Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s.  Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda's zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar we als gemeente en inwoners gezamenlijk aan werken. De inhoud van deze kernagenda's is terug te vinden in de begrotingsapp: link opnemen. 

 

De financiële bijdrage van de gemeente aan plannen en projecten, is eveneens terug te vinden in deze begrotingsapp onder  kernagenda's als onderdeel van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. In de begrotingen en dus ook in deze begroting 2021 wordt volstaan met het noemen van aanvullende besluitvorming betreffende de kernagenda's. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2021 willen en kunnen bijdragen. Eventuele voorstellen die gaandeweg het jaar vanuit de kernagenda's ontstaan worden via een apart raadsbesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Actuele financiële ontwikkelingen

Actuele financiële ontwikkelingen kernagenda's

 Albergen centrumplein

In de perspectiefnota 2021 heeft het college nadere richting gegeven aan de verschillende maatregelen en inspanningen uit het maatschappelijk akkoord Tubbergen, en dan met name voor de kernagenda’s. Het betrof hier dus ook geen nieuwe maatregelen en inspanningen maar bestaande die verder zijn uitgewerkt en gereed zijn voor een volgende fase. Duidelijkheid over financiering en dekking hoort daar ook bij. In deze actualisatie is ook het centrumplan Albergen opgenomen waaraan de werkgroep centrumplein Albergen de afgelopen periode heft gewerkt. In de perspectiefnota is daar een voorlopige reservering van € 75.000 aan toegekend met de opmerking dat de nadere uitwerking wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2021. Deze nadere uitwerking wijst uit dat er een aanvullend bedrag van € 40.000 benodigd is om het centrumplan Albergen uit te voeren om inderdaad de beoogde kwaliteitsimpuls te bereiken.

 

De speerpunten voor het nieuwe centrumplein zijn: ontmoeting, verblijf, groen, gezelligheid, winkels, markt, boodschappen doen, bereikbaarheid en ontsluiting, parkeren, geen/minder verhoogde trottoirs, drempels, eenheid/verbinding van het totale traject en straatverlichting. Voor Albergen betekent dit een verbetering op het gebied van leefbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, groen en ecologie, functionaliteit.

 

Het nieuwe dorpsplein wordt dan gebruikt door de bezoekers van de omliggende winkels. Daarnaast wordt het dorpsplein gebruikt door de middenstand tijdens de markt en op andere dagen wanneer er bijv. een viskraam staat . Ook worden dorpsactiviteiten zoals rommelmarkten of oranjefeesten of iets dergelijks op het plein gehouden. Het biedt ook extra parkeergelegenheid bij bijzondere evenementen zoals carnaval en avondwakes. Recreatieve passanten zullen het plein gebruiken als stop-/verblijfplek.

Kernagenda's - financieel