Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

De komende periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het sociaal domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

Aanpak sociaal domein

 

Wat willen we bereiken?

Onze insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

 

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Positieve gezondheid binnen de leefomgeving

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
 • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

 

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein

 

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.

 

Meetbaarheid

De gekozen aanpak binnen het uitvoeringsplan sociaal domein, waarbij concrete oplossingen moeten leiden tot een vermindering van de kosten is verbonden aan een aantal uitgangspunten zoals genoemd in de begroting 2019. Deze uitgangspunten zijn een gelijkblijvend cliëntenbestand, gelijkblijvende problematiek, gelijkblijvend beleid en de "kostprijs" 2019. Veranderingen hierbinnen hebben invloed op het te bereiken resultaat. Voor meerdere thema's binnen de interventieaanpak is samenwerking en draagvlak nodig met en van externe partijen. Zonder medewerking hebben niet alle interventies evenveel kans van slagen.


[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/

[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/

Langer gezond

Wat willen we bereiken?

 • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
 • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
 • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
 • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
 • Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken

(NB. De staat van de bevolking van de gemeente Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat.)

Wat gaan we daar in 2021 voor doen?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap?

Sport als middel

1. Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken - vitale sportverenigingen.
2. Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen en onderwijs.
3. Samenwerking tussen verenigingen onderling, meer omniverenigingen.

 

Verder uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord. Sport als doel en sport als middel is hierbij een onderdeel.

 

Het lokaal sportakkoord is opgeleverd en in 2021 gaan we verder met de uitvoering hiervan waarbij sport als middel een onderdeel is. De gevolgen corona zorgen ervoor dat de focus eerst ligt op sport als doel (de basis op orde) en vervolgens op sport als middel.

 

Cultuurvisie

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie.

 

1. Opstellen van een cultuurakkoord waarbij cultuur als middel voor het beïnvloeden van de (positieve) gezondheid een onderdeel is.

2. De resultaten uit het cultuurakkoord kunnen effect hebben op de nieuw te sluiten prestatieafspraken met cultuurorganisaties opnieuw bekeken.

3. De resultaten van het cultuurakkoord kunnen ook van invloed op het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed.

 

Plan van aanpak opstellen.

Voor het opstellen van een cultuurakkoord betrekken wij de cultuurorganisaties en inwoners.

Samenwerking met het onderwijs verstevigen

1. Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren doorgaande ontwikkeling.

2. We evalueren het effect van de subsidies voor preventie in het onderwijs.

Samen met het onderwijs in gesprek blijven over gedeelde uitdagingen aan de hand van de visie op positieve gezondheid en het maatschappelijk kader (deze actie is afhankelijk van corona, de focus ligt in eerste instantie op het geven regulier onderwijs).

Preventie voor alcohol en drugs

Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra aandacht.

 

Een visie en beleid vaststellen op alcohol, drugs en handhaving.

 

In gesprek gaan met de raad en de samenleving.
Raadsavond om bewustzijn te creëren en input op te halen voor de nieuwe visie
inspraakavond(en) met de samenleving en deskundigen om bewustzijn te creëren en input op te halen voor de nieuwe visie en de 10-jarige planning.

Geschikt instrument kansrijke start

Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1.000 dagen van het kind.

We gaan als niet-GIDS gemeente aan de slag met ‘Kansrijke start’.

We gaan een lokale coalitie Kansrijke start vormen met ketenpartners

Inclusie en diversiteit (inclusief fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed)

Een bijdrage leveren aan het worden van een inclusievere gemeente waarin niemand belemmeringen ervaart om mee te doen in het sociaal, maatschappelijke en economische leven.  De gehandicaptenraad speelt hierin een belangrijke rol. Zij schouwen de gebouwen en brengen hierover advies uit.  Dit vervolgen we door zowel intern als extern:

1) Bewustzijn te creëren.

2) Gesprekken op gang te brengen.

