Werk aan de winkel

Arbeidsparticipatie

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

 • Betere aansluiting van opleiding en vacatures.
 • Stimuleren van sociaal ondernemen.
 • Integreren statushouders op de arbeidsmarkt (alsmede de maatschappij als geheel).
 • Nieuwe doelgroep participatiewet in beeld houden en op maat ondersteunen richting of op de arbeidsmarkt.
 • Re-integratie stimuleren en ondersteunen.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Arbeidsparticipatie':

 • Het lokaal beleid Twentse belofte is vastgesteld. Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt en de screening is gestart. Raadsbrief 16 De Twentse belofte
 • Het project transformatie arbeidsmarktparticipatie is gestart.

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. Dit raakt ook het thema 'Arbeidsmarktparticipatie'. Zoals in de toelichting op het interventieplan genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 2020. 

De gemeente Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving. Hiervoor is het project transformatie arbeidsmarktparticipatie gestart.

Ondernemen

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Ondernemers zijn erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Het gaat hierbij niet alleen om werkgelegenheid. Ondernemers dragen ook substantieel bij in het leefbaar houden van de kernen, zo sponsoren ze bijvoorbeeld verenigingen en dragen bij aan de organisatie van evenementen.

Het is een uitdaging om in de gemeente Tubbergen toekomstbestendige levendige centra in de drie grote kernen (Tubbergen, Geesteren en Albergen) te behouden. Daarnaast willen we graag de bestaande bedrijven in al onze kernen behouden. Waar mogelijk willen we nieuwe bedrijvigheid aantrekken in Albergen, Geesteren en Tubbergen en faciliteren we uitbreiding op basis van concrete behoefte in de overige kernen. Het is hierbij een uitdaging om tijdig voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein te hebben. Zo leeft bij de ondernemers in Harbrinkhoek al enkele jaren de wens de Krön uit te breiden.

Verder is het een uitdaging om de ondernemers in de gemeente Tubbergen bij elkaar te brengen zodat er meer samengewerkt kan en gaat worden, hetgeen meerwaarde heeft.

Het behouden van talent voor onze gemeente is ook een uitdaging. Net als het verbinden van onze ondernemers aan onderwijs en arbeidsmarkt. Onze ondernemers kampen nu en in de toekomst met een tekort aan goed opgeleid personeel. Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

De gemeente Tubbergen heeft de bezoeker veel te bieden en toerisme biedt kansen. Nu al is een substantieel percentage werkzaam in de toeristische sector. Door onze gemeente meer en beter te vermarkten en focus aan te brengen, kunnen we nog meer profijt halen uit de toeristische sector. Hierbij willen we een vervolg geven aan de uitgesproken ambities Toeristisch Tubbergen (Glinsterend Tubbergen).  

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.
 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau
 • Structurele inzet op het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ voor marketing, promotie en productontwikkeling

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Ondernemen':

 • De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. Uitkomsten hiervan zijn:

1. De ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben om samen met de gemeente een Visie op Ondernemen te ontwikkelen.  

2. Daar waar nodig en actueel gaan ondernemers en gemeente beleid  samen onder de loep nemen.  

3. De ondernemers en gemeente gaan in ieder geval twee keer per jaar gezamenlijk (partnership)  om tafel. 

 • Vervolgstap t.a.v. speerpuntenkalender is besproken met ondernemers. Lead ligt bij hen.
 • Stimuleringsregeling detailhandel vouchers is vastgesteld door college en in werking getreden. Persbericht Stimuleringsvoucher detailhandel
 • Het afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van een student is afgerond.
 • De raad heeft ingestemd met een financiële bijdrage voor 5 jaar aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.
 • Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen.