deze had betrekking op Peddemors. Hiervoor zal een voorstel eind 2020 worden voorgelegd om hiervoor een grondcomplex in te stellen.

 

Huurwoningmarkt

De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen werken samen om inwoners in de gemeente prettig, betaalbaar en duurzaam te laten wonen. Om dit te realiseren zijn er tussen de Woningstichting en de gemeente voor een periode van vier jaar prestatieafspraken gemaakt die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten. In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen huurwoningmarkt. De verwachting is dat er een overschot aan huurwoningen zal gaan ontstaan die in de toekomst te koop zullen worden aangeboden. Hiermee hopen de Woningstichting en de gemeente dat vrijgekomen huurwoningen zullen voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere starters. Lees er hier meer over: Woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen ondertekenen jaarschijf 2020.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

Noaberschap staat in de gemeente Tubbergen hoog in het vaandel, niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen die hier tijdelijk komen werken. Daarvoor is het 'Beleid Huisvesten Arbeidsmigranten in het buitengebied van de gemeente Tubbergen' opgesteld. Meer hierover lees je door te klikken op de volgende link: Gemeente Tubbergen pleit voor goede huisvesting en noaberschap voor arbeidsmigranten.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Starterswoningen

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Starterswoningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een raadsvoorstel voor te bereiden dat het begrip starterswoning in het grond- en woningbeleid financieel afbakent;
 • De starterswoning als zodanig te betrekken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of de uitgifte van woningbouwkavels.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

Budget invoering nieuwe Omgevingswet

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Budget invoering nieuwe Omgevingswet unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 1. Bij het Rijk en de VNG er op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële compensatie komt ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
 2. De andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen;
 3. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te leggen voordat punten 1 en 2 worden uitgevoerd.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie met levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de gemeente Tubbergen;
 • Voor zover nodig daartoe gronden te verwerven;
 • De motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken;
 • De raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te informeren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Rood-voor-Rood (publieke deelnemers)

In de raadsvergadering van 29 juni 2020 is de motie Rood-voor-Rood (publieke deelnemers) aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op: in de eerstvolgende raadsvergadering de raad voor te stellen om publieke partijen van deelname aan het rood-voor-roodbeleid uit te sluiten en daarbij de bestuurlijke en juridische consequenties in beeld te brengen.

Stand van  zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020