Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van de gemeente Tubbergen die door het college van Tubbergen aan u als raad aangeboden wordt. Deze begroting heeft als basis het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) en de perspectiefnota 2021.

 

In deze begroting 2021 worden de ambities voor 2021 uitgewerkt en wordt concreet aangegeven wat we in het jaar 2021 gaan doen en wat het gaat kosten. In de begroting 2021 vindt dus de feitelijke besluitvorming plaats. Zowel over de reguliere inzet van middelen en de gemeentelijke inspanningen op het gebied van het MAT.

 

Het maken van de gemeentelijke begroting is elk jaar weer een ingewikkelde klus. Dat geldt zeker voor de begroting voor 2021, omdat de gemeente veel minder geld krijgt van het Rijk dan nodig is om alle basistaken goed uit te kunnen voeren. Desondanks is het toch weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren en dat met een beperkte lastenverhoging voor onze inwoners.

 

Dankzij de houding van het Rijk is het tekort binnen het sociaal domein flink opgelopen. Dat is heel naar en hierover trekken we met alle gemeenten aan de bel bij het Rijk. Ondertussen gaan we niet zitten afwachten wat het Rijk uiteindelijk gaat doen. We zijn hard aan het werk om ondanks alles de zorg voor iedereen toch bereikbaar en betaalbaar te houden en doen onze uiterste best om goede zorg te blijven verlenen. We zetten daarbij vooral in op preventie, omdat dit bijdraagt aan een positieve gezondheid op de langere termijn. Het inzetten van een praktijkondersteuner POH-GGZ is daarvan een mooi voorbeeld.”

 

De gemeente moet ook blijven kijken naar de positieve gezondheid van haar eigen medewerkers. “We vinden het belangrijk om onze diensten voor de volle 100 procent te leveren. Daardoor wordt er ontzettend hard gewerkt, met soms maar heel weinig bezetting en dat is niet goed.  Het college maakt zich echt grote zorgen of we onze basistaken nog wel kunnen blijven vervullen, zeker omdat we veel structurele lasten hebben en alleen incidentele meevallers. Eén van die basistaken is handhaving en veiligheid. Daar zitten we nu veel te krap, dus daarop moeten we in het komende jaar investeren, terwijl dat nauwelijks kan. We mogen dan de veiligste gemeente van Nederland zijn, we moeten er wel wat voor doen om dat ook blijven.”

 

In het afgelopen jaar is er veel gesproken over het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, het project waarmee dorpen voor een groot zelf kunnen bepalen hoe hun groene leefomgeving eruit ziet. In deze krappe tijden moet je keuzes maken. Dat betekent dat we de plannen rondom het openbaar groen, waarvoor de dorpen ons input hebben gegeven, in kunnen vullen op de manier waarop ze dat graag zouden willen. Ook wat betreft het achterstallig onderhoud van de speelvoorzieningen gaan we een inhaalslag maken. De overige ambities op maaibeleid en biodiversiteit moeten we wel bijstellen, maar door samen de schouders eronder te zetten, moeten we toch een heel eind kunnen komen.”

 

Niet alle inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk. Er zijn ook eigen structurele inkomsten, zoals de ozb en incidentele middelen via de reserves. Steeds vaker moeten we onze reserves aanspreken voor onze structurele kosten. “Maar omdat we vinden dat het ook belangrijk is om soms iets extra’s te doen, zeker omdat onze inwoners door corona dit jaar veel hebben moeten missen, hebben we ook geld gereserveerd voor het organiseren van een grote gezamenlijke activiteit voor zowel inwoners als toeristen.” Hiermee doelt het college op het feit dat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat de Boerenopstand ontstond. “We willen die gebeurtenis, die Tubbergen op een zeer bijzondere manier op de kaart zette, gebruiken als kapstok voor een heel breed scala aan allerlei activiteiten van voor en door onze inwoners, variërend van fietstochten, lokale exposities, voordrachten, online activiteiten, schoolprojecten en een theaterspektakel waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen op dezelfde manier als we van plan waren om dit jaar 75 jaar vrijheid te vieren.”

 

Het college is blij dat ook hiervoor middelen zijn gevonden. “Dat we zoiets moois in een tijd als dit toch kunnen doen, komt doordat we altijd een vrij sobere begroting hebben en we al een aantal jaren hebben voorgesorteerd op de tekorten die er door de houding van het Rijk zouden gaan ontstaan. Daardoor is het ons gelukt om ook voor 2021 een sluitende begroting te kunnen presenteren.”