Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Portefeuillehouder(s)
 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
 • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
 • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
 • Begroting 2020 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.
 • Denkrichtingen: een nadere uitwerking van de denkrichtingen die zijn aangegeven in de perspectiefnota 2020.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2018, begroting 2019 en begroting 2020 per programma met een toelichting*
 • Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2020 t/m 2023 per programma met een toelichting.

Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2019 en begroting 2020 op.

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal inwoners                                                 21.247 (CBS: juli 2020)
 • Gemiddelde leeftijd                                         41,7 jaar (CBS/BRP: 2019)
 • Aantal huishoudens                                         8.085 (CBS: 2019)
 • Aandeel alleenwonenden                             25,0% (CBS: 2019)
 • Gemiddeld betaalde ozb woningen      € 308 (COELO: 2020)

 

Prognose bevolkingsontwikkeling (ABF Research - Primos: 2020):

Verbonden partijen

Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:

 • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Meer informatie over Noaberkracht is te vinden via de volgende link:  Noaberkracht.
 • Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden.  Meer informatie over de Regio Twente is te vinden via de volgende link:  Regio Twente.
 • Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.
 • Enexis Holding: Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.
 • Wadinko: Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.
 • BNG: De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier voor overheden.
 • EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie over EUREGIO is te vinden via de volgende link:  EUREGIO.

Actuele ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds 

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

 

In totaliteit heeft deze herijking  betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2022.  Gemeenten worden uiterlijk in de decembercirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd. Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het oosten van het land vaak negatief uitgepakt.  Vandaar dat wij rekening houden met een negatief herverdeeleffect oplopend tot € 25 per inwoner.

Gevolgen corona

De eventuele meerjarige gevolgen van de corona pandemie vallen op dit moment in financiele zin (nog) niet in te schatten. Uiteraard houden we ontwikkelingen scherp in de gaten en houden we u daarvan op de hoogte. Vooralsnog blijven we de lijn hanteren dat we uitgaan van volledige compensatie door het Rijk.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 2019

 

2020

 

2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,65 6,58 6,52
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 7,85 7,70 7,68
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 658 648 684
Externe inhuur (kosten als percentage van de totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) 11,9 9,19 11,0
Overhead (percentage van de totale lasten) 11,4 11,2 11,4

Bron: eigen informatie

Begroting 2020: overzicht baten en lasten

Programma Bestuur en middelen * € 1000 Lasten Baten Saldo
Bestuur 1.670 -1.670
o.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten
Beheer overige gebouwen en gronden 663 101 -562
o.a. gemeentehuis Tubbergen
Overhead 5.070 -5.070
organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht
Treasury -365 955 1.320
financiering en dividend
OZB woningen 149 2.484 2.335
ozb woningen eiganaren
OZB niet-woningen 90 1.807 1.717
ozb niet-woningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers
Belastingen overig 30 51 21
reclamebelasting en baatbelasting
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 8 28.910 28.903
algemene uitkering uit het gemeentefonnds
Overige baten en lasten 136 0 -136
algemene lasten en baten, onvoorziene uitgaven
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 7.451 34.308 26.857
Mutaties reserves 125 590 465
Mutaties reserves 125 590 465
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 7.576 34.898 27.323

Nieuw beleid

We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in één van de negen kernen. Het doel hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties (kernoverstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, afhankelijk van het onderwerp. 

 

Toekomstbestendige maatschappelijke instellingen

Aangezien het doel van de inspanning “ozb compensatie maatschappelijke instellingen” feitelijk ligt in het ondersteunen van de vele vrijwilligers bij de verschillende instellingen zou het college de omschrijving van de inspanning graag wat breder zien. En wel in die mate dat niet alleen maatschappelijke instellingen met vastgoed (die ozb betalen) worden bereikt maar ook maatschappelijke instellingen zonder vastgoed. Het college stelt voor de naam en daarmee de reikwijdte te wijzigen in “toekomstbestendige maatschappelijke instellingen”. Hiervoor wil het college voor een periode van 2 jaar een bedrag van € 140.000 beschikbaar stellen.

