Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Gevolgen corona:  de gevolgen van de coronacrisis op het betreffende programma.
 • Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021.
 • Aangenomen moties en amendementen.

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds 

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

In totaliteit heeft deze herijking  betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard.  Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. Reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse  herverdeel effecten die de eerste uitkomsten lieten zien.  Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. Aan de hand van deze te verwachten negatieve herverdeeleffecten hebben wij in meerjarig perspectief rekening gehouden met een nadeel van € 25 per inwoner.   Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het oosten van het land vaak negatief uitgepakt. 

Aan de hand van deze te verwachten negatieve herverdeeleffecten hebben wij in meerjarig perspectief rekening gehouden met een nadeel van € 25 per inwoner.  

Het ministerie van BZK heeft op 2 februari 2021 de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag, zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling voor individuele gemeenten bekend gemaakt.

Voor de gemeente Tubbergen betekende deze voorlopige uitkomst een nadeel per inwoner van € 12 met ingang van het jaar 2023. Aangezien we in onze meerjarenbegroting op grond van de eerdere verontrustende geluiden rekening hadden gehouden met een tekort van ongeveer € 25 per inwoner kunnen we nu komen tot een bijstelling van dit geraamde nadeel. Hierbij stellen we wel voor om gezien alle onzekerheden en onduidelijkheden voorlopig uit te gaan van een nadelig herverdeeleffect met ingang van het jaar 2023 van € 15 per inwoner. Voor de financiele gevolgen hiervan verwijzen wij u naar het financiele hoofdstuk.

Digitale transformatie

Om de kansen van de digitale transformatie te benutten en om burgers en bedrijven daarover zelf de regie te laten bepalen, is het Rijk van mening dat het contact tussen de overheid en de burgers en bedrijven verbeterd moet worden. Om dit slimmere, toegankelijkere en persoonlijkere contact met de overheid te realiseren, wordt er door het Rijk gewerkt aan (her)nieuwde wet- en regelgeving. De wetgeving die hieronder wordt benoemd, is van invloed op de wijze waarop gemeenten de digitale dienstverlening binnen de eigen organisatie vorm dienen te geven. Hieronder volgen een aantal wet(swijzigingen), waarbij het Digitaal Stelsel Omgevingswet buiten beschouwing is gelaten (zie afzonderlijke passage over Omgevingswet):

 • Wet Digitale Overheid (Wdo); invoeringsdatum: op zijn vroegst 1 juli 2022.
 • Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv); invoeringsdatum: naar verwachting per 1 juli 2022.
 • Wet Elektronische publicaties (Wep); invoeringsdatum: per 1 juli 2021 met gedeeltelijk overgangstermijn tot 1 juli 2022.
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob); deze wet zal opgaan in de nieuwe Wet open overheid.
 • Wet open overheid (Woo); invoeringsdatum: op zijn vroegst per 1 januari 2022.

Bovenstaande wetswijzigingen komen dus op korte termijn op de gemeente af. Daarnaast hebben deze wetswijzigingen een nauwe relatie met (recentelijk) in werking getreden wetgeving als:

 • Archiefwet 2021
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Rechtmatigheidsverantwoording

Door een aankomende wijziging in de gemeentewet zal het college naar waarschijnlijkheid vanaf boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening 2021, die in het voorjaar 2022 aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden. Op dit moment verstrekt de externe accountant een controle verklaring met een oordeel inzake de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeente. De externe accountant Eshuis zal vanaf boekjaar 2021 alleen nog een controle verklaring afgeven met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening 2021 wordt opgenomen).

Cogas

Tijdens de AvA van 16 december 2020 hebben de aandeelhouders ingestemd met de verkoop door Cogas B.V. van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Tevens is besloten dat een dividend-afbouwfonds ter grootte van € 25 miljoen wordt ingesteld. Tijdens de AvA van 10 mei 2021 hebben de aandeelhouders besloten om van het dividend-afbouwfonds 5 jaar lang jaarlijks € 5 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders zodat de dividenduitkering van Cogas aan de aandeelhoudende gemeenten met het wegvallen van het CKI-dividend voor een periode van vijf jaar op peil gehouden kan worden. Dit betekent concreet dat het dividend dat we al jaren gewend zijn te ontvangen van Cogas nog 5 jaar op niveau blijft en daarna terugvalt naar de helft.

