Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende twee thema's:

 • Duurzaamheid
 • Wonen en Ruimte
 • Maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030.
 • Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd.

AFVAL - Stand van zaken

Behaalde mijlpalen

ASBEST - Stand van zaken

Behaalde mijlpalen

ENERGIENEUTRAAL - Stand van zaken

Behaalde mijlpalen

In het eerste programmajournaal en de Perspectiefnota 2021 zijn de actuele trends en ontwikkelingen voor het thema duurzaamheid benoemd op basis waarvan bijstelling van het programma met ingang van het begrotingsjaar 2021 plaatsvindt.  

 

Versterking eigen vermogen Enexis

Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. De uitvoering van het Klimaatakkoord wordt momenteel gepland in de Regionale Energie Strategieën (RES-en), waarin onder andere de locaties voor decentrale energieopwekking worden bepaald. Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Deze groei leidt tot extra investeringen (raming: € 1,9 miljard) en dus hogere afschrijvingen en financieringslasten. De hogere kosten mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met enkele jaren vertraging gefaseerd doorberekenen in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Deze groei moet aldus (voor)gefinancierd worden. De gereguleerde inkomsten bieden daarvoor – vanwege de dalende kapitaalsvergoeding – onvoldoende ruimte. Hierdoor is additioneel eigen vermogen nodig. De gemeente Tubbergen heeft Enexis een converteerbare hybride lening ad € 108.000 verstrekt met een looptijd van 60 jaar en een rentevastperiode van tien jaar.

Conclusie

De ambitie Duurzaamheid gaat met ingang van begrotingsjaar 2021 een andere invulling krijgen. Deze andere invulling is terug te vinden in Perspectiefnota 2021 (inclusief 1e programmajournaal).

Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Stand van zaken

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Onderzoek naar de concrete woningbehoefte ook door middel van keukentafelgesprekken.
 • Onderzoek naar de motieven van vertrekkers.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn overgegaan in:

Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen.

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor flexibel en tijdelijk wonen in de kernen.
 • Onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen in de kernen.
 • Bouwen voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare woningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties.
 • Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn.
 • Waar mogelijk promotie voor huren.
 • Vernieuwing in bestaande bouw.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn overgegaan in:

Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn.

 

De volgende maatregelen uit het MAT zijn samengevoegd:

 • Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten.
 • Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen zijn.

Deze zijn niet meer als aparte maatregel terug te vinden, maar zijn overgegaan in:

Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten.

Behaalde mijlpalen

Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

 • Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk vastgoed.
 • Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT.
 • Robuuste sportstructuur.

Conclusie

Er is aandacht nodig voor de herontwikkelingsopgaven maatschappelijk vastgoed. (Geesteren, Fleringen, Langeveen en Manderveen). Wij participeren in de gesprekken over deze initiatieven en geven zoveel mogelijk feedback over de haalbaarheid en realiteitsgehalte van de planvorming. Wij leggen de nadruk op voor het toekomstperspectief en de wijze waarop deze initiatieven van betekenis zijn voor het maatschappelijke en sociale (gezondheids)aspect van het dorp.

Duurzaam leven - financieel