Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

  • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
  • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
  • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.
  • Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen. Wel is het Rijk in 2019 gestart met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - kortweg SPV. Dat beschrijft een gezamenlijke koers om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen. De provincie Overijssel is hier ook bij betrokken en continueert haar inspanningen door méér in te zetten op preventieve maatregelen (in plaats van curatief, dus achteraf op onveilige wegen/kruisingen). De gemeente Tubbergen volgt deze ontwikkelingen en doet mee in het proces.

Landelijk gebied

Wat willen we bereiken?

  • Een innovatievere Agro  en Food sector.
  • Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).
  • Toekomstgerichte erven (buitengebied).
  • Samenwerken aan biodiversiteit.

Verschillende opgaven (w.o. stikstof, biodiversiteit, energie en klimaat) leggen veel druk op het landelijk gebied en de daarmee ook op de agrarische sector. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende benadering van economische, ecologische en leefbaarheid aspecten. De impact hiervan is nog onduidelijk.

De actuele opgaven sluiten aan bij de ambities van het van het thema 'landelijk gebied'.

Conclusie

We gaan nader onderzoeken hoe we de samenwerkingen en verbindingen met de stakeholders kunnen verbeteren en daarmee ook uitvoering kunnen geven aan de Omgevingsvisie.

De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen.

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel