Sitemap

Sitemap

Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) Blz. 1  
Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Van perspectiefnota 2022 naar begroting 2022 Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
1. Meerjarig saldo begroting 2021 Blz. 9  
Meerjarig saldo begroting 2021 Blz. 10  
2. Mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2021) Blz. 11  
Mutaties bestaand beleid Blz. 12  
3. Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2021) Blz. 13  
Herzien meerjarig saldo Blz. 14  
Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 15  
4. Voorstellen voor een sluitende meerjarenbegroting Blz. 16  
Voorstellen sluitende meerjarenbegroting Blz. 17  
5. Herzien meerjarig saldo na maatregelen Blz. 18  
Herzien meerjarig saldo na maatregelen Blz. 19  
6. Het overdrachtsdocument Blz. 20  
Inleiding Blz. 21  
7. Specifieke mutaties Blz. 22  
Inleiding Blz. 23  
Stelpost corona Blz. 24  
Extra incidentele middelen jeugdzorg Blz. 25  
Lokale lasten(druk) Blz. 26  
8. Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 27  
Beschikbare algemene middelen - stand begroting 2021 Blz. 28  
Mutaties Blz. 29  
Herziene stand algemene incidentele middelen Blz. 30  
9. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 Blz. 31  
Uitgangspunten Blz. 32  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 33  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 34  
Hoe werken wij samen? Blz. 35  
Begroting 2021: Hoe werken wij samen? Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 38  
Omgevingswet Blz. 39  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 40  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 41  
Instrumentenkoffer Blz. 42  
Bestuurstijl Blz. 43  
Medewerkers Blz. 44  
Financiering Blz. 45  
Wat hebben we gedaan voor de Omgevingswet? Blz. 46  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 47  
Omgevingswet (organisatie en werkwijze) Blz. 48  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 49  
Trends en ontwikkelingen Blz. 50  
Conclusie Blz. 51  
Financiële kaders Blz. 52  
Kernagenda's Blz. 53  
Inleiding op de kernagenda Blz. 54  
Inleiding op de kernagenda Blz. 55  
Kernagenda's - financieel Blz. 56  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 57  
Kern overstijgende agenda Blz. 58  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 59  
Inleiding op kern overstijgende agenda Blz. 60  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 61  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 62  
Inleiding Blz. 63  
Langer gezond Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 66  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 67  
Sport als middel Blz. 68  
Cultuurvisie Blz. 69  
Samenwerking met het onderwijs verstevigen Blz. 70  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 71  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 72  
Inclusie en diversiteit (inclusief fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed) Blz. 73  
Positioneren en concretiseren positieve gezondheid Blz. 74  
Preventieakkoord Blz. 75  
Trends en ontwikkelingen Blz. 76  
Conclusie Blz. 77  
Versterken sociale basis Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 80  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 81  
Onderzoek Algemene Voorzieningen Blz. 82  
Dagbesteding per kern Blz. 83  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 84  
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Blz. 85  
Sociale hypotheek Blz. 86  
Trends en ontwikkelingen Blz. 87  
Conclusie Blz. 88  
Zorg meer nabij Blz. 89  
Wat willen we bereiken? Blz. 90  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 91  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 92  
Eén toegang sociaal domein Blz. 93  
Integrale schuldenaanpak Blz. 94  
Integratieproces statushouders Veranderopgave Inburgering naar aanleiding van de nieuwe wet die ingaat per 01-01-2022 (inclusief noaberoffensief) Blz. 95  
Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'. Blz. 96  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 97  
Armoedepreventie Blz. 98  
Algemene wasvoorziening Blz. 99  
Vroegsignalering van personen met verward gedrag. Blz. 100  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 101  
Pedagogische Gezinsbegeleiding JGZ Blz. 102  
Trends en ontwikkelingen Blz. 103  
Conclusie Blz. 104  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 105  
Wat willen we bereiken? Blz. 106  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 107  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 108  
Transformatie uitvoering Participatiewet Blz. 109  
Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 110  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 111  
Coördinator externe verwijzingen Blz. 112  
Zorglandschap 2.0 (inclusief monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel) Blz. 113  
Pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein. (Integrale aanpak ouderenzorg tussen wet- en regelgeving) Blz. 114  
Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen de integrale Samenwerkingsagenda (regionaal, voorheen de Menzis agenda) (waaronder de pilot integrale cliëntondersteuning) Blz. 115  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 116  
Project interne verwijzingen Blz. 117  
Trends en ontwikkelingen Blz. 118  
Conclusie Blz. 119  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 120  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 121  
Werk aan de winkel Blz. 122  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 123  
Inleiding Blz. 124  
Leren Blz. 125  
Wat willen we bereiken? Blz. 126  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 127  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 128  
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. Blz. 129  
Faciliteren van techniekdagen. Blz. 130  
Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid Blz. 131  
Trends en ontwikkelingen Blz. 132  
Conclusie Blz. 133  
Ondernemen Blz. 134  
Wat willen we bereiken? Blz. 135  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 136  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 137  
Ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een goed ondernemersklimaat door verbinding en contacten met ondernemers Blz. 138  
Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening Blz. 139  
Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen Blz. 140  
Trends en ontwikkelingen Blz. 141  
Conclusie Blz. 142  
Vrijetijdseconomie Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 145  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 146  
Het opnemen van een projectbudget ten behoeve van seizoensverlengende projecten en activiteiten Blz. 147  
Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen Blz. 148  
Consulentschap vrijetijdssector Blz. 149  
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Blz. 150  
Trends en ontwikkelingen Blz. 151  
Conclusie Blz. 152  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 153  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 154  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 155  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Mobiliteit Blz. 158  
Wat willen we bereiken? Blz. 159  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 160  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 161  
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Blz. 162  
Volgen van de ontwikkelingen rondom de verkeersproblematiek in Borne en Zenderen Blz. 163  
Trends en ontwikkelingen Blz. 164  
Conclusie Blz. 165  
Landelijk gebied Blz. 166  
Wat willen we bereiken? Blz. 167  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 168  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 169  
Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Blz. 170  
Consulentschap agro- en foodsector Blz. 171  
Natuur (inclusief landschap) en samenleving Blz. 172  
Deelname LEADER-NOT 2021-2027 Blz. 173  
Participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT) Blz. 174  
Trends en ontwikkelingen Blz. 175  
Conclusie Blz. 176  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 177  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 178  
Duurzaam leven Blz. 179  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Duurzaamheid Blz. 182  
Wat willen we bereiken? Blz. 183  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 184  
Wat hebben we er voor gedaan? - Asbest eraf, zon erop Blz. 185  
Verkennen van de mogelijkheden van invoering van een asbestregeling om asbestdakensanering te versnellen. Blz. 186  
Wat hebben we er voor gedaan? - Circulaire inkoop Blz. 187  
Opstellen en uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Blz. 188  
Uitvoeren beleid Circulaire inkoop Blz. 189  
Wat hebben we er voor gedaan? - Duurzaam van onderop Blz. 190  
Ondersteunen en aanjagen van werkgroepen en coöperaties duurzaamheid in de kernen Blz. 191  
Stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 192  
Invullen en uitvoering geven aan het Energieloket 3.0 Blz. 193  
Communicatie en bewustwording op mogelijkheden voor energieopwekking en –besparing Blz. 194  
Verkennen en invoeren van instrumenten ter stimulering van het verduurzamen van oudere woningen Blz. 195  
Wat hebben we er voor gedaan? - Energie: warmte Blz. 196  
Invulling en uitwerking geven aan de warmtevisie Blz. 197  
Opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen Blz. 198  
Faciliteren van biogas(rotonde) Blz. 199  
Wat hebben we er voor gedaan? - Energie: wind en zon Blz. 200  
Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransities (wind en zon) Blz. 201  
Invulling en uitwerking geven aan de Regionale Energie Strategie (samen met de veertien Twentse gemeenten, waterschap en netbeheerders) Blz. 202  
Meer inzet op bewustwording en communicatie rondom de energietransitie Blz. 203  
Meer inzet op participatie rondom de energietransitie en de ontwikkeling van instrumenten om de lusten en lasten lokaal te laten zijn. Blz. 204  
Opstellen stimuleringsregeling voor o.a. het stimuleren van zon op dak. Blz. 205  
Verkennen mogelijkheden van een ontwikkelende rol van de gemeente bij de energietransitie. Blz. 206  
Trends en ontwikkelingen Blz. 207  
Conclusie Blz. 208  
Wonen en ruimte Blz. 209  
Wat willen we bereiken? Blz. 210  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 211  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 212  
Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn. Blz. 213  
Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen. Blz. 214  
Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. Blz. 215  
Trends en ontwikkelingen Blz. 216  
Conclusie Blz. 217  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 218  
Wat willen we bereiken? Blz. 219  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 220  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 221  
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT Blz. 222  
Samenwerking zwembaden en binnensportaccommodaties Noordoost Twente Blz. 223  
Opstellen proces/handreiking clustering voorzieningen. Blz. 224  
Sportakkoord Tubbergen Blz. 225  
Trends en ontwikkelingen Blz. 226  
Conclusie Blz. 227  
Duurzaam leven - financieel Blz. 228  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 229  
Basisbegroting Blz. 230  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 231  
Programma Bestuur & middelen Blz. 232  
Algemeen Blz. 233  
Actuele ontwikkelingen Blz. 234  
Gevolgen corona Blz. 235  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 236  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 237  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 238  
Algemeen Blz. 239  
Actuele ontwikkelingen Blz. 240  
Gevolgen corona Blz. 241  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 242  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 243  
Programma Veiligheid Blz. 244  
Algemeen Blz. 245  
Actuele ontwikkelingen Blz. 246  
Gevolgen corona Blz. 247  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 248  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 249  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 250  
Algemeen Blz. 251  
Actuele ontwikkelingen Blz. 252  
Gevolgen corona Blz. 253  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 254  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 255  
Programma Economie Blz. 256  
Algemeen Blz. 257  
Actuele ontwikkelingen Blz. 258  
Gevolgen corona Blz. 259  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 260  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 261  
Programma Onderwijs Blz. 262  
Algemeen Blz. 263  
Actuele ontwikkelingen Blz. 264  
Gevolgen corona Blz. 265  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 266  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 267  
Programma Sport & accommodaties Blz. 268  
Algemeen Blz. 269  
Actuele ontwikkelingen Blz. 270  
Gevolgen corona Blz. 271  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 272  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 273  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 274  
Algemeen Blz. 275  
Actuele ontwikkelingen Blz. 276  
Gevolgen corona Blz. 277  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 278  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 279  
Programma Sociaal domein Blz. 280  
Algemeen Blz. 281  
Actuele ontwikkelingen Blz. 282  
Gevolgen corona Blz. 283  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 284  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 285  
Programma Milieu Blz. 286  
Algemeen Blz. 287  
Actuele ontwikkelingen Blz. 288  
Gevolgen corona Blz. 289  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 290  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 291  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 292  
Algemeen Blz. 293  
Actuele ontwikkelingen Blz. 294  
Gevolgen corona Blz. 295  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021 Blz. 296  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 297