Tijdens dezelfde AvA van 10 mei 2021 heeft Cogas de aandeelhouders ter bespreking scenario’s voorgelegd met betrekking tot de financiering van hun plannen in het kader van de energietransitie. Vervolgens zal een finaal voorstel ter besluitvorming door Cogas worden opgesteld. De besluitvorming zal plaatsvinden in een nog vóór de zomervakantie te beleggen extra AvA dan wel in de voor 1 oktober a.s. reeds geplande vergadering.

Gevolgen corona

In de jaarverantwoording 2020 hebben we een totaaloverzicht van de ontvangen corona compensatie van het rijk en de verschillende bestemmingen en bestedingen weergegeven. De resterende middelen hebben we overgeheveld van het jaar 2020 naar het jaar 2021. Ook in het jaar 2021 zijn er middelen van het Rijk ontvangen als onderdeel van het compensatiepakket corona. Het betreft hier een deel van het derde deel (de decembercirculaire 2020) en het vierde deel (de maartbrief 2021). Al deze ontvangen middelen zijn conform afspraak toegevoegd aan de stelpost corona in afwachting van meer duidelijkheid/te ontwikkelen beleid. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal ook middelen onttrokken aan deze stelpost. Voor een totaal en recent overzicht wordt verwezen naar het financiele hoofdstuk waar we een totale pararaaf wijden aan corona. Dit blijven we doen in de komende P&C-documenten of indien dat nodig is via afzonderlijke kanalen.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021

We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in één van de negen kernen. Het doel hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties (kern overstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, afhankelijk van het onderwerp. 

Toekomstbestendige maatschappelijke instellingen

Aangezien het doel van de inspanning “ozb compensatie maatschappelijke instellingen” feitelijk ligt in het ondersteunen van de vele vrijwilligers bij de verschillende instellingen zou het college de omschrijving van de inspanning graag wat breder zien. En wel in die mate dat niet alleen maatschappelijke instellingen met vastgoed (die ozb betalen) worden bereikt maar ook maatschappelijke instellingen zonder vastgoed. In de begroting 2021 is de naam en daarmee de reikwijdte gewijzigd  in “toekomstbestendige maatschappelijke instellingen”. Hiervoor is in de begroting 2021 voor een periode van twee jaar (2021 en 2022) een bedrag van €140.000 beschikbaar gesteld.

Ruilverkaveling/Boerenopstand

In 2021 is het precies 50 jaar geleden dat Tubbergen in opstand kwam tegen de manier waarop de overheid de ruilverkaveling wilde uitvoeren. Met de ‘Boerenopstand’ ging onze gemeente de geschiedenisboeken in als de gemeente waar men zelf nadenkt en zich de wet niet van bovenaf laat voorschrijven. Daarmee is de Boerenopstand niet alleen een gebeurtenis die Tubbergen op een bijzondere manier op de kaart zette, maar is het vooral een uiting van het DNA van onze dorpen. Maar ook een levensles.

Zonder verleden geen toekomst. Het is de geschiedenis die je maakt tot wat je bent. Kortom: ‘Samen sterk en van onderop’ is de rode draad die in de geschiedenis van onze gemeente steeds weer te zien is. Dit alles vormde onbewust de grondslag voor de unieke manier waarop wij in de gemeente Tubbergen met elkaar samenwerken, voor Mijn Dorp 2030. Niet de Boerenopstand op zich, maar het DNA van onze gemeente, de manier waarop wij ons altijd hebben ingezet om het samen, van onderaf te doen en ons de wet niet te laten voorschrijven, staat synoniem voor de manier waarop we in onze gemeente Tubbergen met elkaar samenwerken.

Juist na een jaar als dit, waarin we door corona in onze vrijheid beknot zijn, zien wij de 50e verjaardag van de Boerenopstand als een aanleiding om te leren van onze geschiedenis, ons te realiseren wie we zijn en waar we vandaan komen. We willen deze gebeurtenis gebruiken als kapstok voor een herdenkingsjaar van, voor en door onze inwoners. Een jaar waarin we rond dit thema tal van activiteiten organiseren, variërend van fietstochten, lokale exposities, voordrachten, thema-avonden, online activiteiten, filmprojecten, schoolprojecten en een theaterspektakel waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen op dezelfde manier als we van plan waren om dit jaar 75 jaar vrijheid te vieren. Ook is dit een thema waarbij grote evenementen zoals Glasrijk, maar ook de horeca en andere ondernemers zich kunnen aansluiten. Inmiddels is voor een bedrag van bijna € 80.000 aan verschillende initiatieven toegekend. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB)

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Opdracht geven aan het VNG om binnen 6 maanden een oplossing te vinden voor OZB lasten druk;
 2. Deze motie te delen met andere gemeentes;
 3. In samenspraak met verenigingen en organisaties alternatieve mogelijkheden om lasten te verlagen onderzoeken ten gunste van de exploitatie.

