Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

  • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
  • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
  • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.
  • Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2021 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2021 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig voor 2021?
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Gemeente en Provincie Kwaliteitsbewaking van het OV in het algemeen is een continu proces en daarmee wordt doorgegaan. Gesprekspartner voor provincie Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.
Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Provincie Overijssel en/of Gemeente Borne Deelnemen aan een projectgroep en de belangen van de gemeente Tubbergen hierin vertegenwoordigen. Overlegpartner in projectgroep Belangen Tubbergen borgen
Continueren 100 uur in 2021

Landelijk gebied

Wat willen we bereiken?

  • Een innovatievere Agro  en Food sector.
  • Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).
  • Toekomstgerichte erven (buitengebied).
  • Samenwerken aan biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2021 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2021? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2021?
Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Partners MVT

Deelname aan proeftuinen en actief participeren in de netwerkorganisatie MVT

Initiator en participeren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

Consulentschap agro- en foodsector

 

Gemeente i.s.m. ondernemers en LTO.

- Onderzoek en inzichten verkrijgen voor kansen/knelpunten buitengebied (inzicht toekomstbestendigheid binnen de Omgvingsvisie en Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT)). 

-   Ervencoaches blijven een rol spelen in de transitie buitengebied. Inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen

- Bedrijven bezoeken en contacten onderhouden  met overkoepelende organisatie. De consulent is de sparringpartner voor de agro sector

Initiator en trekker

Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

 

 

 

 

 

Natuur  en samenleving

 

Gemeente i.s.m. groene organisaties.

-    Uitvoering geven aan de versterking van het coulisselandschap door het inzetten van de landschapsdeal (aandacht voor uitvoering door Tubbergse partijen).

-   In 2021 wordt in overleg met de natuurorganisaties in Tubbergen een "Natuurexpodag" georganiseerd.

Initiator en faciliteren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

NIEUW BELEID

Deelname  LEADER-NOT  2021 -2027

LEADER-GROEP NOT 

Continueren LEADER  voor een nieuwe periode;  2021-2027 

Maatschappelijke, economische, sociale en agrarische vraagstukken vragen om een integrale benadering. Veel hangt met elkaar samen en vraagt om een overstijgende aanpak. De huidige speerpunten voor LEADER, te weten aantrekkelijk leefklimaat (1), nieuw ondernemerschap (2) en innovatief ontmoeten (3) bieden voldoende mogelijkheden om voor een nieuwe periode naar deze  vraagstukken te kijken, nl.: 
-   Onverminderd inzetten op leefbaar en economische sterk buitengebied waarbij er                aandacht is voor (andere) economieën op het platteland, cultuur, streekidentiteit, jongeren en jongvolwassenen;
-   Gezamenlijk kijken naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak van opgaven in het landelijk gebied, waarbij leefbaarheid, economie en identiteit van de streek uitgangspunten zijn;
-     Samenwerken en verbinden van onderaf (bottom-up principe) zijn de kernwaarden waarbij ondernemers, stichtingen, dorpsraden en andere initiatiefnemers breed maatschappelijk samenwerken. 

Om deel te nemen bedraagt de cofinanciering voor Tubbergen 170.000,- (eenmalig). Door de bijdrage van de EU, de provincie en de eigen bijdrage van de indieners genereert deze cofinanciering minimaal 1 miljoen euro.  

faciliteren, participatie De provincie Overijssel
heeft inmiddels middelen gereserveerd voor de nieuwe LEADER-periode 2021-2027. Om als NOT-gebied hiervoor in aanmerking te komen dient een cofinanciering door de gemeenten te worden gedaan. Voor de drie plattelandsgemeenten in Noordoost-Twente (Oldenzaal doet op projectbasis mee) betekent dit  een eenmalige cofinanciering van  € 170.000 per gemeente.  

Participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT)

In eerste instantie Partnership met provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, NOT-gemeenten

Via de Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT) inzicht krijgen in de kansen en bedreigingen van het landelijk gebied. Brede sociaal/economische insteek met als kernpunten stikstof, natuur/biodiversiteit, energietransitie/ klimaatverandering, landbouw en voedsel. De paraplu hierbij is de vastgestelde Omgevingsvisie. Het eindresultaat is een dynamische uitvoeringsagenda. In 2021 is het Plan van Aanpak GGA-NOT klaar en volgen uitvoeringsprojecten. 

participeren Naast inzet van reguliere uren en reeds beschikbare programma en procesgelden geen aanvullende inzet nodig.

 

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk

Bereikbaar en aantrekkelijk Bedragen × € 1.000 t/m september 2020
Inspanningen Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. 15 0 15 15 0 15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. 38 15 23 20 0 20
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. 20 0 20 20 1 19
Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar). 20 0 20 20 0 20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar). 100 0 100 100 0 100
Totaal Bereikbaar en aantrekkelijk 193 15 178 175 1 174