 

Ruilverkaveling / boerenopstand

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Gevolgen corona

Verkiezingen

De situatie omtrent corona zal mogelijk leiden tot hogere kosten voor de verkiezingen. Dit komt doordat bepaalde (gratis) locaties voor stembureaus zoals verzorgingstehuizen wellicht niet beschikbaar zullen zijn. Hiervoor zal dan gezocht moeten worden naar een andere (betaalde) locatie. Daarnaast is de verwachting dat er meer stembureaus ingericht moeten worden zodat er niet teveel mensen op één plek samenkomen om te stemmen. Hoe de verkiezingen er precies uit zullen zien zal later dit jaar en begin volgend jaar duidelijk worden, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Het Rijk heeft de gemeenten bij brief van 31 augustus 2020 laten weten dat voor deze extra kosten compensatie wordt verstrekt.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Dienstverlening en burgerzaken * € 1000 Lasten Baten Saldo
Burgerzaken 667 283 -385
o.a. (digitale) communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke stand, basisregistratie personen, reisdocumenten, straatnaamgeving, huisnummering en kadastrale informatie
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 667 283 -385
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 667 283 -385

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

 

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we  gebruik van de volgende kengetallen:

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2012-2019):

 

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2012-2019):

Toelichting: Het aantal incidenten is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid.

Verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Twente: Veiligheidsregio Twente heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal ook  in 2021 op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt ook in 2021  ingezet op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Dinkelland een van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen de Noordoost Twente en wordt tevens deel genomen aan de week van de ondermijning op Twentse schaal. Verder wordt het beleid over de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob geactualiseerd.

 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft  de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2021 wordt de implementatie van de wet geëvalueerd.

 

Handhaving

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief handhaven. Daarbij staat het uitleggen van regels en de gevolgen van het niet nakomen daarvan centraal. Haaks daarop staan een aantal feiten die vragen om een stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers. Steeds vaker komen zij onder vuur te liggen bij de uitvoering van hun taken. Dat vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie.

 

Door verschillende oorzaken is het aantal buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) verminderd van vijf naar drie. Ook dit heeft zijn neerslag gehad op de uitvoering van de taken.

Gevolgen corona

Ondermijning

Als gevolg van corona hebben geen integrale controles plaatsgevonden. We verwachten dat in 2021 een inhaalslag kan plaatsvinden. Eveneens als gevolg van corona hebben geen bewustwordingsbijeenkomsten ‘ondermijning’ plaatsgevonden met externe partijen (hennepcontainer voor inwoners, ondernemers, agrariërs). Deze bijeenkomsten worden doorgeschoven naar 2021.

 

Uitbreiding van werkzaamheden

Zolang de noodverordening van kracht is, betekent dit meer werk, zoals het sluiten van een pand op basis van deze verordening. Ook krijgen we veel vragen over de uitvoering van de verordening en de naleving ervan.

 

Evenementen

De beoordeling van aanvragen voor evenementen vraagt meer tijd, omdat per aanvraag bekeken moet worden of en zo ja hoe, wordt voldaan aan de richtlijnen voor COVID19. Er wordt er door corona meer capaciteit gevraagd voor bestuurlijke advisering.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid * € 1000 Lasten Baten Saldo
Crisisbeheersing en brandweer 1.670 -1.670
Openbare orde en veiligheid 1.503 18 -1.485
toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 3.173 18 -3.155
Mutaties reserves 140 140
Mutaties reserves 140 140
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 3.173 158 -3.015

Nieuw beleid

Er wordt voor een periode van 2 jaar extra ingezet op handhaving. Hiervoor is een incidenteel budget van € 140.000 beschikbaar gesteld

Ook worden de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet op de voet gevolgd.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal kilometer wegen binnen de kom              90
 • Aantal kilometer wegen buiten de kom              385                                        
 • Aantal kilometer riolering                                          270

Actuele ontwikkelingen

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces Mijn Dorp2030! kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.


De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan en IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte m.b.t. groen- en speelvoorzieningen.

 

Eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders:

 • Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
 • Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop.
 • Op provinciaal niveau is er begin 2020 een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van de EPR opgesteld. De wijze waarop de gemeente Tubbergen omgaat met haar aanpak van de bestrijding van de EPR past in dat plan van aanpak. Er wordt  breder ingestoken op de bestrijding zowel binnen de bebouwde kom als ook op locaties (maatwerk) buiten de bebouwde kom 
 • Alle nesten binnen de bebouwde kommen zijn verwijderd, vorig jaar niet maar dit gaf erg veel klachten!
 • Vorig jaar hebben medewerkers van de gemeentewerf ook nesten weggehaald. Ze zijn hiervoor niet goed uitgerust en er zijn klachten geweest bij enkele medewerkers. Dit jaar is het verwijderen van de nesten allemaal uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.
 • In het buitengebied zijn ook nesten verwijderd bij mensen met gezondheidsklachten.

 

Daarnaast wordt er door de provincie op dit moment gewerkt aan een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de invasieve exoten, zoals de  Reuzenbereklauw, Springbalsemien, Japanse duizendknoop, etc. Voor zover van toepassing zal de gemeente Tubbergen zich ook hier aan conformeren. 

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk naar het programma Onderwijs in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap?
Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Kwaliteitsbewaking van het openbaar vervoer (OV) in het algemeen is een continu proces en daarmee wordt doorgegaan.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Openbare ruimte en mobiliteit * € 1000 Lasten Baten Saldo
Verkeer en vervoer 3.053 271 -2.782
o.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer
Parkeren 29 2 -27
parkeervoorzieningen en parkeervergunnningen en -ontheffingen
Openbaar vervoer 5 21 16
openbaar vervoer en abri's
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.382 6 -1.376
natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coordinatie participatie openbare ruimte
Riolering 1.547 2.019 472
aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 6.016 2.320 -3.696
Mutaties reserves 448 448
Mutaties reserves 448 448
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 6.016 2.767 -3.249

Nieuw beleid

Herijken bermmaaisel afvoeren

In het uitvoeringsplan ‘’onderhoud en vervangingen speel- en groenvoorzieningen’’ is een kleine aanpassing in het bermbeheer en een grotere in het sloot- en wadibeheer doorgevoerd. Dat zal een verschuiving binnen de financiële onderhoudsmiddelen betekenen doordat daar extra kosten aan verbonden zijn. 

 

Nieuw beleid

Kwaliteitsplan Openbaar Groen
De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. In het kader van nieuw beleid / intensivering van beleid stelt het college voor om hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen wil het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" voor in het leven roepen.

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal verkooppunten (Locatus: 2020):                           301

 

Leegstand winkelvloeroppervlak (Locatus: 2013-2020):

Actuele ontwikkelingen

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Werk aan de winkel naar het programma Economie in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we ervoor doen?  Wat is de eerste/volgende stap?
Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren. Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening. Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit bestuurders.

 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Economie * € 1000 Lasten Baten Saldo
Economische ontwikkeling 59 -59
versterking economische structuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 145 1 -144
weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering lokale winkelstructuur kern Tubbergen
Economische promotie 279 264 -15
o.a. volksfeesten en -evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 484 265 -218
Mutaties reserves 0 159 159
Mutaties reserves 0 159 159
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 484 425 -59

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Oppervlakte schoolgebouwen                                                                   12.800 m²
 • Gemiddelde score Centrale eindtoets (CET) (DUO - '18-'19):   536,2 (t.o.v. 532,4 Nederland)
 • Kinderdagverblijven, aantal locaties (LRKP, 2019):                                16

Actuele ontwikkelingen

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs * € 1000 Lasten Baten Saldo
Onderwijshuisvesting 679 -679
o.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.215 70 -1.145
lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, leerplichtwerkzaamheid en onderwijsachterstandenbeleid
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.894 70 -1.824
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.894 70 -1.824

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

SSRT
Zwembad De Vlaskoel en de nieuwe sporthal zijn in eigendom bij de gemeente en in exploitatie en beheer bij Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT). Het bestuur van SSRT heeft onlangs aangegeven dat zowel de exploitatie van het zwembad als de exploitatie van de nieuwe sporthal structureel in de rode cijfers komen. Naast de structurele tekorten heeft SSRT ook aangegeven dat zij te maken hebben met extra verliezen als gevolg van de corona. Wij zijn met SSRT in overleg over de financiële problemen, waarbij onze insteek is dat er eerst een heldere analyse moet komen van de tekorten en vervolgens de besparingsmogelijkheden binnen de huidige exploitatie van SSRT in beeld moet worden gebracht. Daarnaast willen wij ook kijken naar de mogelijkheid om kosten te besparen door in regionaal verband meer samen te werken. 

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Sport & accommodaties.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties * € 1000 Lasten Baten Saldo
Sportbeleid en activering 708 77 -631
sportgala en sportondersteuning
Sportaccommodaties 780 70 -709
sporthallen Tubbergen en zwembad
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.488 148 -1.341
Mutaties reserves 109 109
Mutaties reserves 109 109
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.488 256 -1.232

De gemeentelijke bijdrage aan sport voor 2021 is begroot op € 1.232.000. De raming voor 2021 kan naar verschillende kostensoorten als volgt worden gespecificeerd:

 

Samenvatting sport (bedragen in €) Begroting 2021 Toelichting
Uitgaven   % van de totale uitgaven
Personeel € 73.000 5%
Belastingen en verzekeringen € 28.000 2%
Onderhoud €46.000 3%
Subsidies aan derden € 995.000 67%
Kapitaallasten

€ 345.000

23%
Overige uitgaven € 1.000 0%
Totaal uitgaven € 1.488.000 100%
     
Inkomsten   dekkingspercentage van de totale uitgaven
Verhuur van sportaccommodaties € -118.000 8%
Subsidie van het rijk € -30.000 2%
Onttrekking reserve € -109.000 7%
Totaal inkomsten € -256.000 17%
Ten laste van de algemene middelen € -1.232.000 83%

 

Verschil begroting 2021 - jaarschijf 2021 en begroting 2020 - jaarschijf 2021

In de begroting 2020, jaarschijf 2021 waren de uitgaven voor sport geraamd op € 1.212.000. Per saldo is dus de begroting 2021 - jaarschijf 2021 gestegen met een extra bedrag van € 20.000 als gevolg van vooral aanpassingen van ramingen op basis van werkelijke uitgaven

Nieuw beleid

In 2022 organiseert Twente de Special Olympics.  Alle Twentse gemeenten, dus ook Tubbergen  dragen hierin bij. Aangezien er reeds in 2021 voorbereidingskosten moeten worden gemaakt wordt het toegezegde bedrag van € 27.500 in de begroting 2021 beschikbaar gesteld. 

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal historische molens                                                               7
 • Aantal monumenten per 1000 inwoners                               1,2
 • Aantal archeologische vindplaatsen                                         6
 • Aantal bibliotheekfilialen                                                                 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners)
 • Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra   217

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie * € 1000 Lasten Baten Saldo
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 159 -159
kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen
Musea 18 -18
Cultureel erfgoed 27 -27
o.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument
Media 441 -441
bibliotheekvoorziening en lokale omroep
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 107 -107
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 752 -752
Mutaties reserves 11 11
Mutaties reserves 11 11
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 752 11 -741

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Percentage volledig gevaccineerde inwoners      95,7% (RIVM 2020)
 • Huishoudens met bijstandsuitkeringen                   120 (CBS: feb 2020)
 • Werkloosheidspercentage                                               2,2% (CBS: 2019)

 

Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. Nederland(CBS: 2012-2018):

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (waaronder OZJT). Meer informatie over de GGD Twente en het OZJT/Samen 14 is te vinden via de volgende links:  OZJT/Samen14 , GGD Twente.
 • Soweco: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Meer informatie over Soweco is te vinden via de volgende link:  Soweco.
 • Crematoria Twente: Het openbaar lichaam Crematoria Twente (OLCT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Deze taken zijn ondergebracht in Crematoria Twente / Oost- Nederland B.V.
 • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening. Meer informatie over de Stadsbank is te vinden via de volgende link:  Stadsbank Oost Nederland.

Actuele ontwikkelingen

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022

Het bepalen van het woonplaatsbeginsel van een jeugdige is in de huidige vorm altijd ingewikkeld en tijdrovend geweest, omdat hierin wordt uitgegaan van het woonadres van de gezagsdrager. Het nieuwe uitgangspunt is dat bij ambulante zorg, de gemeente waarin de jeugdige zelf staat ingeschreven verantwoordelijk is voor de zorg. Bij zorg met verblijf geldt dat de gemeente waarin de jeugdige direct voorafgaand aan het verblijfstraject stond ingeschreven, verantwoordelijk is.Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms voor zorgt dat jongeren lang op zorg moeten wachten of dat gemeenten achteraf financieel worden ‘verrast’. Het zal voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zou in eerste instantie op 1 januari 2021 worden ingevoerd. Echter, op 20 mei 2020 is besloten dat het nieuwe woonplaatsbeginsel pas op 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

 

Armoedebeleid

In 2020 is gestart met het project actualisering armoedebeleid. Hiervoor is in 2020 begonnen met opstellen van een projectplan. De aanleiding hiervoor was een evaluatie van het armoedebeleid dat door Bureau KWIZ is uitgevoerd. De  verwachting is dat in 2021 gestart kan worden met de uitvoering van het project.

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning is overgedragen van de ambitie Samen redzaam, gezond meedoen naar het programma Sociaal domein in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?
Door middel van het stimuleringsfonds stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en buitenactiviteiten. Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die zijn ondersteund. Evalueren van de initiatieven uit het stimuleringsfonds.

Gevolgen corona

Kinderopvang

De inspecties worden uitgevoerd door de GGD Twente. De inspecties die in 2020 niet zijn ingevoerd als gevolg van het coronavirus worden in 2021 ingehaald.