Stand van zaken: De punten 1 en 2 zijn uitgevoerd. Punt 3 hebben we als een eerste stap ingevuld door in de begroting 2021 de intensivering ´ toekomstbestendige maatschappelijke instellingen" te benoemen  en deze  voor een periode van twee jaar  van incidentele dekking te voorzien. De voortgang van deze intensivering nemen vanaf nu mee onder het kopje "voortgang nieuw beleid" daarmee is deze motie uitgevoerd.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner.

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Gevolgen corona

Verkiezingen

De situatie omtrent de corona heeft geleid tot hogere kosten voor de verkiezingen, waarvoor compensatie vanuit het Rijk is ontvangen. Het was een verkiezing verspreid over drie dagen en 70-plussers konden per brief een stem uitbrengen en deze inleveren bij de daarvoor ingerichte inleverpunten of in de brievenbus deponeren. Omdat de verzorgingshuizen en scholen, in verband met het coronavirus, niet geschikt waren om een stembureau in te richten, moesten nieuwe locaties worden ingericht. Naast de bestaande en nieuwe locaties is er ook nog een extra ‘drive-in-stembureau’ ingericht.

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal ook  in 2021 op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt ook in 2021 ingezet op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Tubbergen een van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen Noordoost Twente en wordt tevens deel genomen aan de week van de ondermijning op Twentse schaal.  Ook binnen de gemeentelijk organisatie heeft het thema ondermijning onze aandacht. Zo is er continue aandacht voor het vergroten van de bewustwording van medewerkers en bestuurders door deelname aan een weerbaarheidsscan en themabijeenkomsten. Verder wordt het beleid over het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob onderzocht en wordt het beleid geactualiseerd.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft  de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De evaluatie van deze nieuwe wet wordt in 2021 verricht door het sociale domein.

Handhaving

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief handhaven. Daarbij staat het uitleggen van regels en de gevolgen van het niet nakomen daarvan centraal. Haaks daarop staan een aantal feiten die vragen om een stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers. Steeds vaker komen zij onder vuur te liggen bij de uitvoering van hun taken. Dat vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie.

Door verschillende oorzaken is het aantal buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) de afgelopen jaren verminderd van vijf naar drie. Dit heeft zijn neerslag gehad op de uitvoering van de taken. Met ingang van 1 januari 2021 is het team uitgebreid waardoor het team weer op sterkte is.

Gevolgen corona

Ondermijning

Als gevolg van de coronacrisis hebben geen integrale controles plaatsgevonden. We verwachten dat in 2021 een inhaalslag kan plaatsvinden. Eveneens als gevolg van de coronacrisis hebben geen bewustwordingsbijeenkomsten ‘ondermijning’ plaatsgevonden met externe partijen (hennepcontainer voor inwoners, ondernemers, agrariërs). Deze bijeenkomsten worden doorgeschoven naar een later moment in 2021.

Uitbreiding van werkzaamheden

Zolang de ministeriele regeling COVID-19 van kracht is, betekent dit meer werk, zoals het sluiten van een pand op basis van deze regeling. Ook krijgen we veel vragen over de uitvoering van de ministeriele regeling en de naleving ervan.

Evenementen

De beoordeling van aanvragen voor evenementen vraagt meer tijd, omdat per aanvraag bekeken moet worden of en zo ja hoe, wordt voldaan aan de corona richtlijnen. Er wordt er door de coronacrisis meer capaciteit gevraagd voor bestuurlijke advisering. Ook blijven we afhankelijk van de landelijke regelgeving rondom dit onderwerp.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Actuele ontwikkelingen

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk naar het programma Onderwijs in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Stand van zaken
Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Kwaliteitsbewaking van het openbaar vervoer (OV) in het algemeen is een continu proces en daarmee wordt doorgegaan.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021

Uitvoeringsplan KOG
In navolging van het KOG is het uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen opgesteld. Dit uitvoeringsplan bestaat uit een globale planning, voor de jaren 2021 t/m 2024, met maatregelen die we gaan uitvoeren m.b.t. groen en spelen, zoals: renovaties, omvormingen en herstelwerkzaamheden. Daarnaast wordt er een aanpassing doorgevoerd in het berm,- sloot- en wadibeheer t.b.v. meer biodiversiteit.
Aan de hand van de planning van werkzaamheden is er in 2021 een budget geraamd van € 236.935 dat gedekt is uit de nieuwe bestemmingsreserve "openbaar groen-speeltoestellen en biodiversiteit".

In 2021 worden de volgende projecten gerealiseerd en uitgevoerd:

 • In Albergen hebben we groenvakken aan de Refterstraat omgevormd, een bomenrij langs de Zenderseweg aangeplant ter versterking van deze hoofdontsluitingsweg en er is een groenstructuur gerealiseerd aan de Ootmarsumseweg.
 • In Geesteren hebben we aan de Dorpsstraat groenvakken omgevormd en de rotonde bij de Knoefbakker omgevormd en een bloemmengsel ingezaaid.
 • In de Harbrinkhoek hebben we aan de Walboersweg groenvakken omgevormd, bloemmengsels gezaaid en een haag geplant. Daarnaast hebben we de rotonde bij KampKuiper omgevormd tot een bloemenweide.
 • In Tubbergen hebben we aan de Scholekster en de Industriestraat groenvakken omgevormd en we hebben tussen de Oranjestraat en de Almelosestraat groenvakken omgevormd.
 • In Fleringen hebben we aan de Pastoor Boddenstraat, samen met buurtbewoners en aannemer Loohuis, eiken gedund en een haag geplant.

Bermbeheerplan

Om het aangepaste berm- en slootbeheer in het uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen nog concreter en praktisch uitvoerbaar te maken is begin 2021 begonnen met het opstellen van een bermbeheerplan. Het opstellen van dit bermbeheerplan wordt gefinancierd vanuit een provinciale subsidie. Dit bermbeheerplan geeft inzicht in hoe, welke bermen beheerd moeten worden. Aan de hand van bermtypen wordt elke berm gekenmerkt en wordt er specifiek beheer toegepast voor betreffende berm. Hierdoor wordt maatwerk geleverd en wordt er optimaal ingezet op het bevorderen van de biodiversiteit.
In afwachting van het bermbeheerplan moet duidelijk worden hoe middelen de komende jaren het beste ingezet kunnen worden. Dit wordt ook in relatie gebracht met de ingevoerde bezuiniging (vanaf 2020) voor het afvoeren van bermmaaisel (zie volgende punt).

Herijken bermmaaisel afvoeren

In het uitvoeringsplan ‘’onderhoud en vervangingen speel- en groenvoorzieningen’’ is een kleine aanpassing in het bermbeheer en een grotere in het sloot- en wadibeheer doorgevoerd. Dat zal een verschuiving binnen de financiële onderhoudsmiddelen betekenen doordat daar extra kosten aan verbonden zijn.  Hierdoor zal de sinds 2020 benoemde ombuiging van € 40.000  op het sloten en bermenonderhoud niet behaald worden.  In afwachting van het bermbeheerplan (medio 2021) moet duidelijk worden hoeveel middelen er nodig zijn om e.e.a. uit te kunnen voeren.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis regenton)

In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de motie Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis regenton) aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De (financiële) mogelijkheden te onderzoeken om in de gemeente Tubbergen een gratis regenton aan inwoners te verstrekken, dan wel andere initiatieven te introduceren;
 • De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en de eventuele voorwaarden, de startdatum en de duur van het initiatief.

Stand van zaken: motie is aangenomen

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Actuele ontwikkelingen

Bedrijventerreinen

Het merendeel van de kavels op de bedrijventerreinen in Tubbergen, Albergen en Geesteren zijn momenteel gereserveerd of verkocht. Wij zijn bezig met een onderzoek naar de behoefte aan bedrijfskavels voor de middellange termijn, zodat ook in de toekomst in de vraag naar bedrijfskavels kan worden voorzien. Dat onderzoek wordt in het najaar van 2021 afgerond.

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Werk aan de winkel naar het programma Economie in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we ervoor doen?  Stand van zaken
Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren. Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening. Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat, ook vanuit de bestuurders.

 

Voor de overige actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie verwijzen wij naar het onderdeel 'Algemeen' en de ambities.

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Gevolgen corona

De eerste maanden van 2021 is er vanuit het programma economie vooral extra inzet gepleegd via de bedrijfsconsulenten om zo goed mogelijk in gesprek te blijven met de verschillende ondernemers en hen daar waar mogelijk te ondersteunen. De coronacrisis heeft tot nu toe grote gevolgen gehad voor het programma Economie. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Gemeentelijke exploitatie windmolens

In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

Bij de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas)

In de raadsvergadering van 15 december 2020 is de motie RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas) aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Biogas als bron van hernieuwbare energie meer aan te jagen en initiatieven met elkaar te verbinden;
 • Te onderzoeken:
  • Wat het totaal potentieel binnen NOT is van biogas als hernieuwbare energie in de Warmtevisie;
  • Hoe beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch, efficiënt en betaalbaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden binnen NOT;
  • Welke innovatieve beschikbare warmtebronnen (bijvoorbeeld opslag) nog meer geschikt zijn in NOT en deze mee te nemen bij het opstellen van de Warmtevisie;
 • De resultaten van dit onderzoek met de raad te delen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Actuele ontwikkelingen

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

Gevolgen corona

De scholen zijn in deze eerste periode van 2021 weer fysiek geopend. Door de Rijksoverheid is het Nationaal Programma Onderwijs afgekondigd. Onderwijs en gemeenten ontvangen financiële middelen om de opgelopen onderwijsvertragingen door onderwijs op afstand door corona weer zo snel mogelijk in te kunnen lopen. De scholen moeten hiervoor een schoolprogramma opstellen. Onderwijs en gemeente werken daarbij samen op het gebied van jeugdhulp, sociaal werk, JGZ, kinderopvang en sport/cultuur. Op dit moment zullen scholen niet grootschalig gaan insteken op dit programma omdat de onderwijsvertraging vooralsnog niet erg groot lijkt en er weinig achterstandsleerlingen worden gekend. De verdere uitwerking vindt plaats vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

SSRT

Zwembad De Vlaskoel en de nieuwe sporthal zijn in eigendom bij de gemeente en in exploitatie en beheer bij Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT). Het bestuur van SSRT heeft aangegeven dat zowel de exploitatie van het zwembad als de exploitatie van de nieuwe sporthal structureel in de rode cijfers komen. Naast de structurele tekorten heeft SSRT ook aangegeven dat zij te maken hebben met extra verliezen als gevolg van de corona. Wij zijn met SSRT in overleg over de financiële problemen, waarbij onze insteek is dat er eerst een heldere analyse moet komen van de tekorten en vervolgens de besparingsmogelijkheden binnen de huidige exploitatie van SSRT in beeld moet worden gebracht. Daarnaast willen wij ook kijken naar de mogelijkheid om kosten te besparen door in regionaal verband meer samen te werken. Hiertoe is een eerste inventarisatie in samenwerking met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser in gang gezet.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Sport & accommodaties.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
 • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
 • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: Punt 3 (invulling Verdegaalhal) van de motie is nog in behandeling. Op dit moment zijn we bezig om te komen tot een voorstel waarin, samen met stakeholders uit de gemeente, de vrijkomende locatie zo optimaal mogelijk wordt herbestemd. Als gevolg van corona hebben er nog geen fysieke bijeenkomsten met de stakeholders plaatsgevonden datgene voor iedereen wel wenselijk is.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel beoogt een einde te maken aan de onduidelijkheid met betrekking tot welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de benodigde ondersteuning. Het zal voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdige. 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. In 2021 moet worden uitgezocht welke van de huidige populatie jeugdigen in jeugdzorg vanaf 1 januari 2022 overgedragen moeten worden naar een andere gemeente. In het eerste kwartaal van 2021 is gestart met de voorbereidingen daarvan.

Armoedebeleid

In navolging van de voorbereidingen in 2020 is in het eerste kwartaal 2021 gestart met het project evaluatie armoedebeleid Tubbergen waarbij het bestaande beleid wordt geactualiseerd. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat in de loop van 2021 uitgevoerd wordt en moet leiden tot geactualiseerd armoedebeleid. De aanleiding hiervoor was een evaluatie van het armoedebeleid dat door Bureau KWIZ is uitgevoerd. De  verwachting is het project eind 2021 kan worden afgerond. 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Samen redzaam, gezond meedoen naar het programma Sociaal domein in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Stimuleringsfonds sociaal domein

In het eerste kwartaal van 2021 zijn vanuit het stimuleringsfonds sociaal domein geen subsidies verstrekt.

Gevolgen corona

Wmo

Geconstateerd wordt dat er een toename van aanvragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen als gevolg van corona op ons afkomt. Op dit moment kan nog niet goed ingeschat of dit ook leidt tot een toename van indicaties, wanneer dit zal plaatsvinden en in welke mate. We houden u hiervan op de hoogte.

Kinderopvang

De inspecties worden uitgevoerd door de GGD Twente. De inspecties die in 2020 niet zijn ingevoerd als gevolg van de coronacrisis worden in 2021 ingehaald.  Dit loopt volgens planning van de GGD.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021

In de begroting 2021 is een voorstel gedaan voor structurele borging van de POH ggz jeugd, echter er waren geen structurele middelen beschikbaar om in dekking te voorzien. Besloten is daarom de POH ggz jeugd voor twee jaar van incidentele dekking te voorzien en daarbij op zoek te gaan naar structurele ruimte.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Voortgang Soweco

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de gegeven overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de Participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van de sociale en fysieke infrastructuur van Soweco.

Stand van zaken: De motie is in uitvoering.
In het afgelopen jaar is de businesscase voor de toekomstige uitvoering van de Wsw verder uitgewerkt wat heeft geleid tot besluiten om samen met de gemeente Dinkelland in de Stichting Participatie Noaberkracht (SPN) uitvoering te gaan geven aan de Wsw. Hierbij wordt de uitvoering van beschut werk (zowel Wsw als Participatiewet) uitbesteed aan de Nieuwe UitvoeringsOrganisatie (NUO) die de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden daarvoor oprichten. De overige taken in het kader van de Wsw worden straks uitgevoerd door SPN.

Daarnaast is in het afgelopen jaar het inrichtingsplan voor de NUO opgesteld. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de kennis en kunde van medewerkers en management van Soweco en de NUO kan, nadat de oprichtende gemeenten Almelo en Twenterand daarover een besluit hebben genomen, direct na de besluitvorming hierover operationeel worden. Vanaf dat moment gaat Soweco in liquidatie en hiervoor heeft het bestuur van Soweco, nadat alle gemeenten hiermee ingestemd hadden, in april 2021 een liquidatieplan vastgesteld.

De Wsw’ers zelf zijn inmiddels per 1 januari 2021 in dienst gekomen bij de gemeenten en voor het niet-regeling gebonden personeel van Soweco hebben de gemeenten een werkgarantie afgegeven en is met de bonden een sociaal plan overeengekomen.

Inkoopmodel zorgaanbieders

In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de motie Inkoopmodel zorgaanbieders unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Onderzoek te doen naar het model dat Almelo en Hof van Twente hanteren, met als oogmerk inzichtelijk te maken welke effecten (waaronder kosten en baten) invoering daarvan voor Tubbergen zou hebben;
 • De resultaten van het onderzoek met de raad te delen.

Stand van zaken: Aan de motie is met behulp van een raadsbrief (nr 10) gehoor gegeven.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 Raadsbrief nr. 10

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast is er een afvalbrengpunt waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Inzameling oud papier en karton

In het kader van de inzameling van oud papier en karton (OPK) is er vanaf 1 januari 2020 gestart met een nieuw contract op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, staan de marktprijzen behoorlijk onder druk en zijn we geconfronteerd met een lagere vergoeding voor de inzameling van OPK. Het nieuwe contract betekent dan ook een lagere papieropbrengst en hogere containerkosten voor de verengingen en scholen die het OPK inzamelen. Om het voor de verenigingen/scholen toch aantrekkelijk te laten zijn om het OPK in te blijven zamelen is besloten om de verenigingen/scholen een garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten te blijven bieden. Voor de begroting van 2021 wordt uitgegaan van een opbrengst (marktprijs) van € 30 per ton. Op dit moment zien we dat de marktprijs van OPK is gestegen. De papiermarkt is en blijft grillig. Daardoor is niet te voorspellen hoe de marktprijs zich verder zal ontwikkelen.

Inzameling PMD

In 2020 was ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Dinkelland. ROVA stuurde een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij deden dit om te controleren of de kwaliteit van het ingezamelde PMD wel voldoet aan de gestelde eisen. Door Corona zijn de controles vroegtijdig beëindigd. Deze zijn in het najaar 2020 weer opgepakt. Tot 1 juli 2020 was de gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Daarvoor ontving de gemeente ook een vergoeding. Door de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn, om de gemeente te ontzorgen, daar nieuwe afspraken over gemaakt. Vanaf 1 juli 2020 is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD. Vanaf 1 juli 2020 werden geconfronteerd met een toenemende afkeur van het inzamelde PMD in verband met een te grote hoeveelheid aanwezige stoorstoffen. Door bestuurlijke interventie van de Twentse gemeenten is er op 30 oktober 2020 met Nedvang BV een overbruggingsperiode afgesproken tot 1 juli 2021. Bestuurlijk is het volgende afgesproken:

 • Vrachten tot 15% stoorstoffen worden goedgekeurd, waarvoor in 2021 een vergoeding wordt ontvangen van € 245 per ton;
 • Vrachten met stoorstoffen tussen de 15% en 35% worden ter sortering geaccepteerd ter verwerking afgevoerd naar Attero in Wijster. De gemeenten ontvangen daarvoor een vergoeding van € 130 per ton;
 • Vrachten met meer dan 35% stoorstoffen worden afgekeurd en afgevoerd naar Twence, waarbij de gemeenten € 200 per ton betalen voor de verbranding;
 • De gemeente leveren een verbeterplan aan die moeten bijdragen aan een beter kwaliteit van het PMD.

Het vervolg op deze overbruggingsperiode is nog niet bekend.

Met Twence was afgesproken dat elke vracht afgekeurd PMD bij Twence zou worden verbrandt tegen een tarief van € 130 per ton. Daartegen is vanuit het merendeel van de Twentse gemeenten verzet gekomen. In de Algemeen vergadering van Aandeelhouders van Twence van 22 april 2021 is dat tarief met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 verlaagd naar € 95 per ton. Dat betekent dat wij voor elke ton die we vanaf 1 juli 2020 tot nu hebben moeten laten verbranden € 35 per ton gecrediteerd krijgen. Daarnaast blijven we door goede communicatie inzetten om op basis van het project #Terugwinnaars de kwaliteit van het ingezamelde PMD te verbeteren. Op basis van een tussenevaluatie is de raad aan de hand van een raadsbrief reeds geïnformeerd over ‘Plan van aanpak acties ter vermindering van afkeur plastic, metalen en drankkartons in Dinkelland en Tubbergen’.

Grondstoffenmonitor

Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de monitor 2020 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar ligt in 2020 op 67 kg (2019 64 kg). Het scheidingspercentage in 2020 is 80%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75%. Door de coronacrisis en het verplicht thuiswerken is er meer restafval aangeleverd doordat inwoners hun zolders, bergingen en schuren hebben opgeruimd. Daarmee wordt de lichte toename van de hoeveelheid restafval per inwoner verklaard.

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Duurzaam leven naar het programma Milieu in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Stand van zaken
We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030. Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan. Lobby richting de landelijke politiek.
Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd. Gratis wegbrengen asbest particulieren. Continu tot 2024.

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Voor de gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel voorzien in een kwantitatieve, als een kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen. 

Gevolgen corona

De coronacrisis heeft nagenoeg geen gevolgen voor het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening. Wel is er mogelijk sprake van enige vertraging in de communicatie met externe partijen.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2021

In 2021 zal de nieuwe gemeentelijke Woonvisie 2021-2026 worden vastgesteld. Dit zal de basis vormen voor het uitvoeren van het woningbouwprogramma en het maken van prestatieafspraken met de corporatie. Daarnaast is er nieuwe beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Rood-voor-Rood (publieke deelnemers)

In de raadsvergadering van 29 juni 2020 is de motie Rood-voor-Rood (publieke deelnemers) aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op: in de eerstvolgende raadsvergadering de raad voor te stellen om publieke partijen van deelname aan het rood-voor-roodbeleid uit te sluiten en daarbij de bestuurlijke en juridische consequenties in beeld te brengen.

Stand van zaken: De motie is afgehandeld.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020