Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. In 2018 is het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel gerealiseerd en in gebruik genomen. De stichting  Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) gaat de exploitatie van dit sportcentrum op zich nemen. 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 het sportgala Tubbergen teruggekeerd en ook in 2018 is hier invulling aangegeven. Als gemeente vinden we dit een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

Actuele ontwikkelingen

Sportgala

Op 22 mei is voor de derde keer het Jumping Schröder Sportgala georganiseerd. Het gala vond plaats in een volle tent tijdens Jumping Schröder en kende alleen maar winnaars. Sportief Tubbergen liet zien dat zowel in de breedte als aan de top sport op hoog niveau wordt beoefend. Het sportgala bleek opnieuw een gloed platform om al deze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. Het persbericht is te raadplegen via de volgende link:  Sportgala Tubbergen.

 

Wijziging btw op Sport/Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 

Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw  op de ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de ontvangsten en daarnaast over de  uitgaven  21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten  onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk  hiervoor 152 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een aanvraag indienen. Voor de gemeente Tubbergen hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond € 62.000. Inmiddels blijkt dat vanuit de gemeenten in totaal 1,5 keer meer is aangevraagd dan beschikbaar is aan budget.  Ten tijde van het opstellen van dit tweede programmajournaal (medio september 2019) is nog niet bekend welk effect dit heeft op de aanvraag van de  gemeente Tubbergen.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
  • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
  • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: Het laatste punt van de motie is nog in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016