 

Bijstand

Er wordt rekening gehouden met een instroom in de bijstandsuitkeringen op grond van de WWB, IOAZ en IOAZ in 2020. De verwachting is dat deze instroom gedurende het jaar 2020 in het cliëntenbestand zal blijven en dat vanaf 2021 gefaseerde uitstroom zal gaan plaatsvinden. 

Begroting 2020 -overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein * € 1000 Lasten Baten Saldo
Samenkracht en burgerparticipatie 938 4 -934
o.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen
Inkomensregelingen 2.968 2.346 -622
bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Begeleide participatie 2.478 -2.478
sociale werkvoorziening
Arbeidsparticipatie 299 11 -288
participatie en re-integratie
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 837 5 -832
hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.513 150 -4.363
huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo
Maatwerkdienstverlening 18- 4.581 -4.581
ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Geëscaleerde zorg 18+ 142 -142
veilig thuis
Volksgezondheid 896 -896
GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 17.651 2.517 -15.134
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 17.651 2.517 -15.134

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.
 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Twence B.V.: Twence is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijk afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Twence.
 • ROVA: ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en -verwerking, beheer inzamelmiddelen). Meer informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA.

Actuele ontwikkelingen

Inzameling Oud Papier en Karton
In het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, is er vanaf 1 januari 2020 gestart met een nieuw contract op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, de marktprijzen staan behoorlijk onder druk, zijn we geconfronteerd met een lagere vergoeding voor de inzameling van OPK. Het nieuwe contract betekent dan ook een lagere papieropbrengst en hogere containerkosten voor de verengingen en scholen die het OPK inzamelen. Om het voor de verenigingen/scholen toch aantrekkelijk te laten zijn om het OPK in te blijven zamelen is besloten om de verenigingen/scholen een garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten te blijven bieden. Voor de begroting van 2021 wordt uitgegaan van een opbrengst (marktprijs) van € 30 per ton. Nu de inzameling van OPK niet langer kostendekkend is, zal het financiële nadeel ten laste van de Voorziening Afval moeten worden gebracht

 

Inzameling PMD
Begin 2020 was ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Dinkelland. ROVA stuurde een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij deden dit om te controleren of de kwaliteit van het ingezamelde PMD wel voldoet aan de gestelde eisen. Door Corona zijn de controles vroegtijdig beëindigd. Deze worden in het najaar 2020 weer opgepakt. Tot 1 juli 2020 was de gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Daarvoor ontving de gemeente ook een vergoeding. Door de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn, om de gemeente te ontzorgen, daar nieuwe afspraken over gemaakt. Vanaf 1 juli 2020 is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD. De ontwikkelingen rondom de afkeur van PMD zorgt voor lagere opbrengsten. Daarnaast moet de afgekeurde PMD verwerkt worden als "restafval" wat hogere kosten met zich meebrengt. De financiële vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.

 

Grondstoffenmonitor

Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de monitor 2019 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren  en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar stabiliseert zich rond 64 kg in 2019 (2018 65 kg. Het scheidingspercentage in 2019 is 80%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75% voor 2020.

Revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen' 

Op basis van het Duurzaamheidsfonds zijn er in 2019 4 aanvragen en in 2020 ook 3 aanvragen binnengekomen.

 

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Duurzaam leven naar het programma Milieu in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2021 onder dit programma worden verantwoord.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?
We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030. Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan. Lobby richting de landelijke politiek.
Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd. Gratis wegbrengen asbest particulieren. Continu tot 2024.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Milieu * € 1000 Lasten Baten Saldo
Afval 1.146 1.362 216
inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing
Milieubeheer 65 -65
milieuprogramma en -meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en -sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering
Begraafplaatsen en crematoria 30 -30
openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.241 1.362 121
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.241 1.362 121

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Woningvoorraad                                                   8.604 (BAG: 2020)
 • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad    1980 (BAG: 2020)
 • Mediane vraagprijs woningen                       € 437.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)
 • Gemiddelde vraagprijs woningen               € 448.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2020)

Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen. 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening * € 1000 Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke ordening 718 56 -662
o.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn Dorp 2030
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 596 427 -169
grondexploitatie woningbouw
Wonen en bouwen 707 445 -262
basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en -huisvesting
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 2.022 929 -1.093
Mutaties reserves -170 170
Mutaties reserves -170 170
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.851 929 -922

Nieuw beleid

In 2021 zal de nieuwe gemeentelijke Woonvisie 2021-2026 worden vastgesteld. Dit zal de basis vormen voor het uitvoeren van het woningbouwprogramma en het maken van prestatieafspraken met de corporatie. Daarnaast is er nieuwe beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten.