Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.


In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de administratie is opgenomen.

Omschrijving Jaar Saldo Dotatie Ont- Structurele Dotatie Incidentele dotatie Structurele ontrekking Incidentele ontrekking Dekking Saldo
Bedragen x € 1.000 begin trekking i.v.m. einde
van het afschr van het
jaar jaar
Algemene Reserve, exploitatie 2021 4.786 0 -170 0 -170 0 1.336 0 3.280
2022 3.280 0 142 0 142 0 0 0 3.422
2023 3.422 0 0 0 0 0 0 0 3.422
2024 3.422 0 0 0 0 0 0 0 3.422
Reserve kwaliteitsimpuls 2021 140 0 0 0 0 0 0 0 140
2022 140 0 0 0 0 0 0 0 140
2023 140 0 0 0 0 0 0 0 140
2024 140 0 0 0 0 0 0 0 140
Reserve evenementensponsoring 2021 94 0 0 0 0 0 31 0 63
2022 63 0 0 0 0 0 31 0 31
2023 31 0 0 0 0 0 31 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid 2021 60 0 0 0 0 0 0 0 60
2022 60 0 0 0 0 0 0 0 60
2023 60 0 0 0 0 0 0 0 60
2024 60 0 0 0 0 0 0 0 60
Reserve transitiekosten Wsw 2021 149 0 0 0 0 0 0 0 149
2022 149 0 0 0 0 0 0 0 149
2023 149 0 0 0 0 0 0 0 149
2024 149 0 0 0 0 0 0 0 149
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021 1.076 0 125 0 125 0 67 0 1.135
2022 1.135 0 125 0 125 0 52 0 1.208
2023 1.208 0 125 0 125 0 120 0 1.213
2024 1.213 0 125 0 125 0 456 0 883
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 2021 3.379 0 1.341 0 1.341 0 1.482 0 3.238
2022 3.238 0 0 0 0 0 160 0 3.078
2023 3.078 0 0 0 0 0 0 0 3.078
2024 3.078 0 0 0 0 0 0 0 3.078
Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2021 5.703 0 735 0 735 0 740 0 5.698
2022 5.698 0 90 0 90 0 90 0 5.698
2023 5.698 0 0 0 0 0 0 0 5.698
2024 5.698 0 0 0 0 0 0 0 5.698
Voorzieningen pensioenen en wachtgelden wethouders 2021 2.765 200 0 200 0 131 0 0 2.834
2022 2.834 200 0 200 0 92 0 0 2.941
2023 2.941 200 0 200 0 101 0 0 3.041
2024 3.041 200 0 200 0 109 0 0 3.132
Voorziening riolering 2021 1.279 0 0 0 0 0 0 0 1.279
2022 1.279 0 0 0 0 0 0 0 1.279
2023 1.279 0 0 0 0 0 0 0 1.278
2024 1.278 0 0 0 0 0 0 0 1.278
Voorziening afval 2021 431 0 0 0 0 64 0 0 367
2022 367 0 0 0 0 67 0 0 300
2023 300 0 0 0 0 68 0 0 232
2024 232 0 0 0 0 60 0 0 172
Reserve Agenda van Twente 2021 853 0 0 0 0 0 160 0 693
2022 693 0 0 0 0 0 160 0 533
2023 533 0 0 0 0 0 0 0 533
2024 533 0 0 0 0 0 0 0 533
Reserve wegen en kunstwerken 2021 824 0 0 0 0 0 100 0 724
2022 724 0 0 0 0 0 100 0 624
2023 624 0 0 0 0 0 0 0 624
2024 624 0 0 0 0 0 0 0 624
Reserve GRP 2021 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500
2022 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500
2023 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500
2024 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 2021 2.714 0 0 0 0 0 0 100 2.614
2022 2.614 0 0 0 0 0 0 100 2.514
2023 2.514 0 0 0 0 0 0 100 2.414
2024 2.414 0 0 0 0 0 0 100 2.315
Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit 2021 1.000 0 0 0 0 0 252 0 748
2022 748 0 0 0 0 0 0 0 748
2023 748 0 0 0 0 0 0 0 748
2024 748 0 0 0 0 0 0 0 748
Totaal 2021 26.752 200 2.031 200 2.031 195 4.168 100 24.520
Totaal 2022 24.520 200 357 200 357 159 592 100 24.226
Totaal 2023 24.226 200 125 200 125 169 151 100 24.130
Totaal 2024 24.130 200 125 200 125 169 456 100 23.731

Toelichting per reserve / voorziening

 

Algemene reserve
Doel
Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. De algemene reserve vormt het beschikbare weerstandsvermogen.

 

Reserve kwaliteitsimpuls – wordt reserve kernenfonds
Doel
Deze reserve wordt ingezet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels heeft een nadere specificatie van deze reserve plaatsgevonden in een kernenfonds en een landschap fonds. De oude reserve (reserve kwaliteitsimpuls) werd gevoed vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en anterieure overeenkomsten (kernen). De nieuwe reserve (reserve kernenfonds) beperkt zich tot bijdragen uit anterieure overeenkomsten (grootschalige woningbouwontwikkelingen van derden).De KGO (onderdeel landelijk gebied) heeft niet het karakter van een reserve.

 

Reserve evenementensponsoring
Doel
Stimuleren van grootschalige evenementen.

Toelichting
De gemeente Tubbergen slaat met het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ een toekomstbestendige weg in aangaande vrijetijd economische (toeristisch/recreatieve) ontwikkeling van de gemeente Tubbergen. Het doel van het beeldmerk is het realiseren van meer toeristische overnachtingen en dag recreatieve bestedingen als economisch spin-off voor de gemeente. Inmiddels is besloten om op basis van het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen te verlenen van € 31.250,- voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring', waarbij toeristische ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering. Hierna is deze reserve uitgeput en kan deze komen te vervallen.