3) Een gemeentelijke visie en agenda op inclusie te formuleren waarmee de basis wordt gelegd voor écht inclusief beleid in onze gemeente.

De gehandicaptenraad schouwt de gebouwen en brengt hierover advies uit. Tevens heeft de gemeente het VN Manifest Inclusieve gemeente ondertekent om te komen tot een inclusieve agenda. Hiervoor wordt in eerste instantie intern gestart met gesprekken op gang te brengen en bewustzijn te creëren. 
Positioneren en concretiseren positieve gezondheid Positieve gezondheid is de rode draad in het uitvoeringsplan sociaal domein. Wij willen het uitvoeringsplan door ontwikkelen door het concretiseren van het begrip positieve gezondheid. Zowel intern als extern moet duidelijk worden wat positieve gezondheid is en welke bijdrage men daaraan kan leveren. Opstellen van een visie op positieve gezondheid.

 

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daar in 2021 voor doen?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?

Onderzoek Algemene Voorzieningen

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen.

 

Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.

 

Samen met een aantal pilot kernen de behoefte aan voorzieningen in beeld brengen en eventuele aanvullende voorzieningen opzetten.

Dagbesteding per kern

Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt.

 

Het project algemene voorzieningen brengt de behoefte aan voorzieningen in beeld. Op basis daarvan gaan we kijken of en welke dagbesteding per kern nodig is.

 

De eerste stap is afhankelijk van het onderzoek naar de behoefte voor het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.

Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen

Een vrijwilligers- en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoefte van de verenigingen en inwonersinitiatieven.

 

1. Ophalen van de behoefte via Mijn Dorp 2030, het sport en cultuurakkoord

2. Een gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren. 

 

De pilot verenigingsondersteuner sport uitvoeren en evalueren.


Daarnaast de behoefte bij algemene voorzieningen en cultuur in beeld brengen en op basis daarvan een voorstel voor verenigingsondersteuning cultuur en algemene voorzieningen vormgeven.

Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds (onderdeel van werkatelier) Ingericht leefbaarheidsfonds door te starten met het analyseren welke financieringsvormen zijn passend en wat is de behoefte van de inwonersinitiatieven. Op basis van de evaluatie een voorstel maken of en hoe het leefbaarheidsfonds (of een andere financieringsvorm) ingericht kan worden.
Sociale Hypotheek

Evalueren van de pilot sociale hypotheek Rossum. 

Analyse van huidige maatschappelijk vastgoedprojecten en een onderscheid maken tussen wat is een vastgoedopgave en een maatschappelijke opgave.


In beeld brengen welke opgaven er in het sociaal domein liggen en op welke wijze een dorp via maatschappelijk vastgoed hieraan een bijdrage kan leveren.


Instrument sociale hypotheek verder uitwerken.

Evalueren van de pilot sociale hypotheek Rossum. 

 

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken?

 • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
 • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 • % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds gemonitord)
 • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan 2019
 • Het aantal verwijzingen door huisartsen naar JGGZ is afgenomen ten opzichte van 2019

Wat gaan we daar in 2021 voor doen?

 

Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?

Eén toegang sociaal domein

De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één gemeentelijke toegang.

 

Doorontwikkeling van één toegang waaronder:
- Monitoring inzet van sociaal werk (waaronder sociaal werk mantelzorg), de producten en pilots in één toegang in relatie tot de behoefte van de inwoner.

- Tevredenheid van de inwoners over één toegang.

 

- Monitoring van de inzet van de sociaal werk, de producten en de pilots.

- Tevredenheidsonderzoek onder de inwoners.

Integrale schuldenaanpak (vroeg er op af)

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen worden opgelost of worden voorkomen .

 

Monitoring van de pilot vroeg er op af rondom o.a. vroegsignalering, het oplossen/afbetalen van schulden.

 

De maatschappelijke en financiële effecten in beeld brengen van de pilot. (de uitvoering van de pilot is regulier werk)

Integratieproces statushouders
Veranderopgave Inburgering naar aanleiding van de nieuwe wet die ingaat per 01-07-2021

Er is een project Veranderopgave Inburgering gestart dat moet leiden tot een soepele invoering van de nieuwe wet. Daarbij wordt naast een regionale aanpak in het kader van inkoop taaltrajecten ook een lokale invulling gegeven aan het lokale beleidsplan.

1. Regionaal wordt de inkoop van de taaltrajecten geëffectueerd.

2. De lokale invulling voor de inburgering krijgt vorm samen met lokale en (sub)regionale ketenpartners

Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'.

Structurele inbedding van de POH GGZ door
- Overeenkomst te sluiten tussen huisartsen, werkgever en gemeente.

- Werkafspraken te maken over de inzet POH Jeugd.

- Vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie op te stellen.

Structurele inbedding van de POH GGZ waaronder regelen van het werkgeverschap, overeenkomst en werkafspraken met huisartsen en de monitoring opzetten.

Vanwege de financiele situatie is in eerste instantie gekozen voor incidentele dekking van de POH GGZ. Wel wordt actief op zoek gegaan naar structurele dekking

Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners (=meldcode).

1. Vastgesteld actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Uitgevoerd actieplan.

3. Monitoringsrapportage Veilig Thuis Twente (VTT).

Monitoring van de uitvoering.

Armoedepreventie

We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van ervencoach voor agrariërs.

 

Actualisatie en implementatie van het armoedebeleid (mede op basis van het KWIZZonderzoek)

 

In 2019 heeft het KWIZZ onderzoek plaatsgevonden. In 2020 is gestart met de actualisatie van het armoedebeleid. Wij zijn en gaan daarvoor in gesprek met , ervaringsdeskundigen,  de doelgroep zelf en de raad. In 2021 vindt de implementatie van het armoedebeleid plaats. 

 Algemene wasvoorziening

Wasvoorziening in de vorm van een algemene voorziening.

 

Monitoren van de ontwikkelingen bij WaST en onderzoeken of de werkervaringsplekken bij WaST uitgebreid kunnen worden en of de kosten daarvan ondergebracht kunnen worden onder de Participatiewet.

 

De eerste tijd gaat de aandacht uit naar de basis op orde krijgen in plaats van dat ingezet wordt op de doorontwikkeling richting de Participatiewet. Dit in verband met de gevolgen corona.

 Vroegsignalering van personen met verward gedrag.

De pilot Wijk GGD wordt voortgezet tot einde 2021. Op basis van de evaluatie komt een voorstel voor eventuele structurele borging van de Wijk GGD.

Er is een pilot Casustafels waar de problematiek personen verward gedrag door ketenpartners in een vroeg stadium wordt gesignaleerd.

Voortzetting van de Wijk GGD in het preventieve netwerk ter voorkoming van escalatie bij personen met verward gedrag.

Uitrol Casustafel met ketenpartners.

Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project).

 

Uitvoering geven aan de pilot waarbij stapsgewijs de doelgroep en het vervoersaanbod wordt uitgebreid. Het effect van de app wordt gedurende 2021 zichtbaar en gemonitord.

 

Implementatie en monitoring van de app.

Pedagogische Gezinsbegeleiding JGZ

 

In plaats van de OJA aanpak starten wij het product Pedagogische Gezinsbegeleiding als pilot (PGJ). PGJ is een vorm van pedagogische opvoedondersteuning. Op basis van evaluaties worden de effecten gemonitord

De JGZ voert PGJ uit waarbij zij samen met ouders in korte tijd: 
1. Een oplossing vinden voor opvoedingsmoeilijkheden.

2. Inzicht krijgen in de aard van de (opvoeding)problematiek binnen het gezin en op basis daarvan (zo nodig) toeleiding realiseren naar hulp die daarbij past.

 

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken?

 • Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
 • Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat gaan we daar in 2021 voor doen?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?

Transformatie uitvoering Participatiewet.

Transformatie arbeidsmarktparticipatie.

Het opleveren van een advies voor de doorontwikkeling binnen de Participatiewet met daarbinnen:

•Heldere visie op wat we willen bereiken op het gebied van participatie.
•Vanuit de visie diverse scenario's met voor- en nadelen.
•Een advies over de positie en taken van Soweco.
•Een advies over de dienstverlening en eventuele voortzetting van het contract met Almelo voor de uitvoering van de bovengenoemde taken.

Een doorkijk naar het vervolg per scenario met oog voor de consequenties van het gekozen scenario en welke stappen op hoofdlijnen gezet moeten worden.

Bespreken en besluit op scenario's.

Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte)

Voor de periode 2021-20125 is het nieuwe regionale plan vastgesteld. Er zijn drie ambities voor 2024:

1. Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen. 

2. Percentage voortijdig schoolverlaters verhogen (dat na een jaar weer terug op school of aan het werk is).

3. Beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt extra lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen.

Op basis van de doelstellingen en ambities uit dit nieuwe regionale plan, wordt een lokaal plan opgesteld. 

Na goedkeuring van het regionale plan bij het ministerie en helderheid over de extra gevraagde middelen, gaan we het regionale plan uitvoeren en vertalen naar een lokaal plan.

 Decentralisatie beschermd wonen per 2022

In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.

Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen.

Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie.

Coördinator externe verwijzingen

Door het aanstellen van een coördinator externe verwijzingen beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners.

In 2021 start de coördinator met het opbouwen van een goede relatie met de externe verwijzers om samen te komen tot:

- Inzicht in de externe verwijzingen.
- Bijzonderheden zien, herkennen en bespreekbaar maken.
- Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening.


Gedurende 2021 evalueren wij het effect van de inzet van de coördinator externe verwijzingen op o.a.:
•Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening geïndiceerd via externe verwijzers.

•Afgifte van indicaties voor complexere en/of duurdere maatwerkvoorziening.

Netwerk opbouwen met de externe verwijzers om van daaruit inzicht te krijgen in de verwijzingen. 

Zorglandschap 2.0 (inclusief monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel)

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving kan. Daarna wordt gekeken welke voorzieningen kunnen worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is daarbij het leidende principe bij het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Participeren in het regionale project zorglandschap 2.0 en vertalen naar een lokale visie en aanpak op zorglandschap 2.0
De uitkomsten van de monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel en de ontwikkeltafels worden hierin meegenomen.

Deelnemen aan de regionale overleggen zorglandschap 2.0 en op basis daarvan te komen tot een lokale visie en aanpak.

Pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein (Integrale aanpak ouderzorg tussen wet- en regelgeving).

Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt.

Op regionaal niveau is gestart met de pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein. Het doel van dit project is om scherp te krijgen wat nodig is om goede ketensamenwerking in de wijk (wijkverpleging, huisartsen en sociaal domein,) te realiseren. Goede voorbeelden worden uitgediept en geconcretiseerd, om dit daarna verder lokaal te gaan uitrollen.

Uitwerken van de aanpak in regionaal verband, goede voorbeelden worden uitgediept, om dit daarna verder (lokaal) uit te rollen.

Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen de integrale Samenwerkingsagenda (regionaal, voorheen Menzis agenda) (waaronder de pilot integrale cliëntondersteuning)

Regionaal participeren we in de Integrale Samenwerkingsagenda.

We nemen deel aan het project integrale cliëntondersteuning.

Vormgeven integrale cliëntondersteuning in relatie tot lokale ontwikkeling één toegang.

Maatregelen (leerlingen)vervoer

Verkenning van de maatregelen inzake vervoer met betrekking tot kwaliteit, kosten en verschuiving naar algemene voorzieningen

Inventarisatie op basis van feiten en cijfers inclusief een advies voor een vervolg.

Formuleren van een opdracht naar aanleiding van de analyse.

Project interne verwijzingen

 

Beter grip en inzicht op de interne indicatiestellingen door:

- Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening.

- Toetsing van indicaties voor complexere en/ of duurdere maatwerkvoorzieningen.

Analyse van de verbeterpunten op het proces bij interne indicatiestelling.

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen

Samen redzaam, gezond meedoen Bedragen × € 1.000 t/m september 2020
Inspanningen Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Belang en behoud van cultureel erfgoed 11 0 11 11 0 11
Meer aandacht, om deel te nemen ad samenleving * 52 0 52 0 0 0
Ondersteuning voorz, verenigingen en activiteiten * 61 3 57 0 0 0
Uitvoeringsplan sociaal domein* 258 8 249 337 17 320
Samenwerking in zorg en welzijn 10 10 0 0 0 0
Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco * 11 0 11 0 0 0
Uitwerken doorlopende leerlijn * 38 0 38 0 0 0
Pilot Wijk GGD 18 15 3 58 30 28
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen 75 41 34 64 30 35
Totaal Samen redzaam, gezond meedoen 532 77 455 469 76 394

* Budgetten zijn samengevoegd tot het budget Uitvoeringsplan sociaal domein

 

(Financiële) Stand van zaken uitvoeringsplan sociaal domein
Het uitvoeringsplan sociaal domein bevat de aanpak om te interveniëren op het gebied van het sociaal domein. Daarmee wordt een nieuwe fase in de transitie en transformatie van het sociaal domein gemarkeerd. Dit is nodig om ook op korte en (middel)lange termijn een betaalbaar en bereikbaar stelsel van zorg, hulp en ondersteuning te kunnen waarborgen voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan dit plan, daarnaast zijn meerjarige besparingsopgave ingeboekt die dit uitvoeringsplan in totaliteit moet opleveren. Inmiddels zijn verschillende inspanningen uit het uitvoeringsplan opgestart en zijn ook de eerste (maatschappelijke en financiële) effecten bekend. Waar middels deze inspanningen een besparing is gerealiseerd binnen het sociaal domein, zijn deze bespaarde bedragen in mindering gebracht op de taakstelling. Dit geeft voor de gemeente Tubbergen tot op heden het volgende beeld:

 

(bedragen x €1.000) 2019 2020 2021 2022
Beoogde besparing begroting 2019 94 375 520 545
Behaalde besparing 2019 (PJ2) -94 -94 -94 -94
Resterende beoogde besparing 2020  0 281 426 451
Behaalde besparing 2020 (PJ1) 0 -235 -90 -90
Resterende beoogde besparing 2020 0 46 336 360

 

Zoals hierboven te zien is hebben de eerste inspanningen uit het uitvoeringsplan geleid tot de beoogde besparing, waardoor een deel van de besparingsopgave is ingevuld. Anderzijds zijn er ook diverse ontwikkelingen waaruit blijkt dat verdere inzet en mogelijk op onderdelen zelfs een intensivering noodzakelijk c.q. gewenst is, om de doelen van het uitvoeringsplan te kunnen behalen. Dit niet alleen om de besparingsopgave te kunnen invullen, maar ook omdat blijkt dat de tekorten binnen het sociaal domein (met name jeugd) blijven oplopen.Zoals reeds in het financiële hoofdstuk vermeld blijkt ook dat de financiering van (de inspanningen uit) het uitvoeringsplan op dit moment onvoldoende is. Zowel om de inspanningen uit het uitvoeringsplan in zijn oorspronkelijke omvang en tempo uit te voeren, maar zeker ook op onderdelen waar intensivering gewenst c.q. noodzakelijk is. Daarnaast zijn er inspanningen die structureel moeten worden geborgd. Hieronder volgt een korte toelichting:

 1.  Extra (incidentele) capaciteit om de inspanningen uit het uitvoeringsplan in zijn oorspronkelijke omvang en tempo uit te voeren.
 2.  Extra (incidentele) capaciteit om een aantal inspanningen te kunnen intensiveren.
 3. Structurele borging van gebleken succesvolle inspanning(en).

 

Een toelichting op bovenstaande drie lijn alsmede de financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.