Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

Ondernemen en bedrijvigheid is in Tubbergen een belangrijk thema. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Tubbergse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Tubbergse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt.


Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Leren
 • Ondernemen
 • Vrijetijdseconomie

Leren

Wat willen we bereiken?

 • Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.
 • Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2021 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2021? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2021? 
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente faciliteert al in financiële zin en in de vorm van (denk)capaciteit. Andere initiatieven worden (mede) gefaciliteerd door de gemeente. Uitbouwen van de samenwerking met onderwijs, ook buiten regio (denk aan Windesheim). Verder faciliteren van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers middels de kennis- en innovatiemakelaar. Faciliteren en stimuleren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.
Faciliteren van techniekdagen. Onderwijs, Ondernemers, Gemeente  Organiseren van techniekdagen samen met onze partners en stakeholders. Faciliteren en stimuleren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.
Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid (4 O’s)  

- Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze sector: 2021 zal vooral in het teken staan van doorontwikkeling en verbreden van de AgroHUB. Vooral inzet op communicatie en "vermarkten" van de hub staat centraal. We willen meer agrarische ondernemers de kans geven er gebruik van te maken. Er wordt gekeken of dit ook op Noord Oost Twentse (NOT) schaal kan gaan gebeuren.

- Het vergroten van de kennis van bestaande, en succesvolle, initiatieven om een sneeuwbaleffect te creëren: In de AgroHUB kunnen agrarische ondernemingen met hun vraagstukken terecht en wordt verbinding gelegd met onderwijsinstellingen. Verder wordt middels de kennis- en innovatiemakelaar wordt op individuele basis en op basis van behoefte de verbinding gelegd tussen het vraagstuk van de ondernemer en kennis en kunde binnen verschillende onderwijsinstellingen.
- Het meer inzetten van studenten binnen gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van onderzoek over vraagstukken binnen de gemeente: Ook in 2021 worden weer onderzoeken uitgevoerd samen met onderwijs en zetten we opnieuw in op zijn van een aantrekkelijke plek voor afstudeerders en stagiairs.
Faciliteren en stimuleren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Een goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen op basis van concrete behoefte.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2021 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2021 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2021?

Ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een goed ondernemersklimaat door verbinding en contacten met ondernemers.

Hierbij is aandacht voor:

•Dienstverlening
- Operationele en strategische gesprekspartner;

- Open houding ambtelijk apparaat Ondernemers, Gemeente Afspraak: twee keer per jaar gezamenlijk om tafel om te bespreken waarop ingezet wordt. Inzetten op blijvend communiceren werkwijze gemeente (bestaan bedrijfsconsulent en OST). Bijeenkomst faciliteren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Continue doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening

• Continue doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette ‘frisse houding’ blijvend in het hele ambtelijke apparaat door te zetten.
•Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding.
•Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’: Wellicht vervolg geven aan uitkomsten inzet gebiedsregisseur en aanbevelingen die hieruit komen.
•Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te verkennen en vorm te geven.

 Gemeente

Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit bestuurders

Indien gewenst faciliteren bij bevorderen bewustzijn inwoners koop in je eigen kern

Periodiek overleg met ondernemersverenigingen om samenwerking te borgen. 

 

  Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen

•Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten.
•Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra, als gemeente actief te opereren in de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling.
•De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners, opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.) Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv. behoefteonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp'ers).
•Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven kunnen verbeteren. De gemeente zet in op een maximale benutting van de beleidsruimte en wet- regelgeving.

•Onderzoeken wat de actuele (lokale) behoefte aan bedrijfsgrond is. Behoefteonderzoek vormt de basis voor (strategische) keuzes op zowel de korte als lange termijn.

Gemeente


Indien er vraag is, experimenteerruimte en pilotprojecten toestaan. 

Er wordt onderzocht wat de concrete behoefte aan bedrijfsgrond.

  Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector.
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau.
 • Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente).
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2021 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2021? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2021?

Het opnemen van een projectbudget ten behoeve van seizoensverlengende projecten en activiteiten (NIEUW beleid)

 

Gemeente

Naar aanleiding gevolgen corona:

De gemeente neemt een projectbudget op ten behoeve seizoensverlengende projecten en activiteiten.

Faciliteren

€ 20.000

Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen

•Een gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische strategie, gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilering- en marketingactiviteiten voor gemeente Tubbergen.
•Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1) en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken).

Gemeente met ondersteuning van stakeholders

• Voor de sector volgt niet langer een separate strategie. De strategie wordt  opgenomen in de omgevingsvisie. 
• Continu proces.

 

Initiatienemer schrijft strategie

Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

 

Consulentschap vrijetijdssector

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort.

Gemeente

Medewerking verlenen aan en faciliteren van  het beleid van de vrijetijdssector. Jaarlijks intensieve contactmomenten met ondernemers en vertegenwoordigers uit de sector en advisering over beleid.  Waar mogelijk meer ruimte bieden om seizoen verlengende activiteiten mogelijk te maken. 

Faciliteren en adviseren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2021. 

Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één glashelder cultureel netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan activiteiten benoemd die bijdragen aan de genoemde doelen (wat willen we bereiken). Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort.

Gemeente en culturele organisaties

 

Met ondersteuning van de cultuurmakelaar en Stichting Glasrijk Tubbergen in 2021 '25 jaar Glasrijk' een podium bieden.  Faciliteren en (deels) uitvoerend Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Werk aan de winkel - financieel

Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel

Werk aan de winkel Bedragen × € 1.000 t/m september 2020
Inspanningen Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. 70 5 65 65 11 54
Procesgeld thema ondernemersklimaat (voor vier jaar) 60 0 60 60 8 52
Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten). 80 40 40 71 41 30
Werkbudget 3Os 0 0 0 50 12 38
Totaal Werk aan de winkel 210 45 165 246 72 173