Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

Ondernemen en bedrijvigheid is in Tubbergen een belangrijk thema. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Tubbergse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Tubbergse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt.

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Leren
 • Ondernemen
 • Vrijetijdseconomie

Leren

Wat willen we bereiken?

 • Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.
 • Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

We zien dat op Twents niveau de samenwerking tussen de 3O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) steeds verder vorm krijgt. Dat betekent voor de toekomst dat samenwerking binnen de 3O’s en daarmee Twenteboard mogelijk wordt geïntensiveerd.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Een goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen op basis van concrete behoefte.

.De situatie rondom corona en de gevolgen hiervan voor onze ondernemers op de (middel)lange termijn zijn op dit moment nog niet duidelijk en bovendien ook niet te overzien. We verwachten dat er een economisch herstelplan nodig zal zijn om het ondernemersklimaat in onze gemeente op peil te houden.

Verder zijn er geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn ''Sterker Ondernemersklimaat' op lokaal niveau noodzakelijk maken

Conclusie

We gaan in 2021 aan de slag met het opstellen van een economisch herstelplan waarbij we wellicht samen optrekken in NOT verband.

De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen in 2022 op hoofdlijnen de geprogrammeerde koers.

Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector.
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau.
 • Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente).
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

De vier NOT-gemeenten willen de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie de komende jaren intensiveren en versterken. Dit kan op termijn leiden tot bijstelling van de doelen.

Verder zijn er geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn '' Vitalere vrijetijdseconomie' op lokaal niveau noodzakelijk maken.

Conclusie

In 2021 gaan we aan de slag met een gezamenlijk visiedocument voor Noordoost-Twente. In 2022 zal dit document vertaald worden naar een uitvoeringsprogramma met concrete acties.

De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen in 2022 op hoofdlijnen de geprogrammeerde koers.

Werk aan de winkel - financieel