Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

Ondernemen en bedrijvigheid is in Tubbergen een belangrijk thema. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Tubbergse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Tubbergse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt.


Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

Leren

Wat willen we bereiken?

 • Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.
 • Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

Stand van zaken

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd;

 • Het vergroten van de kennis van bestaande en succesvolle initiatieven
 • Meer inzetten studenten
 • Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze sector

 

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid (4 O’s)

Behaalde mijlpalen

Behoud van talent is een belangrijk aandachtspunt voor veel bedrijven.  Maar hoe behoud of krijg je zicht op jong talent als plattelandsgemeente? De natuurlijke aantrekkingskracht van de stad ontbreekt. Komende periode is van belang te bekijken op welke manier we samen met ondernemers werk kunnen maken om talent te behouden. Hierin speelt ook nadrukkelijk de behoefte aan betaalbare woningen een rol.

Conclusie

Komende periode aandacht besteden aan talentbehoud voor Tubbergen. Dat kan op terrein van woningbouw (betaalbare woningen) maar ook via dienstverlening en ondersteuning van lokale ondernemers in hoe talent behouden kan worden.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.

Stand van zaken

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd;

 • Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken
 • Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’
 • Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de ondernemers en de gemeente verbeteren

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd;

 • Aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers.
 • Mogelijkheden onderzoeken om actief te opereren in de vastgoedmarkt tbv compacte (koop)centra
 • De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen op nieuw onder de lopen nemen
 • Onderzoekverbetering vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen

Behaalde mijlpalen

 • Er ontstaan, mede door de demografische ontwikkelingen in een groot tempo aanvullende markten voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld senioren). De ondernemers willen hier snel op in kunnen spelen. We hebben hier een rol door als overheid zo adequaat mogelijk te anticiperen op verzoeken.
 • In het kader van duurzaamheid worden steeds meer nieuwe technieken en bedrijfsprocessen ontwikkeld hetgeen tegelijk tot nieuwe business leidt.Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker gezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in zijn algemeenheid. Ook van ondernemers wordt verwacht om zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen.

Conclusie

 We volgen de ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de ondernemers daar waar mogelijk. De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers

Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector.
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau.
 • Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente).
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

Stand van zaken

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

 

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort:

 • Naam is gewijzigd in 'Consulentschap vrijetijdssector'

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd;

 • Een gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische strategie
 • Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn op inhoud opgenomen onder:

Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen

Behaalde mijlpalen

 • De gemeenten in Noordoost Twente zijn gestart met een verkenning naar een verdere samenwerking en afstemming in projecten, beleid en financiën (toeristenbelasting). De samenwerking kan in de toekomst doorwerken in de gemeentelijke beleidsvorming en de begroting. 
 • Het onderzoek van onderzoeksbureau Bureau voor Ruimte en Vrijetijd naar de vitaliteit van de verblijfs- en dagrecreatieve sector van Overijssel gaat de gemeenten in Overijssel voorzien van informatie over vraag/aanbod en marktruimte. De informatie uit de onderzoeken wordt uitgewerkt tot een strategie voor de vrijetijdssector (oplevering 2020). De strategie kan gevolgen hebben voor het beleid van de Provincie Overijssel, als mede het lokaal beleid (Nota Verblijfsrecreatie en omgevingsvisie).

Conclusie

Op dit moment zijn er geen afwijkingen te melden. Wel zijn er processen gestart op zowel Noordoost Twentse als Overijsselse schaal die op een later moment van invloed kunnen zijn op de vrijetijdeconomische beleidsvorming en begroting.

Werk aan de winkel - financieel