 

Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid
Doel
Het bevorderen van de jeugdwerkgelegenheid en het verminderen van jeugdwerkloosheid. Gemeente is gelijkwaardige partner die wil stimuleren en faciliteren om gezamenlijk het probleem van jeugdwerkeloosheid op te lossen.

 

Reserve transitiekosten Wsw
Doel
Deze reserve is bedoeld om de transitiekosten van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening te dekken.

Toelichting
Het afronden van deze transitie staat gepland voor 2021. Na afronding hiervan kan deze reserve komen te vervallen.

 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Doel
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en “vervangingsinvesteringen” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te hebben.

Toelichting
Jaarlijks wordt €125.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat door de raad is vastgesteld. In 2020 wordt een nieuw geactualiseerd Mop opgesteld. Aan de hand hiervan worden de jaarlijkse dotaties en de jaarlijkse onttrekkingen opnieuw vastgesteld.Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Doel
De middelen in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben (nog) geen bestemming of besteding meegekregen. Ze zijn (nog) vrij besteedbaar. Het doel van deze reserve is vooral het in beeld hebben en houden van de beschikbare incidentele algemene middelen, de vrije incidentele ruimte.

 

Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
Doel
Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van projecten uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen.

Toelichting

Rekening houdend met de besluitvorming uit de perspectiefnota 2021 (met name de actualisatie Maatschappelijk Akkoord Tubbergen) bedraagt de omvang van deze reserve medio 2020 ruim € 7,8 miljoen. Volgen we de besluitvorming en de oorspronkelijke planning dan wordt in 2020 nog een bedrag van ruim € 2,1 miljoen uitgegeven. Hierdoor komt de geraamde stand per 1 januari 2021 uit op een bedrag van ruim € 5,7 miljoen. Voor de duidelijkheid: alle gelden in deze reserve zijn voorzien van een bestemming gedekt door een raadsbesluit. 

 

Reserve Agenda van Twente.
Doel
Financiering projecten uit de Agenda van Twente.

Toelichting
In de begroting van 2018 is een bedrag van € 800.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor ambities en projecten voor een periode van vijf jaar. Voor 2020 is er een extra dotatie van € 318.000 voor dekking van de bijdragen voor de periode 2020 tot en met 2022.

 

Reserve wegen en kunstwerken
Doel
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 €1.800.000 beschikbaar gesteld.

Toelichting

Van de beschikbaar gestelde € 1,8 miljoen was een bedrag van € 0,8 miljoen bedoeld om gefaseerd toe te groeien naar het structureel benodigde onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting. In 2020 wordt voor de laatste keer een beroep gedaan op deze reserve voor dit doel. De middelen die daarna resteren zijn naast de structureel geraamde bedragen in de begroting bedoeld om het meerjarige planmatige onderhoud op grond van de Meerjaren Onderhouds Plannen uit te voeren.

Reserve Riool

Doel
Beperken / gefaseerd doorvoeren van de lastenverhoging voor de burgers als gevolg van de noodzakelijke investeringen op grond van de klimatologische ontwikkelingen.

Toelichting
In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €3.000.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Deze reservering is betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan met dien verstande dat eerst de zogenaamde “’stresstests” moet worden afgewacht. De eerste uitkomsten van deze stresstest geven een beeld van de noodzakelijke investeringen aan het rioolstelsel. Hieruit blijkt dat er in deze reserve een bedrag van € 1,5 miljoen kan worden onttrokken. Dit is in het Raadsperspectief van 2021 gerealiseerd.
Op basis van de uitkomsten van deze stresstest is er een voorlopige risico inventarisatie opgesteld voor de klimaatmaatregelen Wateroverlast. Aan de hand van de risicodialoog met de Raad wordt in het najaar 2020 de uitvoeringsagenda voor de komende jaren definitief vastgesteld.

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten
Doel
Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

Toelichting 
De afschrijvingslasten van de volgende, voorzien van een raadsbesluit, geactiveerde majeure projecten komen ten laste van deze reserve:

Fietspad Manderveenseweg  €1.750.000
Verharding Veldboersweg te Langeveen €72.397
Glashoes €722.000
Biogas Vlaskoel €86.000
Verharding Grensweg te Langeveen €25.000
Herinrichting entree te Fleringen €65.000
Totaal €2.720.397

 

Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit
Doel

In 2020 is deze nieuwe reserve gevormd en is er 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het KOG (Kwaliteit Openbaar Groen). Op deze manier wordt de Raad in de gelegenheid gesteld om de uitvoering op het KOG te volgen

Toelichting

In 2020 is het Uitvoeringsplan KOG door de Raad vastgesteld waarin voor de komende 4 jaren een kostenraming is opgesteld. Op basis hiervan is er voor 2021 een budget van € 252.000 geraamd en ten laste gebracht van deze reserve.

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
Doel
De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van (oud)wethouders in de toekomst.
(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.

Toelichting
Het uiteindelijke doelvermogen wordt berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van geslacht en leeftijd) en een rekenrente. Jaarlijks worden hiertoe actuariële berekeningen opgesteld. De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en wachtgelden.

 

Voorziening riool
Doel
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening afval

Doel
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

Bijlage 2: Vaststellen begroting

Vaststellen begroting

De raad van de gemeente Tubbergen

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De begroting 2021 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 november 2020,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

L. Legtenberg                                                drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker